Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

7.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 169/27


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 555/2014/EU

av den 15 maj 2014

om unionens deltagande i ett europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning (Empir) som genomförs av flera medlemsstater

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 185 och artikel 188 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I sitt meddelande av den 3 mars 2010 med titeln Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (nedan kallad Europa 2020-strategin) betonade kommissionen behovet av att skapa gynnsamma förutsättningar för investeringar i kunskap och innovation för att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla i unionen. Både Europaparlamentet och rådet har gett sitt stöd åt denna strategi.

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 (3) inrättades Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (nedan kallat Horisont 2020). Horisont 2020 syftar till att uppnå en större effekt på forskning och innovation genom att bidra till stärkandet av partnerskap mellan offentliga aktörer, bland annat genom unionens deltagande i program som genomförs av flera medlemsstater i enlighet med artikel 185 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(3)

Målet för partnerskap mellan offentliga aktörer bör vara att utveckla fördjupade synergier, öka samordningen och undvika onödigt dubbelarbete i förhållande till unionens forskningsprogram, liksom till internationella, nationella och regionala forskningsprogram och bör fullt ut respektera de allmänna principerna i Horisont 2020, särskilt beträffande öppenhet och insyn. Dessutom bör fri tillgång till vetenskapliga publikationer säkerställas.

(4)

Genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 912/2009/EG (4) beslutade gemenskapen att ge ett ekonomiskt bidrag till Europeiska forskningsprogrammet för metrologi (EMRP) som motsvarar bidraget från de deltagande staterna, dock högst 200 000 000 EUR under löptiden för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013), inrättat genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG (5).

(5)

I april 2012 lade kommissionen inför Europaparlamentet och rådet fram en rapport med en preliminär utvärdering av Europeiska forskningsprogrammet för metrologi – EMRP. Denna preliminära utvärdering genomfördes av en expertpanel tre år efter programmets start. Expertpanelens allmänna åsikt var att EMRP är ett väl förvaltat gemensamt europeiskt forskningsprogram som redan har uppnått en förhållandevis hög nivå av vetenskaplig, förvaltningsmässig och finansiell integration. Expertpanelen konstaterade dock att det industriella utnyttjandet varit begränsat, att mottagligheten för den bästa forskningen utanför de metrologiska instituten har varit begränsad och att kapacitetsuppbyggnaden brister. Expertpanelen ansåg vidare att ett mer integrerat europeiskt forskningsområde för metrologi kan byggas upp genom att genomföra EMRP.

(6)

Enligt rådets beslut 2013/743/EU (6) kan ytterligare stöd ges till EMRP.

(7)

Det europeiska metrologiprogrammet för innovation och forskning (nedan kallat Empir), som är kopplat till Europa 2020-strategin och dess flaggskeppsinitiativ, särskilt Innovationsunionen, En digital agenda för Europa, Ett resurseffektivt Europa och Industripolitik för en globaliserad tid, kommer att vara ett mer ambitiöst och integrerande program som kommer att genomföras under tio år (2014–2024) av 28 deltagande stater. Som ett led i förbättringarna av det föregående programmet kommer Empir att omfatta verksamheter för innovation och industriellt utnyttjande, forskning i standardiserings- och regleringssyfte samt kapacitetsuppbyggnad.

(8)

De deltagande staterna har för avsikt att bidra till genomförandet av Empir under den period som programmet omfattar, nämligen 2014–2024. För att ta hänsyn till löptiden för Horisont 2020 bör ansökningsomgångar inom ramen för Empir inledas senast den 31 december 2020. I vederbörligen motiverade fall kan ansökningsomgångar inledas senast den 31 december 2021.

(9)

Empirs verksamhet bör ligga i linje med målen och forsknings- och innovationsprioriteringarna i Horisont 2020 och med de allmänna principerna och villkoren i artikel 26 i förordning (EU) nr 1291/2013.

(10)

Ett tak bör fastställas för unionens ekonomiska bidrag till Empir för varaktigheten av Horisont 2020. Inom detta tak bör unionens bidrag motsvara de deltagande staternas bidrag till Empir för att skapa en stark hävstångseffekt och säkerställa starkare integration av de deltagande staternas program.

(11)

I enlighet med målen för förordning (EU) nr 1291/2013 bör alla medlemsstater och länder som är associerade till Horisont 2020 ha rätt att delta i Empir.

