Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 7.2.2006

KOM(2006) 42 slutlig

2006/0014 (CNS)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING (Euratom)

om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av forskningsresultat (2007-2011)

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. BAKGRUND

Kommissionens förslag till sjunde ramprogrammet antogs den 6 april 2005. Samtidigt presenterades kommissionens arbetsdokument om förenklingar i sjunde ramprogrammet. Det innehåller tio viktiga åtgärder som skall vidtas och pekar på betydelsen av förenkling som en avgörande faktor för framgång.

Kommissionens förslag till regler för deltagande för sjunde ramprogrammet är ett redskap för genomförandet av många element som rör denna förenkling och för att bygga vidare på principerna som fastställdes i sjätte ramprogrammet.

2. RÄTTSLIG GRUND

Detta förslag till rådets förordning grundas på artiklarna 7 och 10 i fördraget om Europeiska atomenergigemenskapen. I dessa regler om deltagande definieras rättigheterna och skyldigheterna för de fysiska eller juridiska personer som vill delta i ramprogrammet. Reglerna fastställer också principerna för utnyttjande och spridning av de resultat som detta deltagande leder till. Sjunde ramprogrammet genomförs i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser samt reglerna om statligt stöd, i synnerhet reglerna avseende statligt stöd till forskning och utveckling.

3. SAMRÅD PÅ FÖRHAND

Berörda parter, medlemsstater och associerade stater har i seminarier och via den särskilda webbplatsen rådfrågats angående eventuella ändringar i sjunde ramprogrammets regler för deltagande. Dessutom har gruppen av små aktörer som fungerar som bollplank rådfrågats angående förslagen i syfte att säkerställa att ändringarna inte medför några nackdelar för sådana deltagare.

4. INNEHÅLL

Föreliggande förslag innehåller fyra kapitel: inledande bestämmelser (syfte, definitioner och konfidentialitet), deltagande (minimikrav för deltagande, förfarande inbegripet minsta antal deltagare, deras etableringsort, inlämnande och bedömning av förslag, avtal om genomförande och avtal om ekonomiskt stöd, övervakning av projekt och program, gemenskapens ekonomiska bidrag: stödberättigande och typer av stöd, ersättningsnivåer, utbetalning, tilldelning, återbetalning och garantier), regler för spridning och utnyttjande och nyttjanderätt (äganderätt, skydd, publicering, spridning och utnyttjande samt nyttjanderätt för bak- och förgrundsinformation) samt särskilda regler för deltagande i verksamhet inom ramen för temaområdet ”Forskning om fusionsenergi” .

Minsta antalet deltagare och villkoren för deltagarnas etableringsort beror på åtgärdstypen. Fysiska eller juridiska personer som är etablerade i associerade länder får delta på samma villkor som de i medlemsstaterna.

I reglerna anges förfarandena för utlysande av ansökningsomgångar och undantag till dessa, inlämnande, bedömning, urval och beviljande. Där fastställs även förfarandena för utnämning av externa experter. Ytterligare detaljerade interna regler för förfarandena för inlämning, bedömning, urval och beviljande av förslag skall fastställas av kommissionen och inbegriper bestämmelser om utnämning av oberoende experter. Dessa regler skall omfatta särskilda bestämmelser för inlämningsförfaranden i två etapper (som skall tillämpas i större utsträckning där så är lämpligt, t.ex. då antalet inlämnade förslag förväntas bli alldeles för stort, för mycket stora projekt och för att begränsa kostnaderna för att förbereda förslag som eventuellt aldrig kommer att finansieras osv.) och för bedömning genom förfarande i två steg (med enkel inlämning). Det bedömningsförfarande som utvecklats under tidigare ramprogram och som återspeglas i dessa interna regler skall fortsätta att tillämpas utan några större ändringar. Distansbedömning kommer att användas i större utsträckning där så är möjligt och instruktionerna till bedömare förbättras fortlöpande. Användandet av utfrågningar skall rationaliseras. Bedömningskriterierna finns för närvarande i de särskilda programmen och inte i reglerna och kan vidareutvecklas i arbetsprogrammen (och ansökningsomgångarna).

Även om det inte uttryckligen fastställs i reglerna föreslås att elektronisk inlämning av förslag blir regel i sjunde ramprogrammet. Detta har testats ordentligt och använts under sjätte ramprogrammet. Med hjälp av förtryckta formulär och förhandsregistrering med uppgifter från centralt håll och ändringar av förslagens innehåll och format bör dessutom utvalda projekt kunna påbörjas tidigare. Ett enda registreringssystem med en gemensam databas för alla kommissionens avdelningar bör innebära en avsevärd lättnad.

För att säkerställa en konsekvent bedömning av deltagarnas ekonomiska bärkraft och därmed relaterade finansiella förfaranden skall kommissionen anta och offentliggöra interna regler för sådana förfaranden.

En mall för avtal om ekonomiskt stöd skall fastställas av kommissionen. Där skall deltagarnas och gemenskapens rättigheter och skyldigheter fastställas. Villkoren avseende konsortiets självständighet och flexibilitet, framför allt när det gäller ändringar i dess sammansättning som infördes i sjätte ramprogrammet skall fortsätta att gälla. Avtalet om ekonomiskt stöd träder i kraft efter undertecknande av samordnaren och kommissionens utanordnare, liksom var fallet under sjätte ramprogrammet. Samtliga deltagare måste ansluta sig till avtalet om ekonomiskt stöd för att kunna åtnjuta de rättigheter och skyldigheter som gäller för projektet.

Deltagarna skall ingå konsortieavtal, utom i de fall ansökningsomgången medger undantag för detta, liksom var fallet under sjätte ramprogrammet. Många av de nya bestämmelserna avseende immateriella rättigheter bör emellertid underlätta införandet och anpassningen av sådana där detta krävs.

Kommissionen skall, om så krävs med hjälp av externa experter, övervaka alla indirekta åtgärder som finansieras av gemenskapen samt sjunde ramprogrammet och dess särskilda program.

De deltagare som är berättigade till gemenskapsstöd anges i underavsnittet om gemenskapens ekonomiska bidrag som även omfattar typer av stöd, ersättningsnivåer, utbetalning, tilldelning, återbetalning och garantier.

För gemenskapens ekonomiska bidrag föreslås tre typer av bidrag : ersättning av stödberättigande kostnader, klumpsummor och schablonbelopp (det senare kan grundas på kostnad per enhet men inbegriper även schablonbelopp för indirekta kostnader). Dessa kan användas för att täcka gemenskapens ekonomiska bidrag, antingen så att uteslutande en enda finansieringsmetod används, eller i kombination med varandra. För de flesta finansieringsmetoder är ersättning av stödberättigande kostnader den metod som föredras, i synnerhet under sjunde ramprogrammets inledning. Användandet av klumpsummor och schablonbelopp kommer att införas gradvis och vid lyckat resultat användas i större utsträckning.

Definitionen av stödberättigande kostnader har förenklats och de tre modellerna för kostnadsrapportering som användes i tidigare ramprogram har övergetts. Det innebär att deltagarna kan yrka ersättning för alla sina direkta och indirekta kostnader, och kan välja ett schablonbelopp för indirekta kostnader. Kostnaderna bestäms enligt deltagarnas vanliga principer för bokföring och förvaltning i syfte att uppnå projektets mål på grundval av principerna om ekonomi, ändamålsenlighet och effektivitet.

Gemenskapens ekonomiska bidrag skall täcka högst 50 % av de stödberättigande kostnaderna efter avdrag för intäkter från både forsknings- och demonstrationsverksamhet. För små och medelstora företag, offentliga organ, inrättningar för högre utbildning och forskningsorganisationer som drivs utan vinstsyfte görs ett tillägg på högst 25 % för forskningsverksamhet. All annan verksamhet, även sådan som avser samordnings- och stödåtgärder och åtgärder för forskares utbildning och karriärutveckling, kan ersättas med upp till 100 %.

De övre gränser som anges ovan gäller alla stödberättigande kostnader, även då en del av kostnadsersättningen baseras på klumpsummor eller schablonbelopp. De övre gränserna gäller även vid deltagande i projekt där finansieringen sker med schablonbelopp och, där så är lämpligt, klumpsummor för hela projektet.

För expertnätverk föreslås en särskild klumpsumma . Klumpsummans storlek fastställs i reglerna som ett fast belopp per forskare och år. Delbetalningar av klumpsumman görs i förhållande till vad indikatorerna för det gradvisa genomförandet av gemensamma verksamhetsprogrammet visar.

