Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2897/95 av den 15 december 1995 om genomförande av artikel 1 i rådets beslut 94/762/EG om regler för spridning av forskningsresultat från Europeiska gemenskapens särskilda program för forskning, teknisk utveckling och demonstrationEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 304 , 16/12/1995 s. 0011 - 0016KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2897/95 av den 15 december 1995 om genomförande av artikel 1 i rådets beslut 94/762/EG om regler för spridning av forskningsresultat från Europeiska gemenskapens särskilda program för forskning, teknisk utveckling och demonstration

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 94/762/EG av den 21 november 1994 om regler för spridning av forskningsresultat från Europeiska gemenskapens särskilda program för forskning, teknisk utveckling och demonstration (1), särskilt artikel 2 i detta, och

med beaktande av följande:

I beslut nr 1110/94/EG (2) har Europaparlamentet och rådet antagit det fjärde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration för perioden 1994-1998, och i detta beslut uttalas att reglerna för spridning av forskningsresultat kommer att fastställas genom ett särskilt beslut av rådet enligt artikel 130j i fördraget.

Sådana regler har antagits genom beslut 94/762/EG. I artikel 1 i det beslutet anges reglerna för spridning och utnyttjande av kunskap som vunnits genom de särskilda program för forskning, teknisk utveckling och demonstration som antagits i enlighet med artikel 130i.4 i fördraget, och i artikel 2.1 i samma beslut föreskrivs att bestämmelser för att tillämpa dessa regler skall fastställas av kommissionen.

I enlighet med villkoren i det inledande stycket i artikel 1 första stycket i beslut 94/762/EG skall de regler som fastställs i beslutet vara tillämpliga utan att inkräkta på redan befintliga rättigheter.

I tjugonde stycket i bilaga III till beslut nr 1110/94/EG anges att åtgärderna för spridning måste vara sammanhängande och samordnade, vilket inte endast medför en centraliserad förvaltning (som inom det tredje verksamhetsområdet) utan även behov av åtgärder för spridning inom de specifika programmen inom det första verksamhetsområdet. Dessa åtgärder måste utvecklas inom den juridiska ram som rådet fastställer genom att anta regler för spridning av den kunskap som förvärvas inom ramen för de specifika programmen och de övriga villkoren för att genomföra ramprogrammet.

I artikel 130f i fördraget föreskrivs att gemenskapen skall ha som mål att stärka den vetenskapliga och teknologiska grunden för gemenskapsindustrin och att stimulera den att bli mer konkurrenskraftig på internationell nivå, samtidigt som alla de forskningsinsatser som anses nödvändiga enligt andra kapitel i detta fördrag skall främjas.

Avtal med kostnadsdelning har blivit det dominerande redskapet för att genomföra gemenskapens särskilda program inom forskning och teknisk utveckling och utgör den största andelen av den totala finansiering som tilldelats ramprogrammet.

Enligt dessa avtal utförs arbete ofta av ett flertal deltagare från både industrin och den vetenskapliga världen som samverkar för att genomföra ett eller flera forsknings- och utvecklingsprojekt där alla blir ägare till resultaten, eftersom gemenskapen själv vanligtvis inte deltar direkt i det arbete som utförs enligt avtal av detta slag.

Det ökande antalet projekt med många deltagare och den industriella komponenten i olika program har medfört att det är nödvändigt att fastställa harmoniserade avtalsklausuler rörande spridning och utnyttjande av kunskap som vunnits i samband med forsknings- och utvecklingsavtal som ingåtts av kommissionen, varvid man måste ta hänsyn till erfarenheterna från praxis vad gäller dessa avtalstyper, i synnerhet med tanke på det stora antalet avtal och berörda deltagare och de rättigheter som redan har uppkommit genom dessa avtal.

De lösningar som valts enligt denna avtalspraxis har behållits i rådets beslut 92/272/EEG (3) och i kommissionens förordning (EG) nr 1990/94 (4) vari antas regler för spridning och utnyttjande av resultat från det tredje ramprogrammet, och lösningarna är i huvudsak förenliga med de regler som fastställs i artikel 1 i beslut 94/762/EG.

