Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Prokuralag (1974:158)

Prokuralagen

Utfärdad: 1974-03-29

1 §

Har näringsidkare som registrerats i handelsregister åt annan givit fullmakt, som uttryckligen förklarats vara prokura (handelsfullmakt), eller har han på annat sätt angivit någon som sin prokurist, får denne i allt som gäller huvudmannens näringsverksamhet handla på hans vägnar och teckna hans firma. Prokuristen får dock ej utan särskilt bemyndigande överlåta huvudmannens fasta egendom eller tomträtt eller söka inteckning eller upplåta rättighet däri.

Skriftlig prokura medför behörighet för prokuristen att företräda huvudmannen inför domstolar och andra myndigheter.

Om registrering av prokura finns bestämmelser i handelsregisterlagen (1974:157).

2 §

Prokura får meddelas flera personer på sådant sätt att den endast kan begagnas av dem gemensamt (kollektivprokura).

3 §

Den behörighet som enligt denna lag tillkommer prokurist kan icke med laga verkan mot tredje man som är i god tro inskränkas till viss tid eller på annat sätt begränsas.

4 §

Prokurist bör teckna firman med ett tillägg som anger prokurauppdraget (per prokura, p.p. eller annan förkortning av dessa ord). Ytterligare bestämmelser om firmateckning finns i lagen (2018:1653) om företagsnamn.

SFS 2018:1659

5 §

Prokurist får ej överlåta prokuran på annan person.

6 §

Prokura kan när som helst återkallas. Huvudmannens död medför ej att prokuran upphör att gälla.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:158

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

SFS 2018:1659

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.