Offentliga organ, forskningsorganisationer som drivs utan vinstsyfte och inrättningar för högre utbildning får tillhandahålla ett revisionsintyg som utfärdats av en behörig tjänsteman. Antalet revisionsintyg per avtal om ekonomiskt stöd och deltagare minskas och rapporter och rapporteringsperioder skall rationaliseras.

Liksom i sjätte ramprogrammet skall deltagarna i ett konsortium slutföra sina uppgifter, även om någon av deltagarna underlåter att utföra de uppgifter som tilldelats. Principen om solidariskt ekonomiskt ansvar som tillämpades under sjätte ramprogrammet för de flesta åtgärder tillämpas emellertid inte längre. Syftet är att undanröja hinder för deltagande, framför allt för små och medelstora företag. Därmed bör förfarandena påskyndas och bli mer kostnadseffektiva. Mot bakgrund av en bedömning av riskerna med den europeiska forskningsfinansieringen för gemenskapsbudgeten kan en mekanism införas för täckning av den finansiella risken att en deltagare inte återbetalar skulder till gemenskapen. Denna mekanism skulle finansieras genom ett litet bidrag från företag och andra deltagare som inte är offentliga organ eller inrättningar för högre utbildning, eller vars deltagande inte garanteras av respektive medlemsstat eller associerat land. Deltagare i stödåtgärder för forskares utbildning och karriärutveckling skall inte bidra till mekanismen. Bidraget sker genom att en del av stödbeloppet inte betalas ut utan hålls inne. Enligt artikel 18.2 i budgetförordningen skall innehållna belopp som inte längre behövs för täckning av finansiella risker avsättas för forskning inom ramen för det relevanta ramprogrammet för forskning. Därför begärs bankgarantier endast i de sällsynta fall då över 80 % av bidraget utgörs av förhandsfinansiering, vilket är det enda fall då det enligt budgetförordningen krävs en garanti. Kommissionen kommer också att vidta de åtgärder som krävs för att se till att särskilda risker förknippade med en viss deltagare begränsas.

Bestämmelser avseende spridning och utnyttjande och nyttjanderätt (äganderätt, skydd, publicering, spridning och utnyttjande samt nyttjanderätt för bak- och förgrundsinformation) har införts . Reglerna innehåller definitionerna av och reglerna för bak- och förgrundsinformation samt nyttjanderätt och tar hänsyn till de särskilda bestämmelserna i fördraget. I artikel 45 tilldelas kommissionen rätten att sprida förgrundsinformation om deltagarna underlåter att göra detta. Bestämmelserna om immateriella rättigheter på området ”Forskning om fusionsenergi” anges i de särskilda instrumenten för detta område.

Andra åtgärder som inte omfattas av reglerna

Hjälpcentraler

Framför allt projektens rättsliga och finansiella bestämmelser skall tolkas enhetligt inom alla kommissionens berörda avdelningar. Detta kan i viss mån åstadkommas genom kommissionens regler som skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i utkastet till reglerna för deltagande. Hjälpcentraler och ”clearingorganisationer” skall emellertid se till att budskapen från kommissionen är konsekventa och enhetliga. En IPR-hjälpcentral kommer även fortsättningsvis att kunna bistå med hjälp.

Information och kommunikation

Ytterligare ansträngningar kommer att vidtas för att se till att informationen är så tydlig och tillgänglig som möjligt. Dokumentens antal och storlek skall minskas och konsolideras. Upprepningar av information och variationer i presentationen av samma information i olika dokument skall undvikas.

2006/0014 (CNS)

Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING (Euratom)

om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av forskningsresultat (2007-2011) (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artiklarna 7 och 10,

med beaktande av kommissionens förslag[1],

med beaktande av Europaparlamentets yttrande[2],

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande[3],

med beaktande av revisionsrättens yttrande[4], och

av följande skäl:

(1) Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram antogs genom rådets beslut nr […/…/Euratom] om Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007–2011)[5]. Kommissionen har ansvaret för genomförandet av ramprogrammet och de särskilda programmen, inbegripet det som rör de finansiella aspekterna.

(2) Sjunde ramprogrammet genomförs i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[6], (nedan kallad ”budgetförordningen”) och förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 om genomförandebestämmelser för budgetförordningen[7] (nedan kallad ”genomförandebestämmelserna”).

(3) Sjunde ramprogrammet genomförs också i enlighet med reglerna för statligt stöd, framför allt reglerna för statligt stöd till forskning och utveckling[8].

(4) Reglerna för företags, forskningscentrums och universitets deltagande bör skapa sammanhängande tydliga ramar för ett effektivt genomförande och god tillgänglighet för alla som deltar i sjunde ramprogrammet.

(5) Sjunde ramprogrammet bör främja deltagande av regionerna i gemenskapens yttersta randområden samt av många olika företag, forskningscentrum och universitet.

(6) För enhetlighet och tydlighet bör den definition på mikroföretag samt små och medelstora företag som finns i kommissionens rekommendation 2003/361/EG[9] tillämpas.

(7) Det är därför lämpligt att inte bara tillåta juridiska personer att delta, förutsatt att de får utöva rättigheter och ingå förpliktelser, utan även fysiska personer. Genom fysiska personers deltagande begränsas inte skapandet och utvecklingen av vetenskaplig kompetens och förmåga till gemenskapsfinansiering av projekt där bara juridiska personer ingår. Små och medelstora företag som inte är juridiska personer garanteras därmed också möjlighet att delta.

(8) Minimikrav för deltagande måste fastställas, både som en allmän regel och med hänsyn till de indirekta åtgärdernas särdrag inom sjunde ramprogrammet. Framför allt måste regler fastställas om antalet deltagare och deras etableringsort.

(9) Juridiska personer bör kunna delta bara minimikraven är uppfyllda. Att deltagarantalet överstiger minimikraven bidrar till att den indirekta åtgärden i fråga genomförs effektivt.

(10) Internationella organisationer för utveckling av samarbete inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet i Europa som till stor del består av medlemsstater eller associerade länder bör uppmuntras att delta i sjunde ramprogrammet.

(11) Fysiska eller juridiska personer etablerade i tredjeländer samt internationella organisationer bör också kunna delta i enlighet med artikel 101 i fördraget. Det är emellertid lämpligt att krav ställs på att sådant deltagande skall motiveras av att bidraget till sjunde ramprogrammets mål därmed blir större.

(12) I enlighet med de mål som nämns ovan måste villkor upprättas för beviljande av gemenskapsstöd till deltagare i indirekta åtgärder.

(13) Kommissionen måste fastställa ytterligare regler och förfaranden, utöver de i budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser, för hanteringen av inlämning, bedömning, urval och beviljande av förslag. Framför allt bör regler upprättas för användningen av oberoende experter.

(14) Kommissionen bör fastställa ytterligare regler och förfaranden, utöver de i budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser, för bedömningen av den rättsliga och ekonomiska bärkraften hos deltagarna i indirekta åtgärder inom ramen för sjunde ramprogrammet.

(15) I detta sammanhang reglerar budgetförordningen och genomförandebestämmelserna bland annat skyddet av gemenskapens finansiella intressen, kampen mot bedrägerier och oegentligheter, förfarandena för återvinning av belopp som kommissionen skall kräva in, uteslutandet från avtals- och bidragsförfaranden och därmed relaterade påföljder samt revisioner och kontroller som genomförs av kommissionen och revisionsrätten i enlighet med artikel 160c i fördraget.

(16) Avtalen för respektive åtgärd bör innehålla bestämmelser om övervakning och finansiell kontroll som skall utföras av kommissionen eller någon av kommissionen utsedd representant liksom om revisioner som genomförs av revisionsrätten samt kontroller på plats utförda av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) i enlighet med förfarandena i rådets förordning nr 2185/96.

(17) Kommissionen bör övervaka både indirekta åtgärder som genomförs inom ramen för sjunde ramprogrammet, och sjunde ramprogrammet och de särskilda programmen som sådana.

(18) Reglerna för spridning av forskningsresultat bör, där så är lämpligt, säkerställa att deltagarna skyddar de immateriella rättigheter som uppkommit i samband med åtgärderna, samt att de utnyttjar och sprider dessa resultat.

(19) Dessa regler bör vara utformade så att deltagarna garanteras tillgång till information som de tillför projektet och till kunskap som den forskning som utförs i projektet leder fram till i den mån detta krävs för att utföra forskningen eller utnyttja den kunskap den resulterar i, samtidigt som de rättigheter som innehavarna av immateriella rättigheter har respekteras.

