Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

20.5.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/17


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 11 maj 2005

om förnyat mandat för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik

(Endast den franska texten är giltig)

(2005/383/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och

av följande skäl:

(1)

I november 1991 beslutade Europeiska kommissionen att införliva etiken i beslutsprocessen inom gemenskapens politik på området för forskning och teknisk utveckling genom att inrätta den rådgivande gruppen för etik på det biotekniska området (GAEIB).

(2)

Kommissionen beslutade den 16 december 1997 att ersätta GAEIB med Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik (EGE), och samtidigt utvidgades gruppens mandat till att omfatta alla tillämpningsområden för vetenskap och teknik.

(3)

EGE:s mandat förlängdes med fyra år genom kommissionens beslut av den 26 mars 2001 och ändrades något för att förbättra gruppens arbetsmetoder.

(4)

EGE behöver nya arbetsmetoder för att kunna reagera i rätt tid på en allt snabbare utveckling inom vetenskap och teknik och gruppen behöver också ny kompetens för att kunna hantera en allt större mängd vetenskapliga och tekniska tillämpningar.

(5)

I meddelandet från kommissionen om principer och riktlinjer för insamling och användning av sakkunnigutlåtanden inom kommissionen (KOM(2002) 713) konstateras det att ”öppna ansökningsomgångar kan vara särskilt lämpliga när man hanterar känsliga frågor och när det är troligt att grupperna kommer att finnas under en längre period”.

(6)

EGE:s nuvarande mandat löper ut den 25 mars 2005 och beslutet nedan ersätter därför det mandat som bifogats kommissionens meddelande av den 26 mars 2001 (K(2001) 691).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kommissionen beslutar härmed att förlänga mandatet för Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny etik (EGE) med en fyraårsperiod.

Artikel 2

Uppdrag

EGE skall ha i uppdrag att ge kommissionen råd i etiska frågor som gäller vetenskap och ny teknik, antingen på kommissionens begäran eller på gruppens eget initiativ. Europaparlamentet och rådet får göra kommissionen uppmärksam på frågor de anser vara av stor etisk betydelse. När kommissionen begär ett yttrande från EGE får den bestämma en tidsfrist inom vilken ett sådant yttrande skall avges.

Artikel 3

Sammansättning – Utnämning

1.   Ledamöterna i EGE utnämns av kommissionens ordförande.

2.   Följande regler gäller:

Ledamöterna utnämns personligen. Ledamöterna har personliga mandat och de skall ge kommissionen råd självständigt, utan påverkan utifrån. Gruppen skall vara oavhängig, pluralistisk och tvärfacklig.

EGE skall ha högst 15 ledamöter.

Ledamöterna i EGE utnämns för en fyraårsperiod. Utnämningen kan förlängas med ytterligare högst två perioder.

Ledamöter som inte längre kan bidra effektivt till gruppens arbete, eller ledamöter som avgår, kan i enlighet med artikel 3.1 ersättas av en ledamot från en reservlista för återstoden av sin mandatperiod.

Ledamöterna i EGE bestäms och väljs ut på grundval av en allmän inbjudan till intresseanmälan. I urvalsförfarandet beaktas också ansökningar som inkommit via andra kanaler.

Kommissionen offentliggör listan över gruppens ledamöter i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Arbetssätt

1.   Gruppens ledamöter skall inom sig välja en ordförande och en vice ordförande för hela mandatperioden.

2.   EGE:s arbetsprogram skall godkännas av kommissionens ordförande (inbegripet etiska översyner som EGE föreslår med stöd av sin rätt att ge råd på eget initiativ – se artikel 2). Rådgivarbyrån för Europapolitik (BEPA) vid kommissionen, som samarbetar nära med ordföranden för EGE, ansvarar för att organisera arbetet för EGE och dess sekretariat.

3.   EGE:s möten skall vara slutna. Utanför dessa möten kan EGE diskutera sitt arbete med kommissionens berörda avdelningar och vid behov bjuda in företrädare för icke-statliga organisationer eller branschorganisationer för meningsutbyte. Dagordningen för gruppens möten skall skickas ut till kommissionens berörda enheter.

4.   EGE skall i vanliga fall hålla sina möten i kommissionens lokaler under de former och enligt den tidtabell som kommissionen fastställer. EGE skall sammanträda minst sex gånger under en period av tolv månader, vilket motsvarar omkring tolv arbetsdagar per år. Ledamöterna förväntas delta i minst fyra möten per år.

5.   Vid utarbetandet av sina yttranden kan EGE inom ramen för tillgängliga resurser

bjuda in sakkunniga med särskild kompetens som kan ge gruppen råd och anvisningar, om detta anses nyttigt eller nödvändigt,

låta genomföra studier för att samla in all nödvändig vetenskaplig och teknisk information,

inrätta arbetsgrupper som skall dryfta särskilda frågor,

organisera offentliga rundabordssamtal för att främja en dialog och öka öppenheten kring de yttranden den avger,

etablera nära kontakter med de avdelningar vid kommissionen som har hand om de frågor gruppen arbetar med, och

etablera närmare kontakter med företrädare för de olika etiska organen inom EU och i kandidatländerna.

6.   Gruppens yttranden skall offentliggöras omedelbart efter att ha antagits. I de fall då ett yttrande inte antas enhälligt skall de avvikande meningarna redovisas i yttrandet. Om en snabbare rådgivning krävs i en viss fråga av verksamhetsmässiga skäl, skall ett kort utlåtande avges som vid behov följs av en fullständigare analys, samtidigt som hänsyn tas till kravet på öppenhet på samma sätt som för alla andra yttranden. EGE:s yttranden avser alltid den tekniska nivå som råder när yttrandet avges. EGE kan besluta att uppdatera yttranden om den anser detta nödvändigt.

7.   EGE skall själv fastställa sin arbetsordning.

8.   Ordföranden ansvarar för att en rapport om EGE:s verksamhet utarbetas innan gruppens mandat löper ut. Rapporten skall offentliggöras.

Artikel 5

Möteskostnader

Kostnader för resor och uppehälle som mötena ger upphov till skall ersättas av kommissionen enligt kommissionens regler.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta beslut kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och det träder i kraft den dag de nya ledamöterna i EGE utnämns.

Utfärdat i Bryssel den 11 maj 2005.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande