Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:285 Publicerad den 2 maj 2018Lag om ändring i lagen (2008:990) om företagshypotekUtfärdad den 26 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232. föreskrivs i fråga om lagen (2008:990) om företagshypotek dels att 4 kap. 1 och 21 §§ och 5 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 22 a §, och närmast före 4 kap. 22 a § en ny rubrik av följande lydelse.4 kap.1 §1 §För inskrivning enligt denna lag ska det föras ett register med hjälp av automatiserad behandling, benämnt företagsinteckningsregistret. Detta ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om registrets innehåll och närmare ändamål, behandling av uppgifter och personuppgiftsansvar.Regeringen får meddela föreskrifter om expeditionsavgifter för bevis om inskrivningsåtgärd.21 §21 §En uppgift som har förts in i företagsinteckningsregistret ska rättas, om uppgiften innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av inskrivningsmyndighetens eller någon annans skrivfel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. I fråga om personuppgifter gäller detta i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).Det inbördes företrädet mellan inteckningar som berörs av en rättelse ska bestämmas efter vad som är skäligt, om rättelsen kan skada den vars egendom har intecknats eller någon innehavare av företagsinteckningsbrev.Innan rättelse sker ska inskrivningsmyndigheten ge den som berörs av åtgärden, om han eller hon är känd, tillfälle att yttra sig. Även den myndighet som avses i 5 kap. 3 § ska ges tillfälle att yttra sig. Något yttrande behöver dock inte inhämtas, om det är uppenbart obehövligt.En anteckning om ärendet ska göras i registret, om inte beslut meddelas samma dag som ärendet har tagits upp.Begränsning av behandling av personuppgifter22 a §22 a §Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller inte i fråga om personuppgifter i företagsinteckningsregistret.5 kap.1 §1 § Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort. Om någon lider skada till följd av ett tekniskt fel i företagsinteckningsregistret eller i någon anordning som hos inskrivningsmyndigheten eller någon annan statlig myndighet är ansluten till registret, har han eller hon rätt till ersättning av staten.Ersättningen ska efter vad som är skäligt sättas ned eller helt falla bort, om den skadelidande har medverkat till förlusten genom eget vållande.Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONThomas Edling(Justitiedepartementet)