(12)

Det bör vara ett villkor för unionens ekonomiska bidrag att de deltagande staterna gör formella åtaganden om att bidra till genomförandet av Empir och att de fullgör dessa åtaganden. De deltagande staternas bidrag till Empir bör omfatta ett bidrag till administrativa kostnader, med förbehåll för ett tak på 5 % av Empirs budget. De deltagande staterna bör åta sig att, om så är nödvändigt, öka sitt bidrag till Empir genom en reservfinansieringskapacitet på 50 % av sina åtaganden för att försäkra sig om att de kan finansiera sina nationella enheter, nationella metrologiska institut och utsedda institut som deltar i de utvalda projekten.

(13)

Det gemensamma genomförandet av Empir kräver en genomförandestruktur. De deltagande staterna har samtyckt till att genomförandeorganisationen för EMRP ska utgöras av den europeiska regionala metrologiorganisationen Euramet e.V. (nedan kallad Euramet), som inrättades 2007 enligt tysk lag som en ideell förening. Euramet har också uppgifter och skyldigheter när det gäller den bredare europeiska och globala harmoniseringen av metrologi. Medlemskap i Euramet står öppet för alla europeiska nationella metrologiska institut, som medlemmar, samt för utsedda institut, som deltagande. Att det finns nationella metrologiska forskningsprogram är inte ett villkor för medlemskap i Euramet. Med tanke på att Euramets ledningsstruktur enligt rapporten om den preliminära utvärderingen av EMRP har visat sig vara effektiv och av hög kvalitet när det gäller att genomföra EMRP bör Euramet även användas för genomförandet av Empir. Euramet bör därför stå som mottagare av unionens ekonomiska bidrag.

(14)

För att målen för Empir ska kunna uppnås bör Euramet tillhandahålla ekonomiskt stöd främst i form av bidrag till deltagare i insatser som väljs ut på Euramets nivå. Dessa insatser bör väljas ut efter ansökningsomgångar under Euramets ansvar. Rangordningen bör vara bindande i fråga om val av förslag och tilldelning av medel för Empirprojekt från unionens ekonomiskabidrag och från bidragen från de deltagande staterna.

(15)

Unionens ekonomiska bidrag bör förvaltas enligt principen om sund finansiell förvaltning och de relevanta regler för indirekt förvaltning som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (7) och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 (8).

(16)

För att skydda unionens finansiella intressen bör kommissionen ha rätt att minska, tillfälligt dra in eller avsluta unionens ekonomiska bidrag om Empir genomförs felaktigt, endast delvis eller för sent eller om de deltagande staterna inte bidrar eller endast bidrar delvis eller för sent till finansieringen av Empir. Dessa rättigheter bör anges i den delegeringsöverenskommelse som ska ingås mellan unionen och Euramet.

(17)

I syfte att förenkla bör de administrativa bördorna minskas för samtliga parter. Dubblerad revision och oproportionell dokumentation och rapportering bör undvikas. Vid revision bör de nationella programmens särdrag beaktas i lämplig utsträckning.

(18)

Revisioner av mottagare av unionsmedel som ges i enlighet med detta beslut ska säkerställa en minskning av den administrativa bördan i enlighet med förordning (EU) nr 1291/2013.

(19)

Deltagandet i indirekta åtgärder som finansieras av Empir omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 (9). På grund av Empirs särskilda operativa behov är det dock nödvändigt att föreskriva undantag från den förordningen i enlighet med artikel 1.3 i den förordningen.

(20)

