Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2002/548/EG: Kommissionens beslut av den 8 juli 2002 om ändring av beslut 2002/230/EG om finansiellt stöd från gemenskapen för driften av vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur 2002 när det gäller aviär influensa [delgivet med nr K(2002) 2531]Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 179 , 09/07/2002 s. 0030 - 0030Kommissionens beslut

av den 8 juli 2002

om ändring av beslut 2002/230/EG om finansiellt stöd från gemenskapen för driften av vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur 2002 när det gäller aviär influensa

[delgivet med nr K(2002) 2531]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2002/548/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet(1), senast ändrat genom beslut 2001/572/EG(2), särskilt artikel 28.2 i detta, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens beslut 2002/230/EG(3) föreskrivs finansiellt stöd från gemenskapen för driften av vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur, utom för laboratoriet för aviär influensa.

(2) I rådets direktiv 92/40/EEG av den 19 maj 1992 om införande av gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa(4), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Sverige och Finland, förtecknas befogenheter och uppgifter för gemenskapens referenslaboratorier för aviär influensa.

(3) Gemenskapens referenslaboratorium för aviär influensa har lämnat in sin arbetsordning som omfattar en särskild övervakning av aviär influensa hos fjäderfän och vilda fåglar som skall genomföras under 2002 i samarbete med medlemsstaterna.

(4) Med tanke på den utvidgade verksamheten bör det finansiella stödet för gemenskapens referenslaboratorier höjas jämfört med tidigare år.

(5) Beslut 2002/230/EG bör därför ändras så att finansiellt stöd beviljas till gemenskapens referenslaboratorier för aviär influensa.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Efter artikel 2 i beslut 2002/230/EG skall följande läggas till som artikel 2a: "Artikel 2a

1. För aviär influensa beviljar gemenskapen finansiellt stöd till Förenade kungariket så att de befogenheter och uppgifter som avses i bilaga V till direktiv 92/40/EEG kan utföras av Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Förenade kungariket.

2. Gemenskapens finansiella stöd skall uppgå till högst 150000 euro för den 1 januari till den 31 december 2002."

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 8 juli 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2) EGT L 203, 28.7.2001, s. 16.

(3) EGT L 77, 20.3.2002, s. 47.

(4) EGT L 167, 22.6.1992, s. 1.