Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:301 Publicerad den 2 maj 2018Förordning om ändring i förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregisterUtfärdad den 26 april 2018Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister ska ha följande lydelse.1 §1 §Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som sker i inteckningsbrevsregistret.3 §3 §Inteckningsbrevsregistret ska i fråga om personuppgifter ha till ändamål att användasför registrering av företagsinteckningar och inteckningsbrevshavare enligt lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister,som underlag för beslut som får meddelas enligt lagen om inteckningsbrevsregister, ochsom underlag för underrättelser om innehållet i företagsinteckningsregistret till inteckningsbrevshavare och dem som enligt 2 § andra stycket lagen om inteckningsbrevsregister ska anses som inteckningsbrevshavare av företagsinteckningsbrev.Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONThomas Edling(Justitiedepartementet)