Bidraget från de deltagande staterna består huvudsakligen av institutionell finansiering av de nationella metrologiska institut och de utsedda institut som deltar i de utvalda projekten. Bidraget från de deltagande staterna bör också omfatta ett kontantbidrag till de administrativa kostnaderna för Empir. En andel av unionens bidrag bör tilldelas andra enheter än nationella metrologiska institut och utsedda institut som deltar i de utvalda projekten. Vid beräkningen av unionens ekonomiska bidrag för de nationella metrologiska institut och utsedda institut som deltar i Empirprojekt bör det säkerställas att unionens bidrag till Empir inte överstiger de deltagande staternas bidrag. Med tanke på att de deltagande staternas institutionella finansiering av de nationella metrologiska instituten och de utsedda instituten motsvarar de fasta utgifter som anslås för Empirprojekten som inte ersätts av unionens bidrag, bör schablonnivån för finansiering av de nationella metrologiska institutens och de utsedda institutens stödberättigande indirekta kostnader ändras jämfört med den schablonnivå som anges i förordning (EU) nr 1290/2013. Schablonnivån för finansiering av de stödberättigande indirekta kostnaderna för de nationella metrologiska instituten och de utsedda instituten bör fastställas på grundval av de fullständiga indirekta kostnader som angetts som stödberättigande av de nationella metrologiska institut och de utsedda institut som deltar i EMRP-projekt, som är stabila och utgör ett tillförlitligt närmevärde för de indirekta kostnader som de nationella metrologiska institut och de utsedda institut som deltar i Empirprojekt kommer att ådra sig. Eftersom dessa indirekta kostnader uppgår till 140 % av de totala direkta stödberättigande kostnaderna för de nationella metrologiska instituten och de utsedda instituten, med undantag för direkt stödberättigande kostnader för underentreprenörer och kostnadsfria naturabidrag som inte används i stödmottagarnas lokaler, bör schablonnivån för finansiering av indirekta kostnader för nationella metrologiska institut och utsedda institut sänkas från 25 %, såsom fastställs i förordning (EU) nr 1290/2013, till 5 %. Det är således lämpligt att föreskriva ett undantag från artikel 29 i den förordningen för nationella metrologiska institut och utsedda institut. Andra enheter som deltar i Empirprojekt bör finansieras i enlighet med den förordningen.

(21)

Empirs offentliggörande av ansökningsomgångar bör även ske genom den gemensamma deltagarportalen och genom andra elektroniska medel för spridning inom ramen för Horisont 2020 som förvaltas av kommissionen.

(22)

Finansieringsmodellens lämplighet med avseende på principen om att unionsmedel och medel som inte kommer från unionen ska motsvara varandra bör omprövas vid tidpunkten för den preliminära utvärderingen av Empir.

(23)

Europeiska unionens finansiella intressen bör skyddas under hela utgiftscykeln genom proportionella åtgärder, bland annat för att förebygga, spåra och utreda oriktigheter, att återkräva belopp som förlorats eller betalningar som skett på felaktig grund eller använts felaktigt och vid behov för att fastställa administrativa och ekonomiska sanktioner i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

(24)

Kommissionen bör göra en preliminär utvärdering där den särskilt bedömer Empirs kvalitet och effektivitet och vilka framsteg som gjorts för att nå uppsatta mål och även göra en slutlig utvärdering samt utarbeta en rapport om dessa utvärderingar.

(25)

På begäran från kommissionen ska Euramet och de deltagande staterna lämna alla uppgifter som kommissionen behöver ta med i utvärderingsrapporterna om Empir.

(26)

Målet för detta beslut är att unionen ska delta i Empir för att stödja tillhandahållandet av lämpliga, integrerade och ändamålsenliga metrologilösningar och skapandet av ett integrerat europeiskt forskningssystem för metrologi med kritisk massa och aktivt engagemang på regional, nationell, europeisk och internationell nivå som inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna ensamma. De metrologiska behoven är av en sådan omfattning och komplexitet att de kräver investeringar som går utöver de centrala forskningsbudgetarna för de nationella metrologiska instituten och deras utsedda institut. Den spetskompetens som krävs för forskning om och utveckling av avancerade metrologiska lösningar är spridd över nationsgränserna och kan därför inte sammanföras endast på nationell nivå. Eftersom målet därför kan uppnås bättre på unionsnivå genom att integrera de nationella insatserna i en enhetlig europeisk strategi, genom att sammankoppla splittrade nationella forskningsprogram, genom att bidra till att utforma gemensamma forsknings- och finansieringsstrategier över nationsgränserna och genom att uppnå en kritisk massa av de aktörer och investeringar som behövs, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Deltagande i det europeiska metrologiprogrammet för innovation och forskning

1.   Unionen ska delta i det europeiska metrologiprogrammet för innovation och forskning (nedan kallat Empir) som genomförs gemensamt av Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike (nedan kallade deltagande stater), i enlighet med de villkor som fastställs i detta beslut.

