Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:1140 Utkom från trycket den 1 december 2017Förordning om ändring i fastighetsmäklarförordningen (2011:668);utfärdad den 23 november 2017.Regeringen föreskriver i fråga om fastighetsmäklarförordningen (2011:668) dels att 1, 4, 8, 23 och 26 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2012:26. Den som vill bli registrerad som fastighetsmäklare ska ansöka om det skriftligen hos Fastighetsmäklarinspektionen.Ansökningen ska innehålla uppgifter om sökandens namn, personnummer, folkbokföringsadress, e-postadress och telefonnummer samt, i förekommande fall, den firma som sökanden avser att driva sin verksamhet under. Den som saknar personnummer ska i stället ange samordningsnummer eller, om även sådant saknas, födelsedatum. Den som saknar folkbokföringsadress ska i stället ange bostadsadress.Det ska framgå av ansökningen om registrering söks för förmedling av all den egendom som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (2011:666), fullständig registrering, eller för förmedling av enbart hyresrätter, registrering för hyresförmedlare.Om sökanden ska bedriva förmedlingsverksamhet som anställd, ska arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer anges. Är arbetsgivaren en juridisk person, ska dessutom organisationsnummer anges.4 §4 § Senaste lydelse 2016:167. Den som för första gången avser att tillfälligt utöva fastighetsmäklaryrket i Sverige enligt de bestämmelser som avses i 3 § ska, i stället för det som anges i 1 §, på förhand ge in en skriftlig underrättelse till Fastighetsmäklarinspektionen.En underrättelse enligt första stycket ska innehålla uppgifter om fastighetsmäklarens namn, personnummer eller samordningsnummer eller födelsedatum, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer samt, i förekommande fall, den firma som han eller hon driver sin verksamhet under. Det ska framgå av underrättelsen om verksamheten omfattar förmedling av all den egendom som anges i 1 § fastighetsmäklarlagen (2011:666) eller endast förmedling av hyresrätter. Vidare ska underrättelsen ange den tid under vilken mäklaren avser att bedriva verksamhet i Sverige.Till underrättelsen ska det fogasbevis om mäklarens nationalitet,bevis om att mäklaren har försäkring för skadeståndsansvar enligt 25 § fastighetsmäklarlagen, ochintyg om att mäklaren uppfyller kraven för tillfällig yrkesutövning enligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter om bevis och intyg enligt tredje stycket.8 §8 § Senaste lydelse 2016:1018. Den som är registrerad som fastighetsmäklare ska från och med kalenderåret efter registreringsåret betala en årlig avgift på 3 250 kronor. Detta gäller inte den som registrerats med tillämpning av 5 §.Fastighetsmäklarinspektionen får meddela närmare föreskrifter om när avgiften ska betalas.8 a §8 a §Om den årliga avgiften inte betalas inom föreskriven tid, ska Fastighetsmäklarinspektionen skicka en påminnelse till fastighetsmäklaren. Den ska innehålla en uppmaning att betala inom en viss tid som myndigheten bestämmer.För påminnelsen ska Fastighetsmäklarinspektionen ta ut en avgift på 500 kronor, som ska betalas inom den tid som bestäms enligt första stycket. Avgiftsinkomsterna får disponeras av Fastighetsmäklarinspektionen.23 §23 §I fastighetsmäklarregistret ska följande uppgifter antecknas om varje fastighetsmäklare:namn, personnummer eller, om sådant saknas, samordningsnummer eller födelsedatum, folkbokföringsadress eller, om sådan saknas, bostadsadress, epostadress och telefonnummer,i förekommande fall den firma som mäklaren driver sin verksamhet under,eventuell arbetsgivares namn, adress och telefonnummer samt, om arbetsgivaren är en juridisk person, organisationsnummer,typ av registrering (fullständig registrering eller registrering för hyresförmedlare),nuvarande och tidigare ansvarsförsäkring,datum för beslut om registrering, ochdatum för beslut om avregistrering.Om registreringen avser en tillfällig verksamhet ska det antecknas.26 §26 § Senaste lydelse 2012:26. Fastighetsmäklarinspektionen ska i fråga om en registrerad fastighetsmäklare på sin webbplats hålla följande uppgifter i registret tillgängliga:mäklarens namn,tidpunkten för den senaste registreringen,typ av registrering (fullständig registrering eller registrering för hyresförmedlare),i förekommande fall den firma som mäklaren driver sin verksamhet under,eventuell arbetsgivares namn och adress, ochmäklarens etableringsmedlemsstat och den tid för vilken registreringen gäller om mäklaren bedriver tillfällig verksamhet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)