Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

94/78/EG, Euratom: Rådets beslut av den 24 januari 1994 om ett flerårigt program för utveckling av gemenskapens statistik över forskning, utveckling och innovationEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 038 , 09/02/1994 s. 0030 - 0034

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0244

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0244RÅDETS BESLUT av den 24 januari 1994 om ett flerårigt program för utveckling av gemenskapens statistik över forskning, utveckling och innovation (94/78/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 187 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det föreligger behov av att stärka statistiken över forskning, utveckling och innovation för att kunna jämföra och analysera de olika medlemsstaternas politik.

I rådets resolution av den 19 juni 1989 om genomförande av en plan för prioriterade åtgärder för statistik: Europeiska gemenskapernas statistikprogram (1989-1992)(4) betonas behovet av en heltäckande och sammanhängande ram som skall kunna uppfylla gemenskapens behov av statistisk information genom en inbördes tillnärmning av metoder och en gemensam bas för begrepp, definitioner och standarder.

I beslut 93/464/EEG(5) fastställs ett ramprogram för prioriterade åtgärder för statistik (1993-1997).

Utformningen av en politik som skall främja utvecklingen kräver en exakt, faktabaserad kännedom om trenderna inom områdena för vetenskap och teknik.

Statistiska indikatorer har utarbetats för att stödja administrationen av politiken på vetenskaps- och teknikområdena i medlemsstaterna liksom inom gemenskapen i sin helhet.

Dessa statistiska indikatorer kompletterar och är av väsentlig betydelse för andra av gemenskapen prioriterade områden och program, t.ex. Sprint-programmet(6) för innovation och tekniköverföring samt det regionala Stride-programmet(7).

Med hänsyn till de särskilda programmen för genomförande av ramprogrammen för forskning och teknologisk utveckling på gemenskapsnivå och till själva ramprogrammen föreligger det ett behov av ett statistiskt informationssystem för forskning och teknisk utveckling.

Mängden statistisk information varierar från en medlemsstat till en annan och de uppgifter som finns tillgängliga är inte alltid jämförbara.

Införandet av ett statistiskt informationssystem för forskning, utveckling och innovation kräver en rad inbördes förbundna åtgärder, som börjar med ett fastställande av informationsbehovet för att avslutas med spridning av informationen, och dessa åtgärder bör organiseras inom ramarna för ett gemenskapsprogram.

Detaljerna avseende de uppgifter som skall lämnas av medlemsstaterna till kommissionen bör, för att vara användbara och jämförbara, fastställas av kommissionen med hänsyn till det arbete som utförs av OECD, Unesco och andra internationella organisationer.

Förfarandet för att inhämta uppgifter bör i möjligast mån förenklas för näringslivet och myndigheter, samtidigt som uppgifternas kvalitet säkerställs genom att lämpliga statistiska hjälpmedel utarbetas.

Det är av grundläggande betydelse att utvecklingen av offentlig statistik över forskning, utveckling och innovation samordnas, för att därigenom tillmötesgå grundläggande internationella, gemensamma, nationella och regionala behov till lägsta möjliga kostnad för den offentliga och den privata sektorn. Denna samordning sker lämpligast och mest effektivt inom ramen för existerande förfaranden.

Kommittén för vetenskaplig och teknisk forskning (Crest) har avlämnat sitt yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det fleråriga programmet (1993-1997) för utveckling av gemenskapens statistik över forskning, utveckling och innovation, nedan kallat "programmet", fastställs härmed.

Artikel 2

1. Programmet skall avslutas den 31 december 1997.

2. De finansiella gemenskapsmedel som beräknas vara nödvändiga för att genomföra programmet uppgår till 2,9 miljoner ecu inom den finansieringsram som fastställts för perioden 1993-1997.

3. Budgetmyndigheten skall fastställa de anslag som skall beviljas för varje räkenskapsår med hänsyn till de principer för en sund förvaltning som avses i artikel 2 i finansförordningen för gemenskapernas allmänna budget(8).

Artikel 3

Programmets mål är

a) att utforma en referensram på gemenskapsnivå för statistik över forskning, utveckling och innovation genom fastställande av de mest lämpade begreppen och metoderna för att främja gemenskapens politik inom de ifrågavarande områdena och för att tillgodose behoven hos nationella, regionala och lokala förvaltningar, internationella organisationer, marknadsaktörer, fackliga sammanslutningar och allmänheten,

b) att utarbeta ett statistiskt informationssystem på gemenskapsnivå för forskning, utveckling och innovation,

c) att främja och stödja harmoniseringen av statistik över forskning, utveckling och innovation i medlemsstaterna,

d) att underlätta spridningen av jämförbar information.

