Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

91/385/EEG: Rådets beslut av den 22 juli 1991 om upprättandet av den andra fasen i Tedis-programmet (Trade electronic data interchange systems)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 208 , 30/07/1991 s. 0066 - 0071

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0226

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0226RÅDETS BESLUT av den 22 juli 1991 om upprättandet av den andra fasen i Tedis-programmet (Trade electronic data interchange systems) (91/385/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Gemenskapen har särskilt som uppgift att, genom upprättandet av en gemensam marknad och en gradvis tillnärmning av medlemsstaternas ekonomiska politik, främja både en harmonisk utveckling av den ekonomiska verksamheten inom hela gemenskapen och närmare förbindelser mellan de stater som ingår i den.

I kommissionens vitbok om upprättandet av den inre marknaden betonas vikten av att utveckla nya gränsöverskridande tjänster och den roll ett telenät baserat på gemensamma standarder kan ha vid skapandet av en marknad utan handelshinder på gemenskapsnivå.

Elektronisk utväxling av data (EDI) kan i allt högre grad bidra till de europeiska företagens konkurrenskraft inom både produktionen och tjänstesektorn.

Inom både den privata och den statliga sektorn tas det allt fler initiativ för att inom företag, grupper av företag eller en hel sektor införa EDI-system på nationell såväl som internationell nivå, som inte är inbördes kompatibla.

De splittrade och stegvisa ansatser som tagits på nationell nivå eller mer allmänt av ett företag, en grupp av företag eller en sektor vad gäller elektronisk utväxling av data riskerar att leda till att det införs system som är inkompatibla och inte kan kommunicera med varandra och till att leverantörer av utrustning och tjänster samt användarna hindras att dra full nytta av de fördelar som tillväxten av elektronisk datautväxling innebär.

I överensstämmelse med rådets resolution av den 22 januari 1990 om transeuropeiska nät(4) och slutsatserna från Europeiska rådets möten i Strasbourg och Dublin är det nödvändigt, för att den inre marknaden skall fungera smidigt, att de inblandade företagen och myndigheterna har möjlighet att utbyta data rörande sina verksamheter genom att använda kompatibla system som gör det möjligt att utveckla verkliga alleuropeiska nät för datautväxling.

Tedis behöver nära samordnas med det särskilda programmet för forskning och teknologisk utveckling inom kommunikationsteknologin (1990-1994), det särskilda programmet för forskning och teknologisk utveckling inom området för telematiksystem av allmänt intresse och det särskilda programmet för informationsteknologi (1990-1994) som utgör en del av gemenskapens tredje forskningsramprogram.

Det arbete som redan inletts inom området för elektronisk utväxling av data (EDI) under den första fasen av Tedis-programmet (1988-1989) som upprättades genom beslut 87/499/EEG(5) ökar utsikterna för ett upprättande av sådana alleuropeiska nät, förutsatt att detta arbete fortsätts och byggs ut med ytterligare en fas i programmet.

Ett program för en tid på tre år skall genomföras.

Ett belopp på 25 miljoner ecu beräknas vara nödvändigt för att genomföra detta fleråriga program. De medel som inom ramen för de nuvarande finansiella beräkningarna anses nödvändiga för tiden 1991-1992 uppgår till 10 miljoner ecu.

De belopp som skall avsättas för finansieringen av programmet för tiden efter budgetåret 1992 skall falla inom gemenskapens då gällande finansieringsramar.

Genom beslut 89/241/EEG(6) ändrade rådet det ursprungliga beslutet om Tedis-programmet så att icke-medlemsländer, särskilt medlemsländerna i Europeiska frihandels-sammanslutningen, EFTA, fick möjlighet att ansluta sig till Tedis-programmet och i enlighet med artikel 228 i fördraget bemyndigas kommissionen att förhandla fram avtal med medlemsländerna i EFTA.

Genom beslut 89/689/EEG(7), 89/690/EEG(8), 89/691/EEG(9), 89/692/EEG(10), 89/693/EEG(11) och 89/694/EEG(12) godkände rådet de avtal om systemen för elektronisk utväxling av data för kommersiellt bruk som ingåtts mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och respektive Finland, Island, Norge, Schweiz, Sverige och Österrike.

