Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

12.6.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 521/2008

av den 30 maj 2008

om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 171 och 172,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1)

Enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (1) (nedan kallat sjunde ramprogrammet) ska gemenskapen bidra till att det upprättas långsiktiga offentlig-privata partnerskap i form av gemensamma teknikinitiativ som kan genomföras i form av gemensamma företag enligt artikel 171 i fördraget. Dessa gemensamma teknikinitiativ inrättades som ett resultat av arbetet i de europeiska teknikplattformar som redan inrättats enligt sjätte ramprogrammet och omfattar utvalda aspekter av forskningen inom deras respektive områden. De bör kombinera investeringar från den privata sektorn med europeisk offentlig finansiering, inklusive finansiering från sjunde ramprogrammet.

(2)

I rådets beslut 2006/971/EG av den 19 december 2006 om det särskilda programmet Samarbete för genomförande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (2), understryks behovet av ambitiösa gemensamma europeiska offentlig-privata partnerskap för att påskynda utvecklingen av viktig teknik och omfattande forskningsåtgärder på gemenskapsnivå, inklusive, framför allt, gemensamma teknikinitiativ.

(3)

I Lissabonagendan för tillväxt och sysselsättning understryks behovet av att utveckla gynnsamma villkor för investeringar i kunskap och innovation i gemenskapen för att stimulera konkurrenskraft, tillväxt och arbetstillfällen.

(4)

I mars 2007 konstaterade Europeiska rådet att ”medlemsstaterna är fast beslutna att främja miljöinnovation genom en ambitiös strategi med fullt utnyttjande av de ledande marknaderna på områden som hållbar och säker teknik med låga koldioxidutsläpp, förnybar energi samt energi- och resurseffektivitet” och erkände ”behovet av att stärka energiforskningen, särskilt för att öka konkurrenskraften för hållbar energi, framför allt förnybar energi, och teknik med låga koldioxidutsläpp och vidareutveckla tekniken för energieffektivitet”.

(5)

I sina slutsatser av den 3 mars 2003, den 22 september 2003 och den 24 september 2004 framhöll rådet betydelsen av fortsatt utveckling av åtgärder som följer av handlingsplanen för 3 % för forskning och innovationspolitiken, inklusive utveckling av nya initiativ som syftar till att intensifiera samarbetet mellan näringslivet och den offentliga sektorn vid finansiering av forskning för att stärka de gränsöverskridande offentlig-privata banden.

(6)

I november 2003 antog Europeiska rådet ett europeiskt tillväxtinitiativ. Detta initiativ, inom ramen för programmet Snabbstart, omfattar projektområdet ”Vätgasekonomi” med totalt 2 800 miljoner euro mellan 2004 och 2015 och eventuell finansiering från ramprogrammen för forskning, teknisk utveckling och demonstration (nedan kallade FoTUD) samt strukturfonderna.

(7)

I maj 2003 presenterade en högnivågrupp för vätgas och bränsleceller en rapport om ”Vätgasenergi och bränsleceller – en framtidsvision”, där man bland annat rekommenderade att det inrättas ett partnerskap för bränslecell- och vätgasteknik och att budgeten för FoTUD ökas kraftigt, samt att ett demonstrations- och pilotprogram inleds för att utsträcka teknikutvärderingen till att även omfatta marknadsutveckling.

(8)

I december 2003 underlättade kommissionen inrättandet av den europeiska teknikplattformen för vätgas och bränsleceller (nedan kallad EHFC TP) som sammanför alla berörda intressenter i en gemensam satsning för att försöka förverkliga högnivågruppens vision. I mars 2005 antog denna teknikplattform en strategisk forskningsagenda och genomförandestrategi som syftar till att påskynda utvecklingen och marknadsintroduktionen av bränslecell- och vätgasteknik i gemenskapen.

(9)

Den tekniska utmaning som bränsleceller och vätgas står inför är mycket komplex och omfattande och spridningen av olika tekniska kompetensområden är mycket stor. För att kunna uppnå en kritisk massa på verksamhet, kvalitet och innovationspotential måste därför utmaningen tacklas på ett fokuserat och enhetligt sätt på EU-nivå. Detta, och de potentiella bidragen till gemenskapens politik, framför allt inom energi, miljö, transporter, hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt, kräver en strategi som bygger på ett gemensamt teknikinitiativ inom denna sektor.

(10)

Syftet med det gemensamma teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas” är att genomföra ett verksamhetsprogram för FoTUD i Europa på områdena bränsleceller och vätgas. Detta bör genomföras med EHFC TP som utgångspunkt i samarbete med berörda intressenter från näringslivet, inklusive små och medelstora företag, forskningscentrum, universitet och regioner.

(11)

Det krävs betydande genombrott på ett antal områden för att bränslecells- och vätgasteknik ska kunnas utnyttjas effektivt. Tillräcklig tonvikt bör läggas på långsiktig forskning, med beaktande av rekommendationerna från de rådgivande organen till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

(12)

Med beaktande av det offentlig-privata partnerskapet med de största intressenterna och dess verksamhet på lång sikt, de sociala och ekonomiska vinsterna för Europas medborgare, de samlade ekonomiska resurserna och samfinansieringen av FoTUD inom bränsleceller och vätgas som tillhandahålls av kommissionen och näringslivet, den avancerade vetenskapliga och tekniska kompetens som krävs och bidragen från industriell äganderätt, blir det absolut nödvändigt att inrätta ett gemensamt företag för bränsleceller och vätgas enligt artikel 171 i fördraget. Denna juridiska person bör garantera en samordnad användning och en effektiv förvaltning av den finansiering som tilldelas det gemensamma teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas”. För att garantera en korrekt förvaltning av den verksamhet som inleds men inte slutförs under sjunde ramprogrammet bör det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas inrättas för perioden till och med den 31 december 2017.

(13)

Målen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas bör förverkligas genom att man sammanför resurser från den offentliga och den privata sektorn till stöd för FoTUD-verksamhet som ökar de europeiska forskningsinsatsernas totala effektivitet och påskyndar utveckling och tillämpning av bränslecell- och vätgasteknik. Därför bör det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas kunna anordna konkurrensutsatta ansökningsomgångar för projekt för genomförande av FoTUD-verksamhet. Forskningsverksamheten bör respektera de grundläggande och etiska principer som gäller för sjunde ramprogrammet.

(14)

De grundande medlemmarna i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas bör vara gemenskapen, företrädd av kommissionen som allmänhetens företrädare, och European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping – näringslivsgruppen för det gemensamma europeiska teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas – (nedan kallad näringslivsgruppen) som företräder näringslivets intressen och som är öppen för privata företag. En forskningsgrupp kan bli medlem av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

(15)

De löpande kostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas bör till lika delar täckas av likvida medel från gemenskapen och näringslivsgruppen från start. Om forskningsgruppen inrättas bör den också bidra till de löpande kostnaderna.

(16)

Driftskostnaderna bör finansieras av gemenskapen, näringslivet och andra offentliga och privata juridiska personer som deltar i verksamheten. Ytterligare finansieringsmöjligheter kan finnas, bland annat via Europeiska investeringsbanken, särskilt genom den finansieringsfacilitet med riskdelning som Europeiska investeringsbanken har utvecklat tillsammans med kommissionen i enlighet med bilaga III till beslut 2006/971/EG.

