Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:1345 Utkom från trycket den 2 januari 2018Förordning om ändring i förordningen (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter;utfärdad den 21 december 2017.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter dels att 12 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 13 §, av följande lydelse.12 §12 §Finansinspektionen får i fråga om lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter meddela föreskrifter omvilket innehåll en ansökan om tillstånd enligt lagen ska ha,de krav på insikt och erfarenhet som ska gälla för deltagande i ledningen av en kreditförmedlare enligt 3 kap. 2 § första stycket 4,sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i 3 kap. 2 § första stycket 6,vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 3 kap. 4 §,vad en kreditgivare eller kreditförmedlare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 1 §,vilka krav som ska gälla avseende kunskap och kompetens enligt 4 kap. 2 §,en kreditgivares eller kreditförmedlares ersättningssystem enligt 4 kap. 3–6 §§,riktlinjer för utlåning enligt 4 kap. 11 §,riktlinjer för värdering av säkerhet enligt 4 kap. 12 § och vad som ska iakttas när det gäller dokumentation av värderingen,vad en kreditgivare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 12 a och 12 b §§,erkännande av utländska krav enligt 4 kap. 12 c §,vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 4 kap. 13 § och vad en kreditgivare eller kreditförmedlare i övrigt ska iaktta när det gäller uppdragsavtal,vad som ska ingå i dokumentation enligt 4 kap. 14 §, ochvilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 5 kap. 3 och 5 §§.13 §13 §Innan Finansinspektionen med stöd av 12 § 10 beslutar föreskrifter om amorteringskrav eller krav på att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.Regeringen ska inför sitt beslut få del avförslaget till föreskrifter, ochden konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.På regeringens vägnarPER BOLUNDErik Eldhagen(Finansdepartementet)