Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1338 Publicerad den 2 juli 2018Lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokalerUtfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373. föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokalerSenaste lydelse av lagens rubrik 2014:14. ska ha följande lydelse.2 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2014:14. Detta kapitel gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför en tjänst åt en konsument. Med tjänst avses i detta kapitel också uthyrning av fast egendom. För avtal om finansiella tjänster eller om överlåtelse eller emission av finansiella instrument gäller i stället 3 kap.Detta kapitel gäller inte för avtal somavser uthyrning för varaktigt boende,avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten,ingås med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal,ingås med en operatör genom användning av en offentlig telefonautomat,avser en tjänst som fullgörs genom användning av en telefon-, internet- eller faxuppkoppling, om tjänsten utförs vid ett enda tillfälle,avser vadhållning, kasinospel eller andra lotteritjänster,avser försäljning av livsmedel eller andra dagligvaror för hushållet som levereras till en konsuments bostad eller arbetsplats i ett distributionssystem med regelbunden utkörning, elleromfattas av lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt eller omfattas av bestämmelserna om paketresor i paketreselagen (2018:1217).Kapitlet gäller inte för avtal utanför affärslokaler, om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger 400 kronor.I fråga om avtal om transport av personer gäller endast 3 § tredje stycket och 9 §.1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONErik Tiberg(Justitiedepartementet)