Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

7.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 553/2014/EU

av den 15 maj 2014

om unionens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs gemensamt av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 185 och artikel 188 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I sitt meddelande av den 3 mars 2010 med titeln Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (nedan kallad Europa 2020-strategin) betonade kommissionen behovet av att skapa gynnsamma förutsättningar för investeringar i kunskap och innovation för att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla i unionen. Både Europaparlamentet och rådet har gett sitt stöd åt denna strategi.

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 (3) inrättades Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020), (nedan kallat Horisont 2020). Horisont 2020 syftar till att uppnå en större effekt på forskning och innovation genom att bidra till stärkandet av partnerskap mellan offentliga aktörer, bland annat genom unionens deltagande i program som genomförs av flera medlemsstater i enlighet med artikel 185 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(3)

Målet för partnerskap mellan offentliga aktörer bör vara att utveckla fördjupade synergier, öka samordningen och undvika onödigt dubbelarbete i förhållande till unionens forskningsprogram, liksom till internationella, nationella och regionala forskningsprogram och bör fullt ut respektera de allmänna principerna i Horisont 2020, särskilt beträffande öppenhet och insyn. Dessutom bör fri tillgång till vetenskapliga publikationer säkerställas.

(4)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 743/2008/EG (4), beslutade gemenskapen att ge ett ekonomiskt bidrag till Eurostars, ett gemensamt program för forskning och utveckling som genomförs av samtliga medlemsstater och fem deltagande länder inom ramen för Eureka, ett mellanstatligt initiativ som inrättades 1985 med målet att främja samarbete om industriell forskning (nedan kallat Eurostars).

(5)

I april 2012 lade kommissionen inför Europaparlamentet och rådet fram en rapport med en preliminär utvärdering av Eurostars som utarbetats av en grupp av oberoende experter två år efter programmets start. Experternas allmänna åsikt var att Eurostars uppnår målen, ger mervärde för europeiska små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling och bör fortsätta efter 2013. Eurostars anses också motsvara ett antal verkliga behov hos små och medelstora företag som ägnar sig åt forskning och utveckling; det har attraherat ett stort antal ansökningar och budgeten för projekt som berättigar till finansiering överstiger den ursprungliga budgeten. Experterna lämnade ett antal rekommendationer om förbättringar, främst om behovet av ytterligare integration av de nationella programmen och driftsmässiga förbättringar för kortare handläggningstider från ansökan till kontrakt och öka insynen i förfarandena.

(6)

Definitionen av små och medelstora företag i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (5) bör gälla.

(7)

I enlighet med rådets beslut 2013/743/EU (6) kan stöd ges till en åtgärd som bygger på Eurostars och som omorienterar det i den riktning som anges i delutvärderingen av programmet.

(8)

Det andra forsknings- och utvecklingsprogrammet som genomförs gemensamt av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling (nedan kallat Eurostars-2), som är kopplat till Europa 2020-strategin, dess flaggskeppsinitiativ Innovationsunionen och kommissionens meddelande av den 17 juli 2012 med titeln Ett stärkt partnerskap för det europeiska området för forskningsverksamhet syftande till vetenskaplig excellens och tillväxt, kommer att inriktas på att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling genom medfinansiering av marknadsorienterade forskningsprojekt inom alla områden. På så sätt och i kombination med verksamheterna inom ramen för målet Ledarskap inom möjliggörande teknik och industriteknik i Horisont 2020 kommer Eurostars-2 att bidra till målen i delen Industriellt ledarskap i Horisont 2020 som syftar till att påskynda utveckling av teknik och innovationer som kommer att ligga till grund för morgondagens företag och hjälpa innovativa europeiska små och medelstora företag att växa till världsledande företag. Som ett led i förbättringarna av det föregående Eurostarsprogrammet bör Eurostars-2 inriktas på kortare handläggningstider för kontrakt, starkare integration och en smidig, öppen och mer effektiv förvaltning till fördel för små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling. Att behålla en affärsinriktad bottom-up-agenda med huvudsakligt fokus på marknadspotentialen från de tidigare Eurostars-programmen är nyckeln till framgång för Eurostars-2.

(9)

För att ta hänsyn till löptiden för Horisont 2020 bör ansökningsomgångar inom ramen för Eurostars-2 inledas senast den 31 december 2020. I vederbörligen motiverade fall kan ansökningsomgångar inledas senast den 31 december 2021.