(20) Den skyldighet som i sjätte ramprogrammet infördes för vissa deltagare att ta ekonomiskt ansvar för sina partner i samma konsortium försvinner. Beroende på hur stor risken är att skulder kan komma att förfalla kan en del av gemenskapens ekonomiska bidrag hållas inne för täckning av skulder som försumliga partner inte betalar tillbaka. De deltagare som skulle ha varit skyldiga att ta på sig ekonomiskt ansvar för andra deltagare skulle bidra till att undvika risker, genom att kommissionen håller inne en del av stödbeloppet vid utbetalningstillfället.

(21) Gemenskapsstöd till ett gemensamt företag som inrättats i enlighet med artiklarna 45–51 i fördraget omfattas inte av denna förordning.

(22) Denna rättsakt respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns bland annat i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(23) Gemenskapen får ge finansiellt stöd i enlighet med budgetförordningen genom bland annat

(a) offentlig upphandling i form av ett avtal som fastställer pris på varor eller tjänster som valts ut genom upphandling,

(b) bidrag,

(c) bidrag till en organisation i form av medlemsavgift,

(d) arvode till oberoende experter i enlighet med artikel 16 i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel I Inledande bestämmelser

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs reglerna för företags, forskningscentrums och universitets samt andra fysiska eller juridiska personers deltagande i åtgärder som vidtas av en eller flera deltagare med hjälp av finansieringsmetoder som anges i del a) av bilaga II till beslut […/…] om inrättande av sjunde ramprogrammet (nedan kallade ”indirekta åtgärder”).

Regler fastställs också i enlighet med reglerna i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, (nedan kallad ”budgetförordningen”) och förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 (nedan kallad ”genomförandebestämmelserna”) om gemenskapens ekonomiska bidrag till deltagare i indirekta åtgärder inom ramen för sjunde ramprogrammet.

Beträffande resultaten av den forskning som utförs inom ramen för sjunde ramprogrammet fastställs i denna förordning regler för förmedling av förgrundsinformation på alla lämpliga sätt, med undantag för det som ingår i formaliteterna för skydd av sådan information, inbegripet offentliggörande av förgrundsinformation oavsett medium (nedan kallat ”spridning”).

Dessutom innehåller förordningen regler för direkt eller indirekt användning av förgrundsinformation för annan ytterligare forskning än den som omfattas av den indirekta åtgärden i fråga, eller för att utveckla, skapa och marknadsföra en produkt eller process eller för att utveckla och tillhandahålla en tjänst (nedan kallat ”utnyttjande”).

I förordningen fastställs regler för licenser och rättigheter både avseende för- och bakgrundsinformation (nedan kallat ”nyttjanderätt”).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner utöver de som anges i budgetförordningen och genomförandebestämmelserna:

(1) förgrundsinformation : resultat, även information, oavsett om de kan skyddas eller ej, som uppkommer i samband med verksamheten. Sådana resultat inbegriper rättigheter förknippade med upphovsrätt, formskydd, patenträttigheter, växtförädlarrätt eller liknande typer av skydd.

(2) bakgrundsinformation : information som innehas av deltagarna innan ett avtal om ekonomiskt stöd ingåtts, liksom även med sådan information förknippade upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter för vilka ansökan skall ha gjorts före avtalets ingående, och som krävs för att genomföra den indirekta åtgärden eller för att använda dess resultat.

(3) forskningsorganisation : en organisation som drivs utan vinstsyfte och vars huvudmål är att bedriva vetenskaplig eller teknisk forskning.

(4) tredjeland : en stat som inte är medlemsstat.

(5) associerat land : ett tredjeland som är part i ett internationellt avtal som ingåtts med Europeiska atomenergigemenskapen och som i enlighet med eller på grundval av detta avtal bidrar ekonomiskt till hela eller delar av sjunde ramprogrammet.

(6) internationell organisation : en mellanstatlig organisation, annan än Europeiska atomenergigemenskapen, som enligt internationell offentlig rätt är en fristående juridisk person, samt särskilda organ som inrättats av en sådan internationell organisation.

(7) internationell europeisk intresseorganisation : internationell organisation, i vilken merparten av medlemmarna är medlemsstater eller associerade länder och vars huvudsyfte är att främja vetenskapligt och tekniskt samarbete i Europa.

(8) offentligt organ : juridisk person som är etablerad som offentligt organ enligt nationell lagstiftning, samt internationella organisationer.

(9) små och medelstora företag : de mikroföretag samt små och medelstora företag som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003.

(10) arbetsprogram : en plan som kommissionen antar för genomförandet av ett särskilt program i enlighet med artikel 2 i beslut […/…].

(11) finansieringsmetoder : mekanismerna för gemenskapens finansiering av indirekta åtgärder i enlighet med del a) i bilaga II till beslut […/…].

(12) associerad : fysisk eller juridisk person som har ingått associeringskontrakt med Europeiska atomenergigemenskapen.

Artikel 3

Konfidentialitet

Med förbehåll för villkoren i avtalet om ekonomiskt stöd, utnämningsbrevet eller kontraktet skall kommissionen och deltagarna behandla uppgifter, kunskap och dokument som de får tillgång till som konfidentiell information.

Kapitel IIDeltagande

Artikel 4

Tillämpningen av de bestämmelser som ingår i detta kapitel skall inte påverka särskilda regler för verksamhet inom ramen för temaområdet ”Forskning om fusionsenergi” som anges i kapitel IV.

Avsnitt 1Minimikrav

ARTIKEL 5

Allmänna bestämmelser

1. Företag, universitet eller forskningscentrum eller andra fysiska eller juridiska personer får, oavsett om de är etablerade i en medlemsstat eller ett associerat land eller tredjeland, delta i en indirekt åtgärd under förutsättning att minimikraven i detta kapitel samt de krav som avses i artikel 11 är uppfyllda.

I fråga om sådana indirekta åtgärder som avses i artiklarna 6.1 och 8, enligt vilka minimikraven kan uppfyllas utan att någon fysisk eller juridisk person som är etablerad i en medlemsstat deltar, är förutsättningen för deras deltagande emellertid att målen i artiklarna 1 och 2 i fördraget stärks.

En fysisk person, eller juridisk person som bildats i enlighet med den nationella lagstiftning som gäller där den har etablerats, eller i enlighet med gemenskapsrätt eller internationell rätt, skall ha rättskapacitet och rätt att i eget namn inneha rättigheter och skyldigheter.

2. I fråga om fysiska personer skall hänvisningar till etableringsort anses avse den stadigvarande vistelseorten.

3. Europeiska kommissionens Gemensamma forskningscentrum (nedan kallat ”GFC”) får delta i indirekta åtgärder på samma villkor och med samma rättigheter och skyldigheter som fysiska eller juridiska personer etablerade i en medlemsstat.

Artikel 6

Minimikrav

1. Minimikraven för indirekta åtgärder skall vara följande:

(a) Minst tre fysiska eller juridiska personer etablerade i en medlemsstat eller ett associerat land skall delta varav ingen får vara etablerad i samma medlemsstat eller associerade land som någon av de båda andra.

(b) De tre fysiska eller juridiska personerna skall vara oberoende av varandra i enlighet med artikel 7.

2. Om någon av deltagarna är GFC, en internationell europeisk intresseorganisation eller en fysisk person eller juridisk person som upprättats i enlighet med gemenskapslagstiftningen skall denne, vid tillämpningen av punkt 1 a, anses vara etablerad i en annan medlemsstat eller ett annat associerat land än övriga deltagare i samma åtgärd.

Artikel 7

Oberoende

1. Två fysiska eller juridiska personer skall anses vara oberoende av varandra då den ena inte står under direkt eller indirekt kontroll av den andra eller under samma direkta eller indirekta kontroll som den andra.

2. Vid tillämpningen av första stycket kan kontroll framför allt utövas på något av följande sätt:

(a) Direkt eller indirekt innehav av mer än 50 % av det nominella värdet av den berörda juridiska personens aktiekapital eller av majoriteten av aktieägarnas eller delägarnas rösträtt i den juridiska personen.

(b) Direkt eller indirekt, faktiskt eller rättsligt, innehav av rätten att fatta beslut i den juridiska personen.

