Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 18.7.2007

KOM(2007) 409 slutlig

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Att stärka den inre marknaden för mobil-TV

{SEK(2007) 980}{SEK(2007) 981}

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Att stärka den inre marknaden för mobil-TV

1. MOBIL-TV: EN CHANS FÖR EU

Mobil-TV innebär överföring av audiovisuellt innehåll till en mobil mottagare[1]. Mobil-TV har potentialen att genomgripande förändra vår upplevelse av television och audiovisuella tjänster. Vi får möjlighet att se alla innehåll, när som helst, var som helst, och får tillgång till en helt ny, interaktiv värld där den traditionella och beställningsbara konsumtionen av kreativa innehåll kompletteras med tjänster som är skräddarsydda för varje enskild konsuments behov och smak. Mobil-TV står i dag i gränssnittet mellan två mäktiga sociala tendenser: strävan efter ökad mobilitet och nya former av tillgång till medieinnehåll. Den har därför förutsättningar att bli en av de nästa tillväxtteknologierna för konsumtionsvaror.

Genom att förena mobil kommunikation , som är en av Europas mest dynamiska marknader, med audiovisuella innehåll är mobil-TV en innovativ och ytterst värdefull spjutspetstjänst. Beräkningar visar att denna marknad redan 2011 skulle kunna vara värd mellan 7 och 20 miljarder euro, och nå mellan 200 miljoner och 500 miljoner kunder över hela världen[2]. Detta är ett bra exempel på digital konvergens, ett kärnbegrepp i kommissionens strategi för informationssamhället, i2010. Digital konvergens medför nya affärsmöjligheter för EU, nya arbetstillfällen och nya tjänster för konsumenterna. Den bidrar därigenom till EU:s konkurrenskraft och välfärd, i linje med den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning och de åtgärder som antogs vid Europeiska rådets vårmöte 2006. Utvecklingen av mobil-TV passar väl till de mål som fastställts i kommissionens meddelande till det informella rådsmötet i Lahti om ett innovationsvänligt, modernt Europa[3].

De europeiska utrustningstillverkarna och tjänsteleverantörerna spelar en viktig roll i testningen av mobil-TV och dess kommersiella införande runt om i världen. Hittills har däremot införandet och spridningen av mobil-TV-tjänster i EU gått långsamt. Konkurrenter från EU:s viktigaste partners, främst i Asien och USA, har gjort stora framsteg, och Europa riskerar att förlora sin ledande konkurrensposition i fråga om mobila tjänster [4], och att missa en enorm chans till tillväxt och innovation, om man inte gör tillräckliga, väl samordnade insatser över hela EU.

Därför finns det behov av en plan för Europa. I dag befinner sig mobil-TV-marknaden ännu i ett mycket tidigt stadium. 2006 var ett viktigt år för pilotprojekt och annonseringar. Nu, 2007, har Italien, Finland, och i mindre utsträckning även Tyskland och Storbritannien, kommersiell drift. Ytterligare införanden på nationell nivå planeras i Tyskland, Frankrike och Spanien. Införandet går emellertid ytterst långsamt till följd av de tekniska och rättsliga osäkerhetsmomenten. Allmänt räknar men med att 2008 blir ett avgörande år för införandet av mobil-TV i EU, inte minst på grund av de viktiga idrottsevenemangen som äger rum då: EM i fotboll och Olympiaden. Dessa medför unika möjligheter att öka konsumenternas medvetenhet och förmå dem att pröva nya tjänster. Att ge Europas befolkning möjligheten att utnyttja dessa innovativa tjänster från och med 2008, och se till at EU:s företag deltar i denna innovation är mål av allmänt intresse som motiverar ett framtidsorienterat tillvägagångssätt från EU:s sida.

Nyckeln till ett lyckat genombrott för dessa innovativa tjänster i EU ligger i att skapa ett gynnsamt klimat för att operatörerna och konsumenterna skall kunna utnyttja den inre marknadens fördelar och uppnå de nödvändiga stordriftsfördelarna .