(10)

Vid Eurekas ministerkonferens den 22 juni 2012 i Budapest godkändes en strategisk vision för Eurostars-2 (nedan kallat Budapestdokumentet). Ministrarna förklarade att de stöder en fortsättning av Eurostars efter programmets upphörande 2013 under löptiden för Horisont 2020. Detta ska åstadkommas genom ett stärkt partnerskap enligt rekommendationerna från den preliminära utvärderingen av Eurostars. I Budapestdokumentet anges två huvudmål för Eurostars-2. För det första ett strukturinriktat mål för att fördjupa samordningen och anpassningen av de nationella forskningsprogrammen i fråga om finansiering, vilket är en central aspekt för medlemsländerna när det gäller att genomföra det europeiska forskningsområdet. För det andra ett innehållsrelaterat mål för att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling och som deltar i transnationella forsknings- och innovationsprojekt. I Budapestdokumentet anmodas unionen att delta i Eurostars-2.

(11)

I syfte att förenkla bör de administrativa bördorna minskas för samtliga parter. Dubblerad revision och oproportionell dokumentation och rapportering bör undvikas. Vid revision bör de nationella programmens särdrag beaktas i lämplig utsträckning.

(12)

Revisioner av mottagare av unionens bidrag inom ramen för Eurostars-2 bör utföras i enlighet med förordning (EU) nr 1291/2013.

(13)

De deltagande staterna har för avsikt att bidra till genomförandet av Eurostars-2 under den period som Eurostars-2 omfattar (2014–2020).

(14)

Eurostars-2-verksamhet bör ligga i linje med målen och bottom-up-principerna i Horisont 2020 och de allmänna principerna och villkoren i artikel 26 i förordning (EU) nr 1291/2013.

(15)

Ett tak bör fastställas för unionens ekonomiska bidrag till Eurostars-2 för varaktigheten av Horisont 2020. Inom detta tak bör det råda flexibilitet angående unionens bidrag som bör uppgå till minst en tredjedel men högst hälften av de deltagande staternas bidrag för att säkra den kritiska massa som behövs för att tillgodose efterfrågan från projekt som berättigar till finansiellt stöd, skapa en kraftig hävstångseffekt och säkerställa en starkare integration av de deltagande staternas nationella forskningsprogram.

(16)

I enlighet med målen för förordning (EU) nr 1291/2013 bör alla medlemsstater och länder som är associerade med Horisont 2020 ha rätt att delta i Eurostars-2.

(17)

Alla Eurekamedlemmar eller länder associerade med Eureka som inte är medlemsstater eller länder associerade med Horisont 2020 kan bli partnerländer i Eurostars-2.

(18)

Unionens ekonomiska bidrag bör ges på villkor att de deltagande staterna gör formella åtaganden att bidra till genomförandet av Eurostars-2 och att dessa åtaganden fullgörs. Det finansiella stödet från Eurostars-2 bör främst bestå av bidrag till projekt som väljs ut efter ansökningsomgångar som utlysts inom ramen för programmet. För att uppnå målen för Eurostars-2 bör de deltagande staterna se till att det ekonomiska bidraget är tillräckligt stort för att finansiera ett rimligt antal förslag som väljs ut i varje ansökningsomgång.

(19)

Det gemensamma genomförandet av Eurostars-2 kräver en genomförandeorganisation. De deltagande staterna har enats om att utse Eurekas sekretariat till genomförandeorganisation för Eurostars-2. Eurekas sekretariat är en internationell ideell förening inrättad enligt belgisk lag år 1997 av Eurekaländerna och har sedan 2008 ansvaret för genomförandet av Eurostars. Eurekas sekretariat har dock inte bara ansvaret för genomförandet av Eurostars, eftersom det samtidigt är sekretariat för Eurekainitiativet, med en separat ledning för förvaltningen av Eurekaprojekt utanför Eurostars. Unionen, företrädd av kommissionen, är grundande medlem i Eurekainitiativet och fullvärdig medlem i föreningen Eurekas sekretariat.

(20)

För att uppnå målen för Eurostars-2 bör Eurekas sekretariat ha ansvar för organisation av ansökningsomgångar, kontroll av kriterierna för stödberättigande, inbördes utvärdering, urval och övervakning av projekt samt fördelning av unionens bidrag. Utvärderingen av förslagen bör göras centralt av oberoende externa experter under Eurekas sekretariats ansvar och efter ansökningsomgångar. Rangordningen av projekten bör vara bindande för de deltagande staterna i fråga om tilldelning av medel ur unionens ekonomiska bidrag och de deltagande staternas bidrag.