(17)

Enligt sjunde ramprogrammet och rådets beslut 2006/975/EG av den 19 december 2006 om det särskilda program som genom direkta åtgärder skall genomföras av Gemensamma forskningscentrumet inom ramen för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (3) får Gemensamma forskningscentrumet delta i gemensamma teknikinitiativ när detta är relevant. Gemensamma forskningscentrumet har särskild sakkunskap på området för bränsleceller och vätgas, och därför bör det klargöras att dess eventuella bidrag till gemensamma teknikinitiativ inte är avsedda att utgöra en del av det bidrag från gemenskapen som avses i rättsakterna om inrättande av gemensamma teknikinitiativ.

(18)

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas bör vara ett organ som inrättas av gemenskapen, och ansvarsfrihet för genomförandet av dess budget bör beviljas av Europaparlamentet på rekommendation från rådet. Man bör emellertid beakta de specifika egenskaperna hos det gemensamma teknikinitiativet på grund av att det är ett offentlig-privat partnerskap och framför allt på grund av den privata sektorns bidrag till budgeten.

(19)

Det gemensamma företaget bör, i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (4) och efter överenskommelse med kommissionen, anta särskilda finansiella bestämmelser som tar hänsyn till företagets särskilda driftsbehov som framför allt har sin grund i behovet av att kombinera gemenskapsfinansiering och privat finansiering för att stödja FoTUD-verksamhet effektivt och med nödvändig skyndsamhet. För att säkerställa en harmoniserad behandling av deltagarna i forskningsverksamhet i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och dem som deltar i de indirekta åtgärderna inom sjunde ramprogrammet, är det lämpligt att inte medge mervärdesskatt som en kostnad som berättigar till gemenskapsfinansiering, i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007–2013) (5).

(20)

Regler för organisation och drift av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas bör fastställas i stadgarna för det gemensamma företaget som en del av denna förordning.

(21)

Det gemensamma företagets policy för immateriella rättigheter bör ge möjlighet till privat ägande för projektets deltagare som ägare av den industriella egendom som skapas genom det gemensamma teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas, och bör göra det möjligt att utnyttja de rättigheterna på lämpligt sätt.

(22)

Lämpliga åtgärder bör vidtas för att förhindra oegentligheter och bedrägerier, och nödvändiga åtgärder bör vidtas för att återkräva medel som förlorats, betalats ut felaktigt eller använts på fel sätt, i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (6), rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (7) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (8).

(23)

I egenskap av sin ställning som juridisk person bör det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas kunna hållas ansvarigt för sina åtgärder. Om det är relevant bör Europeiska gemenskapernas domstol vara behörig att lösa tvister som uppkommer genom det gemensamma företagets verksamhet.

(24)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen bildandet av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av forskningsutmaningens gränsöverskridande karaktär och stora omfattning, vilket kräver en sammanslagning av kompletterande kunskaper och finansiella resurser från olika sektorer och över gränserna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bildande

1.   För genomförandet av det gemensamma teknikinitiativet ”Bränsleceller och vätgas” bildas härmed ett gemensamt företag enligt artikel 171 i fördraget (nedan kallat det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas) för perioden fram till och med den 31 december 2017.

2.   Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska ha sitt säte i Bryssel i Belgien.

Artikel 2

Mål

1.   Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bidra till genomförandet av sjunde ramprogrammet, framför allt temaområdena Energi, Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, Miljö (inbegripet klimatförändringar) och Transport (inbegripet flygteknik) inom det särskilda programmet Samarbete.

2.   Det ska särskilt

a)

sträva efter att placera Europa bland de främsta i världen inom bränslecell- och vätgasteknik och att möjliggöra ett marknadsgenombrott för bränsleceller och vätgasteknik så att kommersiella marknadskrafter därefter kan driva fram de omfattande potentiella samhällsvinsterna,

b)

stödja forskning, teknisk utveckling och demonstration (nedan kallat FoTUD) i medlemsstaterna och i de länder som är associerade till sjunde ramprogrammet (nedan kallade associerade länder) på ett samordnat sätt för att motverka ett misslyckande på marknaden och fokusera på att utveckla marknadstillämpningar för att därigenom underlätta ytterligare insatser från näringslivet för en snabb utveckling av bränslecell- och vätgasteknik,

c)

stödja genomförandet av FoTUD-prioriteringarna i det gemensamma teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas, särskilt genom att bevilja bidrag efter konkurrensutsatta ansökningsomgångar,

d)

sträva efter att främja ökade offentliga och privata forskningsinvesteringar i bränslecell- och vätgasteknik i medlemsstaterna och de associerade länderna.

Artikel 3

Rättslig ställning

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara ett gemenskapsorgan och ha status som juridisk person. Det ska i varje medlemsstat i Europeiska gemenskapen ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt respektive stats lagstiftning. Det får bland annat förvärva eller avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

Artikel 4

Stadgar

Stadgarna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, vilka fastställs i bilagan till denna förordning, utgör en integrerad del av denna förordning och antas härmed.

Artikel 5

Gemenskapens bidrag

1.   Gemenskapens bidrag till löpande kostnader och driftskostnader för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska uppgå till högst 470 miljoner euro. Bidraget ska betalas från de anslag i Europeiska unionens allmänna budget som avsatts för temaområdena Energi, Nanovetenskap, nanoteknik, material och ny produktionsteknik, Miljö (inbegripet klimatförändringar) och Transport (inbegripet flygteknik) för det särskilda programmet Samarbete för genomförande av sjunde ramprogrammet i enlighet med bestämmelserna i artikel 54.2 b i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

2.   Detaljerna för gemenskapens finansiella bidrag ska fastställas i ett allmänt finansieringsavtal och årliga finansieringsavtal som ingås mellan kommissionen, på gemenskapens vägnar, och det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

3.   Bidrag från gemenskapen till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas vilka används för att finansiera projekt ska fördelas efter öppna och konkurrensutsatta ansökningsomgångar och utvärdering med bistånd från oberoende experter.

4.   Eventuella ekonomiska bidrag eller bidrag in natura från Gemensamma forskningscentret till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska inte anses utgöra en del av det bidrag från gemenskapen som avses punkt 1.

Artikel 6

Finansiella bestämmelser

1.   Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska anta särskilda finansiella bestämmelser i enlighet med artikel 185.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002. De får avvika från bestämmelserna i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (9), om så krävs på grund av det gemensamma företagets särskilda verksamhetsbehov, efter överenskommelse med kommissionen.

2.   Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska ha en egen intern revisionsfunktion.

Artikel 7

Personal

1.   Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och de bestämmelser som antagits gemensamt av Europeiska gemenskapens institutioner för tillämpningen av dessa tjänsteföreskrifter och anställningsvillkor ska gälla för de anställda i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och för dess verkställande direktör.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 i denna artikel och artikel 6.3 i stadgarna ska det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas vad beträffar dess personal ha de befogenheter som tillkommer tillsättningsmyndigheten enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och den myndighet som har befogenhet att ingå kontrakt enligt anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

3.   Styrelsen ska, i överenskommelse med kommissionen, anta de nödvändiga genomförandeåtgärder som avses i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

4.   Personalstyrkan ska fastställas i den tjänsteförteckning för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas som ska bifogas dess årsbudget.