3. Följande förhållanden mellan juridiska personer skall emellertid inte i sig anses utgöra ett kontrollförhållande:

(a) Samma offentliga investeringsföretag, institutionella investerare eller riskkapitalbolag innehar direkt eller indirekt mer än 50 % av det nominella värdet av aktiekapitalet eller av majoriteten av aktieägarnas eller delägarnas rösträtt.

(b) Den berörda juridiska personen ägs eller kontrolleras av samma offentliga organ.

Artikel 8

Samordnings- och stödåtgärder samt forskares utbildning och karriärutveckling

För samordnings- och stödåtgärder samt forskares utbildning och karriärutveckling skall minimikravet vara att en fysisk eller juridisk person skall delta.

Första stycket gäller inte för åtgärder som syftar till samordning av forskningsverksamhet.

Artikel 9

Endast en deltagare

Om minimikraven för en indirekt åtgärd är uppfyllda av ett antal fysiska eller juridiska personer som tillsammans utgör en enda juridisk person får denna vara ensam deltagare i en indirekt åtgärd, förutsatt att den är etablerad i en medlemsstat eller ett associerat land.

Artikel 10

Internationella organisationer och fysiska eller juridiska personer etablerade i tredjeländer

Internationella organisationer och fysiska eller juridiska personer etablerade i tredjeländer får delta i indirekta åtgärder om minimikraven i detta kapitel samt villkor som anges i de särskilda programmen eller relevanta arbetsprogrammen är uppfyllda.

Artikel 11

Ytterligare krav

Utöver de minimikrav som anges i detta kapitel får de särskilda programmen eller arbetsprogrammen innehålla krav på minsta antal deltagare.

De får också, beroende på den indirekta åtgärdens typ och mål, innehålla ytterligare krav beträffande typ av deltagare och, eventuellt, etableringsort.

Avsnitt 2 FÖRFARANDEN

UNDERAVSNITT 1

ANSÖKNINGSOMGÅNGAR

Artikel 12

Ansökningsomgångar

1. Kommissionen skall utlysa ansökningsomgångar för indirekta åtgärder i enlighet med villkoren i respektive särskilda program och arbetsprogram.

Utöver det som anges avseende spridning i genomförandebestämmelserna skall kommissionen utlysa ansökningsomgångar på sjunde ramprogrammets webbplats, genom särskilda informationskanaler och hos de nationella kontaktpunkter som inrättas av medlemsstaterna och de associerade länderna.

2. Där så är lämpligt skall kommissionen i samband med ansökningsomgången ange att deltagarna inte behöver upprätta något konsortialavtal.

Artikel 13

Undantag

Kommissionen skall inte utlysa ansökningsomgångar för följande åtgärder:

(a) Samordnings- och stödåtgärder som genomförs av fysiska eller juridiska personer som anges i de särskilda programmen eller i arbetsprogrammen när mottagarna enligt det särskilda programmet får anges i arbetsprogrammen, i enlighet med genomförandebestämmelserna.

(b) Samordnings- och stödåtgärder som utgörs av inköp eller tjänster som omfattas av reglerna för offentlig upphandling i budgetförordningen.

(c) Samordnings- och stödåtgärder i samband med utnämningen av oberoende experter.

(d) Andra åtgärder där budgetförordningen eller genomförandebestämmelserna medger detta.

UNDERAVSNITT 2 BEDÖMNING AV FÖRSLAG

Artikel 14

Bedömning, urval och beviljande

1. Kommissionen skall bedöma alla förslag som inkommit till följd av en ansökningsomgång på grundval av principerna för bedömning och kriterierna för urval och beviljande i det särskilda programmet och arbetsprogrammet.

Arbetsprogrammet får innehålla särskilda kriterier eller ytterligare detaljer om tillämpningen av kriterierna.

2. Ett förslag som är oförenligt med grundläggande etiska principer eller som inte uppfyller de krav som fastställs i det särskilda programmet, arbetsprogrammet eller ansökningsomgången skall inte väljas ut. Ett sådant förslag får när som helst uteslutas ur förfarandena för bedömning, urval och beviljande.

3. Förslag skall väljas ut på grundval av bedömningsresultaten.

Artikel 15

Förfaranden för inlämning, bedömning, urval och beviljande

1. Kommissionen skall anta och offentliggöra regler för förfarandena för inlämning av förslag, bedömning, urval och beviljande. Den skall i synnerhet fastställa detaljerade regler för inlämningsförfarandet i två etapper och regler för bedömningen genom förfarande i två steg.

2. Om ansökningsomgången innehåller ett inlämningsförfarande i två etapper skall endast de förslag som uppfyller bedömningskriterierna i första etappen uppmanas att lämna in ett fullständigt förslag i den andra etappen.

3. Om det i ansökningsomgången anges att bedömningen skall ske genom ett förfarande i två steg skall enbart de förslag som godkänns i det första steget, på grundval av bedömningen av ett begränsat antal kriterier, genomgå fortsatt bedömning.

4. Kommissionen skall anta och offentliggöra regler för konsekvent kontroll av den rättsliga statusen hos deltagarna i indirekta åtgärder samt av deras finansiella kapacitet och existens.

Artikel 16

Utnämning av oberoende experter

1. Kommissionen skall utse oberoende experter som skall bistå vid de bedömningar som föreskrivs i sjunde ramprogrammet och de särskilda programmen.

För samordnings- och stödåtgärder som avses i artikel 13 skall oberoende experter utses endast om kommissionen anser det lämpligt.

2. Oberoende experter skall väljas ut med hänsyn till kompetens och kunskap som är lämplig för de uppgifter som anförtros dem.

Oberoende experter skall väljas ut på grundval av ansökningar från enskilda, nationella forskningsorgan, forskningsinstitutioner eller företag i syfte att upprätta förteckningar över lämpliga kandidater.

Vid behov får kommissionen välja någon person med erforderlig kompetens som inte finns upptagen i förteckningen.

Lämpliga åtgärder skall vidtas för att säkerställa en jämn könsfördelning när grupper av oberoende experter utses.

3. När kommissionen utser en oberoende expert skall den vidta de åtgärder som krävs för att se till att ingen intressekonflikt föreligger avseende den fråga som experten skall uttala sig om.

4. Kommissionen skall godkänna en mall för utnämningsbrev (nedan kallat ”utnämningsbrevet”) som skall innehålla en deklaration om att den oberoende experten inte har någon intressekonflikt vid utnämningstillfället och att denne åtar sig att informera kommissionen om en sådan konflikt skulle uppstå under den tid då experten avger sitt yttrande eller utför uppdraget. Kommissionen skall utfärda ett utnämningsbrev mellan gemenskapen och varje oberoende expert.

5. Kommissionen skall regelbundet och på lämpligt sätt offentliggöra förteckningen över de oberoende experter som den har biståtts av för varje särskilt program.

Underavsnitt 3Genomförande och avtal om ekonomiskt stöd

ARTIKEL 17

Allmänt

1. Deltagarna skall genomföra den indirekta åtgärden och vidta alla nödvändiga och rimliga åtgärder i detta syfte. Deltagare i samma indirekta åtgärd skall utföra arbetet gemensamt och solidariskt gentemot gemenskapen.

2. Kommissionen skall, på grundval av den mall som avses i artikel 18.7 och med hänsyn till den finansieringsmetod som berörs, upprätta ett avtal om ekonomiskt stöd mellan gemenskapen och deltagarna.

3. Deltagarna skall inte göra några åtaganden som inte är förenliga med avtalet om ekonomiskt stöd.

4. Om en deltagare underlåter att uppfylla sina åtaganden skall övriga deltagare uppfylla avtalet om ekonomiskt stöd utan något extra gemenskapsstöd, såvida inte kommissionen uttryckligen befriar dem från denna skyldighet.

5. Om en åtgärd blir omöjlig att genomföra eller om deltagarna underlåter att genomföra den skall kommissionen se till att åtgärden avslutas.

6. Deltagarna skall se till att kommissionen informeras om sådant som kan påverka genomförandet av den indirekta åtgärden eller gemenskapens intressen.

Artikel 18

Allmänna bestämmelser som skall ingå i avtal om ekonomiskt stöd

1. Avtalet om ekonomiskt stöd skall, i enlighet med beslut […/…], denna förordning, budgetförordningen och genomförandebestämmelserna samt i enlighet med gemenskapsrättens allmänna principer, fastställa deltagarnas rättigheter och skyldigheter i förhållande till gemenskapen.

Det skall också, i enlighet med samma villkor, fastställa rättigheterna och skyldigheterna för de fysiska eller juridiska personer som ansluter sig medan den indirekta åtgärden pågår.