(21)

Generellt bör Eurostars-2 uppvisa tydliga framsteg mot ytterligare anpassning och samordning av nationella program för forskning och innovation som ett verkligt gemensamt program som präglas av en starkare vetenskaplig, förvaltningsmässig och ekonomisk samordning. Starkare vetenskaplig integration bör uppnås genom att verksamheter fastställs och genomförs gemensamt och bör säkerställa att de utvalda projekten leder till spetskompetens och ger stor påverkan. Förvaltningsmässig integration bör säkerställa ytterligare förbättringar av driften och programmets ansvarighet. Starkare finansiell integration bör grundas på ett lämpligt totalt och årligt ekonomiskt bidrag från de stater som deltar i Eurostars-2 och en hög grad av nationell samordning. Detta bör åstadkommas genom en gradvis harmonisering av de nationella finansieringsreglerna.

(22)

Unionens ekonomiska bidrag bör förvaltas enligt principen om sund finansiell förvaltning och de regler för indirekt förvaltning som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (7) och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 (8).

(23)

För att skydda unionens finansiella intressen bör kommissionen ha rätt att minska, att tillfälligt dra in eller avsluta unionens ekonomiska bidrag om Eurostars-2 genomförs felaktigt, endast genomförs delvis eller för sent, eller om de deltagande staterna inte bidrar eller bara bidrar delvis eller för sent till finansieringen av Eurostars-2. Dessa rättigheter bör anges i den delegeringsöverenskommelse som ska ingås mellan unionen och Eurekas sekretariat.

(24)

Deltagandet i indirekta åtgärder som finansieras av Eurostars-2 regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 (9). Till följd av de särskilda driftsbehoven för Eurostars-2 är det emellertid nödvändigt att införa undantag i enlighet med artikel 1.3 i den förordningen.

(25)

För att underlätta deltagandet för små och medelstora företag som är mer vana vid nationella kanaler och som annars endast skulle bedriva forskningsverksamhet inom de nationella gränserna, bör det ekonomiska bidraget från Eurostars-2 ges i enlighet med de välkända reglerna i deras nationella program och genomföras via finansieringsavtal som förvaltas direkt av de nationella myndigheterna, där unionens finansiering kombineras med motsvarande nationell finansiering. Undantag bör därför göras från artiklarna 15.9, 18.1, 23.1, 23.5–23.7 och 28–34 i förordning (EU) nr 1290/2013.

(26)

Ansökningsomgångar för Eurostars-2 bör även offentliggöras på den gemensamma deltagarportalen och genom andra elektroniska medel för spridning inom ramen för Horisont 2020 som förvaltas av kommissionen.

(27)

Unionens finansiella intressen bör skyddas under hela utgiftscykeln genom proportionella åtgärder, bland annat för att förebygga, upptäcka och utreda oriktigheter, att återkräva sådana medel som förlorats eller som utbetalats eller använts felaktigt och vid behov för att fastställa administrativa och ekonomiska sanktioner i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

(28)

Kommissionen bör, i samarbete med de deltagande staterna, göra en preliminär utvärdering där den särskilt bedömer kvaliteten och effektiviteten hos Eurostars-2 samt de framsteg som gjorts för att nå de uppsatta målen och bör även göra en slutlig utvärdering samt utarbeta en rapport om dessa utvärderingar.

(29)

På begäran från kommissionen bör Eurekas sekretariat och de deltagande staterna lämna alla uppgifter som kommissionen behöver ta med i utvärderingsrapporterna om Eurostars-2.

(30)

Eftersom målen för detta beslut, nämligen att stödja transnationell forskningsverksamhet som bedrivs av forskningsintensiva små och medelstora företag och bidra till integrationen, anpassningen och samordningen av nationella finansieringsprogram inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av att det saknas en transnationell dimension och komplementaritet och samverkan mellan de nationella programmen, utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs regler för unionens deltagande i det andra forsknings- och utvecklingsprogram som genomförs gemensamt av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling (nedan kallat Eurostars-2) samt villkoren för unionens deltagande.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut avses med

1.

små och medelstora företag: mikroföretag samt små och medelstora företag enligt definitionen i rekommendation 2003/361/EG,

2.

små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling: små och medelstora företag som uppfyller minst ett av följande villkor:

a)

De återinvesterar minst 10 % av sin omsättning i forsknings- och utvecklingsverksamhet.

b)

De avsätter minst 10 % av sina heltidsekvivalenter till forsknings- och utvecklingsverksamhet.

c)

De har minst fem heltidsekvivalenter (för små och medelstora företag med högst 100 heltidsekvivalenter) för forsknings- och utvecklingsverksamhet.

d)

De har tio heltidsekvivalenter (för små och medelstora företag med mer än 100 heltidsekvivalenter) för forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Artikel 3

Mål

Eurostars-2 ska eftersträva följande mål:

1.