Artikel 4

I syfte att nå de mål som avses i artikel 3 skall kommissionen i samarbete med medlemsstaterna och i överensstämmelse med det åtgärdsprogram som fastställs i bilagan

a) analysera och utvärdera användarbehovet av statistik över forskning, utveckling och innovation, i den mån detta är genomförbart och på grundval av kostnadseffektivitet, för att fastställa åtgärder och prioriteringar,

b) vid behov förbättra de befintliga metoderna,

c) identifiera föreliggande statistisk information om forskning, utveckling och innovation,

d) etablera de organisatoriska och tekniska komponenterna i ett informationssystem på gemenskapsnivå över forskning, utveckling och innovation, däribland statistik över forsknings- och utvecklingsåtgärder som finansierats av gemenskapen,

e) genomföra pilotundersökningar,

f) utveckla grundläggande statistiska hjälpmedel.

För att utföra dessa uppgifter skall kommissionen använda sig av befintliga informationskällor, instrument och förfaranden, däribland arbete utfört av OECD, Unesco och andra internationella organisationer och uppgifter dessa samlat in.

De särskilda åtgärderna inom ramen för detta program skall genomföras i enlighet med beslut nr 93/464/EEG.

Artikel 5

Kommissionens särskilda åtgärder avseende de statistiska uppgifter som skall inhämtas och inlämnas av medlemsstaterna skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 6 i beslut nr 93/464/EEG.

För att genomföra programmet skall kommissionen anlita nationella experter, i synnerhet vad avser områdena för forskning och teknisk utveckling (FTU).

Artikel 6

Medlemsstaterna skall fastställa och analysera de nationella användarnas behov av gemenskapsstatistik över forskning, teknisk utveckling och innovation och vidarebefordra lämplig information, i den mån den finns tillgänglig, till kommissionen inom åtta månader efter det att detta beslut antagits. Kommissionen skall samordna dessa aktiviteter.

Artikel 7

För det arbete som avses i artikel 4 skall medlemsstaterna vidarebefordra föreliggande statistik över forskning, utveckling och innovation samt uppgifter om metoderna för inhämtande av denna statistik, inbegripet uppgifter som av medlemsstaterna förklarats vara insynsskyddade enligt nationell lagstiftning eller praxis för insynsskydd för statistiska uppgifter, i enlighet med bestämmelserna i rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om överföring av uppgifter som är föremål för insynsskydd på statistikområdet till Europeiska gemenskapernas statistikkontor(9).

Artikel 8

a) Kommissionen skall under 1995 förelägga rådet en interimistisk rapport, i tillämpliga fall tillsammans med förslag som den anser vara lämpliga, särskilt beträffande de metoder som avses i artikel 4 b och genomförandet av ett system baserat på dessa metoder, i syfte att uppnå ett regelbundet inhämtande av harmoniserad statistik över forskning, utveckling och innovation, samt för att täcka behoven i samband med gemenskapens politik inom ramarna för forskning, utveckling och innovation och behovet av regionalt fördelade uppgifter till stöd för strukturpolitiken.

b) Kommissionen skall år 1998 framlägga en slutlig rapport för att utvärdera genomförandet av programmet.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 januari 1994.

På rådets vägnar

G. MORAITIS

Ordförande

(1) EGT nr C 122, 14.5.1992, s. 14.

(2) EGT nr C 115, 26.4.1993, s. 213.

(3) EGT nr C 332, 16.12.1992, s. 77.

(4) EGT nr C 161, 28.6.1989, s. 1.

(5) EGT nr L 219, 28.8.1993, s. 1.

(6) EGT nr L 112, 25.4.1989, s. 12.

(7) EGT nr C 196, 4.8.1990, s. 18.

(8) EGT nr L 356, 31.12.1977, s. 1. (Uppdaterad text i EGT nr C 80, 25.3.1991, s. 1)

(9) EGT nr L 151, 15.6.1990, s. 1.

