Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

7.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/14


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 554/2014/EU

av den 15 maj 2014

om unionens deltagande i det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram för ett aktivt liv och it-stöd i boende som inletts av flera medlemsstater

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 185 och artikel 188 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I sitt meddelande av den 3 mars 2010 med titeln Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (nedan kallad Europa 2020-strategin) underströk kommissionen behovet av att utveckla gynnsamma förutsättningar för investering i kunskap och innovation för att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla i unionen. Både Europaparlamentet och rådet har gett sitt stöd åt denna strategi.

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 (3) inrättades Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (nedan kallat Horisont 2020). Syftet med Horisont 2020 är att uppnå större effekt på forskning och innovation genom att bidra till att stärka partnerskap mellan offentliga aktörer, bl.a. genom unionens deltagande i program som genomförs av flera medlemsstater i enlighet med artikel 185 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(3)

Målet för partnerskap mellan offentliga aktörer bör vara att utveckla fördjupade synergier, öka samordningen och undvika onödigt dubbelarbete i förhållande till unionens forskningsprogram liksom till internationella, nationella och regionala forskningsprogram och bör fullt ut respektera de allmänna principerna i Horisont 2020, särskilt de som avser öppenhet och insyn. Dessutom bör fri tillgång till vetenskapliga publikationer säkerställas.

(4)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 742/2008/EG (4) fastslogs att gemenskapen skulle bidra ekonomiskt till det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammet för it-stöd i boende (nedan kallat det gemensamma AAL-programmet) i lika stor omfattning som medlemsstaterna, dock inte med mer än 150 000 000 EUR under löptiden för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG (5).

(5)

I december 2012 lämnade kommissionen en rapport om interimsutvärderingen av det gemensamma AAL-programmet till Europaparlamentet och rådet. Utvärderingen hade genomförts av en expertpanel. Expertpanelens övergripande slutsats var att det gemensamma AAL-programmet var på god väg att nå målen och hade nått anmärkningsvärda resultat samt att programmet borde fortsätta efter den pågående stödperioden. Expertpanelen noterade emellertid ett antal brister och konstaterade särskilt att användarna behövde delta i projekten i större utsträckning och från ett så tidigt skede som möjligt och att det operativa resultatet behövde förbättras ytterligare när det gällde tid till ingående av kontrakt och tid till betalning.

(6)

I 2010 års interimsutvärdering och 2012 års samrådsförfarande framhölls den mångfald som präglar finansieringsinstrumenten, bestämmelserna om stödberättigande och ersättningssystemen. De deltagande staterna skulle genom AAL-generalförsamlingen kunna beakta detta och främja utbyte av bästa praxis.

(7)

I sitt meddelande av den 12 oktober 2006 med titeln Europas demografiska framtid – en utmaning som öppnar möjligheter underströk kommissionen att demografiskt åldrande är en av de största utmaningarna i alla medlemsstater och att ökad användning av ny teknik skulle kunna bidra till att kontrollera kostnaderna, förbättra välbefinnandet och främja äldre personers aktiva samhällsdeltagande liksom att förbättra unionens ekonomiska konkurrenskraft.

(8)

Inom ramen för Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ Innovationsunionen angav kommissionen att den åldrande befolkningen utgjorde en av de samhällsutmaningar där innovativa genombrott kan få stor betydelse för att stärka vår konkurrenskraft, ge de europeiska företagen kapacitet att bli ledande i utvecklingen av ny teknik, växa och ta på sig ett globalt ledarskap på nya tillväxtmarknader, förbättra de offentliga tjänsternas kvalitet och effektivitet och därmed bidra till att skapa ett stort antal nya kvalitetsarbetstillfällen

(9)

I unionen har uppskattningsvis 20 miljoner människor vårdyrken inom sektorn för hälsotjänster och sociala tjänster. På grund av den åldrande befolkningen väntas detta antal öka under de kommande åren. Utbildning och livslångt lärande i denna känsliga sektor bör vara en huvudprioritering. Därför bör en mer ingående bedömning göras av behovet av vårdyrken och investeringar i moderna färdigheter såsom användningen av informationsteknik.

(10)

I sitt meddelande av den 19 maj 2010 med titeln En digital agenda för Europa föreslog kommissionen att man skulle stärka det gemensamma AAL-programmet för att bidra till arbetet med utmaningarna i samband med den åldrande befolkningen.

(11)

I sitt meddelande av den 29 februari 2012 med titeln Stöd till den strategiska genomförandeplanen inom det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande föreslog kommissionen att man skulle beakta de relevanta prioriteringarna i den strategiska genomförandeplanen för framtida arbetsprogram och instrument för forskning och innovation inom Horisont 2020. Kommissionen förslog också att man skulle beakta de bidrag som det gemensamma AAL-programmet kan ge till det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande.

