Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

3.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 140/11


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 maj 2005

om ändring av beslut 2004/452/EG om upprättande av en förteckning över organ vars forskare kan få tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte

[delgivet med nr K(2005) 1525]

(Text av betydelse för EES)

(2005/412/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (1), särskilt artikel 20.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med kommissionens förordning (EG) nr 831/2002 av den 17 maj 2002 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik, med avseende på tillgång till förtroliga uppgifter för vetenskapliga syften (2) är att fastställa dels de villkor på vilka konfidentiella uppgifter som överförts till gemenskapen får lämnas ut, dels de regler som skall gälla samarbetet mellan gemenskapen och de nationella myndigheterna för att underlätta tillgången till sådana uppgifter då de behövs för att kunna dra statistiska slutsatser i vetenskapligt syfte.

(2)

I kommissionens beslut 2004/452/EG (3) fastställs en förteckning över organ vars forskare kan få tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte.

(3)

Den italienska centralbanken och den spanska centralbanken bör betraktas som organ som uppfyller villkoren och bör därför föras upp i förteckningen över de organ, organisationer och institutioner som avses i artikel 3.1 c i förordning (EG) nr 831/2002.

(4)

Åtgärderna i detta beslut är förenliga med yttrandet från Kommittén för insynsskydd i statistik.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2004/452/EG av den 29 april 2004 om upprättande av en förteckning över organ vars forskare kan få tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte skall ersättas med bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 maj 2005.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 52, 22.2.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EGT L 133, 18.5.2002, s. 7.

(3)  EUT L 156, 30.4.2004, s. 1.


BILAGA

Organ vars forskare har rätt att få tillgång till konfidentiella uppgifter i forskningssyfte

Europeiska centralbanken

Spanska centralbanken

Italienska centralbanken