Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

98/705/Euratom: Kommissionens beslut av den 26 juni 1998 om kommissionens förlängning av löptiden för avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen, Japans regering, Ryska federationens regering och Förenta staternas regering om teknisk projektering (EDA) av den internationella termonukleära försöksreaktorn (ITER) på gemenskapens vägnar [delgivet med nr K(1998) 1381]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 335 , 10/12/1998 s. 0066 - 0066KOMMISSIONENS BESLUT av den 26 juni 1998 om kommissionens förlängning av löptiden för avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen, Japans regering, Ryska federationens regering och Förenta staternas regering om teknisk projektering (EDA) av den internationella termonukleära försöksreaktorn (ITER) på gemenskapens vägnar [delgivet med nr K(1998) 1381] (98/705/Euratom)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101 andra stycket i detta, och

med beaktande av följande:

Genom sitt beslut av den 22 juni 1998 (1) har rådet godkänt förlängningen av löptiden för avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen, Japans regering, Ryska federationens regering och Förenta staternas regering om teknisk projektering (EDA) av den internationella termonukleära försöksreaktorn (ITER) (ITER-EDA-avtalet).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Löptiden för avtalet mellan Europeiska atomenergigemenskapen, Japans regering, Ryska federationens regering och Förenta staternas regering om teknisk projektering (EDA) av den internationella termonukleära försöksreaktorn (ITER) förlängs härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till ändringen för en förlängning av ITER-EDA-avtalet bifogas detta beslut (2) tillsammans med överenskommelsen för en förlängning av ITER-EDA-avtalets löptid.

Artikel 2

Kommissionsledamoten med ansvar för vetenskap, forskning och utveckling eller hennes företrädare bemyndigas att underteckna ändringen för förlängning av löptiden för ITER-EDA-avtalet med bindande verkan för Europeiska atomenergigemenskapen.

Utfärdat i Bryssel den 26 juni 1998.

På kommissionens vägnar

Édith CRESSON

Ledamot av kommissionen

(1) Se sida 61 i denna tidning.

(2) Se sida 62 i denna tidning.