(12)

Inom det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (nedan kallat EIP AHA), som inrättats inom ramen för innovationsunionen, väntas innovativa informations- och kommunikationsteknikbaserade (IKT) lösningar spela en viktig roll när det gäller att uppnå partnerskapets mål att till 2020 öka det genomsnittliga antalet friska levnadsår med två år samt förbättra medborgarnas livskvalitet och vårdsystemens effektivitet i unionen. I dess strategiska genomförandeplan fastställs prioriteringar för att påskynda och öka innovationer som bidrar till ett aktivt och hälsosamt åldrande i hela unionen. Prioriteringarna avser följande tre områden: förebyggande och hälsofrämjande åtgärder, vård och botande samt ett självständigt liv och social delaktighet.

(13)

Eftersom en stor mängd personuppgifter och personliga profiler hanteras i IKT-system och dessa kommunicerar i realtid, vilket medför att risken för brott mot datasäkerheten är stor, bör skyddet av personuppgifter beaktas. Dessutom bör rätten till personlig integritet respekteras.

(14)

Forsknings- och utvecklingsprogrammet för ett aktivt liv och it-stöd i boende (nedan kallat AAL-programmet) bör bygga vidare på resultaten från det tidigare programmet och åtgärda bristerna genom att främja ett tillräckligt deltagande av användarna i projekt från det inledande skedet, för att säkerställa att lösningar som tas fram är godtagbara och motsvarar användarnas särskilda behov, och genom att säkerställa bättre genomförande av AAL-programmet.

(15)

Vid genomförandet av AAL-programmet bör en bred definition av innovation antas som bl.a. beaktar aspekter som rör organisation, affärsverksamhet, teknik, samhälle och miljö. Den bör säkerställa ett ämnesövergripande tillvägagångssätt och integrering av samhällsvetenskap och humaniora i AAL-programmet.

(16)

AAL-programmets verksamheter bör stämma överens med målen och forsknings- och innovationsprioriteringarna Horisont 2020 och de allmänna principerna och villkoren i artikel 26 i förordning (EU) nr 1291/2013.

(17)

Ett tak bör fastställas för unionens finansiella deltagande i AAL-programmet under löptiden för Horisont 2020. Unionens finansiella deltagande i AAL-programmet bör inte överskrida de deltagande staternas bidrag under löptiden för Horisont 2020 för att uppnå en hög hävstångseffekt och säkerställa de deltagande staternas aktiva medverkan till uppnåendet av AAL-programmets mål.

(18)

För att ta hänsyn till löptiden för Horisont 2020 bör ansökningsomgångar inom ramen för AAL-programmet inledas senast den 31 december 2020. I vederbörligen motiverade fall kan ansökningsomgångar inledas sensast den 31 december 2021.

(19)

I linje med målen i förordning (EU) 1291/2013 bör alla medlemsstater och alla länder som är associerade med Horisont 2020 ha rätt att vid lämplig tidpunkt delta i AAL-programmet.

(20)

För att säkerställa att unionens finansiella åtagande kommer att motsvaras av åtaganden från de deltagande staterna, bör man som villkor för unionens finansiella bidrag kräva att de deltagande staterna gör formella åtaganden innan AAL-programmet inleds och att dessa åtaganden fullgörs. De deltagande staternas bidrag till AAL-programmet bör omfatta de administrativa kostnader som uppstår på nationell nivå för att AAL-programmet ska fungera effektivt.

(21)

För det gemensamma genomförandet av AAL-programmet krävs en genomförandestruktur. De deltagande staterna har kommit överens om genomförandestrukturen för AAL-programmet och inrättade 2007 Ambient Assisted Living aisbl (organisationen för it-stöd i boende), en internationell organisation utan vinstsyfte som är en juridisk person och som bildats enligt belgisk lagstiftning (nedan kallad AALA). Eftersom det gemensamma AAL-programmets befintliga styrelseform enligt rapporten från interimsutvärderingen är ändamålsenlig och av god kvalitet bör AALA användas som genomförandestruktur och ha funktionen som tilldelnings- och övervakningsorgan för AAL-programmet. AALA bör förvalta unionens finansiella bidrag och se till att AAL-programmet genomförs ändamålsenligt.

(22)

För att uppnå AAL-programmets mål bör AALA tillhandahålla finansiellt stöd huvudsakligen genom bidrag till deltagare i åtgärder som valts ut av AALA. Åtgärderna bör väljas ut efter ansökningsomgångar under AALA:s ansvar, där AALA bör biträdas av oberoende externa experter. Rangordningen bör vara bindande när det gäller urvalet av ansökningar och tilldelningen av medel från unionens finansiella bidrag och från de nationella budgetarna till projekten inom AAL-programmet.