2. När så är lämpligt skall det i avtalet om ekonomiskt stöd anges vilken del av gemenskapens ekonomiska bidrag som skall baseras på ersättning av stödberättigande kostnader och vilken del som skall baseras på schablonbelopp (inbegripet kostnad per enhet) eller klumpsummor.

3. I avtalet om ekonomiskt stöd skall de förändringar av konsortiets sammansättning anges för vilka det krävs en konkurrensutsatt ansökningsomgång.

4. Avtalet om ekonomiskt stöd skall innehålla krav på regelbundna verksamhetsrapporter till kommissionen angående genomförandet av den berörda indirekta åtgärden.

5. Där så är lämpligt får det i avtalet om ekonomiskt stöd föreskrivas att kommissionen skall informeras i förväg om avsedda överföringar till en tredje par av äganderätt till förgrundsinformation.

6. Om avtalet om ekonomiskt stöd föreskriver att deltagarna skall genomföra verksamhet som gynnar tredje part skall deltagarna tillkännage detta ordentligt och identifiera, bedöma och välja ut tredje parter på ett öppet, rättvist och opartiskt sätt. Avtalet om ekonomiskt stöd skall innehålla kriterier för urvalet av sådana tredje parter, om detta anges i arbetsprogrammet. Kommissionen förbehåller sig rätten att invända mot urvalet av tredje parter.

7. En mall för avtal om ekonomiskt stöd skall fastställas av kommissionen i enlighet med denna förordning.

8. Mallen för avtal om ekonomiskt stöd skall återspegla principerna i den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare[10]. Avtalet skall vid behov omfatta följande: samverkan inom utbildningsområdet på alla nivåer, beredskap och kapacitet för att gynna dialog och debatt om vetenskapliga frågor och forskningsresultat med en bredare publik utanför forskarsamfundet, aktiviteter för att öka kvinnors deltagande och roll inom forskningen, och verksamhet avseende forskningens socioekonomiska aspekter.

Artikel 19

Bestämmelser avseende nyttjanderätt, utnyttjande och spridning

1. Avtalet om ekonomiskt stöd skall fastställa deltagarnas respektive skyldigheter med avseende på nyttjanderätt, utnyttjande och spridning, i den mån dessa skyldigheter inte fastställs i denna förordning.

För detta ändamål skall avtalet innehålla krav på att en plan för utnyttjande och spridning av förgrundsinformation skall lämnas till kommissionen.

2. I avtalet om ekonomiskt stöd får det anges under vilka förutsättningar deltagarna får invända mot att en teknisk revision av utnyttjandet och spridningen av förgrundsinformation utförs av vissa bemyndigade företrädare för kommissionen.

Artikel 20

Bestämmelser om avslutande

I avtalet om ekonomiskt stöd skall skälen anges för dess upphörande, helt eller delvis, framför allt till följd av att denna förordning inte efterlevs, ej genomförs eller till följd av brott mot densamma, liksom för följderna för deltagarna av att en annan deltagare inte efterlever bestämmelserna.

Artikel 21

Särskilda bestämmelser

1. När det gäller indirekta åtgärder för stöd till befintlig forskningsinfrastruktur och, i tillämpliga fall, ny forskningsinfrastruktur får avtalet om ekonomiskt stöd innehålla särskilda bestämmelser om konfidentialitet, spridning samt nyttjanderätt och åtaganden som kan påverka dem som använder infrastrukturen.

2. När det gäller indirekta åtgärder för forskares utbildning och karriärutveckling får avtalet om ekonomiskt stöd innehålla särskilda bestämmelser om konfidentialitet, nyttjanderätt och åtaganden för forskare som drar nytta av åtgärden.

3. För att skydda medlemsstaternas försvarsintressen enligt artikel 24 i fördraget får avtalet om ekonomiskt stöd, där så är lämpligt, innehålla särskilda bestämmelser om konfidentialitet, bestämning av sekretessnivå för information, nyttjanderätt, överföring av äganderätt till förgrundsinformation och användning av den.

Artikel 22

Undertecknande och anslutning

Avtalet om ekonomiskt stöd skall träda i kraft när samordnaren och kommissionen har undertecknat det.

Det skall gälla för alla deltagare som formellt har anslutit sig till det.

UNDERAVSNITT 4 KONSORTIER

ARTIKEL 23

Konsortialavtal

Om inget annat anges i ansökningsomgången skall alla fysiska eller juridiska personer som önskar delta i en indirekt åtgärd upprätta ett avtal (nedan kallat ”konsortialavtal”) för reglering av

(a) konsortiets interna organisation,

(b) tilldelning av gemenskapens ekonomiska bidrag,

(c) kompletterande regler om spridning och utnyttjande, eventuellt inbegripet arrangemang för immateriella rättigheter,

(d) lösning av interna tvister.

Artikel 24

Samordnare

1. De fysiska eller juridiska personer som önskar delta i en indirekt åtgärd skall utse en deltagare till samordnare med följande uppgifter i enlighet med denna förordning, budgetförordningen, genomförandebestämmelserna och avtalet om ekonomiskt stöd:

(a) Se till att de fysiska eller juridiska personer som anges i avtalet om ekonomiskt stöd formellt uppfyller de krav för anslutning till avtalet som anges i detsamma.

(b) Ta emot gemenskapens ekonomiska bidrag och fördela det.

(c) Hålla ordning på bokföringen, föra register och informera kommissionen om tilldelningen av gemenskapens ekonomiska bidrag i enlighet med artikel 35.

(d) Se till att kommunikationen mellan deltagarna och kommissionen fungerar på ett effektivt och korrekt sätt.

2. Samordnaren skall anges i avtalet om ekonomiskt stöd.

För att utse en ny samordnare krävs ett skriftligt godkännande från kommissionen.

Artikel 25

Förändringar i konsortiet

1. Deltagarna i en indirekt åtgärd får föreslå nya deltagare eller uteslutning av befintliga deltagare.

2. En fysisk eller juridisk person som ansluter sig till en pågående åtgärd skall ansluta sig till avtalet om ekonomiskt stöd.

3. Konsortiet skall, om så föreskrivs i avtalet om ekonomiskt stöd, utlysa en ansökningsomgång och se till att den får stor spridning via specifika informationsmedier, framför allt webbplatsen för sjunde ramprogrammet, fackpressen och broschyrer samt via de nationella kontaktpunkter som inrättas av medlemsstaterna och de associerade länderna för information och stöd.

Konsortiet skall bedöma anbuden enligt de kriterier som legat till grund för den ursprungliga indirekta åtgärden och med hjälp av oberoende experter som konsortiet utser enligt de principer som fastställs i artikel 14 respektive 16.

4. Konsortiet skall underrätta kommissionen om alla ändringar av konsortiets sammansättning, och kommissionen får göra invändningar inom 45 dagar efter underrättelsen.

För ändringar i konsortiets sammansättning som är förknippade med förslag till andra ändringar av avtalet om ekonomiskt stöd som inte är direkt relaterade till ändringen i sammansättningen krävs ett skriftligt godkännande från kommissionen.

UNDERAVSNITT 5 ÖVERVAKNING AV PROGRAM OCH INDIREKTA ÅTGÄRDER SAMT SPRIDNING AV INFORMATION

Artikel 26

Övervakning

Kommissionen skall övervaka genomförandet av indirekta åtgärder på grundval av de regelbundna verksamhetsrapporter som lämnats i enlighet med artikel 18.4.

Kommissionen skall framför allt övervaka genomförandet av den plan för utnyttjande och spridning av förgrundsinformation som lämnats i enlighet med artikel 19 andra stycket. För dessa syften får kommissionen biträdas av oberoende experter som utsetts i enlighet med artikel 16.

Kommissionen skall, med hjälp av de oberoende experter som utsetts i enlighet med artikel 16, övervaka sjunde ramprogrammet, de särskilda programmen och, i förekommande fall, tidigare ramprogram. Kommissionen får även tillsätta grupper av oberoende experter, utsedda i enlighet med artikel 16, som kan bistå med råd vid genomförandet av gemenskapens forskningspolitik.

Artikel 27

Information som skall göras tillgänglig

1. Användbar information som kommissionen innehar om förgrundsinformation som framkommit på grundval av arbete som utförts inom ramen för en indirekt åtgärd skall kommissionen på begäran göra tillgänglig för medlemsstater eller associerade länder, under förutsättning att

(a) sådan information är av allmänt intresse, och

(b) deltagarna inte har framfört välgrundade och tillräckliga skäl för att sådan information skall hållas inne.