Fördraget ger inga andra befogenheter för antagande av detta beslut än de som anges i artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. En andra fas i gemenskapens Tedis-program (Trade electronic data interchange systems) avseende elektronisk utväxling av data (EDI) inom handel, industri och administration, i fortsättningen kallat "programmet", skall införas.

Programmet skall pågå i tre år.

2. De finansiella resurser från gemenskapen som beräknas vara nödvändiga för genomförandet uppgår till 25 miljoner ecu, varav 10 miljoner ecu är för tiden 1991-1992 inom ramen för de finansiella beräkningarna för 1988-1992.

Medel för finansiering av programmets genomförande under efterföljande period skall falla inom gemenskapens då gällande finansieringsramar.

3. Budgetmyndigheten skall fastställa de disponibla anslagen för varje budgetår, med hänsyn tagen till de principer om sund förvaltning som avses i artikel 2 i den finansförordning som gäller Europeiska gemenskapens allmänna budget.

Artikel 2

Syftet med programmet är att säkra att införandet av system för elektronisk datautväxling sker på ett optimalt sätt med tanke på den samhällsekonomiska vikten av sådana system, och att uppbringa de nödvändiga resurserna för att uppnå detta syfte på gemenskapsnivå.

Artikel 3

För att uppnå de syften som anges i artikel 2 skall åtgärder vidtas och genomföras inom följande områden:

- Standardisering av EDI-meddelanden.

- Särskilda EDI-behov med avseende på telekommunikation.

- Rättsliga aspekter på EDI.

- EDI-meddelandens säkerhet.

- Tvärsektoriella och alleuropeiska projekt.

- Analys av effekten av EDI på företags verksamhet.

- Informationskampanjer.

En lista över de föreslagna åtgärderna finns i bilaga 1. Dessa åtgärder skall genomföras i enlighet med förfarandena i artiklarna 6 och 7.

Artikel 4

Programmets genomförande skall samordnas med gemenskapens befintliga eller planerade åtgärder inom telekommunikationsområdet, i tillämpliga fall särskilt avseende de initiativ som tagits enligt ramdirektivet om tillhandahållande av öppna nät (90/387/EEG)(13), inom informationsmarknaden (Impact-programmet), inom informationssystems säkerhet och standardisering och särskilt i samordning med Caddia-programmet och CD-projektet, så att den nödvändiga samverkan med de särskilda kraven för elektronisk utväxling av data säkerställs.

Artikel 5

Avtal i samband med programmet skall ingås med företag, inbegripet små och medelstora företag, forskningsinstitutioner, nationella administrationer och andra organ som är etablerade inom gemenskapen, i medlemsstaterna i EFTA eller i ett tredje land med vilket gemenskapen har ingått avtal om anslutning till programmet.

Artikel 6

1. Kommissionen skall ansvara för programmets genomförande. Kommissionen skall biträdas av en rådgivande kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna och har en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens representant skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig, efter omröstning om så behövs, över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är.

3. Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

4. Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgivit. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

Artikel 7

1. Trots bestämmelserna i artikel 6 skall följande förfarande tillämpas vid utarbetandet av det arbetsprogram som avses i bilaga 1, fördelningen av budgetutgifterna till detta och utvärderingen av de projekt och åtgärder som avses i bilaga 1 och som har ett totalt värde på över 200 000 ecu och det uppskattade beloppet för gemenskapens bidrag till dem.

2. Kommissionens representant skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag från kommissionen varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall besluta om åtgärder med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet.

4. I sådana fall skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid på tre månader från dagen då rådet underrättas.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 8

Vid slutet av Tedis-programmet skall kommissionen förelägga Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén en slutlig rapport med en utvärdering, gjord av oberoende experter, av utvecklingen mot vart och ett av programmets syften, utifrån de kriterier och anvisningar som anges i bilaga 2 till detta beslut.

Artikel 9

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1991.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 1991.

På rådets vägnar

P. DANKERT

Ordförande

(1) EGT nr C 311, 12.12.1990, s. 6.

(2) EGT nr C 106, 22.4.1991, s. 167.

(3) EGT nr C 102, 18.4.1991, s. 13.

(4) EGT nr C 27, 6.2.1990, s. 8.

(5) EGT nr L 285, 8.10.1987, s. 35.

(6) EGT nr L 97, 11.4.1989, s. 46.

(7) EGT nr L 400, 30.12.1989, s. 1.