(23)

Unionens finansiella bidrag bör förvaltas i enlighet med principen om sund finansiell förvaltning och de bestämmelser om indirekt förvaltning som fastställs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (6) och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 (7).

(24)

För att skydda unionens finansiella intressen bör kommissionen ha rätt att genom proportionella åtgärder minska, tillfälligt dra in eller avsluta unionens finansiella bidrag om AAL-programmet inte genomförs korrekt, endast delvis eller för sent, eller om de deltagande staterna inte bidrar, eller endast bidrar delvis eller för sent, till finansieringen av AAL-programmet. Dessa rättigheter bör regleras i den delegeringsöverenskommelse som unionen ingår med AALA.

(25)

I syfte att förenkla bör de administrativa bördorna minskas för samtliga parter. Dubblerad revision och oproportionell dokumentation och rapportering bör undvikas. I samband med revisioner bör de nationella programmens särdrag beaktas i lämplig utsträckning.

(26)

Deltagande i indirekta åtgärder som finansieras genom AAL-programmet omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290 /2013 (8). På grund av AAL-programmets särskilda operativa behov är det dock nödvändigt att föreskriva undantag från den förordningen i enlighet med artikel 1.3 i samma förordning.

(27)

AALA:s offentliggörande av ansökningsomgångar bör ske genom den gemensamma deltagarportalen, samt genom andra elektroniska medel för spridning inom ramen för Horisont 2020 som förvaltas av kommissionen.

(28)

Särskilda undantag från förordning (EU) nr 1290/2013 är nödvändiga eftersom AAL-programmet ska vara ett marknadsorienterat forsknings- och innovationsprogram, i vilket många olika nationella finansieringskanaler samordnas (t.ex. program för finansiering av forskningsinnovation, hälso- och sjukvård och industri). Dessa nationella program har genom sin natur olika regler för deltagande och kan inte förväntas överensstämma helt och hållet med förordning (EU) nr 1290/2013. AAL-programmet riktar sig dessutom särskilt till små och medelstora företag och användarorganisationer som vanligtvis inte deltar i unionens forsknings- och innovationsverksamhet. För att underlätta deltagande av dessa företag och organisationer bidrar unionen finansiellt i enlighet med de välkända bestämmelserna i deras nationella stödprogram, och stödet ges i form av ett enda bidrag som utgörs av unionens bidrag kombinerat med motsvarande nationellt stöd.

(29)

Under hela utgiftscykeln bör unionens finansiella intressen skyddas med hjälp av proportionella åtgärder som bl.a. ska göra det möjligt att förebygga, spåra och utreda oegentligheter, att återkräva sådana medel som förlorats eller som utbetalats eller använts felaktigt och att vid behov fastställa administrativa och finansiella sanktioner i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

(30)

Kommissionen bör med hjälp av oberoende experter genomföra en interimsutvärdering, där man särskilt bedömer kvaliteten och ändamålsenligheten i AAL-programmet och framstegen mot de fastställda målen samt en slutlig utvärdering, och utarbeta en rapport om dessa utvärderingar.

(31)

Utvärderingen bör grundas på exakt och aktuell information. På kommissionens begäran bör AALA och de deltagande staterna därför lämna all information som kommissionen behöver ta med i rapporterna om utvärderingen av AAL-programmet.

(32)

De åtgärder som planeras i AAL-programmet bör bidra till att stödja Europas offentliga hälso- och sjukvårdssystem, eftersom dessa är avgörande för att bevara den sociala tryggheten och minska den välfärdsklyfta mellan regioner och befolkningsgrupper som på grund av den nuvarande ekonomiska och sociala krisen ökar på ett oroväckande sätt.

(33)

Genom AAL-programmet bör man se till att effektivt främja jämställdhet mellan kvinnor och män i enlighet med Horisont 2020. AAL-programmet bör främja jämställdhet och jämställdhetsaspekten inom forskning och innovation. Särskild uppmärksamhet bör, beroende på den rådande situationen, ägnas åt att garantera en jämn könsfördelning inom utvärderingspaneler och organ såsom rådgivande grupper och expertgrupper. Forsknings- och innovationsinnehållet i strategier, program och projekt samt alla skeden i forskningscykeln bör jämställdhetsintegreras på ett tillfredsställande sätt.