2. Tillhandahållande av information i enlighet med första stycket skall inte under några omständigheter anses överföra rättigheter eller skyldigheter till mottagaren från kommissionen eller deltagarna.

Mottagaren skall dock hantera sådan information som konfidentiell, såvida den inte offentliggörs eller görs allmänt tillgänglig av deltagarna, eller såvida inte den gavs till kommissionen utan några begränsningar avseende dess konfidentialitet.

Avsnitt 3Gemenskapens ekonomiska bidrag

UNDERAVSNITT 1 STÖDBERÄTTIGANDE OCH TYPER AV STÖD

Artikel 28

Stödberättigande

1. I de fall någon av följande fysiska eller juridiska personer deltar i en indirekt åtgärd kan ekonomiskt bidrag från gemenskapen erhållas:

(a) En fysisk eller juridisk person som är etablerad i en medlemsstat eller ett associerat land, eller som har upprättats i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

(b) En internationell europeisk intresseorganisation.

2. I de fall en annan internationell organisation deltar än en internationell europeisk intresseorganisation eller en fysisk eller juridisk person som är etablerad i ett tredjeland får ett ekonomiskt bidrag från gemenskapen beviljas, under förutsättning att minst ett av följande villkor är uppfyllda:

(a) Denna möjlighet ges i de särskilda programmen eller i det relevanta arbetsprogrammet.

(b) Det är av avgörande betydelse för genomförandet av den indirekta åtgärden.

(c) Sådant stöd ingår i bilaterala vetenskapliga eller tekniska avtal eller andra överenskommelser mellan gemenskapen och det land där den fysiska eller juridiska personen är etablerad.

Artikel 29

Typer av stöd

1. Gemenskapens ekonomiska bidrag till stöd som ingår i del a i bilaga II till sjunde ramprogrammet skall grundas på ersättning av stödberättigande kostnader.

Gemenskapens ekonomiska bidrag får emellertid utgöras av schablonbelopp, inklusive kostnad per enhet, eller klumpsummor, eller i form av en kombination av ersättning av stödberättigande kostnader med schablonbelopp och klumpsummor. Gemenskapens ekonomiska bidrag får också utgöras av stipendier eller priser.

2. Gemenskapens ekonomiska bidrag skall beräknas på grundval av kostnaden för den indirekta åtgärden i sin helhet, men skall grundas på de rapporterade kostnaderna för varje deltagare.

Artikel 30

Ersättning för stödberättigande kostnader

1. Bidragen skall samfinansieras av deltagarna.

Gemenskapens ekonomiska bidrag för ersättning av stödberättigande kostnader skall inte leda till att vinst uppstår.

2. För betalningen av bidraget skall intäkterna vid slutet av åtgärdens genomförande beaktas.

3. För att kostnaderna för genomförandet av en indirekt åtgärd skall vara stödberättigande skall de

(a) vara verkliga,

(b) ha uppstått under åtgärdens genomförande, med undantag för slutrapporter om avtalet om ekonomiskt stöd stipulerar att sådana skall utarbetas,

(c) vara konstaterade i enlighet med deltagarens vanliga principer och praxis för bokföring och förvaltning och enbart ha använts i syfte att uppnå den indirekta åtgärdens mål och förväntade resultat, på ett sätt som är förenligt med principerna om ekonomi, ändamålsenlighet och effektivitet,

(d) vara registrerade i deltagarens bokföring och betalda samt, i samband med bidrag från tredje part, i den tredje partens bokföring,

(e) inte inbegripa icke stödberättigande kostnader, i synnerhet konstaterbara indirekta skatter inklusive mervärdesskatt, avgifter, räntor, reserver för eventuella framtida förluster eller krav, valutakursförluster, kostnader förknippade med kapitalavkastning, deklarerade eller uppkomna kostnader, eller ersatta i samband med något annat gemenskapsprojekt, skulder och avgifter för skulder, orimliga eller obetänksamma utgifter och andra kostnader som inte uppfyller kraven i punkterna a–d.

För tillämpningen av a får genomsnittliga personalkostnader användas om de är förenliga med deltagarens förvaltningsprinciper och bokföringspraxis och inte avsevärt skiljer sig från de faktiska kostnaderna.

Artikel 31

Direkta stödberättigande kostnader och indirekta stödberättigande kostnader

1. Stödberättigande kostnader skall bestå av kostnader som direkt kan hänföras till åtgärden (nedan kallade ”direkta stödberättigande kostnader”) och, i tillämpliga fall, av kostnader som inte direkt kan hänföras till åtgärden men som har uppstått i direkt samband med de direkta stödberättigande kostnader som kan hänföras till åtgärden (nedan kallade ”indirekta stödberättigande kostnader”).

2. För täckningen av de indirekta stödberättigande kostnaderna får deltagarna välja ett schablonbelopp av sina totala direkta stödberättigande kostnader exklusive de direkta stödberättigande kostnaderna för utläggande på entreprenad.

3. Avtalet om ekonomiskt stöd för föreskriva att ersättningen för indirekta stödberättigande kostnader skall begränsas till en viss del av de direkta stödberättigande kostnaderna, exklusive de direkta stödberättigande kostnaderna för utläggande på entreprenad, i synnerhet för samordnings- och stödåtgärder och, i tillämpliga fall, för forskares utbildning och karriärutveckling.

Artikel 32

Övre gränser för finansiering

1. För verksamhet inom forskning och teknisk utveckling får gemenskapens ekonomiska bidrag uppgå till högst 50 % av de totala stödberättigande kostnaderna.

För offentliga organ, inrättningar för högre utbildning, forskningsorganisationer och små och medelstora företag får det emellertid uppgå till högst 75 % av de totala stödberättigande kostnaderna.

2. För verksamhet inom området demonstration får gemenskapens ekonomiska bidrag uppgå till högst 50 % av de totala stödberättigande kostnaderna.

3. För verksamhet som bedrivs inom ramen för samordnings- och stödåtgärder samt åtgärder för forskares utbildning och karriärutveckling får gemenskapens ekonomiska bidrag uppgå till högst 100 % av de totala stödberättigande kostnaderna.

4. För förvaltning och revisionsintyg samt annan verksamhet som inte omfattas av punkt 1, 2 eller 3 får gemenskapens ekonomiska bidrag uppgå till högst 100 % av de totala stödberättigande kostnaderna.

I sådan annan verksamhet som avses i första stycket ingår bland annat utbildning inom ramen för åtgärder som inte omfattas av finansieringsmetoden för forskares utbildning och karriärutveckling, samordning, nätverk och spridning.

5. Vid tillämpningen av punkt 1–4 skall stödberättigande kostnader efter avdrag för intäkter beaktas för fastställandet av gemenskapens ekonomiska bidrag.

6. För indirekta åtgärder där schablonbelopp eller klumpsummor används för hela den indirekta åtgärden skall punkt 1–5 tillämpas, där så är lämpligt.

Artikel 33

Rapportering och revision av stödberättigande kostnader

1. Regelbundna rapporter skall lämnas till kommissionen avseende stödberättigande kostnader, räntor till följd av förhandsfinansiering och intäkter förknippade med den berörda indirekta åtgärden och, i tillämpliga fall, attesteras med revisionsintyg i enlighet med budgetförordningen och genomförandebestämmelserna.

Eventuell samfinansiering i samband med den berörda åtgärden skall rapporteras och, i tillämpliga fall, bekräftas i slutet av åtgärden.

2. För offentliga organ, forskningsorganisationer och inrättningar för högre utbildning får det revisionsintyg som krävs enligt punkt 1 utfärdas av en behörig tjänsteman.

Artikel 34

Expertnätverk

1. Såvida inte annat föreskrivs i arbetsprogrammet skall gemenskapens ekonomiska bidrag till expertnätverk ske i form av en klumpsumma som skall beräknas efter det antal forskare som skall ingå i expertnätverket och åtgärdens varaktighet.

2. Värdet per enhet för klumpsummor som betalas ut enligt punkt 1 skall vara 23 500 euro per år och forskare.

Detta belopp skall justeras av kommissionen i enlighet med budgetförordningen och genomförandebestämmelserna.