(8) EGT nr L 400, 30.12.1989, s. 6.

(9) EGT nr L 400, 30.12.1989, s. 11.

(10) EGT nr L 400, 30.12.1989, s. 16.

(11) EGT nr L 400, 30.12.1989, s. 21.

(12) EGT nr L 400, 30.12.1989, s. 26.

(13) EGT nr L 192, 24.7.1990, s. 1.

BILAGA 1

1. Standardisering av EDI-meddelanden

- Stödja utvecklingsarbetet med den internationella Edifact-standarden, särskilt arbetet i Edifact Board for Western Europe, och samordna utarbetandet av Edifact-meddelanden och ge nödvändigt tekniskt stöd.

- Tillhandahålla lämpliga medel för att säkerställa att dels EDI-meddelanden, dels konverteringsprogrammen överensstämmer med Edifact.

- Vid behov anpassa Edifact-standarden för att ta hänsyn till utvecklingen av EDI, t. ex. grafiskt EDI, tekniskt EDI och interaktivt EDI.

- Stödja övergången till användande av internationella standarder, särskilt Edifact.

- Sträva efter att uppnå kompatibilitet mellan den amerikanska standarden ANSI X12 och den internationella Edifact-standarden.

2. Särskilda EDI-behov inom telekommunikation

- Lägga fram förslag för att förbättra den tekniska sammankopplingen mellan EDI-användare i Europa, vilket skall säkra en nära förbindelse med nuvarande gemenskapsaktiviteter inom detta område, särskilt ONP. Förslagen skall

a) främja användandet av standardiserade kommunikationsprotokoll som är anpassade för EDI i bastjänster, såsom P-edi, X.400 (1988) eller X.500, och vid behov samordna med ONP-planerna för att harmonisera t. ex. normer för paket- och kretskopplade datatjänster,

b) främja upprättandet av broar mellan nuvarande EDI-tjänster,

c) hjälpa till att upprätta ett system av registreringsmyndigheter för att lösa problemet med identifiering av EDI-användarnas namn och adresser på ett tvärsektoriellt och alleuropeiskt plan.

- Främja ett ökat användande av tjänsteintegrerade digitalnät för EDI.

- Främja sammanförandet av de EDI-grupper som sysslar med telekommunikationsfrågor.

- Främja bruket av konceptet "one-stop shopping/billing" inom EDI.

3. Rättsliga aspekter på EDI

- Färdigställa förslaget till det europeiska EDI-avtalet.

- Upprätta och genomföra noggranna undersökningar av juridiska begränsningar och behov inom särskilda områden.

- Företa en noggrann juridisk analys av medel och sätt för lagring och av elektroniska underskrifter för EDI-meddelanden.

- Förbereda ett diskussionsunderlag om anpassning och harmonisering av europeisk lagstiftning för att inarbeta de nödvändiga bestämmelserna om användning av EDI i rättsordningarna; utarbeta ett förslag till den nödvändiga anpassningen och harmoniseringen.

- Säkerställa att de funktioner som utförs genom EDI-meddelanden också är juridiskt giltiga för att utföra funktioner av juridisk och regelmässig karaktär.

- Analysera effekten av EDI-meddelanden på traditionella affärsfunktioner.

- Följa utvecklingen av frågorna om dataskydd och konfidentiella data för att ta hänsyn till särskilda behov som kan uppstå vid utvecklingen av EDI.

- Säkra samordningen av juridiska frågor i samband med EDI mellan medlemsstaterna och delta i den internationella samordningen.

4. EDI-meddelandens säkerhet

- Skapa en informell expertgrupp för detta särskilda område.

- Årligen organisera seminarier som skall behandla olika teman rörande EDI-meddelandens säkerhet.

- Göra EDI-användare och andra berörda grupper uppmärksamma på EDI-meddelandens säkerhet.

- Underlätta utvecklingen av förfaranden, metoder, tjänster och standarder som rör EDI-säkerhet.

- Undersöka användarmiljön, identifiera begränsningar, kvantifiera riskerna och om möjligt fastställa en lämplig modell för att säkra EDI-säkerheten.

- Undersöka de säkerhetskrav som rör nya former av EDI och effekten av nya teknologier.

- Utvärdera de tillgängliga tjänster och produkter som säkrar EDI-meddelandenas säkerhet, och vid behov undersöka frågan om certifiering.