Rådet och kommissionen har den 26 juni 1992 antagit en gemensam förklaring om tillvägagångssätt för förhandlingar om immaterialrättsliga aspekter rörande vetenskapliga och tekniska avtal mellan gemenskapen och tredje land, vari särskilt betonas behovet av att skydda avtalsparternas ömsesidiga intressen och att främja fastställandet av internationella standarder på detta område.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättas genom beslut 94/762/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Genom denna förordning fastställs bestämmelser för att genomföra de regler som föreskrivs i artikel 1 i beslut 94/762/EG. Den skall tillämpas på kunskap som erhålls från genomförandet av dessa program genom arbete som utförs direkt av gemenskapen eller vars kostnader helt finansieras av gemenskapen eller genom arbete som utförs enligt avtal med kostnadsdelning. Förordningen skall också tillämpas på information rörande sådan kunskap eller som är relevant för denna kunskap.

2. I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1) kunskap: resultat och uppfinningar, patenterbara eller ej, som erhålls eller görs antingen direkt av kommissionen genom dess eget forskningsarbete, eller i samband med genomförandet av ett avtal om forskning och teknisk utveckling som slutits mellan gemenskapen och tredje man.

2) bakgrundsinformation: information, exklusive kunskap, och rättigheter som är relaterade till denna, som innehas av parter och som avser samma forskningsområden, eller med dessa relaterade områden, som de som ingår i parternas avtal med kostnadsdelning.

3) part: varje part som med gemenskapen har slutit ett avtal med kostnadsdelning, och varje samarbetspartner som är ansluten till en part enligt det avtalet. Med part förstås också i förekommande fall gemenskapen, när den inte bara finansierar utan också i praktiken genomför en del av arbetet enligt avtal med kostnadsdelning, tillsammans med och på ett liknande sätt som de relevanta kontrahenterna.

4) kontrahent: de parter som med gemenskapen har ingått samma avtal med kostnadsdelning.

5) projekt: ett eller flera avtal med kostnadsdelning där uppgifterna enligt avtalet eller avtalen har tekniskt samband med varandra och där parterna till dessa avtal är överens om att detta är fallet enligt villkor som definieras i avtalet eller avtalen.

6) program: vart och ett av de program som avses i punkt 1 i denna artikel.

7) kommersiella villkor: marknadsmässiga villkor vad gäller betalning och övriga förhållanden.

8) fördelaktiga villkor: villkor som är mer gynnsamma än de kommersiella villkoren.

9) överlåtelsevillkor: villkor som är mer gynnsamma än fördelaktiga villkor, normalt kostnaden för att tillhandahålla licenser och användarrättigheter.

Artikel 2

1. Kunskap som erhålls från arbete enligt avtal med kostnadsdelning skall ägas av de parter som utför arbetet.

2. När två eller flera parter utför arbete enligt ett avtal med kostnadsdelning skall de sinsemellan träffa en överenskommelse angående fördelningen av äganderätter avseende berörd kunskap.

3. Om enligt tillämpliga regler personer som anställts eller anlitats av parter till ett avtal med kostnadsdelning kan ställa krav på rättigheter till kunskap skall parterna vidta lämpliga åtgärder eller träffa lämpliga överenskommelser för att säkerställa att sådana rättigheter kan utövas på ett sätt som är förenligt med ett riktigt fullgörande av parternas skyldigheter enligt dessa avtal med kostnadsdelning i enlighet med denna förordning.

Artikel 3

1. Parterna skall säkerställa att kunskap som är deras egendom och som kan användas för industriella eller kommersiella ändamål och vars natur motiverar en sådan åtgärd är skyddad i den utsträckning som krävs med hänsyn till gemenskapens och parternas intressen och i enlighet med eventuellt tillämpliga lagar eller avtal.

2. På begäran av eller med samtycke av parterna får kommissionen, i den utsträckning som krävs för gemenskapens eller de berörda parternas intressen, vidta lämpliga åtgärder i syfte att skydda kunskapen i ett givet land, om parterna för egen räkning inte kan eller vill säkerställa ett sådant skydd för kunskap som är deras egendom. I detta fall skall kommissionen själv uppfylla sådana skyldigheter avseende beviljande av licenser för användning eller utnyttjande av kunskapen i det berörda landet som påtas av parterna om de bestämmer sig för att för egen räkning skydda kunskapen, och de berörda parterna skall beviljas icke-exklusiva licenser i det landet, på sådana villkor som eventuellt föreskrivs i avtalet med kostnadsdelning.