Mobil-TV-överföring kan ske på olika sätt, från direktsändning till tidsfördröjd sändning (time-shifted) eller beställningsbar sändning (on-demand). Dessutom kan mobila TV-tjänster sändas över olika nät, inklusive nät för mobilkommunikation, markbaserade broadcastsändningar, satellitkommunikation och Internet. Det finns en viktig skillnad mellan mobila TV-tjänster som är unicast (en till en) och tjänster som är broadcast (en till många)[5]. För detta meddelandes och den tillhörande konsekvensanalysens syften avses med mobil-TV endast mark- och broadcastbaserad mobil-TV . Denna ingränsning görs för att det redan finns en strategi och en rättslig ram för tjänster via befintliga mobilkommunikationsnät, och dessa tjänster är väl utvecklade i EU och ingår i de kommersiella anbuden från de flesta 3g-operatörerna. Dessutom är det bara via broadcast som man kan samtidigt överföra samma innehåll till ett stort antal användare, och detta är därför nyckeln till införandet av mobil-TV-tjänster på en massmarknad. Mobila satellittjänster kan också bli en viktig plattform för mobil-TV-tillämpningar. De väcker dock helt andra frågor än mobila markbaserade tjänster. Dessa behandlas i ett eget kommissionsinitiativ[6].

2. Framgångens nyckelfaktorer

2006 inledde kommissionen en dialog med berörda parter för att identifiera och behandla frågorna kring de mobil-TV-tjänster som håller på att utvecklas. Särskilt kan noteras att kommissionen har stött inrättandet av en paraplygrupp för branschen, Europeiska rådet för mobila radio- och tv-sändningar (European Mobile Broadcasting Council, EMBC) , ett forum som för första gången samlar alla branschens viktigaste aktörer, inklusive sändningsbolag, tillverkare, innehållsproducenter och telekomoperatörer. EMBC lade i mars 2007 fram rekommendationer till branschen. Medlemsstaterna har också regelbundet tillfrågats om specifika punkter inom ramen för institutionella fora som Gruppen för radiospektrumpolitik, Radiospektrumkommittén och Kommunikationskommittén[7]. Kommissionen kommer att fortsätta att rådgöra med berörda parter som konsumentorganisationerna, och uppmuntra industrin att fortsätta att satsa på driftskompatibilitet, inte minst på överförings- och underhållsnivå.

Till följd av detta samråd har tre grundförutsättningar för ett framgångsrikt införande av mobil-TV identifierats.

- Tekniska aspekter (standarder/driftskompatibilitet).

- En rättslig situation som främjar nyskapande och investeringar.

- Garantier för ett högkvalitativt spektrum för mobil-TV-tjänster.

2.1. Tekniska aspekter (standarder/driftskompatibilitet)

Om man kunde komma överens om en gemensam teknisk standard för mobil-TV skulle det ge de europeisk konsumenterna och branschen stora fördelar. Alla aktörer i mobil-TV-kedjan (utrustningstillverkare, tillämpningsutvecklare, sändningsbolag, de som sammanställer innehållen, mobiloperatörer) skulle få större säkerhet i fråga om tekniska beslut. Investeringar i tillverkning av utrustning och utveckling av tjänster är bara möjliga i en förutsägbar miljö, och de behövs för att skapa de stordriftsfördelar som krävs för att införa tjänsterna. Utrustningens och tjänsternas tillgänglighet och sjunkande priser kommer att främja efterfrågan, vilket i sin tur bidrar till att den kritiska massan uppnås och affärsidéerna kring mobil-TV kan bli hållbara .

Att GSM slog igenom över hela världen och gjorde Europa till världsledare i fråga om mobil kommunikation visar vilka fördelar som kan uppstå om alla näringslivets parter kommer överens om utvecklingen av en ny tjänst med en gemensam standard. Även på sändningsområdet råder ganska allmän konsensus om gemensamma standarder. I dag grundas sändningstekniken för alla digitala sändningsplattformar i EU på motsvarande standarder i DVB-familjen[8], som också aktivt förespråkas av Europeiska kommissionen i dess kontakter med tredjeländer, och som stöds av europeisk forskning. Om man kom överens om en gemensam standard skulle det göra det lättare för en mobilmottagare att kunna fungera på alla broadcastsända mobil-TV-nät i Europa, vilket skulle öka konsumenternas tilltro. De som inför mobil-TV-tjänster får dessutom mindre problem med sina teknikval. Det framgångsrika införandet av mobil-TV-tjänster i Japan, Sydkorea och USA beror på att man använt en enda, gemensam standard.