3. I arbetsprogrammet skall det högsta antalet deltagare anges samt, i tillämpliga fall, det högsta antalet forskare som får användas som grund vid beräkningen av den övre gränsen för storleken av den klumpsumma som avses i punkt 1. Deltagare som ligger ovanför gränsen för det ekonomiska bidraget får emellertid delta om så är lämpligt.

4. Utbetalningen av de klumpsummor som avses i punkt 1 skall ske periodvis.

Dessa utbetalningar skall ske enligt en bedömning av hur det gemensamma verksamhetsprogrammet gradvis genomförs genom att integreringen av forskningsresurser och kapacitet mäts på grundval av indikatorer som förhandlats fram med konsortiet och angivits i avtalet om ekonomiskt stöd.

Underavsnitt 2Utbetalning, tilldelning, återbetalning och garantier

ARTIKEL 35

Utbetalning och tilldelning

1. Gemenskapens ekonomiska bidrag skall betalas ut till deltagarna via samordnaren.

2. Samordnaren skall föra register som gör det möjligt att när som helst avgöra hur stor del av gemenskapsmedlen som tilldelats varje deltagare.

Samordnaren skall på begäran översända denna information till kommissionen.

Artikel 36

Återbetalning

Kommissionen får fatta ett beslut om återbetalning i enlighet med budgetförordningen.

Artikel 37

Innehållande av belopp för att undvika risker

1. Beroende på risken när det gäller förfallna skulder som inte betalas in till gemenskapen får kommissionen hålla inne en liten del av gemenskapens ekonomiska bidrag till varje deltagare i en indirekt åtgärd för täckning av skulder som försumliga deltagare i indirekta åtgärder inte betalar in.

2. Punkt 1 skall inte tillämpas på följande:

(a) Offentliga organ, fysiska eller juridiska personer vars deltagande i den indirekta åtgärden garanteras av en medlemsstat eller ett associerat land och inrättningar för högre utbildning.

(b) Deltagare i åtgärder för forskares utbildning och karriärutveckling.

De typer av deltagare som avses i a–b skall var och en ansvara för sina egna skulder.

3. De belopp som hålls inne skall utgöra inkomster avsatta till sjunde ramprogrammet i enlighet med artikel 18.2 i budgetförordningen.

4. Vid slutet av ramprogrammet skall en bedömning göras avseende de belopp som krävs för att täcka kvarvarande risker. Summor som överstiger de beloppen skall återbetalas till ramprogrammet och utgöra inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål.

Kapitel III Spridning och utnyttjande samt nyttjanderätt

Artikel 38

Tillämpningen av de bestämmelser som ingår i detta kapitel skall inte påverka de särskilda regler för verksamhet inom ramen för temaområdet ”Forskning om fusionsenergi” som anges i kapitel IV.

Avsnitt 1Förgrundsinformation

UNDERAVSNITT 1 ÄGANDERÄTT

ARTIKEL 39

Äganderätt till förgrundsinformation

1. Förgrundsinformation skall vara gemenskapens egendom i följande fall:

(a) Samordnings- och stödåtgärder som utgörs av inköp eller tjänster som omfattas av reglerna för offentlig upphandling i enlighet med budgetförordningen.

(b) Samordnings- och stödåtgärder med oberoende experter.

2. Förgrundsinformation som är ett resultat av arbete som bedrivs inom ramen för andra indirekta åtgärder än de som avses i punkt 1 skall tillhöra de deltagare som har utfört det arbete som resulterat i den förgrundsinformationen.

3. Om anställda eller annan personal som arbetar för en deltagare har rätt att hävda rättigheter till förgrundsinformation skall deltagaren se till att dessa rättigheter kan utövas på ett sätt som är förenligt med de skyldigheter som deltagaren har enligt avtalet om ekonomiskt stöd.

Artikel 40

Gemensamt ägande av förgrundsinformation

1. I de fall flera deltagare gemensamt har utfört det arbete som genererat förgrundsinformationen och deras respektive andelar av arbetet inte går att fastställa , skall förgrundsinformationen vara avtalsparternas gemensamma egendom.

2. Om inget avtal om gemensam egendom har slutits avseende fördelningen och villkoren för utnyttjandet av denna egendom skall var och en av ägarna ha rätt att bevilja icke-exklusiva licenser till tredje part, utan någon rätt att utfärda underlicenser under följande villkor:

(a) Övriga ägare skall underrättas i förväg.

(b) Övriga ägare skall kompenseras på ett rättvist och rimligt sätt.

Artikel 41

Överföring av förgrundsinformation

1. Om en deltagare överför äganderätt till förgrundsinformation skall deltagaren se till att dennes skyldigheter, särskilt när det gäller beviljande av nyttjanderätt samt spridning och utnyttjande, överförs till förvärvaren i enlighet med avtalet om ekonomiskt stöd.

2. Om inget annat följer av deltagarens skyldigheter med avseende på konfidentialitet skall denne, i de fall deltagaren är skyldig att överföra nyttjanderätter, i förhand meddela övriga deltagare i samma åtgärd och ge dem tillräckligt med information om den nye ägaren till förgrundsinformationen för att de skall kunna utöva sina nyttjanderätter i enlighet med avtalet om ekonomiskt stöd.

De övriga deltagarna får emellertid, genom skriftlig överenskommelse, avstå sin rätt till att enskilt underrättas i förhand om överföringen av äganderätten sker från en deltagare till en särskilt identifierad tredje part.

3. Övriga deltagare får, till följd av ett meddelande i enlighet med första stycket i punkt 2, invända mot en överföring av äganderätten på grund av att det skulle inverka negativt på deras nyttjanderätt.

Om övriga deltagare kan påvisa att deras rättigheter skulle påverkas negativt skall den avsedda överföringen inte äga rum förrän de berörda parterna har kommit överens.

4. Där så är lämpligt får det i avtalet om ekonomiskt stöd genom kompletterande krav föreskrivas att kommissionen skall informeras i förväg om avsedda beviljanden av licenser eller överföringar av äganderätt till en tredje part.

Artikel 42

Bevarande av europeisk konkurrenskraft, medlemsstaternas försvarsintressen och etiska principer

Kommissionen får motsätta sig en överföring av äganderätt till förgrundsinformation, eller ett beviljande av en licens avseende förgrundsinformation, till en fysisk eller juridisk person som är etablerad i ett tredjeland som inte är anslutet till sjunde ramprogrammet, om den anser att detta inte är förenligt med utvecklingen av den europeiska ekonomins konkurrenskraft, medlemsstaternas försvarsintressen enligt artikel 24 i fördraget eller med etiska principer. I sådana fall skall överföringen av äganderätt eller beviljandet av en licens inte äga rum, såvida inte kommissionen övertygas om att lämpliga garantier införs.

Underavsnitt 2Skydd, publicering, spridning och utnyttjande

ARTIKEL 43

Skydd av förgrundsinformation

1. I de fall förgrundsinformation kan användas industriellt eller kommersiellt skall den som äger förgrundsinformationen sörja för adekvat och effektivt skydd av denna i enlighet med gällande lagstiftning samt med vederbörlig hänsyn till de berättigade intressen, framför allt kommersiella intressen, som deltagarna i den berörda indirekta åtgärden har.

Om en deltagare åberopar berättigat intresse skall deltagaren i alla händelser visa att den skulle åsamkas oproportionerligt stor skada.

2. Om en ägare till förgrundsinformation inte skyddar förgrundsinformation som den innehar äganderätten till och inte överför den till en annan deltagare i enlighet med artikel 41 och 42.2 får ingen spridning ske innan kommissionen har informerats.

I sådana fall får kommissionen, med den berörda deltagarens tillstånd, överta äganderätten av förgrundsinformationen och vidta åtgärder för att skydda den på ett lämpligt och effektivt sätt. Den berörda deltagaren får endast vägra att ge tillstånd om den kan visa att dennes berättigade intressen skulle åsamkas oproportionerligt stor skada.

Artikel 44

Förklaring avseende gemenskapens ekonomiska bidrag

I publikationer, patentansökningar som lämnas in av en deltagare eller på dennes vägnar, eller i samband med annan spridning förknippad med förgrundsinformation skall en förklaring ingå om att den berörda förgrundsinformationen skapats med hjälp av ekonomiskt bidrag från gemenskapen.

Villkoren för den förklaringen skall fastställas i avtalet om ekonomiskt stöd.

Artikel 45

Utnyttjande och spridning

1. Deltagarna skall utnyttja den förgrundsinformation som de har äganderätten till, eller tillse att den utnyttjas.

2. Varje deltagare skall se till att den förgrundsinformation som den har äganderätten till sprids så snabbt som möjligt. Om den underlåter att göra detta får kommissionen sprida förgrundsinformationen i enlighet med artikel 12 i fördraget.