Artikel 4

1. De parter som deltar i ett och samma projekt skall utan att kräva ersättning för varandra göra tillgängliga och bevilja licenser och användarrättigheter vad gäller kunskap, i den utsträckning som krävs med hänsyn till ett riktigt genomförande av arbetet enligt sina respektive avtal med kostnadsdelning.

2. Om inte annat följer av artikel 16 skall den kunskap som en part erhåller göras tillgänglig för andra parter som deltar i samma program och nödvändiga användarrättigheter eller licenser skall beviljas enligt överlåtelsevillkor, i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till dessa parters genomförande av sitt forsknings- och utvecklingsarbete enligt sina avtal med kostnadsdelning, under förutsättning att parterna ingår de av den förstnämnda parten begärda överenskommelser som säkerställer att kunskapen inte kommer att användas för något annat syfte än det för vilken den tillhandahölls.

Samma villkor skall gälla för parter som deltar i andra program inom anslutna områden eller med relaterade mål och som är etablerade i gemenskapen och där sysslar med forsknings- och utvecklingsverksamhet, under förutsättning att deras avtal med kostnadsdelning medför en skyldighet för dem att ge likvärdig tillgång till sin egen kunskap.

3. Varje person som är etablerad i gemenskapen och där bedriver forsknings- och utvecklingsarbete skall ha rätt att på fördelaktiga villkor ansöka om sådana licenser eller användarrättigheter rörande kunskap som är nödvändiga med hänsyn till genomförandet av personens forsknings- och utvecklingsverksamhet inom områden som är identiska med eller relaterade till det område som omfattas av det avtal med kostnadsdelning som är upphov till kunskapen.

Beviljande av sådana licenser eller användarrättigheter får bara vägras av skäl som är föreskrivna i avtalen med kostnadsdelning, det vill säga parters centrala affärsintressen eller gemenskapens intressen. Beviljandet av sådana licenser eller användarrättigheter får dock vägras om ägaren till kunskapen eller någon av hans licensinnehavare har vidtagit eller vidtar lämpliga åtgärder för att utnyttja eller kommersialisera kunskapen i gemenskapen.

4. På begäran och för forsknings- och utvecklingsarbete inom ramen för en gemenskapspolitik, som utförs av Gemensamma forskningscentret i form av direkta åtgärder enligt gemenskapens ramprogram (det vill säga dess institutionella icke konkurrensutsatta arbete) och utförs av sådana gemensamma företag eller andra organisationer som inrättats på grundval av artikel 130n i fördraget, skall gemenskapen beviljas en avgiftsfri icke-exklusiv licens för användning av kunskapen för forskningsändamål, men skall sekretessbelägga kunskapen och får inte bevilja underlicenser.

Artikel 5

1. Parterna skall vara skyldiga att utveckla, utnyttja eller kommersialisera den kunskap de äger eller låta den utvecklas, utnyttjas eller kommersialiseras inom en kontraktsenligt överenskommen period i överensstämmelse med gemenskapens intressen och med beaktande av

- målet att stärka gemenskapsindustrins internationella konkurrenskraft,

- den ekonomiska och sociala sammanhållningen i gemenskapen,

- behoven inom andra områden av gemenskapspolitik till stöd för vilken verksamheten inom FTD utförs,

- förekomsten av samarbetsavtal inom vetenskap och teknik mellan gemenskapen och tredje land eller internationella organisationer.

Kommissionen får i samförstånd med berörda parter vidta åtgärder för att främja användning eller utnyttjande av denna kunskap i överensstämmelse med gemenskapens intressen.

2. Alla parter som deltar i ett och samma projekt skall ha rätt att utnyttja eller kommersialisera den kunskap som erhålls ur det projektet och beviljas sådana licenser och användarrättigheter avseende denna kunskap som är nödvändiga med hänsyn till utnyttjandet eller kommersialiseringen. Dessa licenser eller användarrättigheter skall ej innebära en rättighet att bevilja underlicenser, utom med ett formellt samtycke av ägarna till kunskapen, och skall vara avgiftsfria, såvida avtalet med kostnadsdelning inte föreskriver andra villkor eller utnyttjandebestämmelser på grundval av projektets natur och den specifika karaktären av de produkter som blir resultatet av projektet, varje parts kommersiella eller icke-kommersiella inriktning och dennes bidrag till projektet.