5.   Personalen vid det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bestå av tillfälligt anställda och kontraktsanställda med tidsbegränsade anställningsavtal som kan förlängas endast en gång med en tidsbegränsad period. Den totala anställningsperioden får inte överskrida sju år och får under inga omständigheter överskrida det gemensamma företagets livstid.

6.   Alla personalkostnader ska bäras av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Artikel 8

Privilegier och immunitet

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och dess personal ska omfattas av protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier.

Artikel 9

Skadeståndsansvar

1.   Det gemensamma företagets avtalsrättsliga ansvar ska regleras av gällande avtalsbestämmelser och den lagstiftning som är tillämplig på avtalet eller kontraktet i fråga.

2.   Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar ska det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ersätta skada som orsakats av dess personal under tjänsteutövningen i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar.

3.   Alla betalningar som det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas gör med anledning av det ansvar som avses i punkterna 1 och 2, och de kostnader och utgifter som uppstår i samband med detta, ska betraktas som det gemensamma företagets utgifter och täckas av det gemensamma företagets medel.

4.   Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara ensamt ansvarigt för att fullgöra sina skyldigheter.

Artikel 10

Domstolens behörighet och tillämplig lagstiftning

1.   Domstolen ska ha behörighet

a)

i tvister mellan medlemmarna som berör ämnesområden som regleras i denna förordning och de stadgar som avses i artikel 4,

b)

i enlighet med eventuella skiljedomsklausuler i avtal eller kontrakt som ingås av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas,

c)

vid talan som väcks mot det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, inklusive beslut som fattas av dess organ, enligt de villkor som anges i artiklarna 230 och 232 i fördraget,

d)

i tvister som avser ersättning för skada som vållats av anställda i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas under deras tjänsteutövning.

2.   För alla frågor som inte omfattas av denna förordning eller annan gemenskapslagstiftning ska lagstiftningen i den stat där det gemensamma företaget har sitt säte gälla.

Artikel 11

Rapportering, utvärdering och ansvarsfrihet

1.   Kommissionen ska varje år lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om de framsteg som gjorts av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Denna rapport ska omfatta detaljerade upplysningar om genomförandet, inklusive antalet förslag som lämnats in, antalet förslag som valts ut för finansiering, typ av deltagare, inbegripet små och medelstora företag, och statistik per land.

2.   Senast den 30 maj 2011, men under inga omständigheter senare än den 30 juni 2011, samt senast den 31 december 2013 ska kommissionen genomföra en interimsutvärdering av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas med bistånd av oberoende experter, på grundval av ett mandat som ska fastställas efter samråd med det gemensamma företaget. Dessa utvärderingar ska omfatta kvalitet och effektivitet i det gemensamma företaget och de framsteg som gjorts i förhållande till de fastställda målen. Kommissionen ska delge Europaparlamentet och rådet resultatet av denna utvärdering, åtföljt av egna anmärkningar och, om lämpligt, förslag till ändring av denna förordning, inklusive ett eventuellt förtida upplösande av det gemensamma företaget.

3.   Senast sex månader efter det gemensamma företagets likvidering ska kommissionen med bistånd av oberoende experter genomföra en slututvärdering av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Resultatet av slututvärderingen ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet.

4.   Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska beviljas av Europaparlamentet, på rekommendation av rådet, i enlighet med ett förfarande som fastställs i de finansiella bestämmelserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Artikel 12

Skydd av medlemmarnas finansiella intressen och bestämmelser om bedrägeribekämpning

1.   Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska se till att medlemmarnas finansiella intressen har ett fullgott skydd genom att genomföra eller låta genomföra lämpliga interna och externa kontroller.

2.   Om det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas eller någon av företagets anställda har gjort sig skyldig till oegentligheter ska medlemmarna förbehålla sig rätten att återkräva felaktigt använda belopp, bl.a. genom att minska eller innehålla vidare bidrag till det gemensamma företaget.

3.   För bekämpning av bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet ska förordning (EG) nr 1073/1999 gälla.

4.   Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska utföra kontroller på plats och finansiella revisioner hos mottagarna av det gemensamma företagets offentliga finansiering.

5.   Kommissionen och/eller revisionsrätten får vid behov genomföra kontroller på plats hos mottagarna av finansiering från det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och hos de organ som har ansvaret för tilldelningen av medlen. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska därför se till att bidragsöverenskommelser och kontrakt innehåller bestämmelser som ger kommissionen och/eller revisionsrätten rätt att för det gemensamma företagets räkning genomföra lämpliga kontroller och utdöma avskräckande och proportionella påföljder om oegentligheter upptäcks.

6.   Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (nedan kallad OLAF), som inrättades genom kommissionens beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom (10) ska ha samma befogenheter gentemot det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och dess anställda som gentemot kommissionens enheter. Så snart det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas har bildats ska det ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om interna utredningar som utförs av OLAF (11). Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att underlätta interna utredningar som genomförs av OLAF.

Artikel 13

Sekretess

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 ska det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas skydda alla känsliga uppgifter vars röjande kan skada dess medlemmars eller verksamhetsdeltagarnas intressen.

Artikel 14

Öppenhet

1.   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (12) ska tillämpas på de handlingar som finns hos det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

2.   Det gemensamma företaget ska anta tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1049/2001 senast den 15 december 2008.

3.   De beslut som fattas av det gemensamma företaget i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 kan ligga till grund för ett klagomål hos ombudsmannen eller en talan inför EG-domstolen enligt artiklarna 195 och 230 i EG-fördraget.

Artikel 15

Immateriella rättigheter

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska anta tydliga bestämmelser om skydd, utnyttjande och spridning av forskningsresultat på grundval av principerna i förordning (EG) nr 1906/2006 (nedan kallade reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet) i enlighet med artikel 25 i stadgarna, för att garantera att immateriella rättigheter som uppstått inom ramen för FoTUD-verksamhet enligt denna förordning vid behov skyddas, och att forskningsresultaten utnyttjas och sprids.

Artikel 16

Förberedande åtgärder

1.   Kommissionen ska ansvara för bildandet av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och dess inledande verksamhet till dess det har operativ förmåga att genomföra sin egen budget. Kommissionen ska i enlighet med gemenskapslagstiftningen genomföra alla åtgärder i samarbete med övriga medlemmar och biträdd av behöriga organ.

2.   I detta syfte får kommissionen, till dess att den verkställande direktören tillträder sitt arbete efter att ha utnämnts av styrelsen i enlighet med artikel 6.4 i stadgarna, utse ett begränsat antal tjänstemän, inklusive en tjänsteman för att som ställföreträdare utföra den verkställande direktörens uppgifter.

3.   Den ställföreträdande verkställande direktören får godkänna alla utbetalningar som omfattas av anslagen i det gemensamma företagets budget när denna har godkänts av styrelsen och får ingå avtal, inklusive anställningsavtal efter det att tjänsteförteckningen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas har antagits. Kommissionens utanordnare får godkänna alla utbetalningar som omfattas av anslagen i det gemensamma företagets allmänna budget.

