Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 2 §

3 Bestämmelserna om ångerrätt i 7–12 §§ gäller inte avtal om
  • 1. finansiell tjänst eller överlåtelse av finansiellt instrument, om priset beror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen,
  • 2. deltagande i emission eller annan likartad aktivitet, om priset för den rättighet som aktiviteten avser efter teckningstidens utgång kommer att bero på sådana svängningar på finansmarknaden som sägs i 1,
  • 3. en bostadskredit enligt 2 § konsumentkreditlagen (2010:1846), eller
  • 4. försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.
Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på konsumentens begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet.

SFS 2016:1028

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONDanijela Pavic(Justitiedepartementet)
Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2014:14.
Senaste lydelse 2014:14.