Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1343 Utkom från trycket den 2 januari 2018Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter;utfärdad den 21 december 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:22, bet. 2017/18:FiU19, rskr. 2017/18:120. föreskrivs i fråga om lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter dels att 6 kap. 9 § och 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 12 a–12 c §§, och närmast före 4 kap. 12 a–12 c §§ nya rubriker av följande lydelse.4 kap.Amorteringskrav12 a §12 a §Kreditgivare som till konsumenter lämnar krediter som är förenade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt, eller som är förenade med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet, ska tillämpa återbetalningsvillkor som är förenliga med en sund amorteringskultur och motverkar alltför hög skuldsättning hos hushållen.Finansiella obalanser på kreditmarknaden12 b §12 b §En kreditgivares verksamhet ska, utöver vad som i övrigt följer av denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten, drivas på ett sådant sätt att företaget inte bidrar till finansiella obalanser på kreditmarknaden.Erkännande av utländska krav12 c §12 c §Krav som ställs upp i en offentlig reglering i ett annat land inom EES och som motsvarar kravet i 12 a eller 12 b § får erkännas i Sverige. När ett sådant krav har erkänts gäller det för den verksamhet som en svensk kreditgivare driver i det landet.6 kap.9 §9 §Om en kreditgivare, en svensk kreditförmedlare eller en kreditförmedlare från ett land utanför EES inte i tid lämnar de upplysningar som kreditgivaren eller kreditförmedlaren är skyldig att lämna enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 15, får Finansinspektionen besluta att företaget ska betala en förseningsavgift på högst 100 000 kronor.Avgiften tillfaller staten.7 kap.1 §1 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omvilket innehåll en ansökan om tillstånd enligt denna lag ska ha,de krav på insikt och erfarenhet som ska gälla för deltagande i ledningen av en kreditförmedlare enligt 3 kap. 2 § första stycket 4,sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i 3 kap. 2 § första stycket 6,vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 3 kap. 4 §,vad en kreditgivare eller kreditförmedlare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 1 §,vilka krav som ska gälla avseende kunskap och kompetens enligt 4 kap. 2 §,en kreditgivares eller kreditförmedlares ersättningssystem enligt 4 kap. 3–6 §§,riktlinjer för utlåning enligt 4 kap. 11 §,riktlinjer för värdering av säkerhet enligt 4 kap. 12 § och vad som ska iakttas när det gäller dokumentation av värderingen,vad en kreditgivare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 12 a §,vad en kreditgivare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 12 b §,erkännande av utländska krav enligt 4 kap. 12 c §,vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 4 kap. 13 § och vad en kreditgivare eller kreditförmedlare i övrigt ska iaktta när det gäller uppdragsavtal,vad som ska ingå i dokumentation enligt 4 kap. 14 §, ochvilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 5 kap. 3 och 5 §§.1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2018.2. Bestämmelserna i 4 kap. 12 a–12 c §§ tillämpas på krediter som lämnas efter ikraftträdandet.På regeringens vägnarPER BOLUNDErik Eldhagen(Finansdepartementet)