Artikel 17

Stöd från värdstaten

Ett värdskapsavtal ska ingås mellan det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och Belgien avseende kontorsutrymmen, privilegier och immunitet samt annat stöd som Belgien ska ge det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Artikel 18

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2008.

På rådets vägnar

A. VIZJAK

Ordförande


(1)  EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 400, 30.12.2006, s. 86. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 30.

(3)  EUT L 400, 30.12.2006, s. 368. Rättat i EUT L 54, 22.2.2007, s. 126.

(4)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).

(5)  EUT L 391, 30.12.2006, s. 1.

(6)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1233/2007 (EUT L 279, 23.10.2007, s. 10).

(7)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(8)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(9)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(10)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 20.

(11)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 15.

(12)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.


BILAGA

STADGAR FÖR DET GEMENSAMMA FÖRETAGET FÖR BRÄNSLECELLER OCH VÄTGAS

Artikel 1

Huvudsakliga uppgifter och verksamhetsområden

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska ha följande huvudsakliga uppgifter och verksamhetsområden:

a)

Att garantera inrättandet och en effektiv förvaltning av det gemensamma teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas.

b)

Att uppnå den kritiska massa av forskningsinsatser som krävs för att näringsliv, offentliga och privata investerare, beslutsfattare och andra intressenter ska känna att de vågar satsa på ett långsiktigt program.

c)

Att utnyttja ytterligare investeringar i FoTUD från näringsliv, stater och regioner.

d)

Att integrera FoTUD och fokusera på att uppnå långsiktig hållbarhet och industriellt konkurrenskraftiga mål för kostnader, prestanda och hållbarhet och avlägsna allvarliga tekniska flaskhalsar.

e)

Att stimulera innovation och tillkomsten av nya värdekedjor som även omfattar små och medelstora företag.

f)

Att underlätta samspelet mellan näringsliv, universitet och forskningscentrum, inklusive grundläggande forskning.

g)

Att främja små och medelstora företags deltagande i verksamheten i enlighet med målen för sjunde ramprogrammet.

h)

Att underlätta medverkan av institutioner från samtliga medlemsstater och associerade länder.

i)

Att genomföra brett upplagd samhällsinriktad, teknisk och ekonomisk forskning för att utvärdera och övervaka den tekniska utvecklingen och icke-tekniska hinder för ett marknadsinträde.

j)

Att bedriva forskning som stöder utvecklingen av nya förordningar och standarder och att granska befintliga förordningar och standarder för att kunna eliminera konstgjorda hinder för marknadstillträdet och stödja utbytbarhet, driftskompatibilitet, gränsöverskridande handel med vätgas samt exportmarknader, samtidigt som säker drift garanteras och innovationen inte hämmas.

k)

Att sköta kommunikations- och spridningsverksamhet och meddela vederhäftig information för att förbättra allmänhetens medvetenhet och skapa allmän acceptans för vätgasens säkerhet och vinsterna med de nya tekniska lösningarna för miljö, försörjningstrygghet, energipriser och sysselsättning.

l)

Att utarbeta och genomföra en flerårig genomförandeplan.

m)

Att avsätta finansiering från gemenskapen och mobilisera de resurser från den privata sektorn och andra offentliga sektorer som behövs för att genomföra planens FoTUD-verksamhet.

n)

Att garantera ett förnuftigt genomförande av FoTUD-verksamheten och en sund finansiell förvaltning av resurserna.

o)

Att kommunicera och sprida information om projekten, inklusive deltagarnas namn, resultat av FoTUD-verksamheten och storleken på de finansiella bidragen från det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

p)

Att underrätta de juridiska personer som har ingått bidragsöverenskommelser med det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas om möjligheterna att låna från Europeiska investeringsbanken, framför allt den finansieringsfacilitet med riskdelning som inrättats enligt sjunde ramprogrammet.

q)

Att garantera en hög grad av öppenhet och lojal konkurrens enligt villkor för lika tillträde för alla sökande till FoTUD-verksamheten i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, oavsett om de är medlemmar av forskningsgruppen eller näringslivsgruppen (framför allt små och medelstora företag).

r)

Att följa den internationella utvecklingen på området och delta i internationellt samarbete när det är lämpligt.

s)

Att utveckla nära samarbete och säkerställa samordning med ramprogrammet för forskning och andra europeiska, nationella och gränsöverskridande verksamheter, organ och intressenter.

t)

Att övervaka framstegen i förhållande till målen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

u)

Att genomföra all annan verksamhet som krävs för att uppnå de mål som anges i artikel 2 i denna förordning.

Artikel 2

Medlemmar

1.   De grundande medlemmarna i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara

a)

gemenskapen, företrädd av kommissionen, och

b)

efter godtagande av dessa stadgar, näringslivsgruppen European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping Aisbl, en organisation som drivs utan vinstsyfte och som inrättats enligt belgisk lag (registreringsnummer 890025478 med permanent kontor i Bryssel, Belgien) och vars syfte är att bidra till att uppnå målen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (nedan kallad näringslivsgruppen).

2.   Näringslivsgruppen ska

garantera att dess bidrag till resurserna i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, enligt artikel 12 i dessa stadgar tillhandahålls i förskott som ett bidrag i likvida medel som ska täcka 50 procent av de löpande kostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och överföras till budgeten för det gemensamma företaget innan varje räkenskapsår inleds,

se till att näringslivets bidrag till genomförandet av den FoTUD-verksamhet som finansieras av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas är åtminstone jämbördigt med gemenskapens bidrag,

stå öppen för medlemskap på rättvisa villkor för alla privata juridiska personer (inklusive små och medelstora företag) som bildats i enlighet med lagarna i en medlemsstat eller ett associerat land och har sitt huvudkontor, sin centrala administration eller bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom detta område, under förutsättning att den juridiska personen är aktiv på området för bränsleceller och vätgas i Europa och förbinder sig att bidra till det gemensamma företagets mål och resurser.

3.   En forskningsgrupp kan bli medlem efter det att det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas har bildats, under förutsättning att den har godtagit dessa stadgar.

Forskningsgruppen ska

stå öppen för medlemskap på rättvisa villkor för alla forskningsorganisationer, inklusive universitet och forskningscentrum som inrättats i en medlemsstat eller ett associerat land utom de som företräder näringslivets intressen eller de som inrättats av ett företag endast i syfte att utföra forskning åt detta företag,

vara en organisation som drivs utan vinstsyfte och som inrättats för att bidra till att uppnå målen för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas,

ha bildats enligt belgisk lag och bedriva verksamhet enligt en registrerad bolagsordning som antagits i vederbörlig ordning för att lyda under det gemensamma teknikinitiativet,

garantera att dess bidrag till resurserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas tillhandahålls i förskott som ett bidrag i likvida medel som ska täcka en tolftedel av de löpande kostnaderna för det gemensamma företaget och som överförs till budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas innan varje räkenskapsår inleds.

Artikel 3

Tillträde och ändringar i medlemskap

1.   En eventuell medlemsansökan från forskningsgruppen till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska inlämnas till styrelsen för godkännande.

2.   Styrelsen ska fatta beslut om tillträde för forskningsgruppen med beaktande av forskningsgruppens relevans och potentiella mervärde när det gäller att uppnå det gemensamma företagets mål. Kommissionen ska i god tid ge rådet information om bedömningen och, i förekommande fall, om styrelsens beslut.