3. Om inte annat följer av artikel 16 skall avtalet med kostnadsdelning specificera de omständigheter under vilka andra parter som deltar i samma program på fördelaktiga villkor kan beviljas användarrättigheter och licenser avseende den kunskap som erhålls ur projektet och som är nödvändiga med hänsyn till utnyttjande eller kommersialisering av den kunskap som erhålls från deras projekt inom samma program.

Samma villkor skall gälla för parter som deltar i andra program inom anslutna områden eller med relaterade mål och som är etablerade i gemenskapen och där sysslar med forsknings- och utvecklingsverksamhet, under förutsättning att deras avtal med kostnadsdelning medför en skyldighet för dem att ge likvärdig tillgång till sin egen kunskap på fördelaktiga villkor.

4. Varje person som är etablerad i gemenskapen och som har ett legitimt intresse av att få rättigheter eller licenser för att utnyttja eller kommersialisera kunskap skall ha rätt att ansöka om att sådana rättigheter eller licenser beviljas honom på kommersiella villkor, såvida ägarna till kunskapen eller deras licensinnehavare inte inom en överenskommen period har vidtagit åtgärder för att utnyttja eller kommersialisera kunskapen, eller låta den utnyttjas eller kommersialiseras.

Om inte annat följer av artikel 16 får beviljande av de licenser eller användarrättigheter som avses i punkt 3 eller i denna punkt bara vägras av skäl som anges i avtalet med kostnadsdelning, det vill säga parternas centrala affärsintressen eller gemenskapens intressen, under förutsättning att dessa affärsintressen inte på ett otillbörligt sätt begränsar utnyttjandet och kommersialiseringen av kunskapen i gemenskapen. Beviljandet av sådana licenser eller användarrättigheter får särskilt vägras när de avser produkter, inklusive tillverkning av dessa, eller tjänster som är eller håller på att bli kommersiellt tillgängliga.

Artikel 6

1. De närmare villkoren för utövande av rättigheterna och skyldigheterna enligt artiklarna 4 och 5, särskilt avseende deras varaktighet, skall fastställas i avtalen med delade kostnader.

2. I samband med slutande av underleverantörskontrakt eller anslutande kontrakt som de definieras i avtalet med kostnadsdelning skall parterna med hjälp av lämpliga klausuler säkerställa att bestämmelserna i denna förordning samt deras kontraktsenliga överenskommelser gentemot gemenskapen efterlevs.

3. I de fall när gemenskapens finansiering avsevärt avviker från den allmänna regeln (50 %), eller när det krävs på grund av projektets specifika natur, kan det i avtalen med kostnadsdelning föreskrivas andra villkor och förutsättningar för tillhandahållande av kunskap än dem som anges i artiklarna 4 och 5.

Artikel 7

Alla parter skall noggrant fastställa den omfattning i vilken kunskapen är eller kan bli föremål för kontraktsenliga eller författningsmässiga restriktioner och skyldigheter som kan begränsa eller påverka spridningen av kunskap och bakgrundsinformation och således avsevärt inverka på det friktionsfria utförandet av projektet eller utnyttjandet och kommersialiseringen av kunskap som erhållits ur projektet.

De skall informera sina kontrahenter och andra som berörs av projektet antingen innan de undertecknar avtalet med kostnadsdelning eller utan dröjsmål efter det att projektarbetet har påbörjats, i syfte att de som informeras kan utvärdera eventuella effekter av restriktionerna eller skyldigheterna i fråga enligt ett förfarande som anges i avtalet med kostnadsdelning.

Artikel 8

1. Kunskap som är resultatet av arbete som utförs direkt av gemenskapen, eller vars kostnader helt finansieras av gemenskapen, skall bli gemenskapens egendom såvida inte annat föreskrivs i beslutet om det relevanta programmet eller i det ingångna avtalet.

2. Kommissionen skall säkerställa att den kunskap som är gemenskapens egendom och som kan användas för industriella eller kommersiella ändamål och vars natur motiverar en sådan åtgärd är skyddad i den utsträckning som krävs med hänsyn till gemenskapens intressen och i enlighet med eventuellt tillämpliga lagar eller kontraktsenliga förpliktelser.

