Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:286 Publicerad den 2 maj 2018Lag om ändring i lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregisterUtfärdad den 26 april 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232. föreskrivs i fråga om lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister dels att 11, 18 och 19 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 11 a §, och närmast före 11 a § en ny rubrik av följande lydelse.11 §11 §En uppgift i inteckningsbrevsregistret ska rättas, om uppgiften innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av att Bolagsverket eller någon annan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. I fråga om personuppgifter gäller detta i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).Den vars rätt berörs ska ges tillfälle att yttra sig innan rättelse sker.Begränsning av behandling av personuppgifter11 a §11 a §Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller inte i fråga om personuppgifter i inteckningsbrevsregistret.18 §18 §Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om inteckningsbrevsregistrets innehåll och närmare ändamål, behandling av uppgifter och personuppgiftsansvar.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om förandet av registret och om ingivning av ansökningar i registreringsärenden.19 §19 § Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort. Den som lider skada genom att en uppgift i inteckningsbrevsregistret är oriktig eller missvisande eller i något annat fall genom fel i samband med att registret läggs upp eller förs, har rätt till ersättning av staten, om det inte visas att felaktigheten beror på en omständighet utanför Bolagsverkets kontroll vars följder verket inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.Ersättning enligt första stycket kan efter vad som är skäligt sättas ned eller falla bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONThomas Edling(Justitiedepartementet)