Främja forskningsverksamheter som uppfyller följande villkor:

a)

Verksamheterna ska genomföras genom transnationellt samarbete bedrivet av små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling, antingen dem emellan eller med deltagande av andra aktörer i innovationskedjan (t.ex. universitet och forskningsorganisationer).

b)

Resultaten av verksamheterna ska förväntas introduceras på marknaden inom två år efter slutförandet av en verksamhet.

2.

Öka tillgången till samt effektiviteten och ändamålsenligheten hos offentlig finansiering för små och medelstora företag i Europa genom att anpassa, harmonisera och samordna de deltagande staternas nationella finansieringssystem.

3.

Främja och öka deltagandet av små och medelstora företag som saknar erfarenhet av transnationell forskning.

Artikel 4

Deltagande i och partnerskap med Eurostars-2

1.   Unionen ska delta i Eurostars-2 som genomförs gemensamt av Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike (nedan kallade deltagande stater), i enlighet med de villkor som fastställs i detta beslut.

2.   Andra medlemsstater än dem som förtecknas i punkt 1 och andra länder som är associerade med Horisont 2020 får delta i Eurostars-2 under förutsättning att de uppfyller de villkor som anges i artikel 6.1 c i detta beslut. Om de uppfyller det villkor som fastställs i artikel 6.1 ska de anses utgöra deltagande stater vid tillämpningen av detta beslut.

3.   Alla Eurekamedlemmar och länder associerade med Eureka som inte är medlemsstater eller länder associerade med Horisont 2020 får bli partnerländer i Eurostars-2, förutsatt att de uppfyller det villkor som anges i artikel 6.1 c. De Eurekamedlemmar eller länder som är associerade med Eureka som uppfyller det villkor som fastställs i artikel 6.1 c ska anses utgöra partnerländer vid tillämpningen av detta beslut. Rättsliga enheter i dessa partnerländer ska inte vara berättigade till unionens ekonomiska bidrag inom ramen för Eurostars-2.

Artikel 5

Unionens ekonomiska bidrag

1.   Unionens ekonomiska bidrag till Eurostars-2, inklusive Efta-anslag, ska vara högst 287 000 000 EUR. Unionens ekonomiska bidrag ska betalas från anslagen i unionens allmänna budget för de relevanta delarna av det särskilda programmet för genomförandet av Horisont 2020, inrättat genom beslut 2013/743/EU, i enlighet med artiklarna 58.1 c vi, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och i synnerhet från anslag under rubriken Innovation i små och medelstora företag i del II.

2.   Utan att överskrida det belopp som fastställs i punkt 1 ska unionens bidrag uppgå till minst en tredjedel men högst hälften av bidragen från de deltagande staterna enligt artikel 7.1 a. Det ska täcka driftskostnader, inklusive kostnader för utvärdering av förslag, och administrativa kostnader. Om satsen för rådets bidrag måste anpassas under löptiden för Eurostars-2 får unionens bidrag uppgå till högst hälften av de deltagande staternas bidrag som avses i artikel 7.1 a.

3.   Högst 4 % av unionens ekonomiska bidrag som avses i punkt 1 får användas för att bidra till de administrativa kostnaderna för Eurostars-2. De deltagande staterna ska stå för de nationella administrativa kostnader som krävs för genomförandet av Eurostars-2.

Artikel 6

Villkor för unionens ekonomiska bidrag

1.   Unionens ekonomiska bidrag beviljas på följande villkor:

a)

De deltagande staterna ska visa att de har inrättat Eurostars-2 i enlighet med de mål som fastställs i artikel 3.

b)

De deltagande staterna eller de organisationer som har utsetts av de deltagande staterna ska utse Eurekas sekretariat till ansvarig genomförandeorganisation för Eurostars-2, och för mottagande, tilldelning och övervakning av unionens ekonomiska bidrag.

c)

Samtliga deltagande stater ska åta sig att bidra till finansieringen av Eurostars-2.

d)

Eurekas sekretariat ska visa att det kan genomföra Eurostars-2, inklusive mottagande, fördelning och övervakning av unionens ekonomiska bidrag inom ramen för den indirekta förvaltningen av unionens budget i enlighet med artiklarna 58, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

e)

En styrningsmodell för Eurostars-2 ska vara införd i enlighet med bilaga II.

