Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

98/704/Euratom: Rådets beslut av den 22 juni 1998 om förlängning av löptiden för avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen, Japans regering, Ryska federationens regering och Förenta staternas regering om teknisk projektering (EDA) av den internationella termonukleära försöksreaktorn (ITER)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 335 , 10/12/1998 s. 0061 - 0065RÅDETS BESLUT av den 22 juni 1998 om förlängning av löptiden för avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen, Japans regering, Ryska federationens regering och Förenta staternas regering om teknisk projektering (EDA) av den internationella termonukleära försöksreaktorn (ITER) (98/704/Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101 andra stycket i detta,

med beaktande av det utkast till beslut som lagts fram av kommissionen, och

av följande skäl:

I enlighet med rådets direktiv av den 8 april 1998 har kommissionen förhandlat om en förlängning av avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen, Japans regering, Ryska federationens regering och Förenta staternas regering om teknisk projektering (EDA) av den internationella termonukleära försöksreaktorn (ITER) ("ITER-EDA-avtalet").

Förlängningen av löptiden för ITER-EDA-avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Kommissionens förlängning, för gemenskapens räkning och på dess vägnar, av löptiden för avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen, Japans regering, Ryska federationens regering och Förenta staternas regering om teknisk projektering (EDA) av den internationella termonukleära försöksreaktorn (ITER) godkänns härmed.

Texten till den ändring som innebär förlängning av ITER-EDA-avtalet bifogas detta beslut, tillsammans med överenskommelsen om förlängning av ITER-EDA-avtalets löptid.

Utfärdat i Luxemburg den 22 juni 1998.

På rådets vägnar

J. BATTLE

Ordförande

BILAGA

ÄNDRING SOM INNEBÄR FÖRLÄNGNING AV ITER-EDA-AVTALET

Ändring som innebär förlängning av avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen, Japans regering, Ryska federationens regering och Förenta staternas regering om teknisk projektering av den internationella termonukleära försöksreaktorn

EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN, JAPANS REGERING, RYSKA FEDERATIONENS REGERING OCH FÖRENTA STATERNAS REGERING ("PARTERNA"),

SOM BEAKTAR parternas avtal om teknisk projektering (EDA) av den internationella termonukleära försöksreaktorn (ITER), ingånget den 21 juli 1992 ("avtalet"), och protokoll 2 till detta avtal, ingånget den 21 mars 1994,

SOM UPPMÄRKSAMMAR de framsteg som gjorts och de förslag som framlagts om tillvägagångssätt för ett fortsatt gemensamt genomförande inom avtalets ram,

SOM ÖNSKAR fortsätta det gemensamma arbetet inom avtalets ram för att möjliggöra framtida beslut om byggande och drift av ITER i enlighet med artikel 1 i avtalet, och

SOM HANDLAR i enlighet med artiklarna 22 och 25.2 i avtalet,

HAR ENATS OM att ändra avtalet på följande sätt:

I artikel 25.1 skall "sex år" ersättas med "nio år".

Detta avtal träder i kraft när parterna har undertecknat det.

>Plats för tabell>

Överenskommelse om förlängning av ITER-EDA-avtalets löptid

I. DEN GEMENSAMMA TEKNISKA VERKSAMHETENS OMFATTNING

1) Verksamhet som är specifik för byggplatsen:

- Anpassning till den specifika byggplatsen och den beräknade kostnaden för detta.

- Säkerhetsanalys och tekniskt stöd till förberedelse av tillståndsansökan.

2) Projektering och konstruktionsarbete, inklusive mer omfattande alternativ och kostnadsberäkningar för dessa, utprovning av prototyper, samt FoU, inklusive fysikaliska studier.

3) Framställning av dokumentation för framtida upphandling omfattande resultat av punkterna 1 och 2 ovan.