I dag finns det risk för uppsplittring på den inre marknaden i Europa, eftersom det finns olika mobil-TV-teknik för olika plattformar och de fördelar som beskrivs ovan därför inte nödvändigtvis kommer att förverkligas. Bland de test och kommersiella införanden som har ägt rum och som grundar sig på markbaserad digital teknik[9] är DVB-H [10] den som används i flest länder och som allmänt anses vara en öppen och robust standard. De övriga försöken och kommersiella införandena använder T-DMB [11]. Dessutom börjar man också testa annan teknik i Europa[12].

Kommissionen favoriserar branschinspirerade standardiserings- och driftskompatibilitetsinsatser, inte minst för teknik som befinner sig i en snabb utvecklingsfas. För mobil-TV inser EMBC fördelarna med en gemensam standard som skulle kunna medföra enorma stordriftsvinster i Europa. Men EMBC har inte föreslagit någon gemensam standard. Det krävs därför ytterligare insatser på detta område. I dagsläget verkar DVB-H vara den bästa kandidaten för framtidens marbaserade mobil-TV-tjänster i Europa . Redan i dag är det den mest använda standarden i Europa, och den håller också på att bli populär i den övriga världen. Cirka 40 pilotnätverk för DVB-H har skapats för provning runt om i världen, bland annat i USA och Asien. Av dessa har 25 genomförts i Europa. I EU har femton medlemsstater redan genomfört försök. Italien gick i spetsen med att införa DVB-H-tjänster kommersiellt, och har nu följts av Finland. Frankrike, Tyskland och Spanien förbereder sig också för att öppna driftsklara DVB-H-nät under 2007.

Det finns flera orsaker till varför Europas marknadsaktörer har valt DVB-H . DVB-H är helt kompatibelt i båda riktningar med DVB-T. Detta är särskilt viktigt i det europeiska sammanhanget, med dess övergång till digital sändning, eftersom DVB-T används som markbaserat digitalt sändningssystem överallt i Europa. Dessutom har nätoperatörerna teknisk erfarenhet av att bygga upp och driva DVB-T-nätverk. De flesta europeiska, asiatiska och amerikanska tillverkarna erbjuder DVB-H-utrustning och –systemlösningar, eftersom DVB-H är ett helt standardiserat system.

Därför tror kommissionen att DVB-H kommer att ligga till grund för ett framgångsrikt införande av markbaserade mobil-TV-tjänster i EU. Den kommer att uppmuntra dialogen i branschen så att ett brett samförstånd kan nås om DVB-H-tillämpningar. I detta syfte har kommissionen för avsikt att förbereda de insatser som krävs för att lägga till DVB-H i förteckningen över standarder [13] som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning[14]. Om man lade till DVB-H till förteckningen över standarder skulle det innebära att medlemsstaterna blir skyldiga att främja användningen av DVB-H för markbaserade mobil-TV-tjänster. Kommissionen uppmanar branschen at se till att alla kvarstående frågor om immateriell äganderätt i fråga om DVB-H snarast löses[15]. Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka situationen i EU och kan komma att lägga fram förslag i mitten av 2008, bland annat om hur man kan göra en öppen standard obligatorisk[16].

Driftskompatibilitet är ett annat viktigt mål . Tidigare erfarenheter, bland annat på området interaktiv television, har visat att en gemensam standard inte i sig räcker för att garantera driftskompatibilitet, särskilt på nivåerna över den fysiska signalöverföringen. Därför vill kommissionen uppmuntra de berörda parterna att samarbeta för att ge största möjliga antal konsumenter tillgång till tjänsterna, bland annat genom att tillämpa öppna standarder.

