Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:654 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666);utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen. i fråga om fastighetsmäklarlagen (2011:666) dels att 7, 28 och 29 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 29 a–29 c §§, av följande lydelse.7 §7 §Bestämmelser om vissa skyldigheter för den som driver verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.28 §28 § Senaste lydelse 2012:19. Fastighetsmäklarinspektionen utövar tillsyn över de fastighetsmäklare som är registrerade enligt 5 §. Inspektionen ska se till att fastighetsmäklarna i sin verksamhet uppfyller sina skyldigheter enligt denna lag. Inspektionen ska inom sitt verksamhetsområde utöva tillsyn även enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.En registrerad mäklare är skyldig att låta Fastighetsmäklarinspektionen granska akter, bokföring och övriga handlingar som hör till verksamheten samt att lämna de uppgifter som begärs för tillsynen.Vid tillsyn enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism får Fastighetsmäklarinspektionen, när den anser det är nödvändigt, genomföra en undersökning på plats hos en registrerad mäklare.29 §29 § Senaste lydelse 2012:19. Fastighetsmäklarinspektionen ska återkalla registreringen för den fastighetsmäklare sominte längre uppfyller kraven enligt 6 §,inte betalar registreringsavgift,handlar i strid mot sina skyldigheter enligt denna lag, elleröverträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.Om det kan anses tillräckligt, får Fastighetsmäklarinspektionen i stället meddela varning eller erinran eller, vid överträdelse enligt första stycket 4, utfärda ett föreläggande att göra rättelse. Är förseelsen ringa, får inspektionen avstå från påföljd.Fastighetsmäklarinspektionen eller, efter överklagande, domstol får besluta att en återkallelse av registrering ska gälla omedelbart.29 a §29 a §När Fastighetsmäklarinspektionen meddelat varning eller erinran för en överträdelse enligt 29 § första stycket 4, får inspektionen besluta att mäklaren ska betala en sanktionsavgift.Sanktionsavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och som högst fastställas till det högsta avtvå gånger den vinst som gjorts av mäklaren till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, ellerett belopp i kronor motsvarande en miljon euro.Avgiften tillfaller staten.29 b §29 b §Vid ingripande på grund av en överträdelse enligt 29 § första stycket 4 och vid fastställande av sanktionsavgift enligt 29 a § ska Fastighetsmäklarinspektionen tillämpa 7 kap. 13 och 16 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.29 c §29 c §I fråga om verkställighet av beslut om sanktionsavgift tillämpas 7 kap. 21–23 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)