Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1028 Utkom från trycket den 29 november 2016Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler;utfärdad den 17 november 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32. föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokalerSenaste lydelse av lagens rubrik 2014:14. ska ha följande lydelse.3 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2014:14. Bestämmelserna om ångerrätt i 7–12 §§ gäller inte avtal omfinansiell tjänst eller överlåtelse av finansiellt instrument, om priset beror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen,deltagande i emission eller annan likartad aktivitet, om priset för den rättighet som aktiviteten avser efter teckningstidens utgång kommer att bero på sådana svängningar på finansmarknaden som sägs i 1,en bostadskredit enligt 2 § konsumentkreditlagen (2010:1846), ellerförsäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på konsumentens begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONDanijela Pavic(Justitiedepartementet)