2.   Andra medlemsstater än dem som förtecknas i punkt 1 och andra länder som är associerade med Horisont 2020 får delta i Empir under förutsättning att de uppfyller de villkor som anges i artikel 3.1 c i detta beslut. Om de uppfyller det villkor som fastställs i artikel 3.1 ska de betraktas som deltagande stater vid tillämpningen av detta beslut.

Artikel 2

Unionens ekonomiska bidrag

1.   Unionens ekonomiska bidrag, inklusive Efta-anslag, till Empir ska vara högst 300 000 000 EUR. Unionens ekonomiska bidrag ska betalas från anslagen i unionens allmänna budget för de relevanta delarna av det särskilda programmet för genomförandet av Horisont 2020, inrättat genom beslut 2013/743/EU, i enlighet med artiklarna 58.1 c vi, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och i första hand från del II Industriellt ledarskap och del III Samhällsutmaningar.

2.   Utan att överskrida det belopp som fastställs i punkt 1 ska unionens ekonomiska bidrag motsvara de deltagande staternas bidrag till Empir, exklusive de deltagande staternas bidrag till administrativa kostnader som överstiger 5 % av Empirs budget.

3.   Unionens ekonomiska bidrag ska inte användas för att täcka de administrativa kostnaderna för Empir.

Artikel 3

Villkor för unionens ekonomiska bidrag

1.   Unionens ekonomiska bidrag ska vara förbundet med följande villkor:

a)

De deltagande staterna ska visa att Empir inrättas i enlighet med bilagorna I och II.

b)

De deltagande staterna eller de nationella metrologiska institut som utsetts av de deltagande staterna ska utse Euramet e.V. (nedan kallad Euramet) till ansvarig organisation för genomförande av Empir samt för mottagande, tilldelning och övervakning av unionens ekonomiska bidrag.

c)

Varje deltagande stat ska åta sig att lämna ett ekonomiskt bidrag till finansieringen av Empir samt att inrätta en reservfinansieringskapacitet på 50 % av åtagandebeloppet.

d)

Euramet ska visa att det kan genomföra Empir, inbegripet mottagande, fördelning och övervakning av unionens ekonomiska bidrag inom ramen för bestämmelserna om indirekt förvaltning av unionens budget i enlighet med artiklarna 58, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

e)

En ledningsmodell för Empir ska inrättas i enlighet med bilaga III.

2.   Under genomförandet av Empir ska unionens ekonomiska bidrag också vara förbundet med följande villkor:

a)

Euramet ska förverkliga de mål för Empir som anges i bilaga I och genomföra de verksamheter som anges i bilaga II i enlighet med de regler för deltagande och spridning som avses i artikel 5.

b)

En lämplig och effektiv ledningsmodell ska upprätthållas i enlighet med bilaga III.

c)

Euramet ska uppfylla de rapporteringskrav som anges i artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

d)

De åtaganden som avses i punkt 1 c i denna artikel ska fullgöras.

Artikel 4

Bidrag från deltagande stater

Bidragen från de deltagande staterna ska bestå av följande:

a)

Bidrag genom institutionell finansiering av de nationella metrologiska institut och de utsedda institut som deltar i Empirprojekt.

b)

Ekonomiska bidrag till de administrativa kostnaderna för Empir.

Artikel 5

Regler för deltagande och spridning

1.   Vid tillämpningen av förordning (EU) nr 1290/2013 ska Euramet anses utgöra ett finansieringsorgan och lämna finansiellt stöd till indirekta åtgärder i enlighet med bilaga II till detta beslut.

2.   Genom undantag från artikel 29.1 i förordning (EU) nr 1290/2013 ska indirekta stödberättigande kostnader för nationella metrologiska institut och utsedda institut som deltar i projekt som finansieras av Empir fastställas genom tillämpning av en schablonnivå på 5 % av deras totala direkta stödberättigande kostnader, med undantag för direkta stödberättigande kostnader för underleverantörer och kostnader för resurser som tredje parter ställer till förfogande och som inte används i stödmottagarens lokaler samt ekonomiskt stöd till tredje parter.

3.   Den preliminära utvärdering av Empir som avses i artikel 12 ska omfatta en bedömning av de fullständiga indirekta kostnaderna för de nationella metrologiska institut och de utsedda institut som deltar i Empirprojekt och av den motsvarande institutionella finansieringen.

4.   På grundval av denna utvärdering får Euramet vid tillämpning av artikel 2.2 ändra den schablonnivå som anges i punkt 2 i den här artikeln.