(34)

AAL-programmet bör vara förenligt med de etiska principerna i Horisont 2020. Särskild uppmärksamhet bör ägnas proportionalitetsprincipen, rätten till integritet, till skydd av personuppgifter, till fysisk och mental integritet och till icke-diskriminering och behovet av att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa.

(35)

Eftersom de deltagande staterna har beslutat att fortsätta AAL-programmet och eftersom målen för detta beslut, nämligen att direkt stödja och komplettera unionens politik på området aktivt och hälsosamt åldrande och eftersom AAL-programmets mål inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen anta bestämmelser i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Deltagande i AAL-programmet

1.   Unionen ska delta i det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogram för ett aktivt liv och it-stöd i boende (nedan kallat AAL-programmet) som inletts av Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike, Förenade kungariket, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Sverige, Ungern och Österrike (nedan kallade de deltagande staterna) i enlighet med de villkor som fastställs i detta beslut.

2.   Andra medlemsstater än dem som förtecknas i punkt 1 och andra länder som är associerade med Horisont 2020, får när som helst ansöka om att delta i AAL-programmet, förutsatt att de uppfyller det villkor som anges i artikel 3.1 c i detta beslut. Om de uppfyller villkoret i artikel 3.1 c ska de betraktas som deltagande stater vid tillämpningen av detta beslut.

Artikel 2

Unionens finansiella bidrag

1.   Unionens finansiella bidrag till AAL-programmet för täckande av administrativa kostnader och driftskostnader ska vara högst 175 000 000 EUR. Unionens finansiella bidrag ska tas från de anslag i unionens allmänna budget som tilldelats de relevanta delarna i det särskilda program som inrättats för genomförandet av Horisont 2020 enligt rådets beslut 2013/743/EU (9) i enlighet med artiklarna 58.1 c vi, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

2.   Unionens årliga finansiella åtagande för AAL-programmet ska inte överstiga de deltagande staternas årliga finansiella åtagande för AAL-programmet.

3.   Högst 6 % av unionens finansiella bidrag som avses i punkt 1 ska användas för att bidra till AAL-programmets administrativa kostnader.

Artikel 3

Villkor för unionens finansiella bidrag

1.   För att unionen ska ge finansiellt bidrag krävs följande:

a)

De deltagande staterna ska visa att AAL-programmet har inrättats i enlighet med bilagorna I och II.

b)

De deltagande staterna, eller de organisationer som utsetts av de deltagande staterna, ska utnämna AALA till den struktur som ansvarar för att genomföra AAL-programmet och för att tilldela och övervaka unionens finansiella bidrag.

c)

Varje deltagande stat ska åta sig att bidra till finansieringen av AAL-programmet.

d)

AALA ska visa sin kapacitet att genomföra AAL-programmet, inbegripet tilldelning och övervakning av unionens bidrag inom ramen för den indirekta förvaltningen av unionens budget i enlighet med artiklarna 58, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

e)

En styrelseform för AAL-programmet ska inrättas i enlighet med bilaga III.

2.   För att unionen ska ge finansiellt bidrag under genomförandet av AAL-programmet krävs också följande:

a)

AALA ska genomföra de mål för AAL-programmet som anges i bilaga I och de verksamheter som anges i bilaga II till detta beslut i enlighet med förordning (EU) nr 1290/2013, om inte annat följer av artikel 5 i detta beslut.

b)

En lämplig och ändamålsenlig styrelseform ska upprätthållas i enlighet med bilaga III.

c)

AALA ska uppfylla de rapporteringskrav som anges i artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

d)

Varje deltagande stat ska fullgöra de åtaganden som avses i punkt 1 c och sina årliga åtaganden att bidra till finansieringen av AAL-programmet.

Artikel 4

Bidrag från de deltagande staterna

Bidragen från de deltagande staterna ska bestå av följande:

a)

Finansiella bidrag till de indirekta åtgärder som stöds inom AAL-programmet i enlighet med bilaga II.

b)

Naturabidrag motsvarande de administrativa kostnader som de nationella förvaltningarna har för det effektiva genomförandet av AAL-programmet i enlighet med bilaga II.

Artikel 5

Regler för deltagande och spridning

1.   Vid tillämpningen av förordning (EU) nr 1290/2013 ska AALA betraktas som ett finansieringsorgan och tillhandahålla finansiellt stöd till indirekta åtgärder i enlighet med bilaga II till detta beslut.

2.   Genom undantag från artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1290/2013 ska sökandes finansiella kapacitet kontrolleras av den utsedda nationella programförvaltningsorganisationen i enlighet med reglerna för deltagande i de utsedda nationella programmen.

3.   Genom undantag från artikel 18.2 i förordning (EU) nr 1290/2013 ska bidragsavtalen med deltagarna undertecknas av det utsedda nationella programförvaltningskontoret.

