Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2018:1334) om standardformulär för paketresor och sammanlänkade researrangemang

Publicerad den 2 juli 2018

Utfärdad den 20 juni 2018

1 §

De standardformulär som avses i 2 kap. 1 § andra stycket och 5 kap. 1 § andra stycket paketreselagen (2018:1217) ska tillhandahållas av Konsumentverket.

Formulären ska ha den utformning som framgår av bilaga I A–C och bilaga II A–E till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG, i den ursprungliga lydelsen.