2.   Under genomförandet av Eurostars-2 ska även följande villkor gälla för unionens ekonomiska bidrag:

a)

Eurekas sekretariat ska genomföra de mål för Eurostars-2 som anges i artikel 3 och de verksamheter som anges i bilaga I, i enlighet med de regler för deltagande och spridning som avses i artikel 8.

b)

En lämplig och effektiv styrningsmodell ska upprätthållas i enlighet med bilaga II.

c)

Eurekas sekretariat ska uppfylla de rapporteringskrav som anges i artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

d)

De deltagande medlemsstaterna ska faktiskt betala sina ekonomiska bidrag till alla deltagare i de Eurostars-2-projekt som valts ut för finansiering i de ansökningsomgångar som utlysts inom ramen för Eurostars-2, och därigenom fullgöra de åtaganden som avses i punkt 1 c i denna artikel.

e)

Finansiering av Eurostars-2-projekt från de nationella budgetarna och unionens bidrag ska fördelas enligt projektens rangordning.

f)

Det ska visas tydliga framsteg med det vetenskapliga, förvaltningsmässiga och finansiella samarbetet genom införande av minimimål för driftsresultat samt milstolpar för genomförandet av Eurostars-2.

Artikel 7

Bidrag från deltagande stater

1.   Bidragen från de deltagande staterna ska utgöras av följande ekonomiska bidrag:

a)

Medfinansiering av utvalda Eurostars-2-projekt, genom relevanta nationella finansieringsformer, främst via bidrag. Kommissionen får använda de fastställda reglerna om bidragsekvivalenter för värderingen av bidrag från de deltagande staterna i andra former än bidrag.

b)

Ett ekonomiskt bidrag till de administrativa kostnader för Eurostars-2 som inte omfattas av unionens bidrag i enlighet med artikel 5.3.

2.   Varje deltagande stat ska utse ett nationellt finansieringsorgan som ska förvalta det finansiella stödet till de nationella deltagarna i Eurostars-2 i enlighet med artikel 8.

Artikel 8

Regler för deltagande och spridning

1.   Vid tillämpningen av förordning (EU) nr 1290/2013 ska Eurekas sekretariat anses utgöra ett finansieringsorgan.

2.   Genom undantag från artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1290/2013 ska de nationella finansieringsorganen, med samordning genom Eurekas sekretariat, granska den finansiella kapaciteten hos alla sökande av finansiering genom Eurostars-2.

3.   Genom undantag från artikel 18.2 i förordning (EU) nr 1290/2013 ska bidragsavtal som ingås med mottagare av indirekta åtgärder enligt Eurostars-2 undertecknas av berörda nationella finansieringsorgan.

4.   Genom undantag från artiklarna 23.1, 23.5, 23.6, 23.7 och 28–34 i förordning (EU) nr 1290/2013 ska finansieringsreglerna för de deltagande nationella programmen gälla för bidrag från Eurostars-2 som förvaltas av de nationella finansieringsorganen.

Artikel 9

Genomförande av Eurostars-2

1.   Eurostars-2 ska genomföras på grundval av årliga arbetsplaner.

2.   Eurostars-2 ska efter ansökningsomgångar lämna finansiellt stöd som främst består av bidrag till deltagarna.

Artikel 10

Avtal mellan unionen och Eurekas sekretariat

1.   Under förutsättning att resultatet av en förhandsbedömning av Eurekas sekretariat i enlighet med artikel 61.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 är positivt ska kommissionen på unionens vägnar ingå en delegeringsöverenskommelse och överenskommelser om årlig överföring av medel med Eurekas sekretariat.

