Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2018:1334) om standardformulär för paketresor och sammanlänkade researrangemangPublicerad den 2 juli 2018Utfärdad den 20 juni 20181 §1 §De standardformulär som avses i 2 kap. 1 § andra stycket och 5 kap. 1 § andra stycket paketreselagen (2018:1217) ska tillhandahållas av Konsumentverket.Formulären ska ha den utformning som framgår av bilaga I A–C och bilaga II A–E till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG, i den ursprungliga lydelsen.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2018:1334 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2018.2. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:1675) med bemyndigande för Konsumentverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1672) om paketresor.