Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:689 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353. föreskrivs att 2 och 3 a §§ lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2007:560. I denna lag avses med konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten, finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.3 a §3 a § Senaste lydelse 2013:573. Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som tillhandahålls avfondbolag och förvaltningsbolag enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,försäkringsförmedlare enligt 5 kap. 1 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ellerAIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.På regeringens vägnarPER BOLUNDLinda Utterberg(Finansdepartementet)