5.   Om detta inte är tillräckligt får Euramet genom undantag från artikel 28.3 i förordning (EU) nr 1290/2013 tillämpa en lägre ersättningsnivå på de stödberättigande kostnaderna för de nationella metrologiska institut och de utsedda institut som deltar i projekt som finansieras av Empir.

Artikel 6

Genomförande av Empir

1.   Empir ska genomföras på grundval av årliga arbetsplaner.

2.   Euramet ska efter ansökningsomgångar tillhandahålla finansiellt stöd främst i form av bidrag till deltagare.

Innan Euramet fastställer områden för varje ansökningsomgång ska intresserade individer eller organisationer från metrologiforskningsvärlden samt användare uppmanas att föreslå möjliga forskningsområden.

Artikel 7

Avtal mellan unionen och Euramet

1.   Under förutsättning att resultatet av en förhandsbedömning av Euramet i enlighet med artikel 61.1 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 är positivt ska kommissionen på unionens vägnar ingå en delegeringsöverenskommelse och årliga avtal om överföring av medel med Euramet.

2.   Den delegeringsöverenskommelse som avses i punkt 1 ska ingås i enlighet med artiklarna 58.3, 60 och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och artikel 40 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012. I delegeringsöverenskommelsen ska vidare följande fastställas:

a)

Kraven för Euramets bidrag när det gäller de resultatindikatorer som anges i bilaga II till beslut 2013/743/EU.

b)

Kraven för Euramets bidrag till den övervakning som avses i bilaga III till beslut 2013/743/EU.

c)

De särskilda resultatindikatorerna för driften av Euramet.

d)

Kraven för Euramet gällande tillhandahållande av information om administrativa kostnader och detaljerade siffror om genomförandet av Empir.

e)

Arrangemang för att tillhandahålla de uppgifter som krävs för att se till att kommissionen kan fullgöra sina spridnings- och rapporteringsskyldigheter.

f)

Bestämmelser för Empirs offentliggörande av ansökningsomgångar, särskilt genom den gemensamma deltagarportalen och genom andra elektroniska medel för spridning inom ramen för Horisont 2020 som förvaltas av kommissionen.

Artikel 8

Avslutande, minskning eller tillfällig indragning av unionens ekonomiska bidrag

Om Empir inte genomförs eller genomförs felaktigt, endast delvis eller för sent får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller tillfälligt dra in unionens ekonomiska bidrag i överensstämmelse med det faktiska genomförandet av Empir.

Om de deltagande staterna inte bidrar eller endast bidrar delvis eller för sent till finansieringen av Empir får kommissionen avsluta, proportionellt minska eller tillfälligt dra in unionens ekonomiska bidrag med beaktande av den finansiering som deltagande stater har anslagit för att genomföra Empir.

Artikel 9

Efterhandsrevisioner

1.   Euramet ska genomföra efterhandsrevisioner av utgifterna för indirekta åtgärder i enlighet med artikel 29 i förordning (EU) nr 1291/2013.

2.   Kommissionen får besluta att själv genomföra de revisioner som avses i punkt 1. I sådana fall ska kommissionen göra detta i enlighet med tillämpliga regler, i synnerhet förordningarna (EU, Euratom) nr 966/2012, (EU) nr 1290/2013 och (EU) nr 1291/2013.

Artikel 10

Skydd av unionens ekonomiska intressen

1.   Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att unionens finansiella intressen skyddas vid genomförandet av åtgärder som finansieras inom ramen för detta beslut, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av betalningar som skett på felaktig grund samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.

2.   Euramet ska ge kommissionens personal och annan personal som kommissionen bemyndigat samt revisionsrätten fritt tillträde till sina anläggningar och lokaler och till all information, inklusive information i elektroniskt format, som behövs för att de ska kunna utföra sina revisioner.

3.   Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får genomföra utredningar, inklusive kontroller och inspektioner på plats, i enlighet med de bestämmelser och förfaranden som fastställs i rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (10) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 (11) i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägerier, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen i samband med ett bidragsavtal, ett beslut om bidrag eller ett avtal som finansieras i enlighet med detta beslut.

4.   Det ska i de avtal, bidragsavtal och beslut om bidrag som följer av genomförandet av detta beslut uttryckligen anges att kommissionen, Euramet, revisionsrätten och Olaf ska ha rätt att utföra sådana revisioner eller utredningar i enlighet med sina respektive befogenheter.