3. Kunskap som tillhör gemenskapen skall göras tillgänglig för varje part och intresserad tredje man som är etablerad i gemenskapen och behöver kunskapen för sitt forsknings- och utvecklingsarbete eller som åtar sig att utnyttja den i överensstämmelse med gemenskapens intressen. Ett sådant tillhandahållande av kunskap kan omfattas av lämpliga villkor, särskilt angående avgiftsbetalning.

Artikel 9

1. I varje avtal med kostnadsdelning skall specificeras de förutsättningar under vilka den bakgrundsinformation som innehas av en part på begäran av berörda parter och mot betalning av en lämplig avgift kan göras tillgänglig för andra parter som deltar i samma projekt.

Inom ett och samma projekt skall bakgrundsinformation göras tillgänglig och relaterade användarrättigheter beviljas när och i den omfattning som det krävs med hänsyn till den ansökande partens forsknings- och utvecklingsarbete inom det projektet, och när den part som innehar bakgrundsinformationen har rätt att vidarebefordra den samt bevilja relaterade användarrättigheter.

2. I avtalet med kostnadsdelning skall också specificeras förutsättningarna för att mot betalning och på begäran av andra parter som deltar i samma program eller i program inom anslutna områden eller med relaterade ändamål tillhandahålla sådan bakgrundsinformation som är nödvändig med hänsyn till användning av den kunskap som gjorts tillgänglig enligt artikel 4.2 och 4.3. Sådana villkor skall särskilt beakta eventuella restriktioner för spridning och tillhandahållande av bakgrundsinformation och de legitima intressena hos innehavarna av bakgrundsinformationen.

Artikel 10

1. Kommissionen skall offentliggöra allmän information särskilt avseende målen, den totala uppskattade kostnaden och gemenskapens finansiella bidrag, forsknings- och utvecklingsarbetets varaktighet, samt allmän information om hittills gjorda framsteg och de resultat som uppnåtts av projekt som utförts inom ramen för de olika programmen. Det officiella namnet på de organ som utför arbetet enligt avtalen med kostnadsdelning samt namnen på de laboratorier som berörs skall också offentliggöras, såvida parterna inte förbjuder detta av berättigade industriella eller kommersiella skäl vid undertecknandet av kontraktet.

Vid dessa offentliggöranden skall kommissionen respektera den kommersiellt känsliga informationens förtroliga karaktär.

2. Parterna skall tillsammans med kommissionen komma överens om de närmare förfarandena för offentliggörande av kunskap och information vars kvalitet och intresse motiverar en bred spridning, under förutsättning att det inte finns några hinder för offentliggörande på grund av legitima kommersiella skäl, behov av immaterialrättsligt skydd eller kunskapens och informationens förtroliga karaktär. Parterna skall för kommissionen göra information tillgänglig för offentliggörande enligt punkt 1.

Om inte annat följer av artikel 3 får en part av akademiska skäl offentliggöra kunskap som den är ensam ägare till, på villkor att kommissionen och kontrahenterna har försetts med ett exemplar av den avsedda publikationen och inte har rest några skriftliga invändningar av berättigade industriella eller kommersiella skäl inom en månad efter mottagandet.

Artikel 11

1. Parterna skall informera kommissionen om resultaten av forsknings- och utvecklingsarbetet, skall uppge huruvida de avser att ansöka om immaterialrättsligt skydd och i så fall i vilken omfattning, samt avge rapport om de åtgärder som sedermera vidtagits i detta avseende.

2. I samband med slutförandet av forsknings- och utvecklingsarbete enligt avtal med kostnadsdelning skall parterna inom en kontraktsenligt överenskommen period till kommissionen överlämna en plan för spridning som visar deras avsikter vad gäller spridning och utnyttjande av resultat och avge rapport om de åtgärder som sedermera vidtagits i detta avseende.

3. Kommissionen och berörda parter skall i nödvändig utsträckning fastställa en strategi för en begränsad och förtrolig spridning av rapporterna om den kunskap som erhållits vid utförandet av avtal med kostnadsdelning till medlemsstaternas regeringar, med beaktande av de berörda parternas centrala affärsintressen och gemenskapens intressen.

