Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2018:185 Publicerad den 11 april 2018Lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresorUtfärdad den 5 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193. föreskrivs att 18 § lagen (1992:1672) om paketresor ska ha följande lydelse.18 §18 § Senaste lydelse 2015:345. Vissa skador, som omfattas av andra bestämmelser, ersätts enligt de bestämmelserna i stället för enligt denna lag. Detta gäller skador som omfattas av bestämmelserna iEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss, i den ursprungliga lydelsen,2002 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods,sjölagen (1994:1009),rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 889/2002,lagen (2010:510) om lufttransporter,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, i den ursprungliga lydelsen, ellerjärnvägstrafiklagen (2018:181).Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda bestämmelserna.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)