3.   Medlemskap i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas får inte överlåtas till tredje part, såvida inte styrelsen i förväg ger sitt medgivande till detta.

4.   En grundande medlem kan säga upp sitt medlemskap i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska då likvideras på det sätt som föreskrivs i artikel 27.

5.   Forskningsgruppen kan säga upp sitt medlemskap i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Uppsägningen ska träda i kraft och vara oåterkallelig sex månader efter anmälan till de grundande medlemmarna, varefter den avgående medlemmen ska befrias från alla skyldigheter, utom de som godkänts av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas innan medlemskapet sades upp.

6.   De grundande medlemmarna och forskningsgruppen, om den blir medlem, kallas nedan medlemmarna.

Artikel 4

Organ

1.   Organen i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara

a)

styrelsen,

b)

den verkställande direktören,

c)

den vetenskapliga kommittén.

2.   Om en särskild uppgift inte har tilldelats något av organen ska styrelsen vara det behöriga organet.

3.   Medlemsstaternas kontaktgrupp för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas samt intressenternas generalförsamling ska fungera som externa rådgivande organ för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Artikel 5

Styrelse

1.   Sammansättning och beslutsfattande

a)

Styrelsen ska bestå av sex företrädare för näringslivsgruppen och sex företrädare för kommissionen.

b)

Kommissionen ska överlåta en av sina platser till forskningsgruppen, om en sådan inrättas.

c)

Varje plats i styrelsen ger en röst. Kommissionens röst ska vara odelbar. Medlemmarna ska alltid eftersträva konsensus. Om konsensus inte kan uppnås ska styrelsen fatta sina beslut med tre fjärdedels majoritet.

d)

Minst en av företrädarna som utses av näringslivsgruppen ska företräda små och medelstora företag.

e)

Styrelsen ska välja sin ordförande. Ordföranden ska väljas på två år.

f)

Styrelsens ordförande ska sammankalla intressenternas generalförsamling.

g)

Den verkställande direktören ska vara styrelsens sekreterare. Den verkställande direktören ska delta i diskussionerna, men utan att ha rösträtt.

h)

Medlemmarnas företrädare ska inte vara personligt ansvariga för åtgärder de vidtar i egenskap av styrelseledamöter.

i)

Styrelsen ska själv anta sin arbetsordning i enlighet med punkt 3.

2.   Roller och uppgifter

Styrelsen ska ha det övergripande ansvaret för och utöva tillsyn över genomförandet av verksamheten i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Styrelsen ska särskilt

a)

bedöma ansökningar och fatta beslut om ändringar när det gäller medlemskap i enlighet med artikel 3,

b)

besluta om upphävande av medlemskapet i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas när medlemmar inte uppfyller sina skyldigheter,

c)

godkänna de årliga och fleråriga genomförandeplanerna och motsvarande kostnadsberäkningar, enligt förslag från den verkställande direktören efter samråd med medlemsstaternas kontaktgrupp för bränsleceller och vätgas och den vetenskapliga kommittén,

d)

godkänna årsbudgeten, inklusive tjänsteförteckningen,

e)

godkänna den årliga verksamhetsrapporten, inklusive motsvarande utgifter,

f)

godkänna den årliga resultat- och balansräkningen,

g)

upprätta en intern revisionsenhet för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas,

h)

anta finansiella bestämmelser för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas i enlighet med artikel 6 i denna förordning,

i)

godkänna initiativ till ändringar av stadgarna i enlighet med artikel 26,

j)

utse, entlediga eller byta ut den verkställande direktören, vägleda den verkställande direktören och övervaka dennes arbete,

k)

godkänna programkontorets organisationsstruktur efter förslag från den verkställande direktören,

l)

godkänna metoderna för att utvärdera bidragen in natura, i enlighet med de principer som avses i artikel 12,

m)

godkänna riktlinjerna för utvärdering och val av projektförslag enligt förslag från den verkställande direktören,

n)

godkänna förteckningen över projektförslag som valts ut för finansiering,

o)

godkänna mallen för bidragsöverenskommelser,

p)

godkänna tjänste- och leveranskontrakt,

q)

godkänna den årliga oberoende utvärderingen av nivån på bidragen in natura innan den presenteras för kommissionen,

r)

fördela alla uppgifter som inte uttryckligen tilldelats något av organen inom det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas,

s)

godkänna förfaranden för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, inklusive bestämmelserna om immateriella rättigheter i enlighet med artikel 25,

t)

anta tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1049/2001 enligt artikel 14 i den här förordningen,

u)

godkänna ansökningsomgångar,

v)

utöva tillsyn över den samlade verksamheten i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

3.   Arbetsordning

a)

Styrelsen ska hålla ordinarie sammanträde två gånger om året. Den kan ha extra sammanträden på begäran av kommissionen eller en majoritet av företrädarna för näringslivsgruppen, eller på begäran av ordföranden. Sammanträdena ska normalt äga rum på den plats där det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas har sitt säte. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande.

b)

Ordföranden för medlemsstaternas kontaktgrupp för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska ha rätt att delta i styrelsemötena som observatör.

c)

Företagets styrelse kan bjuda in observatörer från fall till fall, utan rösträtt, för att delta i sammanträdena, framför allt företrädare för regionerna och olika tillsynsorgan.

Artikel 6

Verkställande direktör

1.   Den verkställande direktören ska vara högsta chef med ansvar för den dagliga ledningen av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas i enlighet med styrelsens beslut. I samband därmed ska denne regelbundet informera styrelsen och den vetenskapliga kommittén och tillmötesgå deras särskilda förfrågningar om information.

2.   Den verkställande direktören ska juridiskt företräda det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Han eller hon ska utföra sina åligganden självständigt och vara ansvarig inför företagets styrelse.

3.   Den verkställande direktören ska när det gäller de anställda utöva de befogenheter som anges i artikel 7.2 i denna förordning.

4.   Den verkställande direktören ska tillsättas av styrelsen för en treårsperiod, efter det att en inbjudan till intresseanmälan offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och i andra för allmänheten tillgängliga tidningar eller på webbplatser. Efter en utvärdering av den verkställande direktörens arbete kan företagets styrelse förlänga mandatperioden en gång för en ytterligare period på högst fyra år.