4.   Genom undantag från artiklarna 23.1, 23.5–23.7 och 25–35 i förordning (EU) nr 1290/2013 ska finansieringsreglerna för de utsedda nationella programmen tillämpas på bidrag som förvaltas av de utsedda nationella programförvaltningskontoren.

5.   Genom undantag från artiklarna 41–49 i förordning (EU) nr 1290/2013 ska de utsedda nationella programmens regler för resultat och rätt till tillgång till bakgrund och resultat tillämpas, utan att det påverkar tillämpningen av principen om fri tillgång till vetenskapliga publikationer enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 1291/2013.

Artikel 6

AAL-programmets genomförande

AAL-programmet ska genomföras på grundval av en strategi som genomförs med hjälp av årliga arbetsplaner i enlighet med bilaga II.

Artikel 7

Avtal mellan unionen och AALA

1.   Under förutsättning att AALA har godkänts vid en förhandsbedömning i enlighet med artikel 61.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska kommissionen på unionens vägnar sluta en delegeringsöverenskommelse och årliga avtal om överföring av medel med AALA.

2.   Den delegeringsöverenskommelse som avses i punkt 1 ska ingås i enlighet med artiklarna 58.3, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 samt med artikel 40 i den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012. I delegeringsöverenskommelsen ska vidare följande fastställas:

a)

Kraven rörande AALA:s bidrag till relevanta indikatorer av de resultatindikatorer som fastställs i bilaga II till beslut 2013/743/EU.

b)

Kraven rörande AALA:s bidrag till den övervakning som avses i bilaga III till beslut 2013/743/EU.

c)

De särskilda resultatindikatorer som krävs för att övervaka hur AALA fungerar i enlighet med artikel 3.2.

d)

De system för tillhandahållande av data och upplysningar som krävs för att kommissionen ska kunna fullgöra sina spridnings- och rapporteringsskyldigheter.

e)

Bestämmelser för AALA:s offentliggörande av ansökningsomgångar, särskilt genom den gemensamma deltagarportalen, samt genom andra elektroniska medel för spridning inom ramen för Horisont 2020 som förvaltas av kommissionen.

Artikel 8

Avslutande, minskning eller indragning av unionens finansiella bidrag

1.   Om AAL-programmet inte genomförs enligt villkoren i artikel 3 får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller tillfälligt dra in unionens finansiella bidrag beroende på i vilken mån AAL-programmet faktiskt har genomförts.

2.   Om de deltagande staterna inte bidrar, eller endast bidrar delvis eller för sent till finansieringen av AAL-programmet får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller tillfälligt dra in unionens finansiella bidrag med hänsyn till det bidragsbelopp som de deltagande staterna har avsatt för genomförandet av AAL-programmet.

Artikel 9

Efterhandsrevisioner

1.   Efterhandsrevisioner av utgifter för indirekta åtgärder ska genomföras av de utsedda nationella programförvaltningskontoren i enlighet med artikel 29 i förordning (EU) nr 1291/2013.

2.   Kommissionen får besluta att själv utföra de revisioner som avses i punkt 1. Den ska i sådana fall göra detta i enlighet med tillämpliga regler, särskilt bestämmelserna i förordningarna (EU, Euratom) nr 966/2012, (EU) nr 1290/2013 och (EU) nr 1291/2013.

Artikel 10

Skyddet av unionens finansiella intressen

1.   Kommissionen ska genom lämpliga åtgärder se till att unionens finansiella intressen skyddas vid genomförandet av åtgärder som finansieras enligt detta beslut, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oegentligheter upptäcks, genom återkrav avseende felaktigt utbetalade medel samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.

2.   Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får genomföra utredningar, bl.a. kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (10) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 (11) i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens finansiella intressen i samband med ett bidragsavtal, ett bidragsbeslut eller ett avtal som finansieras i enlighet med detta beslut.

3.   Det ska i de avtal, bidragsavtal och bidragsbeslut som följer av genomförandet av detta beslut uttryckligen anges att kommissionen, AALA, revisionsrätten och Olaf ska ha rätt att genomföra revisioner och utredningar i enlighet med sina respektive befogenheter.

4.   AALA ska ge kommissionens personal, och andra personer som har bemyndigats av kommissionen eller revisionsrätten tillgång till sina platser och lokaler och till all den information, inbegripet i elektroniskt format, som behövs för att genomföra de revisioner som avses i punkt 3.

5.   Vid genomförandet av AAL-programmet ska de deltagande staterna vidta de lagstiftnings-, reglerings- eller förvaltningsåtgärder eller åtgärder av annat slag som krävs för att skydda unionens finansiella intressen, särskilt för att se till att full återbetalning sker av sådana belopp som ska tillkomma unionen i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012.

