Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2002/410/EG: Rådets beslut av den 27 maj 2002 om ingående av ett tilläggsprotokoll till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Malta om Maltas associering till femte ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998–2002)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 144 , 01/06/2002 s. 0047 - 0048Rådets beslut

av den 27 maj 2002

om ingående av ett tilläggsprotokoll till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Malta om Maltas associering till femte ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998-2002)

(2002/410/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 170.2 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Malta(3) trädde i kraft den 1 april 1971.

(2) I slutsatserna från Europeiska rådets möte i Luxemburg den 12 och 13 december 1997 bekräftades att möjligheten att associera kandidatländer till gemenskapens ramprogram inom området forskning och teknisk utveckling är ett av instrumenten i föranslutningsstrategin för dessa länder.

(3) Europaparlamentet och rådet antog genom beslut nr 182/1999/EG(4) ett femte ramprogram för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998-2002).

(4) Europeiska rådet i Helsingfors den 10 och 11 december 1999 beslutade att i februari 2000 sammankalla en bilateral regeringskonferens om Maltas anslutning till Europeiska unionen.

(5) Den 3 april 2000 informerade Malta formellt Europeiska kommissionen om att Malta önskade en sådan associering till femte ramprogrammet från och med den 1 januari 2001.

(6) Genom sitt beslut av den 17 oktober 2000 gav rådet kommissionen befogenhet att på Europeiska gemenskapens vägnar förhandla om ett tilläggsprotokoll till associeringsavtalet om Maltas associering till femte ramprogrammet (nedan kallat tilläggsprotokollet).

(7) Genom beslut 2001/516/EG(5) godkände rådet undertecknandet av det framförhandlade tilläggsprotokollet, med förbehåll för dess senare ingående, och dess provisoriska ikraftträdande den 1 mars 2001.

(8) Tilläggsprotokollet undertecknades i Bryssel den 20 juni 2001.

(9) Tilläggsprotokollet bör godkännas, och Malta bör underrättas om dess definitiva ikraftträdande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tilläggsprotokollet till avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Malta om Maltas associering till femte ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998-2002) godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Artikel 2

I enlighet med artikel 10 i tilläggsprotokollet skall rådets ordförande underrätta Republiken Malta om att Europeiska gemenskapen har fullbordat de förfaranden som krävs för att tilläggsprotokollet skall träda i kraft.

Artikel 3

Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 27 maj 2002.

På rådets vägnar

M. Arias Cañete

Ordförande

(1) EGT C 103 E, 30.4.2002, s. 208.

(2) Yttrandet avgivet den 9 april 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 61, 14.3.1971, s. 2.

(4) EGT L 26, 1.2.1999, s. 1.

(5) EGT L 186, 7.7.2001, s. 34.