BILAGA

ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR UTVECKLING AV STATISTIK ÖVER GEMENSKAPENS FORSKNING, UTVECKLING OCH INNOVATION

a) Analys och utvärdering av användarbehovet av statistik över forskning, utveckling och innovation

Målet är att inhämta information om och analysera behoven hos de huvudsakliga användarna, dvs. gemenskapens institutioner, Crest, de nationella, regionala och lokala förvaltningarna, internationella organisationer och marknadsaktörer.

För att underlätta planering på lång sikt och en sammanjämkning av statistiska åtgärder på internationell, nationell och regional nivå och på gemenskapsnivå skall analysen ta hänsyn till behoven på lång sikt.

b) Förbättring i tillämpliga fall av befintliga metoder

Målet är en referensram för statistik över forskning, utveckling och innovation, både för föreliggande uppgifter på nationell nivå och för ytterligare inhämtande av uppgifter på gemenskapsnivå. Denna referensram kommer att öka möjligheten att jämföra uppgifter från de olika medlemsstaterna.

Vidare utveckling av metodiken skall ske i nära samarbete med OECD och inom de ramar den organisationen har uppställt, för att dra nytta av det som organisationen redan har uträttat på området och för att säkerställa att uppgifterna blir jämförbara med uppgifter från tredje land. Om en adekvat eller godtagbar metodik inte redan finns skall kommissionen ta initiativ till en utveckling av ramverket för att tillgodose gemenskapens särskilda behov.

Metodiken skall användas som ett grundläggande hjälpmedel för harmonisering av officiell gemenskapsstatistik över forskning, utveckling och innovation och som en rekommenderad ram för icke-officiell statistik.

Den vidare utvecklingen av metodik skall fastställas i manualer som skall antas på gemenskapsnivå.

c) Identifiering av föreliggande statistisk information om forskning, utveckling och innovation

I syfte att utveckla metodiken och informationssystemet skall undersökningar företas för att fastställa mängden av redan föreliggande information om forskning, utveckling och innovation. Syftet med undersökningen är att visa omfånget av tillgängliga uppgifter i medlemsstaterna och skillnaderna mellan medlemsstaterna. Dessa upplysningar är nödvändiga för att inhämta identiska och jämförbara uppgifter. Därigenom kommer det att framgå inom vilka områden särskilda ansträngningar måste göras för att främja och stödja harmoniseringen av statistik över forskning, utveckling och innovation.

d) Etablering av de organisatoriska och tekniska komponenterna i ett europeiskt statistiskt informationssystem för forskning, utveckling och innovation

Följande skall prioriteras:

Medel:

- Tillvägagångssätt för finansiering av forsknings- och utvecklingsåtgärder (både privata och offentliga)

- Forsknings- och utvecklingspersonal (FoU)

- Utgifter för FoU efter område (företag, stat, högre utbildning)

Resultat:

- Teknisk innovation i företagen

- Utbyte av högteknologiska varor och tjänster

Indirekt kommer även arbete att utföras avseende forskningens direkta verkningar på patent och bibliografi.

Uppgifterna skall klassificeras i enlighet med europeiska nomenklaturer (NABS, NACE, REV 1 osv.). Särskild uppmärksamhet skall fästas vid regionala aspekter.

Uppgifter skall lagras i databaser som kommer att innehålla

1. harmoniserade uppgifter om FoU och innovation,

2. nationella uppgifter som inhämtats i enlighet med nationell praxis, som ännu inte är helt harmoniserad,

3. uppgifter som inhämtats av kommissionen.

e) Utförande av pilotundersökningar

För att förbättra tillgängligheten av uppgifter om forskning, utveckling och innovation krävs det ibland att pilotundersökningar utförs för att pröva i vilken mån det är möjligt att utföra vissa former av uppgiftsinsamling. Pilotundersökningarna utgör en förberedelse för regelbundet inhämtande av uppgifter på grundval av metodiken. Dessa pilotundersökningar kommer att utföras i enlighet med de begrepp och metoder som utvecklats inom ramarna för metodiken.

f) Utveckling av grundläggande statistiska hjälpmedel

Grundläggande statistiska hjälpmedel måste utvecklas för att i möjligaste mån för uppgiftslämnarna förenkla förfarandena vid insamling av uppgifter och, i synnerhet, för att minimera den börda som ligger på företagen samtidigt som uppgifternas kvalitet säkerställs. Dessa statistiska hjälpmedel omfattar register, EDI-teknik (elektronic data interchange), klassificeringssystem, stickprover, frågeformulär, hjälpmedel för uppgiftsbehandling, system för analys av uppgifter.