Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Resolution från EKSG:s rådgivande kommitté om ökad tyngd åt kol- och stålsektorn i gemensskapens femte ramprogram för FoTU (1998-2002)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 155 , 20/05/1998 s. 0010 - 0011RESOLUTION FRÅN EKSG:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ OM ÖKAD TYNGD ÅT KOL- OCH STÅLSEKTORN I GEMENSKAPENS FEMTE RAMPROGRAM FÖR FoTU (1998-2002) (98/C 155/04) (Text av betydelse för EES)

(enhälligt antagen, med en nedlagd röst, vid det 339:e sammanträdet den 2 april 1998)

EKSG:s RÅDGIVANDE KOMMITTÉ

hänvisar till förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om femte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1), och i synnerhet rådets gemensamma ståndpunkt som antogs den 12 februari 1998,

erinrar om sin resolution om framtiden för den gemensamma forskningen inom kol- och stålsektorerna, vilken antags enhälligt vid del 336:e sammanträdet den 20 juni 1997 (2),

erinrar om sin resolution om den forskningsfond som Europeiska rådet beslutade om vid mötet i Amsterdam den 16 juni 1997, vilken antogs enhälligt vid Rådgivande kommitténs plenarmöte den 10 oktober 1997 (3).

Rådgivande kommittén framhåller följande aspekter:

1. Oberoende studier (4) (5) (6) har visat att EKSG:s forskning inom det tekniska och sociala området har gett ytterst positiva resultat, då den har konstaterats ge god avkastning. Ett sådant effektivt forskningsinstrument bör absolut bibehållas inför framtiden.

2. Kol- och stålindustrin har tidigare gjort betydande insatser för att lösa olika samhällsproblem och kommer sannolikt att kunna fortsätta med detta även i framtiden. Båda dessa sektorer står för många arbetstillfällen inom Europeiska unionen, och lär göra det också i fortsättningen. Arbetet med att utveckla kvalitetsstål ökar inom alla stålförbrukande sektorer. Stål är ett högtstående material, ur såväl ekonomisk som ekologisk synvinkel. Vad gäller kol kan det komma att utgöra en betydelsefull råvara och en tillförlitlig energikälla för framtidens Europa, i synnerhet när det gäller elproduktion. Forskningen måste därför intensifieras för att göra kolet till ett "grönt" bränsle som inte längre skadar miljön, genom behandling av sura rökgaser och andra skadliga ämnen. Genom material med nya egenskaper och teknik som utvecklas inom kol- och stålindustrin ges också stora exportmöjligheter på världsmarknaden. Samma sak gäller även för exporten från produktionsledet efter dessa båda sektorer. Det skall också framhållas att kol- och stålindustrins betydelse kommer att öka betydligt i och med att EU utvidgas österut.

3. Sedan rådet (industri) beslöt att inte förlänga EKSG-fördraget utan att låta det upphöra som planerat den 23 juli 2002 (7), har man från politikerhåll hela tiden försäkrat att kol- och stålindustrins behov - i synnerhet vad gäller forskning - i ökande grad skulle tillgodoses i EU:s politiska instrument.

4. Erfarenheterna av hur kol- och stålsektorn införlivades i fjärde ramprogrammet har inte varit särskilt goda. När det gäller femte ramprogrammet är det därför nödvändigt att kol och stål behandlas på samma sätt som andra sektorer. Jämfört med konkurrerande material har kol och stål en stor framtidspotential. EKSG:s rådgivande kommitté välkomnar rådets uppfattning att "i (femte) ramprogrammet måste man verka för att i större utsträckning införliva den verksamhet som för närvarande bedrivs inom ramen för EKSG-fördraget, vilket löper ut år 2002" (8) EKSG:s rådgivande kommitté välkomnar även planerna på att gå vidare med generisk forskning och teknisk utveckling när det gäller att utveckla nya, förbättrade material och produktionsmetoder inom området stål. Dessutom förordar EKSG:s rådgivande kommitté att punkten gällande bättre prospektering, utvinning och utnyttjande av energibärare inte enbart skall begränsas till kolväten - som i rådets gemensamma ståndpunkt - utan i stället omfatta alla fossila bränslen. Detta gäller i synnerhet nyckelåtgärden om en effektiv och sparsam energianvändning för ett konkurrenskraftigt Europa.

(1) Dok. KOM(97) 142 slutlig.

(2) EGT C 220, 19.7.1997, s. 12-14.

(3) EGT C 356, 22.11.1997, s. 6-7.

(4) Evaluation des effets économiques des programmes de recherche CECA, juni 1994, rapport av Trentini.

(5) Evaluation du programme de recherche CECA, september 1996, rapport av Smith Vincent & Co och Geoffrey Walton Practice.

(6) Recherche sociale CECA, 1996, rapport av Enrico Gibellieri m.fl.

(7) Slutsatser från rådets (industri) möte den 24 november 1992.

(8) Dok. 6108/1/98 den 24 mars 1998.