5.   Den verkställande direktören ska särskilt

a)

lägga fram de årliga och fleråriga genomförandeplanerna med tillhörande kostnadsberäkningar för styrelsen,

b)

lägga fram förslaget till årsbudget, inklusive tjänsteförteckningen, för styrelsen,

c)

lägga fram den årliga verksamhetsberättelsen med tillhörande kostnader för styrelsen,

d)

lägga fram den årliga resultat- och balansräkningen för styrelsen,

e)

lägga fram arrangemang och riktlinjer för utvärdering och urval av projektförslag, inklusive förfaranden för spridning av forskningsresultat för godkännande i styrelsen,

f)

övervaka behandlingen av ansökningsomgångar,

g)

lägga fram förteckningen över projektförslag som utvalts för finansiering för styrelsens godkännande,

h)

lägga fram förteckningen över bidragsöverenskommelser som ska ingås för styrelsens godkännande,

i)

godkänna och underteckna de enskilda bidragsöverenskommelser som utformats i enlighet med mallen; bidragsöverenskommelser med bestämmelser som inte i alla avseenden motsvarar mallen ska läggas fram för styrelsen för godkännande,

j)

lägga fram de tjänste- och leveransavtal som ska ingås för styrelsens godkännande,

k)

lägga fram sina förslag för styrelsen rörande organisationsstrukturen för programkontoret och organisera, leda och övervaka personalen i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas,

l)

anordna möten med styrelsen,

m)

vara sekreterare under mötena med intressenternas generalförsamling,

n)

vid behov delta i sammanträden med den vetenskapliga kommittén som observatör,

o)

vid behov inrätta särskilda expertgrupper efter förslag från styrelsen för att samla in utlåtanden från experter,

p)

övervaka den offentliga och privata finansieringen och ha ansvaret för att föreslå styrelsen de korrigerande åtgärder som krävs för att upprätthålla önskvärd jämvikt,

q)

bedöma nivån på bidragen in natura, i enlighet med de principer som avses i artikel 12 (första gången i slutet av det andra räkenskapsåret efter starten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas) och ansvara för att bedömningsresultatet godkänns av företagets styrelse och läggs fram inför kommissionen inom fyra månader från slutet av varje räkenskapsår,

r)

förse styrelsen med eventuell annan information som efterfrågas,

s)

förse kommissionen med information och tjänster som eventuellt behövs för halvtidsgranskningen och slutgranskningen,

t)

vara ansvarig för riskbedömning och riskhantering,

u)

föreslå styrelsen försäkringar som det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas eventuellt kan behöva teckna för att uppfylla sina skyldigheter,

v)

ha ansvaret för att utarbeta, förhandla om och ingå bidragsöverenskommelser för att genomföra FoTUD-verksamhet, och de tjänste- och leveransavtal som krävs för att driva det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas,

w)

ha ansvaret för det förberedelsearbete som krävs för att säkerställa Europaparlamentets årliga ansvarsfrihetsförfarande.

Artikel 7

Programkontoret

1.   Programkontoret ska under ledning av den verkställande direktören utföra alla uppgifter som åligger det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

2.   Programkontoret ska särskilt

a)

ansvara för ansökningsomgångar enligt den årliga genomförandeplanen, ansvara för utvärderingen med hjälp av oberoende experter, val av projektförslag, förhandlingar om de utvalda projektförslagen samt uppföljning och administration av bidragsöverenskommelserna, inklusive samordning av dessa,

b)

ansvara för etablering och administration av lämpliga redovisningssystem för beräkning av de faktiska offentliga och privata bidragen till projekten,

c)

förse styrelsen och alla andra underordnade organ med relevant dokumentation och logistiskt stöd,

d)

sammanställa den fleråriga genomförandeplanen med tillhörande utgiftsprognoser,

e)

sammanställa förslaget till årsbudget, inklusive tjänsteförteckningen,

f)

sammanställa den årliga verksamhetsrapporten, inklusive motsvarande utgifter,

g)

sammanställa årsredovisningen och balansräkningen,

h)

sammanställa alla dokument som krävs för halvtidsgranskningen och slutgranskningen,

i)

hantera upphandlingen av varor och tjänster i enlighet med de finansiella bestämmelserna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas,

j)

utföra alla övriga uppgifter som styrelsen tilldelat eller delegerat till det.

Artikel 8

Vetenskapliga kommittén

1.   Den vetenskapliga kommittén är ett rådgivande organ till styrelsen. Den vetenskapliga kommittén ska genomföra sin verksamhet med stöd av programkontoret.

2.   Den vetenskapliga kommittén ska bestå av högst nio medlemmar.

3.   Medlemmarna ska vara en välavvägd blandning av företrädare av världsklass från den akademiska världen, näringslivet och tillsynsmyndigheterna. Kommitténs ledamöter ska tillsammans ha vetenskaplig kompetens och sakkunskap som täcker hela det tekniska område som krävs för att göra strategiska, vetenskapligt grundade rekommendationer avseende det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

4.   Styrelsen ska fastställa de särskilda kriterierna och det urvalsförfarande som ska gälla för sammansättningen av den vetenskapliga kommittén samt utse dess medlemmar. Styrelsen ska beakta de tänkbara kandidater som medlemsstaternas kontaktgrupp för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas föreslagit.

5.   En ordförande ska utses bland den vetenskapliga kommitténs ledamöter genom konsensus i kommittén.

6.   Den vetenskapliga kommittén ska ha till uppgift att

a)

bistå med råd om vetenskapliga prioriteringar för förslaget till årliga och fleråriga genomförandeplaner,

b)

bistå med råd om de vetenskapliga resultat som beskrivs i den årliga verksamhetsrapporten,

c)

bistå med råd om sakkunnigkommittéernas sammansättning.

7.   Den vetenskapliga kommittén ska sammanträda minst en gång om året och ska sammankallas av ordföranden.

8.   Den vetenskapliga kommittén kan, med ordförandens samtycke, bjuda in utomstående personer till sina möten.

Artikel 9

Medlemsstaternas kontaktgrupp för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas

1.   Medlemsstaternas kontaktgrupp för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska ha en rådgivande roll för det gemensamma företaget.

2.   Medlemsstaternas kontaktgrupp för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bestå av en företrädare för varje medlemsstat och associerat land. Den ska inom sig utse sin ordförande.

3.   Den ska särskilt granska information och avge yttranden på följande områden:

a)

Framstegen inom program vid det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

b)

Uppfyllande av och respekt för målen.

c)

Uppdatering av den strategiska inriktningen.

d)

Kopplingarna till ramprogrammets forskningssamarbete.

e)

Planering och resultat av ansökningsomgångar och anbudsinfordringar.

f)

Små och medelstora företags medverkan.

4.   Den ska även lämna synpunkter till det gemensamma företaget om följande:

a)

Status för och gränssnitt mellan det gemensamma företagets verksamhet och relevanta nationella forskningsprogram och fastställande av potentiella samarbetsområden.

b)

Särskilda åtgärder på nationell nivå i fråga om spridningsevenemang, tekniska workshoppar med särskild inriktning samt kommunikationsverksamhet.

5.   Medlemsstaternas kontaktgrupp för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas kan på eget initiativ utfärda rekommendationer till det gemensamma företaget i tekniska, förvaltningstekniska och finansiella frågor, särskilt när det gäller nationella intressen. Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska informera medlemsstaternas kontaktgrupp om hur sådana rekommendationer har följts upp.

6.   Medlemsstaternas kontaktgrupp för det gemensamma företaget ska sammanträda minst en gång per halvår och ska sammankallas av det gemensamma företaget. Ytterligare möten kan sammankallas för att ta upp särskilda frågor av stor relevans för det gemensamma företagets verksamhet. Dessa möten ska sammankallas av det gemensamma företaget antingen på eget initiativ eller på begäran av medlemsstaternas kontaktgrupp.

7.   Den verkställande direktören, styrelseordföranden och/eller deras företrädare samt en företrädare för kommissionen ska delta i mötena.

