Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:1141 Utkom från trycket den 1 december 2017Lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666);utfärdad den 23 november 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:11, bet. 2017/18:CU4, rskr. 2017/18:33. föreskrivs i fråga om fastighetsmäklarlagen (2011:666) dels att 5 och 29 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2012:19. Ändringen innebär att fjärde stycket tas bort. Varje fastighetsmäklare ska vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen.Skyldigheten att vara registrerad gäller inte advokater och inte heller sådana fastighetsmäklare som ägnar sig åt enbartkommunal förmedling av hyresrätter,kostnadsfri förmedling av hyresrätter till studerande,förmedling av hyresrätter för fritidsändamål,förmedling av hyresrätter till lokaler ellerförmedling av hyresrätter till rum där hyrestiden uppgår till högst två veckor.Registreringen ska avse antingen yrkesmässig förmedling av all den egendom som anges i 1 § (fullständig registrering) eller yrkesmässig förmedling av enbart hyresrätter (registrering för hyresförmedlare).5 a §5 a §Fastighetsmäklare ska betala ansökningsavgift och årlig avgift.För sådan påminnelse som anges i 29 § andra stycket ska mäklaren även betala påminnelseavgift.29 §29 § Senaste lydelse 2017:654. Fastighetsmäklarinspektionen ska återkalla registreringen för den fastighetsmäklare sominte längre uppfyller kraven enligt 6 §,inte betalar avgift som anges i 5 a §,handlar i strid mot sina skyldigheter enligt denna lag, elleröverträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.Återkallelse på grund av utebliven betalning av årlig avgift får ske först efter påminnelse.Om det kan anses tillräckligt, får Fastighetsmäklarinspektionen i stället för att återkalla registreringen meddela varning eller erinran eller, vid överträdelse enligt första stycket 4, utfärda ett föreläggande att göra rättelse. Är förseelsen ringa, får inspektionen avstå från påföljd.Fastighetsmäklarinspektionen eller, efter överklagande, domstol får besluta att en återkallelse av registrering ska gälla omedelbart.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)