Artikel 11

Förmedlande av information

1.   AALA ska på kommissionens begäran skicka den information till kommissionen som behövs för att utarbeta de rapporter som avses i artikel 12.

2.   De deltagande staterna ska via AALA lämna all relevant information som Europaparlamentet eller rådet efterfrågar avseende den finansiella förvaltningen av AAL-programmet.

3.   Kommissionen ska förmedla den information som avses i punkt 2 i denna artikel i de rapporter som anges i artikel 12.

Artikel 12

Utvärdering

1.   Senast den 30 juni 2017 ska kommissionen med hjälp av oberoende experter genomföra en preliminär utvärdering av AAL-programmet. Kommissionen ska utarbeta en rapport om den utvärderingen, och i rapporten ta upp sina slutsatser av utvärderingen och sina iakttagelser. Kommissionen ska överlämna rapporten till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2017. Resultatet av den preliminära utvärderingen av AAL-programmet ska beaktas vid den preliminära utvärderingen av Horisont 2020.

2.   Då unionens deltagande i AAL-programmet avslutas, dock senast den 31 december 2022, ska kommissionen genomföra en slutlig utvärdering av AAL-programmet. Kommissionen ska utarbeta en rapport om den utvärderingen och i rapporten redovisa resultaten av utvärderingen. Kommissionen ska överlämna rapporten till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 13

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 maj 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 10 december 2013 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 april 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 6 maj 2014.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

(4)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 742/2008/EG av den 9 juli 2008 om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som inletts av flera medlemsstater och som syftar till att öka livskvaliteten för äldre människor genom användning av ny informations- och kommunikationsteknik (EUT L 201, 30.7.2008, s. 49).

(5)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81).

(9)  Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965).

(10)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).


BILAGA I

AAL-PROGRAMMETS SYFTEN

1.

AAL-programmet ska uppfylla följande syften:

1.1

Att påskynda utvecklingen och utnyttjandet av relevanta och integrerade innovativa IKT-baserade lösningar till ett överkomligt pris för aktivt och hälsosamt åldrande i hemmiljö, i samhället och i arbetslivet, för att på så sätt förbättra äldre personers livskvalitet, självständighet, sociala delaktighet, deltagande i samhällslivet, kompetens eller anställbarhet och bidra till att hälso- och sjukvård och omsorg tillhandahålls på ett effektivare och mer ändamålsenligt sätt.

1.2

Att stödja utvecklingen av lösningar som bidrar till att äldre personer blir mer oberoende och att deras känsla av social isolering minskar, men IKT bör för den skull inte minska den mänskliga kontakten utan snarare komplettera den. De IKT-baserade lösningar som stöds inom ramen för AAL-programmet bör därför integrera även icke IKT-aspekter.

1.3

Att på unionsnivå upprätthålla och vidareutveckla en kritisk massa av tillämpad forskning, utveckling och innovation inom områdena IKT-baserade produkter och tjänster för aktivt och hälsosamt åldrande.

1.4

Att utveckla kostnadseffektiva, tillgängliga och i förekommande fall energieffektiva lösningar, bl.a. fastställa relevanta standarder för interoperabilitet, och underlätta för lokalisering och anpassning av gemensamma lösningar som är kompatibla med de varierande sociala preferenserna, de socioekonomiska faktorerna (bl.a. energifattigdom och social delaktighet), jämställdhetsaspekterna och regleringsaspekterna på nationell och regional nivå, som respekterar äldre personers personliga integritet och värdighet, inklusive skydd och säkerhet för personuppgifter genom tillämpning av det modernaste inbyggda integritetsskyddet, samt främjar tillgång till tjänster på landsbygden och i avlägsna områden i förekommande fall eller gynnar andra grupper, t.ex. personer med funktionsnedsättning. För att förbättra tillgängligheten kommer konceptet "design för alla" att främjas vid utvecklingen och spridningen av lösningar.

2.

AAL-programmet ska skapa en omgivning som är gynnsam för små och medelstora företags deltagande.

3.

AAL-programmet ska vara inriktat på marknadsorienterad, tillämpad forskning och innovation. Det ska vara ett komplement till den långsiktiga forskning och storskaliga innovationsverksamhet som för detta område planeras inom Horisont 2020 och andra europeiska och nationella initiativ, såsom initiativ för gemensam programplanering och verksamhet som bedrivs inom såväl Europeiska institutet för innovation och teknik som inom dess relevanta kunskaps- och innovationsgrupper. Det ska även bidra till genomförandet av det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande.


