Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

20.5.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 150/231


RÅDETS BESLUT

av den 14 april 2014

om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning, vilket är fogat till konventionen om biologisk mångfald

(Text av betydelse för EES)

(2014/283/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1 jämförd med artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

Unionen och dess medlemsstater slöt upp bakom de 193 parterna i konventionen om biologisk mångfald (2) (nedan kallad konventionen) som den 29 oktober 2010 antog Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning, vilket är fogat till konventionen om biologisk mångfald (nedan kallat Nagoyaprotokollet).

(2)

I enlighet med rådets beslut av den 6 maj 2011 (3) undertecknade unionen Nagoyaprotokollet, med förbehåll för att det senare ingås. De flesta medlemsstaterna har undertecknat Nagoyaprotokollet.

(3)

Unionen stöder en snar tillämpning och ratificering av Nagoyaprotokollet.

(4)

I enlighet med artikel 34 i konventionen ska alla protokoll till konventionen ratificeras, godtas eller godkännas av stater och organisationer för regional ekonomisk integration.

(5)

Unionen och dess medlemsstater bör sträva efter att samtidigt, i den mån detta är möjligt, deponera sina instrument för ratificering, godtagande eller godkännande av Nagoyaprotokollet.

(6)

Nagoyaprotokollet bör därför godkännas på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning, vilket är fogat till konventionen om biologisk mångfald, godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till Nagoyaprotokollet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att, i frågor som omfattas av unionens befogenhet, på unionens vägnar deponera det godkännandeinstrument som avses i artikel 33 i Nagoyaprotokollet (4). Vid samma tillfälle ska den eller de personerna deponera den förklaring som återfinns i bilagan till detta beslut, i enlighet med artikel 34.3 i konventionen om biologisk mångfald.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 14 april 2014.

På rådets vägnar

A. TSAFTARIS

Ordförande


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  EGT L 309, 13.12.1993, s. 3.

(3)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(4)  Dagen för Nagoyaprotokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


BILAGA

Europeiska unionens förklaring i enlighet med artikel 34.3 i konventionen om biologisk mångfald

”Europeiska unionen förklarar att den i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 191, är behörig att ingå internationella avtal och fullgöra de skyldigheter som följer av avtalen och som bidrar till att följande mål uppnås:

Att bevara, skydda och förbättra miljön.

Att skydda människors hälsa.

Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.

Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem, särskilt för att bekämpa klimatförändringen.

Dessutom antar Europeiska unionen åtgärder på unionsnivå på området för inrättandet av ett europeiskt forskningsområde och för en välfungerande inre marknad.

Utövandet av unionens befogenhet är till sin natur i ständig utveckling. För att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 14.2 a i Nagoyaprotokollet om tillträde till och rättvis fördelning av vinster från nyttjande av genetiska resurser till konventionen om biologisk mångfald kommer unionen att uppdatera förteckningen över rättsakter som ska översändas till förmedlingsinstitutionen för tillträde och fördelning av nytta.

Europeiska unionen ansvarar för genomförandet av de skyldigheter som följer av protokollet och som omfattas av gällande unionsrätt.”