5.   Vid genomförandet av Empir ska de deltagande staterna vidta alla lagstiftningsåtgärder och administrativa eller andra åtgärder som är nödvändiga för att skydda unionens ekonomiska intressen och framför allt säkerställa fullständig återbetalning av alla belopp som ska tillkomma unionen i enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och den delegerade förordningen (EU) nr 1268/2012.

Artikel 11

Förmedlande av information

1.   Euramet ska på kommissionens begäran översända alla uppgifter som är nödvändiga för att de rapporter som avses i artikel 12 ska kunna utarbetas.

2.   De deltagande staterna ska via Euramet lämna alla uppgifter till kommissionen som Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten begär i fråga om den finansiella förvaltningen av Empir.

3.   Kommissionen ska ta med de uppgifter som avses i punkt 2 i denna artikel i de rapporter som avses i artikel 12.

Artikel 12

Utvärdering

1.   Kommissionen ska senast den 30 juni 2017, med hjälp av oberoende experter, göra en preliminär utvärdering av Empir. Kommissionen ska utarbeta en rapport om den utvärderingen som innehåller slutsatser om utvärderingen samt kommissionens iakttagelser. Kommissionen ska översända rapporten till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2017. Resultaten av den preliminära utvärderingen av Empir ska beaktas vid den preliminära utvärderingen av Horisont 2020.

2.   Vid utgången av perioden för unionens deltagande i Empir, dock senast den 31 december 2024, ska kommissionen göra en slutlig utvärdering av Empir. Kommissionen ska utarbeta en rapport om den utvärderingen som innehåller resultaten av utvärderingen. Kommissionen ska översända rapporten till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 13

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 maj 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


(1)  Yttrande av den 10 december 2013 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 15 april 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 6 maj 2014.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).

(4)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 912/2009/EG av den 16 september 2009 om gemenskapens deltagande i ett europeiskt forsknings- och utvecklingsprogram för metrologi som genomförs av flera medlemsstater (EUT L 257, 30.9.2009, s. 12).

(5)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) (EUT L 412, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Rådets beslut 2013/743/EU av den 3 december 2013 om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 965).

(7)  Europaparlamentets och Rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 av den 11 december 2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1906/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 81).

(10)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

(11)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).


BILAGA I

MÅL FÖR EMPIR

Empir ska eftersträva följande allmänna mål:

a)

Att tillhandahålla lämpliga, integrerade och ändamålsenliga metrologilösningar som stöder innovation och industriell konkurrenskraft samt mätningsteknik för att hantera samhällsutmaningar som hälsa, miljö och energi, inklusive stöd till policyutveckling och genomförande.

b)

Att skapa ett integrerat europeiskt forskningssystem för metrologi med en kritisk massa och aktivt engagemang på regional, nationell, europeisk och internationell nivå.


BILAGA II

INDIREKTA ÅTGÄRDER SOM FÅR STÖDJAS AV EMPIR

1.

Empir får stödja följande indirekta åtgärder inom området gemensam forskning och teknisk utveckling:

1.1

Vetenskapliga-tekniska åtgärder till stöd för grundläggande vetenskaplig metrologi som lägger grunden för alla efterföljande steg, inklusive tillämpad metrologisk forskning och utveckling samt metrologirelaterade tjänster.

1.2

Metrologisk forskning för att tillhandahålla lösningar på samhällsutmaningar med inriktning på bidrag på områdena energi, miljö och hälsa.

1.3

Forskning för att utveckla ny instrumentutrustning för mätning som inriktas på industriellt anammande av metrologisk teknik för att stimulera innovation inom industrin.

1.4

Standardförberedande och normgivande metrologisk forskning och utveckling för prioriterade dokumentationsstandarder i syfte att utnyttja sakkunskapen inom de metrologiska instituten i de deltagande staterna för att stödja genomförandet av politiska åtgärder och snabbare nå ut med innovativa produkter och tjänster på marknaden.

1.5

Metrologisk kapacitetsuppbyggnad på olika teknologiska nivåer som syftar till att uppnå ett balanserat och integrerat metrologisystem i de deltagande staterna och som gör det möjligt för dem att bygga upp sin vetenskapliga och tekniska metrologikapacitet.

2.