2.   Den delegeringsöverenskommelse som avses i punkt 1 ska ingås i enlighet med artiklarna 58.3, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och i enlighet med artikel 40 i den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012. Den ska dessutom innehålla följande:

a)

Kraven för Eurekas sekretariat när det gäller de resultatindikatorer som anges i bilaga II till beslut 2013/743/EU.

b)

Kraven för bidraget från Eurekas sekretariat till den övervakning som avses i bilaga III till beslut 2013/743/EU.

c)

De särskilda resultatindikatorerna för driften av Eurekas sekretariat vad gäller Eurostars-2.

d)

Kraven för Eurekas sekretariat gällande tillhandahållande av information om administrativa kostnader och detaljerade siffror om genomförandet av Eurostars-2.

e)

Arrangemang för att tillhandahålla de uppgifter som krävs för att se till att kommissionen kan fullgöra sina spridnings- och rapporteringsskyldigheter.

f)

Skyldigheten för Eurekas sekretariat att innan unionens ekonomiska bidrag överförs med nationella finansieringsorgan ingå bilaterala avtal, som ska innehålla minimimål för driftsresultat och milstolpar för genomförandet av Eurostars-2.

g)

Bestämmelser om offentliggörande av ansökningsomgångar från Eurostars-2, särskilt genom den gemensamma deltagarportalen samt genom andra elektroniska medel för spridning inom ramen för Horisont 2020 som förvaltas av kommissionen.

Artikel 11

Avslutande, minskning eller tillfällig indragning av ekonomiskt bidrag från unionen

1.   Om Eurostars-2 inte genomförs eller genomförs felaktigt, endast delvis eller för sent får kommissionen avsluta unionens ekonomiska bidrag eller proportionellt minska eller tillfälligt dra in det i överensstämmelse med det faktiska genomförandet av Eurostars-2.

2.   Om de deltagande staterna inte bidrar eller endast bidrar delvis eller för sent till finansieringen av Eurostars-2 får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller tillfälligt dra in unionens ekonomiska bidrag med beaktande av den finansiering som deltagande stater har anslagit för att genomföra programmet.

Artikel 12

Efterhandsrevisioner

1.   Eurekas sekretariat ska genomföra efterhandsrevisioner av utgifterna för de indirekta åtgärder som vidtas av respektive nationellt finanseringsorgan i enlighet med artikel 29 i förordning (EU) nr 1291/2013.

2.   Kommissionen får besluta att själv genomföra de revisioner som avses i punkt 1. I sådana fall ska kommissionen göra detta i enlighet med tillämpliga regler, i synnerhet förordningarna (EU, Euratom) nr 966/2012, (EU) nr 1290/2013 och (EU) nr 1291/2013.

Artikel 13

Skyddet av unionens finansiella intressen

1.   Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att unionens finansiella intressen skyddas vid genomförandet av åtgärder som finansieras enligt detta beslut, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda medel samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.

2.   Eurekas sekretariat ska ge kommissionens personal och annan personal som kommissionen bemyndigat samt revisionsrätten fritt tillträde till sina områden och lokaler och till all information, inklusive information i elektroniskt format, som behövs för att de ska kunna utföra sina revisioner.

3.   Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får genomföra utredningar, inklusive kontroller och inspektioner på plats i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (10) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 (11) i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens finansiella intressen i samband ett avtal eller beslut eller ett kontrakt som finansieras i enlighet med detta beslut.

4.   Det ska i de kontrakt, bidragsavtal och bidragsbeslut som ingås till följd av detta beslut uttryckligen anges att kommissionen, revisionsrätten, Olaf och Eurekas sekretariat ska ha rätt att utföra sådana revisioner eller utredningar i enlighet med sina respektive befogenheter.

5.   Vid genomförandet av Eurostars-2 ska de deltagande staterna vidta alla lagstiftningsåtgärder och administrativa eller andra åtgärder som är nödvändiga för att skydda unionens finansiella intressen, framför allt säkerställa fullständig återbetalning av alla belopp som ska tillkomma unionen i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012.

Artikel 14

Förmedlande av information

1.   Eurekas sekretariat ska på kommissionens begäran översända alla nödvändiga uppgifter för att kommissionen ska kunna utarbeta de rapporter som avses i artikel 15.

2.   De deltagande staterna ska via Eurekas sekretariat lämna alla uppgifter till kommissionen som Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten begär i fråga om den finansiella förvaltningen av Eurostars-2.

3.   Kommissionen ska ta med de uppgifter som avses i punkt 2 i denna artikel i de rapporter som avses i artikel 15.

Artikel 15

Utvärdering

1.   Kommissionen ska senast den 30 juni 2017, i nära samarbete med de deltagande staterna och med bistånd av oberoende experter, göra en preliminär utvärdering av Eurostars-2. Kommissionen ska utarbeta en rapport om utvärderingen som innehåller slutsatser om utvärderingen samt kommissionens iakttagelser. Kommissionen ska översända rapporten till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2017. Resultatet av den preliminära utvärderingen av Eurostars-2 ska beaktas vid den preliminära utvärderingen av Horisont 2020.