8.   Medlemsstaternas kontaktgrupp ska själv anta sin arbetsordning.

Artikel 10

Intressenternas generalförsamling

1.   Intressenternas generalförsamling ska ha en rådgivande roll i det gemensamma företaget. Den ska vara öppen för alla offentliga och privata intressenter samt för internationella intressegrupper från medlemsstater, associerade länder och tredjeländer. Den ska sammankallas en gång per år.

2.   Intressenternas generalförsamling ska informeras om verksamheten i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och ska anmodas att lämna kommentarer.

Artikel 11

Internrevisionens uppgift

De uppgifter som enligt artikel 185.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 åvilar kommissionens internrevisor ska utföras på styrelsens ansvar och denna ska vidta de åtgärder som behövs med hänsyn till det gemensamma företagets storlek och räckvidd.

Artikel 12

Finansieringskällor

1.   Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska finansieras gemensamt av medlemsstaterna genom finansiella bidrag som betalas ut genom delbetalningar och in natura-bidrag från juridiska personer som deltar i verksamheten.

Alla övriga former av bidrag till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas får också tas emot. Styrelsen ska besluta om godtagande och användning.

2.   De löpande kostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska från första början täckas till lika delar av likvida medel från Europeiska gemenskapen och näringslivsgruppen. Så snart forskningsgruppen blir medlem i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska den bidra med en tolftedel av de löpande kostnaderna. I så fall ska gemenskapens bidrag till de löpande kostnaderna minskas i motsvarande grad.

Gemenskapens samlade bidrag till de löpande kostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas får uppgå till högst 20 miljoner euro. Eventuellt icke utnyttjade delar av gemenskapens bidrag får göras tillgängliga för verksamhet i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

3.   Driftskostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska täckas av det finansiella bidraget från gemenskapen och genom bidrag in natura från juridiska personer som deltar i verksamheten. Näringslivets bidrag ska åtminstone vara jämbördigt med gemenskapens bidrag. Andra bidrag till gemensam finansiering av verksamheten kommer att betraktas som intäkter i enlighet med reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet.

4.   Det gemensamma företagets alla resurser och all verksamhet ska ägnas åt uppnåendet av de mål som anges i artikel 2 i denna förordning.

5.   All avkastning från bidragen, när de väl mottagits av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, ska betraktas som det gemensamma företagets intäkter.

6.   All ränta som uppkommer på förskottsbetalning av bidrag som betalas ut av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska anses vara en intäkt för projektkonsortiet.

7.   Nivån på bidragen in natura ska bedömas en gång per år och beräknas årsvis. Metoderna för bedömning av bidrag in natura ska fastställas av det gemensamma företaget i överensstämmelse med de finansiella bestämmelserna och på grundval av reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet. Den första bedömningen ska inledas i slutet av det andra räkenskapsåret efter det att det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas startades. Bedömningen ska därefter genomföras varje räkenskapsår av en oberoende revisor. Bedömningsresultatet ska läggas fram för kommissionen inom fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Om bidragen in natura från näringslivet enligt bedömningen inte uppnår den nivå som krävs ska kommissionen minska sitt bidrag följande år.

Om det konstateras att bidragen in natura från näringslivet under två år i rad inte når upp till den nivå som krävs får kommissionen föreslå rådet att upplösa det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

8.   Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska äga alla tillgångar det skapat eller som överförts till det för att uppfylla de mål som anges i artikel 2 i denna förordning.

Artikel 13

Deltagande i verksamhet

1.   Andra juridiska personer och internationella organisationer ska ha rätt att delta i projekten så snart minimivillkoren är uppfyllda.

2.   Följande minimivillkor ska vara uppfyllda för projekt som finansieras genom det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas:

a)

Minst tre juridiska personer ska delta; samtliga ska vara etablerade i en medlemsstat eller ett associerat land, och två juridiska personer får inte vara etablerade i samma medlemsstat eller samma associerade land.

b)

Samtliga tre juridiska personer ska vara oberoende av varandra på det sätt som anges i artikel 6 i reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet.

c)

Minst en juridisk person ska vara medlem av näringslivsgruppen eller forskningsgruppen.

3.   De juridiska personer som önskar delta i ett projekt ska bilda ett konsortium och utse en av sina medlemmar till samordnare.

I allmänhet ska samordnaren komma från näringslivsgruppen eller från forskningsgruppen om en sådan blir medlem i det gemensamma företaget.

4.   Minimivillkoret för tjänste- eller leveransavtal, stödåtgärder, studier och utbildningsverksamhet som finansieras av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska vara att minst en juridisk person deltar.

Artikel 14

Genomförande av FoTUD-verksamhet

1.   Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska stödja FoTUD-verksamhet efter öppna och konkurrensutsatta ansökningsomgångar, oberoende utvärdering och ingående av en bidragsöverenskommelse och ett konsortieavtal för varje projekt.

2.   I undantagsfall kan det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas göra upphandlingar, om det anses lämpligt för att faktiskt uppnå forskningsmålen.

3.   Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska bestämma förfaranden och mekanismer för tillämpning, övervakning och kontroll av bidragsöverenskommelser.

4.   Bidragsöverenskommelsen ska

innehålla bestämmelser om lämpliga arrangemang för att genomföra FoTUD-verksamhet,

innehålla bestämmelser om lämpliga finansiella arrangemang och de bestämmelser om immateriella rättigheter som avses i artikel 25,

reglera förbindelserna mellan projektkonsortiet och det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

5.   Konsortieavtalet ska ingås mellan projektets deltagare innan bidragsöverenskommelsen ingås. Det ska

innehålla lämpliga villkor för genomförande av bidragsöverenskommelsen,

reglera förbindelserna mellan projektets deltagare, framför allt när det gäller bestämmelserna om immateriella rättigheter.

Artikel 15

Finansiering av verksamheten

1.   Följande ska kunna få finansiering:

a)

Juridiska personer som är etablerade i en medlemsstat eller ett associerat land.

b)

Internationella organisationer som är juridiska personer enligt internationell offentlig rätt, samt alla specialiserade byråer som inrättats av sådana organisationer.

c)

Juridiska personer från tredjeländer, under förutsättning att styrelsen anser att deras deltagande är av särskild nytta för projektet.

2.   För kunna berättiga till gemenskapsfinansiering ska kostnader som uppstår vid genomförandet av forsknings- och utvecklingsverksamhet inte innefatta mervärdesskatt.

3.   Den övre gränsen för det finansiella gemenskapsbidraget till projekt ska överensstämma med bestämmelserna för deltagande i sjunde ramprogrammet. Om det skulle visa sig nödvändigt med lägre bidragsnivåer för överensstämmelse med principen om jämbördighet enligt artikel 12.3 ska minskningarna vara rättvisa och väl avvägda samt stå i proportion till ovannämnda övre gränser enligt reglerna för deltagande i sjunde ramprogrammet för alla deltagarkategorier i varje enskilt projekt.

Artikel 16

Finansiella åtaganden

Det gemensamma företagets finansiella åtaganden får inte överstiga beloppet för de finansiella resurser som finns tillgängliga eller som medlemmarna ska betala till dess budget.

Artikel 17

Finansiella intäkter

Med undantag av om det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas likvideras i enlighet med artikel 27, ska det inte göras några utbetalningar till medlemmarna i det gemensamma företaget i samband med ett eventuellt ekonomiskt överskott.

