Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:1032 Utkom från trycket den 29 november 2016Lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter;utfärdad den 17 november 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32. föreskrivs att 5 och 22 §§ lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter ska ha följande lydelse.5 §5 §Tillstånd enligt denna lag behövs inte förföretag som har tillstånd enligta) lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,b) lagen (2010:751) om betaltjänster,c) lagen (2011:755) om elektroniska pengar, ellerd) lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,företag som avses i 2 kap. 3 § första stycket 2–7 lagen om bank- och finansieringsrörelse,statliga och kommunala myndigheter, ellerjuridiska personer som driver verksamhet med konsumentkrediter i mindre omfattning utan vinstsyfte.Undantagen enligt första stycket gäller även för motsvarande utländska företag och utländska statliga, kommunala och andra offentliga myndigheter.22 §22 § Senaste lydelse 2016:426. Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för ett företag som driver verksamhet enligt denna lag, om företagethar fått tillståndet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt,inte inom ett år från det tillstånd beviljades har börjat driva sådan verksamhet som tillståndet avser,under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan verksamhet som tillståndet avser,har förklarat sig avstå från tillståndet,har överlåtit hela sin verksamhet, ellerhar försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att företaget ska gå i tvångslikvidation.I fall som avses i första stycket 1–3 får i stället varning meddelas, om det är tillräckligt.Om Konsumentverket har fattat beslut enligt 57 § konsumentkreditlagen (2010:1846) om att förbjuda ett företag att lämna krediter och beslutet har fått laga kraft, får Finansinspektionen återkalla tillståndet för företaget.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONErik Eldhagen(Finansdepartementet)