II. ÖVRIGA FÖRBEREDELSEÅTGÄRDER

Parterna skall också

1) utveckla förslag och nödvändigt underlag för ett fullständigt förverkligande av ITER, inklusive ett utkast till ett byggnads- och driftsavtal samt ett därtill knutet utkast till genomförandeordning, samt upplysningar om mer omfattande idéers eventuella inverkan på utvecklingen av fusionsenergi,

2) anpassa den gemensamma centralgruppens och lokalgruppens struktur och arbetssätt för att åstadkomma en effektiv inledning av framtida byggnation, om och när det beslutas om en sådan, och

3) mot slutet av andra året gemensamt revidera den gemensamma tekniska verksamheten enligt I ovan, t.ex. förberedelserna för tillståndsansökan, kostnadsberäkningar, organisationsutveckling och byggnadsförberedelser samt den inhemska situationen i de olika länderna samt därpå förbereda en gemensam utvärdering som kan användas av de enskilda parterna.

III. PARTERNAS STÖD TILL DEN GEMENSAMMA VERKSAMHETEN

1) Verksamhet som är specifik för byggplatsen

Alla parter berörs av och är delaktiga i det framtida arbete som grundar sig på tillgängliga byggplatsbeskrivningar. Således kommer arbetet att utföras gemensamt och skötas under ITER-direktörens ansvar inom ramen för EDA med undantag för förberedelsen av dokument på värdpartens eller värdlandets språk och i ett format som används där.

De berörda parterna skall

- vid tidpunkten för ITER-rådets fjortonde möte (IC-4, juli 1998) tillhandahålla byggplatsbeskrivningar i enlighet med dokumentet om byggplatskrav och förutsättningar för projekteringen av byggplatsen, och

- i tid få till stånd en informell dialog med myndigheterna i syfte att förbereda ansökningar om tillstånd att bygga och driva ITER.

Mot bakgrund av de byggplatsbeskrivningar som tillhandahålls av de berörda parterna kommer direktören och ledarna för de berörda lokalgrupperna att påbörja informella överläggningar för att uppgifterna under avsnitt I.1 ovan skall kunna beredas plats i det arbetsprogram som skall inlämnas till IC-14 efter behandling i den rådgivande förvaltningskommittén.

Anpassningen av projekteringen kommer att ske med erforderlig tonvikt på kontroll av den uppskattade kostnaden för projektet.

2) Allmänt stöd

Parterna skall

- upprätthålla den gemensamma centralgruppen och utföra anvisade uppgifter,

- tillhandahålla frivilliga bidrag på olika områden och befästa den vetenskapliga grunden för verksamheter enligt I.2 ovan, t.ex. genom att utnyttja befintliga frivilliga arrangemang, och

- fortsätta att tillhandahålla gemensamma arbetsplatser och stödja ökad samverkan.

3) Beräknade resurser

De beräknade resurserna för den planerade omfattningen av arbetet under avsnitt I ovan (förutom de åtaganden som redan gjorts genom uppgiftsavtalen) är enligt direktörens förslag, som stöds av ITER-rådet (Protokoll över IC-12:s beslut 6.1.1, bilaga 9), följande:

>Plats för tabell>

Vardera parten skall göra sitt bästa för att tillhandahålla sina delar av resurserna (artiklarna 12 och 14 i avtalet), varigenom de uppfyller sina förpliktelser i enlighet med artikel 17.1 i avtalet.

IV. GÄLLANDE ORDNING

1) Denna överenskommelse kommer att gälla under den förlängda löptiden tillsammans med tidigare uppsättningar av överenskommelser som upprättades i samband med undertecknandet av avtalet och protokoll 2 till detta, såvida parterna inte skriftligen beslutar annat.

2) Den nuvarande ordningen som omfattar andra länder enligt artikel 19 i avtalet kommer fortsatt att gälla.

3) IAEA kommer också fortsättningsvis att tillhandahålla hjälp och stöd i enlighet med artikel 20 i avtalet.

V. SAMMANFATTANDE ÖVERENSKOMMELSE

Parterna skall vidta gemensamma åtgärder med den allmänna avsikten att effektivt sätta igång ett eventuellt framtida byggande av ITER och i detta avseende erkänna vikten av att fullfölja förberedande insatser på alla relevanta områden.