2.   Då unionens deltagande i Eurostars-2 avslutas, dock senast den 31 december 2022, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av Eurostars-2. Kommissionen ska utarbeta en rapport om utvärderingen, som ska innehålla utvärderingsresultaten. Kommissionen ska översända rapporten till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 16

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 17

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 maj 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 10 december 2013 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 april 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 6 maj 2014.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

(4)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 743/2008/EG av den 9 juli 2008 om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som inletts av flera medlemsstater och som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling (EUT L 201, 30.7.2008, s. 58).

(5)  EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

(6)  Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81).

(10)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).


BILAGA I

Genomförande av Eurostars-2

1.

Eurekas sekretariat ska löpande anordna öppna ansökningsomgångar med en sista inlämningsdag för tilldelning av finansiellt stöd till indirekta åtgärder.

2.

Sökande ska lämna in projektförslag till Eurekas sekretariat, som ska vara den enda kontaktpunkten (”single entry point”).

3.

När ansökningsomgång avslutats ska Eurekas sekretariat utföra en central behörighetskontroll på grundval av de stödberättigandekriterier som anges i den årliga arbetsplanen. De deltagande staterna får inte lägga till andra eller kompletterande stödberättigandekriterier.

4.

De nationella finansieringsorganen ska, med samordning genom Eurekas sekretariat, granska deltagarnas finansiella kapacitet enligt gemensamma, tydliga och transparenta regler.

5.

Stödberättigande förslag ska utvärderas centralt och rangordnas av en grupp av externa oberoende experter i enlighet med de kriterier som anges i artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1290/2013, på grundval av öppna förfaranden.

6.

Eurekas sekretariat ska ange ett förfarande för omprövning av bedömningar i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1290/2013.

7.

Rangordningen, som ska godkännas i sin helhet av den högnivågrupp för Eurostars-2 som avses i bilaga II, ska vara bindande för tilldelning av medel för Eurostars-2-projekt från de nationella budgetarna.

8.

När rangordningen har godkänts ska varje deltagande stat finansiera sina nationella deltagare i de projekt som väljs ut för finansiering via det utsedda nationella finansieringsorganet, varvid alla nödvändiga åtgärder ska vidtas för att se till att de 50 högst rankade projekten och minst 50–75 % av alla projekt över tröskeln finansieras. Det ekonomiska bidraget till deltagarna ska beräknas enligt finansieringsreglerna för de nationella programmen för de stater som deltar i Eurostars-2. Unionens ekonomiska bidrag ska överföras av Eurekas sekretariat till de nationella finansieringsorganen under förutsättning att dessa har betalat sitt ekonomiska bidrag till projekten.

9.

Alla stödberättigade deltagare i de centralt utvalda projekten ska finansieras. De nationella finansieringsorganens finansiella stöd till projektdeltagare som valts ut centralt ska beviljas enligt principerna om likabehandling, insyn och medfinansiering.

10.

Eurekas sekretariat ska ha ansvaret för bedömning av projektförslag, information till de nationella finansieringsorganen, samordning, övervakning av projekt genom projektrapportering och revisioner som utförs av de nationella finansieringsorganen samt rapportering till kommissionen, och ska garantera korta handläggningstider för ansökningar om kontrakt. Det ska också vidta lämpliga åtgärder för att synliggöra unionens bidrag till Eurostars-2, både till programmet i sig och till enskilda projekt. Unionens bidrag ska synliggöras genom användning av logotypen för Horisont 2020 i allt publicerat material, inklusive tryckta och elektroniska publikationer, som har samband med Eurostars-2.

11.

Eurekas sekretariat ska ingå bilaterala avtal om Eurostars-2 med de deltagande staternas nationella finansieringsorgan. Dessa bilaterala Eurostars-2-avtal ska ange de avtalsslutande parternas ansvar i enlighet med reglerna för Eurostars-2, mål och genomförandemetoder. De bilaterala avtalen ska innehålla regler för överföring av unionens bidrag och minimimål för driftsresultat samt nationella successiva milstolpar för ytterligare integration och samordning av de nationella programmen, bland annat kortare handläggningstider för kontrakt enligt förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och förordning (EU) nr 1290/2013. Dessa mål och milstolpar ska överenskommas av högnivågruppen för Eurostars-2 i samråd med kommissionen. Undertecknande av bilaterala avtal för Eurostars-2 och efterlevnad av de driftsmässiga målen och milstolparna ska vara ett förhandsvillkor för att de nationella finansieringsorganen ska få ta emot unionens bidrag.

