Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

1999/506/EG, Euratom: Kommissionens beslut av den 26 juli 1999 om ändring av beslut 98/610/EG, Euratom, om upprättande av expertgrupper som skall bistå kommissionen vid definition av innehåll och strategisk inriktning av nyckelåtgärder inom området forskning och teknisk utveckling [delgivet med nr K(1999) 2359] (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 194 , 27/07/1999 s. 0065 - 0065KOMMISSIONENS BESLUT

av den 26 juli 1999

om ändring av beslut 98/610/EG, Euratom, om upprättande av expertgrupper som skall bistå kommissionen vid definition av innehåll och strategisk inriktning av nyckelåtgärder inom området forskning och teknisk utveckling

[delgivet med nr K(1999) 2359]

(Text av betydelse för EES)

(1999/506/EG, Euratom)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, och

av följande skäl:

1. Genom sitt beslut 98/610//EG, Euratom(1), upprättade kommissionen expertgrupper som skall bistå den vid definition av innehåll och strategisk inriktning av nyckelåtgärder inom området forskning och teknisk utveckling.

2. Expertgruppernas ledamöter utses individuellt av kommissionen för en period på två år. Under perioden är det möjligt att göra nya utnämningar som t.ex. syftar till större spridning vad gäller geografiskt ursprung, en bättre balans mellan vetenskaplig och teknisk kompetens eller utbyte av ledamöter som inte längre kan delta.

3. Det är nödvändigt att se till att gruppen som helhet är homogen, att underlätta administrationen med kommissionens hjälp och att se till att arbetet sker på ett öppet sätt.

4. De nya ledamöternas mandat bör löpa ut samtidigt som mandaten för de ledamöter som har utsetts tidigare.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4.1 första stycket i rådets beslut 98/610/EG, Euratom, skall ersättas med följande: "Expertgruppernas ledamöter skall utses individuellt av kommissionen för en period på högst två år."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Édith CRESSON

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 290, 29.10.1998, s. 57.