Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:663 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341. föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska ha följande lydelse.1 kap.4 §4 §Bestämmelser om skyldighet för företag som driver verksamhet med kreditgivning, kreditförmedling och rådgivning i fråga om bostadskrediter att medverka till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism finns i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.På regeringens vägnarPER BOLUNDErik Eldhagen(Finansdepartementet)