12.

Eurekas sekretariat får ingå bilaterala avtal om Eurostars-2 med partnerländernas nationella finansieringsorgan. Dessa bilaterala Eurostars-2-avtal ska ange de avtalsslutande parternas ansvar i enlighet med reglerna för Eurostars-2, mål och genomförandemetoder, ange villkoren för partnerskap med Eurostars-2 och innehålla minimimål för driftsresultat, inbegripet kortare handläggningstider för ansökningar om kontrakt.

13.

Nätverksaktiviteter och utbyte av bästa praxis ska också anordnas mellan de deltagande staterna för att främja en starkare integration på vetenskaplig, förvaltningsmässig och finansiell nivå.

14.

Andra verksamheter ska omfatta förmedlingsverksamhet, marknadsföring av programmet och nätverksaktiviteter med andra intressenter (investerare, forsknings- och innovationsleverantörer, mellanhänder), främst i syfte att bredda deltagandet av bidragsmottagare i alla deltagande stater och engagera små och medelstora företag utan tidigare erfarenhet av transnationella forskningsprojekt.


BILAGA II

Styrning av Eurostars-2

1.

Eurostars-2 ska förvaltas av Eurekas sekretariat.

Sekretariatets chef ska i egenskap av sekretariatets juridiska företrädare ha ansvaret för att genomföra Eurostars-2 enligt följande:

a)

Upprättande av årsbudget för ansökningsomgångar, central organisation av gemensamma förslagsomgångar och mottagande av projektförslag i egenskap av enda kontaktpunkt, central organisation av behörighetskontroll och utvärdering av projektförslag enligt gemensamma kriterier för stödberättigande och utvärdering, central organisation av rangordning och urval av projektförslag för finansiering samt övervakning och uppföljning av projekt och mottagande, fördelning och övervakning av unionens bidrag.

b)

Sammanställning av nödvändiga uppgifter från de nationella finansieringsorganen för överföringen av unionens bidrag.

c)

Marknadsföring av Eurostars-2.

d)

Rapportering till högnivågruppen för Eurostars-2 och kommissionen om Eurostars-2.

e)

Information till Eurekanätverket om verksamheten i Eurostars-2.

f)

Ingående av delegeringsöverenskommelsen med kommissionen, bilaterala avtal med de nationella finansieringsorganen och kontrakt med de experter som utvärderar ansökningarna till Eurostars-2.

g)

Antagande av den årliga arbetsplanen för Eurostars-2 efter godkännande från högnivågruppen för Eurostars-2 och kommissionen.

2.

Högnivågruppen för Eurostars-2, som består av de nationella företrädarna i Eurekas högnivågrupp för de deltagande staterna i Eurostars-2, ska övervaka arbetet i Eurekas sekretariat:

a)

Övervaka genomförandet av Eurostars-2.

b)

Utse medlemmarna i den rådgivande gruppen för Eurostars-2 (nedan kallad den rådgivande gruppen).

c)

Godkänna den årliga arbetsplanen.

d)

Godkänna rangordningen av de Eurostars-2-projekt som ska finansieras och fatta beslut om tilldelning.

Unionen, företrädd av kommissionen, ska ha observatörsstatus i högnivågruppen för Eurostars-2. Kommissionen ska bjudas in att delta i möten, ska motta alla möteshandlingar och får delta i diskussionerna.

Alla partnerländer ska ha rätt att skicka företrädare till mötena i högnivågruppen för Eurostars-2 som observatörer.

3.

Den rådgivande gruppen ska bestå av nationella Eureka-projektsamordnare i de deltagande staterna (personer inom den nationella förvaltning eller myndighet som har ansvar för de driftsmässiga aspekterna av förvaltningen av Eureka-/Eurostarsprogrammet och för främjande av Eurostars-2 i de deltagande staterna). Kommissionen och partnerländerna ska ha rätt att skicka företrädare till den rådgivande gruppens möten som observatörer. Den rådgivande gruppens möten ska ledas av Eurekas sekretariat.

Den rådgivande gruppen ska bistå Eurekas sekretariat och högnivågruppen för Eurostars-2 med råd om genomförandet av Eurostars-2.

4.

De nationella finansieringsorganen ska ha ansvaret för förvaltningen av det finansiella stödet till de nationella deltagarna.