BILAGA II

AAL-PROGRAMMETS VERKSAMHETER

I.   Indirekta åtgärder

1.

Genomförandet av AAL-programmet ska främst stödja marknadsinriktade forsknings- och innovationsprojekt för aktivt och hälsosamt åldrande som ska visa på förmåga att tillämpa projektresultaten i praktiken inom en realistisk tidsram, finansiering av indirekta åtgärder inom AAL-programmet ska huvudsakligen ske i form av bidrag. Den kan ske i andra former, såsom priser, förkommersiell upphandling och offentlig upphandling av innovativa lösningar.

2.

Dessutom kan stöd ges till åtgärder för förmedling eller för att främja programmet, särskilt utåtriktad verksamhet till länder som inte för närvarande deltar i AAL-programmet, öka medvetenheten om befintliga möjligheter, främja spridning av innovativa lösningar och skapa kontakt mellan organisationer på tillgångs- och efterfrågesidan och underlätta tillgången till finansiering och investerare.

3.

Åtgärder i syfte att höja kvaliteten på förslag, genomförbarhetsstudier och workshoppar kan också stödjas. Samarbete med unionens regioner kan planeras för att få fler aktörer att delta i AAL-programmet.

4.

Åtgärder ska syfta till att konsolidera och analysera olika metoder för slutanvändarnas delaktighet för att utveckla evidensbaserade riktlinjer för bästa praxis.

II.   Genomförande

1.

AAL-programmet ska genomföras på grundval av årliga arbetsplaner som identifierar finansieringsformer och ämnen för ansökningsomgångar. Arbetsplanerna ska bygga på en offentliggjord strategi som belyser utmaningar och prioriteringar och som antagits av AALA.

2.

De årliga arbetsplanerna ska godkännas av kommissionen som grund för unionens årliga finansiella bidrag.

3.

Genomförandet av AAL-programmet ska innefatta samråd, bl.a. i fråga om strategi, med berörda aktörer (t.ex. beslutsfattare från offentliga myndigheter, användarnas företrädare och tillhandahållare av tjänster och försäkringar i den privata sektorn samt industrin, även i form av små och medelstora företag) om vilka prioriteringar som behöver göras inom tillämpad forskning och innovation.

4.

Vid genomförandet av AAL-programmet ska man ta hänsyn till trender inom befolkningsutvecklingen och den demografiska forskningen för att kunna erbjuda lösningar som avspeglar det sociala och ekonomiska läget i hela unionen.

5.

Vid genomförandet av AAL-programmet ska man ta hänsyn till unionens industri-, klimat- och energipolitik. AAL-programmet ska också främja energieffektivitet och avspegla behovet av att åtgärda energifattigdomen.

6.

Vederbörlig hänsyn ska tas till frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män, etik, samhällsvetenskap och humaniora och personlig integritet i överensstämmelse med principerna och reglerna i Horisont 2020. Hänsyn ska även tas till relevant unionslagstiftning och nationell lagstiftning samt internationella riktlinjer, särskilt i fråga om rätten till personlig integritet och uppgiftsskydd.

7.

Som en följd av AAL-programmets nära koppling till marknaden och i enlighet med de regler som föreskrivs i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, ska AALA säkerställa tid för beviljande av bidrag och tid för betalning i enlighet med förordning (EU) nr 1290/2013 och se till att de efterlevs av de deltagande staterna under genomförandet av AAL-programmet.

8.

Varje deltagande stat ska i ett så tidigt skede som möjligt i alla forsknings- och innovationsprojekt kraftfullt främja deltagande av organisationer som företräder efterfrågesidans aktörer, däribland slutanvändarna.

9.

Varje deltagande stat ska medfinansiera sina nationella deltagare som fått sina förslag godkända via nationella kontor som också ska kanalisera unionens samfinansiering från den särskilda genomförandestrukturen på grundval av en gemensam projektbeskrivning, som utgör en del av ett avtal som ska ingås mellan de respektive nationella programförvaltningskontoren och deras nationella deltagare för varje projekt.

10.

När tidsfristen för att lämna projektförslag gått ut ska AALA i samverkan med de utsedda nationella programförvaltningskontoren genomföra en central kontroll av stödberättigandet. Denna kontroll ska baseras på de gemensamma stödkriterierna för AAL-programmet, vilka ska offentliggöras tillsammans med inbjudan att lämna projektförslag.

11.

AALA ska med hjälp av de nationella programförvaltningskontoren kontrollera uppfyllandet av ytterligare nationella stödkriterier som anges i inbjudningarna att lämna projektförslag.

12.