Artikel 18

Budgetår

Budgetåret ska sammanfalla med kalenderåret.

Artikel 19

Finansiellt genomförande

Den verkställande direktören ska genomföra budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

Artikel 20

Finansiell rapportering

1.   Varje år ska den verkställande direktören för styrelsen lägga fram ett preliminärt förslag till årlig budgetplan med en prognos över de årliga utgifterna för de kommande två åren. I rapporten ska intäkts- och utgiftsprognoserna för det första av de båda räkenskapsåren ha en tillräckligt detaljerad utformning med tanke på det interna budgetförfarandet för varje medlems finansiella bidrag till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Den verkställande direktören ska förse styrelsen med all kompletterande information som krävs för detta ändamål.

2.   Styrelseledamöterna ska omgående meddela den verkställande direktören sina synpunkter på det preliminära budgetförslaget och i synnerhet till resurs- och utgiftsberäkningarna för det kommande året.

3.   Den verkställande direktören ska, med beaktande av synpunkterna från styrelseledamöterna, utarbeta ett förslag till budget för påföljande år och lägga fram det för styrelsen för godkännande.

4.   Den årliga budgetplanen och den årliga genomförandeplanen för ett visst år ska antas av det gemensamma företagets styrelse före utgången av det föregående året.

5.   Inom två månader efter varje räkenskapsårs slut ska den verkställande direktören lägga fram föregående års resultaträkning och balansräkning för styrelsen för godkännande. Årsräkenskaperna och årsbokslutet för det föregående året ska föreläggas revisionsrätten och kommissionen.

Artikel 21

Planering och rapporter

1.   Den fleråriga genomförandeplanen ska beskriva det rullande programmet för FoTUD-verksamhet inom det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Den årliga genomförandeplanen ska innehålla en detaljerad plan för FoTUD-verksamhet som ska genomföras nästföljande år med motsvarande kostnadsberäkning. Efter styrelsens godkännande ska en publicerbar version av den årliga genomförandeplanen offentliggöras.

2.   Den årliga verksamhetsrapporten ska innehålla en redogörelse för de framsteg som uppnåtts av det gemensamma företaget under varje kalenderår, särskilt i förhållande till den årliga genomförandeplanen för det aktuella året. Den ska även innehålla uppgifter om den genomförda FoTUD-verksamheten, om små och medelstora företags deltagande i denna och om övriga insatser under det föregående året, och de därmed förbundna utgifterna. Den årliga verksamhetsrapporten ska läggas fram av den verkställande direktören tillsammans med årsräkenskaperna och årsbokslutet. Efter styrelsens godkännande ska den årliga verksamhetsrapporten göras offentlig.

Artikel 22

Tjänste- och leveransavtal

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska inrätta alla de förfaranden och mekanismer som krävs för genomförande, övervakning och kontroll av de tjänste- och leveransavtal som behövs för att driva det gemensamma företaget i enlighet med dess finansiella bestämmelser.

Artikel 23

Medlemmarnas skadeståndsansvar och försäkring

1.   Medlemmarnas finansiella ansvar för det gemensamma företagets skulder ska vara begränsat till deras redan inbetalade bidrag till de löpande kostnaderna.

2.   Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska teckna lämpliga försäkringar.

Artikel 24

Intressekonflikter

1.   Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och dess organ ska undvika alla intressekonflikter vid genomförandet av sin verksamhet.

2.   Framför allt ska särskild försiktighet iakttas för att undvika intressekonflikter för styrelseledamöterna.

Artikel 25

Policy för immateriella rättigheter

1.   Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska anta allmänna bestämmelser som styr företagets policy för immateriella rättigheter i enlighet med artikel 15 i denna förordning, och som ska införas i bidragsöverenskommelser och konsortieavtal.

2.   Syftet med det gemensamma företagets policy för immateriella rättigheter ska vara att skapa förgrundsinformation, främja dess utnyttjande, användning och spridning till förmån för snabb utveckling mot kommersiella resultat, uppnå en rättvis fördelning av rättigheter, belöna innovation och uppnå ett brett deltagande i olika projekt av privata och offentliga företag.

3.   Policyn för immateriella rättigheter ska återspegla följande principer:

Varje deltagare i ett projekt ska förbli ägare av den bakgrund den tillför ett projekt, och ska förbli ägare av den förgrund den genererar i ett projekt, om inte annat har överenskommits skriftligen mellan deltagarna i ett visst projekt. Villkoren för utnyttjanderättigheter och licenser som avser bakgrunden eller förgrunden ska anges i det aktuella projektets bidragsöverenskommelser och konsortieavtal.

Deltagarna i ett projekt ska åta sig att sprida och medge användning av förgrunden enligt villkor som anges i bidragsöverenskommelsen och konsortieavtalet, med beaktande av skyddet av deras immateriella rättigheter, sekretessplikten och framför allt det gemensamma företagets särskilda karaktär som ett offentlig-privat partnerskap.

Artikel 26

Ändring av stadgarna

1.   Varje medlem i det gemensamma företaget kan för styrelsen lägga fram ett initiativ till ändring av dessa stadgar.

2.   De initiativ som avses i punkt 1 ska efter godkännande av styrelsen i form av utkast till ändringar föreläggas kommissionen som, om så är lämpligt, ska anta dessa.

3.   Alla ändringar som berör väsentliga delar av dessa stadgar, i synnerhet ändringar av artiklarna 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 23, 26 och 27, ska emellertid antas i enlighet med artikel 172 i fördraget.

Artikel 27

Likvidation

1.   Vid utgången av den period som anges i artikel 1 i denna förordning eller efter en ändring i enlighet med artikel 11.2 i denna förordning, ska det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas likvideras.

2.   Förfarandet för att likvidera det gemensamma företaget ska inledas automatiskt om någon av de grundande medlemmarna säger upp sitt medlemskap, om inte begäran om utträde åtföljs av ett förslag om överföring av medlemskapet till en juridisk person som kan accepteras av den återstående grundande medlemmen.

3.   För att genomföra förfarandena i samband med likvidation av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska styrelsen utse en eller flera förvaltare som ska agera i enlighet med styrelsens beslut.

4.   När det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas likvideras ska det till värdlandet återlämna allt fysiskt stöd som värdlandet, i enlighet med värdskapsavtalet, ställt till företagets förfogande.

5.   När allt fysiskt stöd har hanterats enligt punkt 4, ska alla övriga tillgångar användas för att täcka det gemensamma företagets skulder och de utgifter som uppkommit i samband med dess likvidation. Eventuellt överskott ska fördelas mellan existerande medlemmar vid tidpunkten för likvidationen i förhållande till deras faktiska bidrag till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas. Eventuellt överskott som tilldelas gemenskapen ska återföras till kommissionens budget.

6.   Återstående tillgångar ska fördelas mellan de medlemmar som ingår i företaget vid tidpunkten för likvidationen i proportion till deras faktiska bidrag till det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.

7.   Ett ad hoc-förfarande ska upprättas för att säkerställa en lämplig förvaltning av eventuella bidragsöverenskommelser samt tjänste- och leveransavtal som ingåtts av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas med en varaktighet som är längre än varaktigheten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.