Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 1 §

3 Detta kapitel gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför en tjänst åt en konsument. Med tjänst avses i detta kapitel också uthyrning av fast egendom. För avtal om finansiella tjänster eller om överlåtelse eller emission av finansiella instrument gäller i stället 3 kap.
Detta kapitel gäller inte för avtal som
  • 1. avser uthyrning för varaktigt boende,
  • 2. avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten,
  • 3. ingås med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal,
  • 4. ingås med en operatör genom användning av en offentlig telefonautomat,
  • 5. avser en tjänst som fullgörs genom användning av en telefon-, internet- eller faxuppkoppling, om tjänsten utförs vid ett enda tillfälle,
  • 6. avser vadhållning, kasinospel eller andra lotteritjänster,
  • 7. avser försäljning av livsmedel eller andra dagligvaror för hushållet som levereras till en konsuments bostad eller arbetsplats i ett distributionssystem med regelbunden utkörning, eller
  • 8. omfattas av lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt eller omfattas av bestämmelserna om paketresor i paketreselagen (2018:1217).
Kapitlet gäller inte för avtal utanför affärslokaler, om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger 400 kronor.
I fråga om avtal om transport av personer gäller endast 3 § tredje stycket och 9 §.

SFS 2018:1338

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONErik Tiberg(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2014:14.
Senaste lydelse 2014:14.