De nationella stödkriterierna ska hänföra sig endast till de enskilda sökandenas juridiska och ekonomiska ställning, inte till förslagets innehåll, och ska avse följande:

12.1

Typ av deltagare, inbegripet juridisk form och ändamål.

12.2

Ansvar och ekonomisk genomförbarhet, inbegripet sunda finanser, fullgörande av skyldigheter i fråga om skatter och sociala avgifter.

13.

AALA ska i samråd med oberoende experter utvärdera projektförslag som är stödberättigande, på grundval av tydligt redovisade och gemensamma utvärderingskriterier, i enlighet med den offentliggjorda inbjudan att lämna förslag, och ska upprätta en förteckning över projekt i rangordning. Projekten ska väljas ut i enlighet med denna rangordning och med beaktande av tillgänglig finansiering. När urvalet har antagits av AALA:s generalförsamling ska det vara bindande för de deltagande staterna.

14.

Om en projektdeltagare inte uppfyller något av de nationella stödkriterierna, eller om motsvarande nationell budget för finansieringsåtaganden är uttömd, får AALA:s styrelse besluta om att en ytterligare central oberoende utvärdering av det berörda förslaget ska genomföras med bistånd av oberoende sakkunniga för att utvärdera förslaget antingen utan den berörda deltagarens medverkan eller med en annan deltagare som föreslagen projektdeltagare.

15.

Rättsliga och finansiella frågor som rör deltagare i projekt som valts ut för finansiering ska handläggas av det utsedda nationella programförvaltningskontoret. Nationella förvaltningsregler och förvaltningsprinciper ska tillämpas.


BILAGA III

AAL-PROGRAMMETS STYRNING

AAL-programmet ska ha följande organisatoriska struktur:

1.

AALA, ska vara den särskilda genomförandestruktur som inrättats av de deltagande staterna.

2.

AALA ska ha ansvaret för all verksamhet inom AAL-programmet. I AALA:s uppgifter ska ingå kontrakts- och budgetförvaltning, utarbetande av de årliga arbetsprogrammen, anordnande av ansökningsomgångar och handläggning av utvärdering och rangordning av projekt.

3.

AALA ska dessutom kontrollera och ansvara för projektövervakningen och ska överföra utbetalningarna av unionens bidrag till de utsedda nationella programförvaltningskontoren. AALA ska också anordna verksamhet för spridning.

4.

AALA ska styras av generalförsamlingen. Generalförsamlingen ska vara det beslutsfattande organet för AAL-programmet. Den ska utse styrelsens ledamöter och övervaka genomförandet av AAL-programmet, vilket även omfattar godkännande av strategi och årliga arbetsplaner, tilldelning av nationella medel till projekt och handläggning av ansökningar om nya medlemskap. Den ska arbeta enligt principen ett land – en röst. Beslut ska fattas med enkel majoritet, utom i samband med beslut om efterträdare, anslutning eller uteslutning av medlemmar eller upplösande av AALA, för vilket särskilda rösträttsregler kan anges i AALA:s stadgar.

5.

Kommissionen ska ha observatörsstatus vid generalförsamlingens möten och ska godkänna den årliga arbetsplanen. Kommissionen ska inbjudas till alla AALA:s möten och får delta i diskussionerna. Alla berörda dokument som distribueras i samband med AALA:s generalförsamling ska delges kommissionen.

6.

Styrelsen för AALA, som består av minst en ordförande, en vice ordförande och en kassör och vice kassör, ska väljas av AALA:s generalförsamling och ha det särskilda ledningsansvaret för budgetplanering, personal och kontrakt. Styrelsen ska rättsligt företräda AALA och rapportera till AALA:s generalförsamling.

7.

Den centrala förvaltningsenhet som inrättats inom AALA ska ansvara för centralförvaltningen av AAL-programmets genomförande i nära samarbete och samordnat med de nationella programförvaltningskontoren, som av de deltagande staterna ska vara bemyndigade för att utföra arbete med anknytning till projektförvaltning och administrativa och rättsliga aspekter för de nationella projektdeltagarna samt att ge stöd vid utvärderingar av och förhandlingar om projektförslag. Den centrala förvaltningsenheten och de nationella programförvaltningskontoren ska arbeta tillsammans som förvaltningsenhet under överinseende av AALA.

8.

Ett rådgivande organ ska inrättas av AALA med företrädare för näringslivet, användare och andra berörda aktörer, varvid en balans ska eftersträvas mellan olika generationer och kön. Det ska ge rekommendationer till AALA om den övergripande programstrategin rörande prioriteringar och teman som bör ingå i ansökningsomgångarna och när det gäller övriga relevanta åtgärder inom AAL-programmet.