Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

20.4.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 108/37


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 18 april 2012

om ändring av beslut 2004/452/EG om upprättande av en förteckning över organ vars forskare kan få tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte

[delgivet med nr C(2012) 2291]

(Text av betydelse för EES)

(2012/200/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (1), särskilt artikel 23, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 831/2002 av den 17 maj 2002 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik, med avseende på tillgång till förtroliga uppgifter för vetenskapliga syften (2) fastställs dels de villkor på vilka konfidentiella uppgifter som överförts till unionen får lämnas ut, dels de regler som ska gälla samarbetet mellan unionen och de nationella myndigheterna för att underlätta tillgången till sådana uppgifter då de behövs för att kunna dra statistiska slutsatser i vetenskapligt syfte.

(2)

I kommissionens beslut 2004/452/EG (3) fastställs en förteckning över organ vars forskare kan få tillgång till konfidentiella uppgifter i vetenskapligt syfte.

(3)

University of Johannesburg, Sydafrika; University of Massachusetts, Massachusetts, Förenta staterna; President & Fellows of Harvard College, Massachusetts, Förenta staterna; enheten för ekonomiska aspekter på klimatförändringar, energi och transport, Gemensamma forskningscentret, Europeiska kommissionen; enheten för informationssamhället, Gemensamma forskningscentret, Europeiska kommissionen; enheten för jordbruk och livsvetenskaper i ekonomin, Gemensamma forskningscentret, Europeiska kommissionen; enheten för hållbar produktion och konsumtion, Gemensamma forskningscentret, Europeiska kommissionen samt enheten för social analys, generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, Europeiska kommissionen, bör betraktas som organ som uppfyller villkoren och bör därför föras upp i förteckningen över de organ, organisationer och institutioner som avses i artikel 3.1 e i förordning (EG) nr 831/2002.

(4)

Åtgärder i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2004/452/EG ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 april 2012.

På kommissionens vägnar

Algirdas ŠEMETA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

(2)  EGT L 133, 18.5.2002, s. 7.

(3)  EUT L 156, 30.4.2004, s. 1.


BILAGA

”BILAGA

ORGAN VARS FORSKARE HAR RÄTT ATT FÅ TILLGÅNG TILL KONFIDENTIELLA UPPGIFTER I FORSKNINGSSYFTE

Europeiska centralbanken

Spanska centralbanken

Italienska centralbanken

Cornell University (delstaten New York, Förenta staterna)

Statsvetenskapliga institutionen vid Baruch College vid New York City University (delstaten New York, Förenta staterna)

Tyska centralbanken

Enheten för sysselsättningsanalys, generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, Europeiska kommissionen

Tel Aviv University (Israel)

Världsbanken

Center of Health and Wellbeing (CHW) vid Woodrow Wilson School of Public and International Affairs vid Princeton University, New Jersey, Förenta staterna

University of Chicago (UofC), Illinois, Förenta staterna

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

Family and Labour Studies Division vid Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Kanada

Enheten för ekonometri och användning av statistik för bedrägeribekämpning (ESAF), gemensamma forskningscentret, Europeiska kommissionen

Enheten för stöd till det europeiska området för forskningsverksamhet (SERA), gemensamma forskningscentret, Europeiska kommissionen

Canada Research Chair vid School of Social Sciences, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies vid York University, Ontario, Kanada

University of Illinois at Chicago (UIC), Chicago, Förenta staterna

Rady School of Management vid University of California, San Diego, Förenta staterna

Direktoratet för forskning, studier och statistik (Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des StatistiquesDARES) vid ministeriet för arbete, förbindelserna med arbetsmarknadens parter, familjefrågor och solidaritet, Paris, Frankrike

The Research Foundation of State University of New York (RFSUNY), Albany, Förenta staterna

Pensionsskyddscentralen (PSC), Finland

Direktoratet för forskning, studier, utvärdering och statistik (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiquesDREES) under gemensam ledning av ministeriet för arbete, förbindelserna med arbetsmarknadens parter, familjefrågor och solidaritet, ministeriet för hälso- och sjukvård, ungdomsfrågor, idrott och föreningsliv samt ministeriet för budget, offentliga räkenskaper och offentlig förvaltning, Paris, Frankrike

Duke University, North Carolina, Förenta staterna

Folkpensionsanstalten (Fpa), Finland

Hebrew University of Jerusalem (HUJI), Israel

Den federala försäkringskassan (Service public fédéral Sécurité sociale/Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid), Belgien

Sabanci-universitetet, Tuzla/Istanbul, Turkiet

McGill University, Montreal, Quebec, Kanada

Direktoratet för ekonomiska tjänster och strukturreformer, generaldirektoratet för ekonomi och finans, Europeiska kommissionen

Enheten för socialt skydd och strategi för social inkludering, generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, Europeiska kommissionen

Institutet för skatterättsliga studier (Instituto de Estudios Fiscales – IEF), Madrid, Spanien

University of Johannesburg, Sydafrika

University of Massachusetts, Massachusetts, Förenta staterna

President & Fellows of Harvard College, Massachusetts, Förenta staterna

Enheten för ekonomiska aspekter på klimatförändringar, energi och transport, Gemensamma forskningscentret, Europeiska kommissionen

Enheten för informationssamhället, Gemensamma forskningscentret, Europeiska kommissionen

Enheten för jordbruk och livsvetenskaper i ekonomin, Gemensamma forskningscentret, Europeiska kommissionen

Enheten för hållbar produktion och konsumtion, Gemensamma forskningscentret, Europeiska kommissionen

Enheten för social analys, generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, Europeiska kommissionen”