Empir får stödja ytterligare åtgärder för spridning och utnyttjande av resultat av metrologisk forskning.

Empir får stödja andra åtgärder som särskilt riktas mot metrologiska institut som saknar eller som endast har begränsad vetenskaplig kapacitet genom att hjälpa dem att delta i andra unionsprogram eller nationella eller regionala program för utbildning och rörlighet, gränsöverskridande samarbete eller investeringar i metrologisk infrastruktur.

3.

Empir får stödja anordnande av nätverksaktiviteter för att främja Empir och maximera dess verkan.

4.

Den ifrågavarande nationella myndigheten ska utse vilket eller vilka nationella metrologiska institut eller utsedda institut som ska utföra de indirekta åtgärder som avses i punkt 1. Empir ska emellertid uppmuntra och stödja andra enheters deltagande i alla ansökningsomgångar som Empir utlyser. Denna strategi förväntas leda till att cirka 15 % av Empirs budget går till sådana enheter.


BILAGA III

GENOMFÖRANDE OCH LEDNING AV EMPIR

I.   Euramets roll

1.

Euramet ska ha ansvaret för att genomföra Empir, om inte annat följer av artikel 3. Euramet ska förvalta unionens ekonomiska bidrag till Empir och ha ansvaret för att utarbeta och genomföra den årliga arbetsplanen, anordna ansökningsomgångar, handha utvärderingen av förslagen och rangordna eventuella andra verksamheter som följer av den årliga arbetsplanen. Euramet ska ha ansvaret för förvaltningen av bidragen, inklusive undertecknande av bidragsavtal, mottagande, tilldelning och övervakning av unionens ekonomiska bidrag samt utbetalningar till Empirdeltagare i de utvalda projekten.

Övervakningen av unionens ekonomiska bidrag ska omfatta alla kontroll- och revisionsaktiviteter, kontroller i förhand och/eller i efterhand, som är nödvändiga för utförandet av de uppgifter som kommissionen delegerat till Euramet. Dessa aktiviteter ska syfta till att skapa rimliga garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet och för att angivna kostnader i bidragsavtal är bidragsberättigande.

2.

Euramet får anförtro vissa administrativa och logistiska uppgifter i genomförandet av Empir åt de deltagande staterna.

II.   Euramets organisationsstruktur som rör genomförandet av Empir

1.

Generalförsamlingen är den högsta myndigheten gällande alla Eurametfrågor. Empirkommittén förvaltar programmet inom en av Euramet fastställd ram så att Euramet kan se till att det verkställda programmet uppfyller sina mål.

Empirkommittén ska utgöras av företrädare för Euramet-medlemmar från de deltagande staterna. Röstviktningen ska beräknas utifrån de nationella åtagandena enligt en kvadratrotsregel.

Empirkommittén ska särskilt fatta beslut om den strategiska forsknings- och innovationsagendan, planering av ansökningsomgångar, förfarandet för granskning av utvärderingar, urval av de projekt som ska finansieras enligt rangordningarna samt övervakning av de finansierade projektens framsteg. Kommittén ska anta den årliga arbetsplanen efter att ha inhämtat kommissionens godkännande.

Kommissionen ska ha observatörsstatus vid Empirkommitténs möten. Empirkommitténs antagande av den årliga arbetsplanen ska emellertid kräva samtycke i förväg av kommissionen. Empirkommittén ska bjuda in kommissionen till sina möten och sända de relevanta dokumenten till kommissionen. Kommissionen får delta i Empirkommitténs diskussioner.

2.

Empirkommitténs ordförande och dennes ställföreträdare ska väljas av Empirkommittén. Empirkommitténs ordförande ska vara en av Euramets två vice ordförande. Empirkommitténs ordförande ska företräda Euramet i frågor som berör Empir.

3.

Forskningsrådet ska bestå av högnivåexperter från näringslivet, forskarsamhället, den akademiska världen och internationella intresseorganisationer. Forskningsrådet ska ge oberoende strategiska råd om Empirs årliga arbetsplan. Forskningsrådets medlemmar ska utses av Euramets generalförsamling.

4.

Euramets sekretariat, som ger allmänt administrativt stöd till Euramet, ska föra Empirs bankkonton.

5.

Stödenheten för ledningen ska inrättas som en del av Euramets sekretariat och ska ha ansvaret för genomförandet och den dagliga förvaltningen av Empir.