Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 152/32


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 10 juni 2011

om ekonomiskt stöd från unionen för perioden 1 april 2011–31 december 2011 till Europeiska unionens referenslaboratorium för bihälsa

[delgivet med nr K(2011) 3767]

(Endast den franska texten är giltig)

(2011/338/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1), särskilt artikel 75.2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (2), särskilt artikel 32.7,

med beaktande av rådets beslut 2009/470/EG av den 25 maj 2009 om utgifter inom veterinärområdet (3), särskilt artikel 31.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 75.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 ska ett utgiftsåtagande föregås av ett finansieringsbeslut som fattats av den institution eller av de myndigheter till vilka ansvaret för sådana beslut delegerats.

(2)

Enligt artikel 31.2 i beslut 2009/470/EG kan unionens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur få stöd från unionen.

(3)

Därför bör ekonomiskt stöd från unionen beviljas Europeiska unionens referenslaboratorium som utsetts att utföra de uppgifter som anges i kommissionens förordning (EU) nr 87/2011 av den 2 februari 2011 om utnämning av EU:s referenslaboratorium för bihälsa, om fastställande av ytterligare ansvarsområden och uppgifter för detta laboratorium och om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 (4).

(4)

Kommissionen har utvärderat det arbetsprogram och den preliminära budget som EU:s referenslaboratorium för bihälsa lagt fram för perioden 1 april 2011–31 december 2011.

(5)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1754/2006 av den 28 november 2006 om villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd från gemenskapen till gemenskapens referenslaboratorier för foder och livsmedel och för djurhälsa (5) ska ekonomiskt stöd från unionen beviljas om de godkända arbetsprogrammen genomförs effektivt och om stödmottagarna överlämnar alla nödvändiga handlingar inom vissa tidsfrister.

(6)

I enlighet med artikel 2 i förordning (EG) nr 1754/2006 regleras förhållandet mellan kommissionen och Europeiska unionens referenslaboratorier i ett partnerskapsavtal som kompletteras av ett flerårigt arbetsprogram.

(7)

Ekonomiskt stöd till Europeiska unionens referenslaboratoriers arbete och anordnande av seminarier bör också överensstämma med bestämmelserna om stödberättigande i förordning (EG) nr 1754/2006.

(8)

I förordning (EG) nr 1754/2006 fastställs bestämmelser om stödberättigande för seminarier som anordnas av Europeiska unionens referenslaboratorier. Ekonomiskt stöd kan beviljas till högst 32 seminariedeltagare. Ett undantag från denna begränsning bör göras enligt artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1754/2006 för några av unionens referenslaboratorier som behöver stöd till mer än 32 deltagare för att seminariet ska ge bästa resultat. Undantag kan göras om ett unionsreferenslaboratorium tar på sig ledarskapet och ansvaret för att anordna ett seminarium med ett annat unionsreferenslaboratorium.

(9)

Enligt artiklarna 3.2 a och 13 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (6) ska program för bekämpning och övervakning av djursjukdomar (veterinära åtgärder) finansieras genom Europeiska garantifonden för jordbruket. Vidare föreskrivs det i artikel 13 andra stycket i den förordningen att Europeiska garantifonden för jordbruket i vederbörligen motiverade undantagsfall ska bära de administrativa kostnader och personalkostnader som förorsakas medlemsstaterna och stödmottagare som får stöd från fonden, när det gäller åtgärder och program som omfattas av beslut 2009/470/EG. För den finansiella kontrollen gäller artiklarna 9, 36 och 37 i förordning (EG) nr 1290/2005.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Unionen beviljar för bihälsa ekonomiskt stöd till Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), laboratoriet i Sophia-Antipolis, för att utföra de uppgifter och åligganden som anges i bilagan till förordning (EU) nr 87/2011.

Unionens ekonomiska stöd ska i enlighet med förordning (EG) nr 1754/2006 uppgå till 100 % av de stödberättigande kostnader som institutet har för arbetsprogrammet, dock högst 249 616 euro för perioden 1 april–31 december 2011, varav högst 48 470 euro ska avsättas för anordnandet av ett fackseminarium om bihälsa.

Detta beslut utgör ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 75.2 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till:

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, laboratoire de Sophia-Antipolis, Les Templiers, 105 route des Chappes, BP 111, 06902 Sophia-Antipolis, Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 10 juni 2011.

På kommissionens vägnar

John DALLI

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 155, 18.6.2009, s. 30.

(4)  EUT L 29, 3.2.2011, s. 1.

(5)  EUT L 331, 29.11.2006, s. 8.

(6)  EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.