Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

19.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 302/3


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1183/2011

av den 14 november 2011

om ändring av förordning (EG) nr 521/2008 om bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 187 och 188,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas inrättades den 30 maj 2008 enligt rådets förordning (EG) nr 521/2008 (2) av dess grundande medlemmar, European Fuel Cell and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry Grouping Aisbl – näringslivsgruppen för det gemensamma europeiska teknikinitiativet för bränsleceller och vätgas – (nedan kallad näringslivsgruppen) och kommissionen.

(2)

Forskningsgruppen blev medlem av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas den 14 juli 2008. Forskningsgruppen bidrar både ekonomiskt och in natura till det gemensamma företagets mål. Med hänsyn till det gemensamma företagets specifika sammansättning samt till dess regler och karaktären hos, målen för och omfattningen av dess verksamhet, kan forskningsgruppens medlemmar dra nytta av de resultat som uppnås på samma sätt som medlemmarna i näringslivsgruppen. Det är därför motiverat att låta bidraget in natura från både näringslivsgruppen och forskningsgruppen räknas som jämbördiga medel.

(3)

Eftersom forskningsgruppen har blivit medlem av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas är det lämpligt att betrakta bidragen in natura från forskningsorganisationer (inbegripet universitet och forskningscenter) som jämbördiga med gemenskapens bidrag i den mening som avses i stadgarna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas som fogats till förordning (EG) nr 521/2008 (nedan kallade stadgarna).

(4)

Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas har varit i drift under mer än två år, och hela det operativa förfarandet med offentliggörande av ansökningsomgångar, utvärderingar av förslag, förhandlingar om finansiering och ingående av bidragsavtal har slutförts under den perioden. Erfarenheterna från den perioden har visat att de maximala finansieringsnivåerna i projekt som bedrivs av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas behövde minskas betydligt för alla deltagare. Som ett resultat av detta har deltagandet i det gemensamma företagets verksamhet visat sig ligga betydligt under de ursprungliga förväntningarna.

(5)

Styrelsen godkände ändringarna i förordning (EG) nr 521/2008 i enlighet med stadgarna.

(6)

Att låta bidrag in natura från alla juridiska personer som deltar i verksamheterna räknas som jämbördig finansiering skulle innebära ett erkännande av forskningsgruppens medlemskap och förbättra finansieringsnivåerna under fortsatt hänsynstagande till den grundläggande jämbördighetsprincipen samt behovet av rättvisa och balanserade finansieringsnedsättningar för de olika typerna av deltagare.

(7)

De löpande kostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas programkontor (nedan kallat programkontoret) bör bäras av det gemensamma företagets tre medlemmar. Det är lämpligt att föreskriva att alla medlemmar i det gemensamma företaget ska ha samma betalningsplan.

(8)

Kommissionen bör ges viss flexibilitet vad gäller de åtgärder som ska vidtas vid bristande jämbördighet.

(9)

För närvarande bestäms finansieringsnivån efter varje utvärdering av mottagna förslag. För att göra det möjligt för stödmottagarna att uppskatta omfattningen av den potentiella finansieringen bör det vara möjligt att ange den lägsta finansieringsnivån för en ansökningsomgång.

(10)

Förordning (EG) nr 521/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 521/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 6.2 ska ersättas med följande:

”2.   Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas kan ha en egen intern revisionsfunktion.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Trots vad som sägs i artikel 12.3 i bilagan till förordning (EG) nr 521/2008 ska denna ändringsförordning inte påverka de rättigheter och skyldigheter som följer av bidragsavtal och andra avtal som ingåtts av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas före denna förordnings ikraftträdande. I synnerhet ska den inte påverka de övre finansieringsgränser som fastställts i dessa.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Punkt 2 a i bilagan till denna förordning ska emellertid tillämpas från och med den 14 juli 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 2011.

På rådets vägnar

M. SAWICKI

Ordförande


(1)  Yttrande av den 13 september 2011 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 153, 12.6.2008, s. 1.


BILAGA

Stadgarna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas som anges i bilagan till förordning (EG) nr 521/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 första och andra strecksatserna ska ersättas med följande:

”—

garantera att dess bidrag till resurserna i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas i enlighet med artikel 12 i dessa stadgar tillhandahålls i förskott som ett bidrag i likvida medel som ska täcka 50 procent av de löpande kostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och att det överförs till budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas genom överenskomna delbetalningar,

se till att näringslivets bidrag till genomförandet av den FoTU-verksamhet som finansieras av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas tillsammans med bidrag från övriga stödmottagare är åtminstone jämbördigt med unionens bidrag,”

b)

I punkt 3 ska andra stycket fjärde strecksatsen ersättas med följande:

”—

garantera att dess bidrag till resurserna i det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas, i enlighet med artikel 12 i dessa stadgar, tillhandahålls i förskott som ett bidrag i likvida medel som ska täcka en tolftedel av de löpande kostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas och att det överförs till budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas genom överenskomna delbetalningar.”

2.

Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Driftskostnaderna för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas ska täckas av det finansiella bidraget från unionen och genom bidrag in natura från de juridiska personer som deltar i verksamheten. Bidraget från de deltagande juridiska personerna ska åtminstone vara jämbördigt med unionens finansiella bidrag.

Intäkter ska behandlas i enlighet med de regler för deltagande som fastställs i beslut nr 1982/2006/EG.

Detta stycke ska gälla från och med den dag då forskningsgruppen blev medlem av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.”

b)

I punkt 7 ska andra och tredje styckena ersättas med följande:

”Om bidragen in natura från de deltagande juridiska personerna enligt bedömningen inte uppnår den nivå som krävs får kommissionen minska sitt bidrag följande år.

Om det under två år i rad konstateras att bidragen in natura från de deltagande juridiska personerna inte når upp till den nivå som krävs får kommissionen föreslå rådet att upplösa det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas.”

3.

I artikel 15 ska följande punkt läggas till:

”4.   Styrelsen får besluta att fastställa en lägsta finansieringsnivå för varje deltagarkategori för en viss ansökningsomgång.”