4. Med uttalat bifall från berörda parter får kommissionen under beaktande av sekretesskraven vidarebefordra de rapporter som anges i punkterna 1, 2 och 3 till icke-medlemsstater eller en internationell organisation enligt en konvention eller överenskommelse rörande informationsutbyte som slutits mellan gemenskapen och landet eller organisationen i fråga.

Artikel 12

1. På begäran av personer eller organ som är etablerade i gemenskapen och har ett legitimt intresse i överensstämmelse med principerna i denna förordning skall parterna tillhandahålla för dem alla relevanta uppgifter angående förekomsten av kunskap och immaterialrättsligt skydd av denna kunskap.

Kommissionen får informera dessa personer eller organ om förekomsten av denna kunskap och dessa rättigheter i den omfattning som kunskapen eller rättigheterna uttryckligen nämns i den information som ges enligt artikel 10.2.

2. Kommissionen får under beaktande av sekretesskraven till andra institutioner i gemenskapen vidarebefordra de rapporter som avses i artikel 11.3, i den utsträckning som dessa institutioner har ett legitimt behov av informationen.

Artikel 13

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 och med förbehåll för de villkor som föreskrivs i avtalen med kostnadsdelning, skall kommissionen och parterna respektera den förtroliga karaktären hos de fakta, uppgifter, kunskaper, dokument och förfaranden som meddelats dem i förtroende, när ett avslöjande kan vara till men för en eller flera av parterna.

2. Vid avslöjande av förtrolig information enligt denna förordning skall kommissionen och parterna begära av mottagaren att denne efterlever sekretesskraven och endast använder informationen för det syfte för vilket den vidarebefordrades.

Artikel 14

Under hela varaktigheten för ett avtal med kostnadsdelning samt under en tvåårsperiod efter avtalets utlöpande eller uppsägning skall parterna, med förbehåll för vad som sägs i artikel 13, till standardiseringsorgan ge sådan lämplig och relevant information om kunskap som erhållits under arbete enligt avtalet med kostnadsdelning som kan bidra till utvecklandet av europeiska eller internationella standarder. Kommissionen skall i så stor utsträckning som möjligt informera parterna om varje standardiseringsarbete som är på gång eller planeras.

Artikel 15

I alla meddelanden och publikationer rörande framsteg eller resultat av arbete utfört enligt avtal med kostnadsdelning, inklusive meddelanden eller publikationer som tillhandahålls i samband med seminarier eller konferenser, måste det finnas vederbörliga uppgifter om det program inom vars ram arbetet utfördes eller resultaten uppnåddes och om det stöd som gemenskapen har gett.

Artikel 16

1. Om personer etablerade i ett tredje land har rätt att delta i arbete inom ramen för ett program skall avtalen med kostnadsdelning specificera villkoren för tillgång till kunskap för dessa personer på grundval av principen om ömsesidig nytta och med beaktande av relevanta bestämmelser i varje tillämpligt avtal, projektets art och graden av personernas deltagande i programmet i fråga.

2. Särskilda avtal skall slutas vad gäller deltagande för de stater som med gemenskapen har ingått en överensstämmelse som ansluter dem till ett program eller en del av ett program, särskilt i syfte att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna i dessa överenskommelser om spridning, utvärdering och utnyttjande av kunskap inom ramen för det relevanta programmet eller den relevanta delen av programmet.

3. I särskilda fall som berör vissa geografiskt begränsade program som inriktas på samarbete eller utvecklingsbistånd får det i de berörda programmen eller avtalen införas bestämmelser som ger rätt till spridning av lämplig information eller till vidarebefordran av viss kunskap till mottagare som inte omfattas av överenskommelser med gemenskapen om vetenskapligt och tekniskt samarbete. De närmare villkoren för en sådan spridning skall fastställas genom överenskommelse med innehavarna av den kunskap det rör sig om.

Artikel 17

Bestämmelserna i denna förordning skall inte inverka på sådana bestämmelser i beslut om särskilda program som är avsedda att närmare ange, komplettera eller uppställa villkor eller begränsningar för de regler som fastställs i artikel 1 i beslut 94/762/EG.

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 1995.

På kommissionens vägnar

Édith CRESSON

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 306, 30.11.1994, s. 5.

(2) EGT nr

(3) EGT nr L 141, 23.5.1992, s. 1.

(4) EGT nr L 200, 3.8.1994, s. 4.