Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:609 Utkom från trycket den 30 juni 2017Förordning om ändring i förordningen (2011:977) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling;utfärdad den 22 juni 2017.Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2011:977) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling ska ha följande lydelse.1 §1 §Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för myndighetens handläggning av ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning.1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2017.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONEllika Eriksson(Näringsdepartementet)