3. Spridningen skall vara förenlig med immateriella rättigheter, konfidentialitet, de berättigade intressen som ägaren till förgrundsinformationen har och medlemsstaternas försvarsintressen enligt artikel 24 i fördraget.

4. Övriga berörda ägare skall underrättas i förväg om spridning.

Till följd av en sådan underrättelse får en berörd deltagare göra invändningar om den anser sig ha berättigade intressen avseende förgrundsinformationen som skulle kunna åsamkas oproportionerligt stor skada. I sådana fall får ingen spridning ske utan att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda dessa berättigade intressen.

AVSNITT 2NYTTJANDERÄTT TILL BAK- OCH FÖRGRUNDSINFORMATION

Artikel 46

Den bakgrundsinformation som avses

Deltagarna får definiera den bakgrundsinformation som krävs för den indirekta åtgärden i en skriftlig överenskommelse, och eventuellt utesluta viss bakgrundsinformation.

Artikel 47

Principer

1. Alla ansökningar om nyttjanderätt skall göras skriftligen.

2. Nyttjanderätt skall inte innefatta en rätt att utfärda underlicenser, såvida inte den som innehar äganderätten till för- eller bakgrundsinformationen samtycker till annat.

3. Exklusiva licenser får beviljas för viss för- eller bakgrundsinformation under förutsättning att alla deltagare skriftligen bekräftar att de avstår sin nyttjanderätt till den informationen.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 skall avtal om nyttjanderätt avseende för- eller bakgrundsinformation för deltagare eller tredje part utformas så att möjligheten till nyttjanderätt för andra deltagare upprätthålls.

5. Deltagarna i samma åtgärd skall snarast informera varandra om begränsningar av beviljandet av nyttjanderätt till bakgrundsinformation eller om andra begränsningar som väsentligen kan påverka beviljandet av nyttjanderätt.

6. Att en deltagare upphör att delta i en indirekt åtgärd skall inte påverka dennes skyldighet att bevilja nyttjanderätt till övriga deltagare i samma åtgärd enligt villkoren i avtalet om ekonomiskt stöd.

Artikel 48

Nyttjanderätt för genomförande av indirekta åtgärder

1. Nyttjanderätt till förgrundsinformation skall beviljas övriga deltagare i samma indirekta åtgärd om detta behövs för att dessa deltagare skall kunna fortsätta sitt eget arbete inom den indirekta åtgärden.

Sådan nyttjanderätt skall beviljas utan avgift.

2. Nyttjanderätt till bakgrundsinformation skall beviljas övriga deltagare i samma indirekta åtgärd om detta behövs för att dessa deltagare skall kunna fortsätta sitt eget arbete inom den indirekta åtgärden, förutsatt att den berörda deltagaren har rätt att bevilja den.

Sådan nyttjanderätt skall beviljas utan avgift, såvida inte annat avtalats av samtliga deltagare före anslutningen till avtalet om ekonomiskt stöd.

Artikel 49

Nyttjanderätt för utnyttjande

1. Deltagare i samma indirekta åtgärd skall ha nyttjanderätt till förgrundsinformation om den behövs för att de skall kunna utnyttja sin egen förgrundsinformation.

Sådan nyttjanderätt skall beviljas antingen till rättvisa och rimliga villkor eller utan avgift.

2. Deltagare i samma indirekta åtgärd skall ha nyttjanderätt till bakgrundsinformation om den behövs för att de skall kunna utnyttja sin egen förgrundsinformation, förutsatt att den berörda deltagaren har rätt att bevilja den.

Sådan nyttjanderätt skall beviljas antingen till rättvisa och rimliga villkor eller utan avgift.

3. Ansökningar om nyttjanderätt enligt punkterna 1 och 2 får lämnas in upp till ett år efter antingen

(a) den indirekta åtgärdens slut, eller

(b) det att deltagandet av den som innehar äganderätten till den berörda för- eller bakgrundsinformationen har upphört.

De berörda deltagarna får emellertid komma överens om en annan tidsfrist.

Kapitel IVSärskilda regler för deltagande i verksamhet inom ramen för temaområdet ”Forskning om fusionsenergi”

Artikel 50

Tillämpningsområde

De bestämmelser som ingår i detta kapitel gäller verksamhet inom ramen för temaområdet ”Forskning om fusionsenergi” i enlighet med vad som anges i det särskilda programmet. Vid eventuella konflikter mellan reglerna i detta kapitel och reglerna i kapitlen II och III skall reglerna i detta kapitel gälla.

Artikel 51

Forskning om fusionsenergi

Verksamhet inom temaområdet ”Forskning om fusionsenergi” får genomföras på grundval av de förfaranden och de regler för spridning och utnyttjande som anges inom ramen för följande:

(a) Associeringskontrakt mellan gemenskapen och medlemsstater eller associerade tredjeländer, eller fysiska eller juridiska personer i medlemsstater eller associerade tredjeländer.

(b) Det europeiska avtalet om fusionsutveckling (EFDA) som slutits mellan gemenskapen och organisationer i, eller som agerar för, medlemsstater och associerade länder.

(c) Europeiska gemensamma företaget för ITER, grundat på bestämmelserna i avdelning II, kapitel 5, i fördraget.

(d) Internationella avtal om samarbete med tredjeländer, eller andra juridiska personer som kan komma att upprättas genom sådana avtal, i synnerhet ITER-avtalet.

(e) Andra multilaterala avtal mellan gemenskapen och associerade organisationer, i synnerhet avtalet om personalförflyttning.

(f) Åtgärder för att dela kostnaderna för främjande av och bidragande till forskning om fusionsenergi med organ i de medlemsstater eller de länder som är associerade till sjunde ramprogrammet som inte har något associeringskontrakt.

Artikel 52

Gemenskapens ekonomiska bidrag

1. Reglerna för gemenskapens ekonomiska bidrag till den verksamhet som omfattas skall fastställas genom de associeringskontrakt som avses i artikel 51 (a) och de åtgärder för att dela kostnaderna som avses i artikel 51 f.

De årliga beloppen av gemenskapens ekonomiska bidrag skall inte överskrida 20 % under sjunde ramprogrammets löptid.

2. Efter samråd med den rådgivande kommitté för fusionsprogrammet som avses i artikel 7.2 i det särskilda programmet för genomförande av Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) sjunde ramprogram (2007–2011) för verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet får kommissionen finansiera följande:

(a) Inom ramen för associeringskontrakten med högst 40 %: utgifter inom särskilda samarbetsprojekt mellan de associerade som av den rådgivande kommittén har rekommenderats för prioriterat stöd och som har godkänts av kommissionen; prioriterat stöd skall koncentreras på åtgärder som är relevanta för ITER/DEMO, utom för projekt som redan fått prioritetsstatus under tidigare ramprogram.

(b) Åtgärder som genomförs inom ramen för det europeiska avtalet om fusionsutveckling, inbegripet upphandling, eller det gemensamma företag som avses i artikel 51 (c).

(c) Åtgärder som genomförs inom ramen för avtalet om personalförflyttning.

3. I samband med projekt och åtgärder som får ekonomiskt bidrag i enlighet med punkt 2 (a) eller (b) skall de fysiska eller juridiska personer som avses i artikel 51 (a) och (b) ha rätt att delta i de försök som genomförs med den berörda utrustningen.

4. Det ekonomiska bidrag från gemenskapen till åtgärder som genomförs inom ramen för ett internationellt avtal om samarbete som avses i artikel 51 (d) skall anges i enlighet med villkoren i ett sådant avtal eller av någon juridisk person som etableras genom det. Gemenskapen får administrera sitt deltagande och sitt ekonomiska bidrag till ett sådant avtal genom någon lämplig fysisk eller juridisk person.

Kapitel V Slutbestämmelser

Artikel 53

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

[1] EUT C , , s. .

[2] EUT C , , s. .

[3] EUT C , , s. .

[4] EUT C , , s. .

[5] EUT C , , s. .

[6] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

[7] EGT L 357, 31.12.2002, s. 1, senast ändrad genom kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 1261/2005 (EUT L 201, 2.8.2005, s. 3).

[8] Gemenskapsramar för statligt stöd till forskning och utveckling, EGT C 45, 17.2.1996, s. 5.

[9] EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

[10] EUT L 75, 22.3.2005, s. 67.