Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

2 §

Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Registerfrågor

3 §

Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 5 kap. 1 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. SFS 2018:343

4 §

Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.
I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för
 • 1. den tillsyn som Finansinspektionen har över kreditgivare och kreditförmedlare enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, och
 • 2. information till allmänheten om kreditgivare och kreditförmedlare som har registrerats i registret.

5 §

6 §

I registret ska uppgifter antecknas för varje kreditgivare och kreditförmedlare som har tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och för varje utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES som driver verksamhet här i landet.

7 §

I fråga om kreditgivare och kreditförmedlare som har tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska registret innehålla uppgifter om
 • – företagsnamn,
 • – organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,
 • – postadress och telefonnummer,
 • – datum för registrering,
 • – namn på de personer i ledande befattning som ansvarar för kreditförmedlingsverksamheten hos en kreditförmedlare, samt
 • – de länder inom EES som en kreditförmedlare driver verksamhet i enligt 3 kap. 4 § lagen om verksamhet med bostadskrediter.
Om ett tillstånd för en kreditgivare eller en kreditförmedlare har återkallats, ska Finansinspektionen utan dröjsmål ta bort kreditgivaren eller kreditförmedlaren ur registret. SFS 2018:1848

8 §

I fråga om en utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES ska registret innehålla de uppgifter som Finansinspektionen har fått från en behörig myndighet i kreditförmedlarens hemland i en sådan underrättelse som avses i 3 kap. 6 § andra stycket lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.
Om Finansinspektionen får en underrättelse från den behöriga myndigheten om att kreditförmedlarens tillstånd har återkallats, ska inspektionen utan dröjsmål ta bort kreditförmedlaren ur registret.

9 §

Registret får innehålla uppgifter om uppdragsavtal enligt 4 kap. 13 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och om godkänd bolagsordning eller godkända stadgar.

10 §

De uppgifter i registret som avses i 6–9 §§ ska hållas aktuella och tillgängliga på Finansinspektionens webbplats. På webbplatsen ska det också finnas kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna i övriga länder inom EES.

Underrättelseskyldighet

11 §

Om Finansinspektionen återkallar ett tillstånd för en kreditförmedlare som har tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, ska inspektionen utan dröjsmål och senast inom 14 dagar underrätta de behöriga myndigheterna i de länder inom EES som kreditförmedlaren driver verksamhet i enligt 3 kap. 4 § i den lagen om att kreditförmedlarens tillstånd har återkallats.

Bemyndiganden

12 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter meddela föreskrifter om
 • 1. vilket innehåll en ansökan om tillstånd enligt lagen ska ha,
 • 2. de krav på insikt och erfarenhet som ska gälla för deltagande i ledningen av en kreditförmedlare enligt 3 kap. 2 § första stycket 4,
 • 3. sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i 3 kap. 2 § första stycket 6,
 • 4. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 3 kap. 4 §,
 • 5. vad en kreditgivare eller kreditförmedlare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 1 §,
 • 6. vilka krav som ska gälla avseende kunskap och kompetens enligt 4 kap. 2 §,
 • 7. en kreditgivares eller kreditförmedlares ersättningssystem enligt 4 kap. 3–6 §§,
 • 8. riktlinjer för utlåning enligt 4 kap. 11 §,
 • 9. riktlinjer för värdering av säkerhet enligt 4 kap. 12 § och vad som ska iakttas när det gäller dokumentation av värderingen,
 • 10. vad en kreditgivare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 12 a och 12 b §§,
 • 11. erkännande av utländska krav enligt 4 kap. 12 c §,
 • 12. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 4 kap. 13 § och vad en kreditgivare eller kreditförmedlare i övrigt ska iaktta när det gäller uppdragsavtal,
 • 13. vad som ska ingå i dokumentation enligt 4 kap. 14 §, och
 • 14. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 5 kap. 3 och 5 §§.
SFS 2017:1345

13 §

Innan Finansinspektionen med stöd av 12 § 10 beslutar föreskrifter om amorteringskrav eller krav på att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.
Regeringen ska inför sitt beslut få del av
 • 1. förslaget till föreskrifter, och
 • 2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget.
SFS 2017:1345

SFS 2016:1033

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

SFS 2017:1345

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

SFS 2018:343

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

SFS 2018:1848

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.