- Undersöka öppna flertjänstmiljöer utifrån EDI-säkerhetsperspektiv.

5. Tvärsektoriella och alleuropeiska projekt

- Upprätta och uppdatera en permanent översikt av nuvarande och potentiella EDI-projekt i Europa.

- Säkra samordningen av sektorprojekt för att möta industrins och användarnas behov.

- Stödja utvecklingen av ett tvärsektoriellt forum för EDI-åtgärder.

- Främja startande av tvärsektoriella projekt för att möta industrins och användarnas behov.

- Främja deltagande av nationella administrationer och gemenskapens institutioner i de tvärsektoriella projekten.

- Stödja marknadsföringen av EDI-system för att säkra en större utbredning av EDI i Europa.

- Fastställa långsiktiga åtgärder som gradvis kan stimulera och samordna EDI-system i länderna i Medelhavsområdet och i Central- och Östeuropa.

6. Analys av effekten av EDI på företagens verksamhet

- Identifiera och analysera förändringar i administrations- och organisationsmetoder som följer av införandet av EDI, med särskild hänsyn tagen till små och medelstora företag.

- Undersöka de ekonomiska och sociala effekterna av EDI.

- Genomföra kostnads/intäktsanalyser av effekten av att införa EDI i den privata eller den statliga sektorn.

- Utarbeta en allmän modell för införande av EDI i administrationer, privata och statliga företag.

- Studera lämpligheten i att upprätta en samordningsmekanism på europeisk nivå med tanke på EDI-baserade förbindelser mellan företag.

7. Informationskampanjer

- Genomföra regelbundna undersökningar av utvecklingen inom EDI i Europa och tillgängliga EDI-produkter och -tjänster.

- Företa detaljerade undersökningar i synnerhet för särskilda länder, regioner eller industrisektorer.

- Offentliggöra undersökningar, analyser och andra resultat av åtgärder som vidtagits inom ramen för programmet.

- Stödja upprättandet av nationella eller regionala upplysningscentrum. Säkra samordningen, tillhandahålla materiellt stöd och bidra till deras upplysningsaktiviteter.

- Särskilt främja åtgärder avsedda att göra små och medelstora företag uppmärksamma på EDI.

BILAGA 2

Riktlinjer för utvärdering av Tedis-programmets måluppfyllelse

Ett flertal åtgärder, som anges i artikel 3, skall vidtas och genomföras för att göra det möjligt att uppnå de mål som anges i artikel 2. Hur väl dessa mål uppfyllts skall sedan utvärderas.

1. Vad gäller standardiseringen innebär detta utvärdering av Tedis-programmets inverkan på

a) utvecklingen och användandet av Edifact-standarden i Västeuropa,

b) tillgängligheten och användandet av konverteringsprogram och dessas överensstämmelse med den internationella Edifact-standarden.

2. Vad gäller sammankopplingen av EDI-tjänster innebär detta utvärdering av Tedis-programmets inverkan på datanätverkens förmåga att fungera tillsammans och de alleuropeiska EDI-tjänsternas tillgänglighet.

3. Vad gäller de rättsliga aspekterna innebär det en undersökning av hur de åtgärder som vidtagits inom Tedis-programmet har bidragit till att säkra den juridiska giltigheten av EDI-utväxling av data i alla medlemsstater och hur de har främjat införandet av "papperslös handel".

4. Vad gäller meddelandenas säkerhet skall det undersökas hur Tedis-programmet har bidragit till att skydda själva EDI-meddelandet och EDI-meddelandets säkerhet i en sammankopplad affärsmiljö.

5. Vad gäller tvärsektoriella och alleuropeiska projekt skall det mätas hur mycket stödet till upprättande av tvärsektoriella pilotprojekt har bidragit till den sektoriella och geografiska samordningen av EDI-projekt.

6. Vad gäller företagens administration skall Tedis-programmets undersökningar och analyser utvärderas - särskilt angående små och medelstora företag - för att bedöma effekten av EDI på företagens verksamhet samt dess ekonomiska och sociala inverkan.

7. Vad gäller informationskampanjer skall effekten av Tedis-programmets åtgärder på användandet av EDI i Västeuropa utvärderas, särskilt vad gäller små och medelstora företag.