2.2. En rättslig situation som främjar nyskapande och investeringar i mobil-TV

De nationella systemen för tilldelning av tillstånd för mobila TV-tjänster varierar kraftigt. I många medlemsstater omfattas mobil-TV av de allmänna föreskrifterna för broadcasting. I vissa andra medlemsstater finns det inga särskilda regler eller så är regelverket för de nya tjänsterna fortfarande föremål för debatt. Hittills har det knappt gjorts några erfarenheter med broadcastingtjänster som uteslutande använder mobilsändning (dvs. som inte har något "traditionellt" sändningstillstånd enligt medielagstiftningen). Situationen ger upphov till en hög grad av rättslig osäkerhet och i vissa fall ett rättsligt tomrum som påverkar de potentiella mobil-TV-operatörerna på den inre marknaden negativt.

För att mobil-TV ska kunna slå igenom krävs ett smidigt rättsligt klimat med öppenhet och insyn. Naturligtvis förblir besluten om licenstilldelning medlemsstaternas behörighet, men näringslivet efterlyser klarhet i licensgivningsdjungeln och vill se en rimlig säkerhetsnivå för att starta mobil-TV-tjänster i olika medlemsstater´.

Licenssystemen för mobil-TV-tjänster måste ta hänsyn till den inre marknadens behov och målet bör vara ett jämlikt spelfält där de olika aktörerna kan konkurrera på lika villkor. Lagstiftningen i hela EU måste vara samstämmig så att klarhet kan nås om vilka regler som tillämpas och för att den rättsliga ramen skall uppmuntra till investeringar och innovation. Kommissionen anser att mobil-TV är en uppkommande tjänst och att inga orimliga krav bör föreskrivas. Exempelvis får man inte införa sändningsplikt för uppkommande tjänster[17], och andra traditionella sändningskrav kan också vara olämpliga för mobil-TV. Medlemsstaterna uppmanas att identifiera och undanröja alla sådana rättsliga hinder. Medlemsstaterna bör inte heller förbjuda gemensam användning av infrastruktur[18] och bör uppmuntra till samlokalisering där det behövs för att underlätta nätverksspridning, och genomdriva det om det behövs av eventuella miljöskäl[19].

I fråga om de olika rättsliga systemen och licensförfarandena kommer kommissionen att uppmuntra till kontakter mellan medlemsstaterna för utbyte av information och bästa praxis. Kommissionen kommer att ge vägledning i lagstiftningsfrågor, bland annat i form av riktlinjer och rekommendationer.

2.3. Garantier för ett högkvalitativt spektrum för mobil-TV-tjänster.

En nyckelfaktor för framgångsrik mobil-TV är tillgång till radiospektrum. Spektrumet är grundförutsättningen för mobil-TV-tjänster, och påverkar driftskompatibiliteten, användarvänligheten och operatörernas kostnader. Medlemsstaterna och kommissionen måste tillsammans försöka komma fram till en spektrumspolitik som ger den höga grad av samordning som konsumenterna och branschen kräver. Medlemsstaterna är eniga om de fördelar en sådan EU-övergripande strategi skulle medföra.

Om man beaktar de olika spektrumbehoven är ett av de största problemen i detta skede i innovationscykeln att man måste se till att de typer av radiospektrumresurser som behövs kan göras tillgängliga så snabbt som möjligt i så många regioner i Europa som möjligt. Därför måste medlemsstaterna se till att spektrumet för mobil-TV så snart som möjligt görs tillgängligt i lämpliga frekvensband.

En viktig punkt att beakta är övergången till digital-TV i Europa, som redan har kommit ganska långt i vissa medlemsstater. Den analoga televisionen ska stängas av till 2012[20]. Därigenom frigörs stora mängder värdefullt spektrum (Digital Dividend) . Det är viktigt att detta spektrum fördelas på ett samordnat sätt i Europa om man vill dra fördel av övergången till digital-TV och möjliggöra nya, innovativa tjänster runt om i EU. Mobil-TV är en kandidat som bör få fördel av det frigjorda frekvensutrymmet[21]. Naturligtvis kan även andra frekvensband övervägas, liksom frågor avseende tidsfrister och genomförbarhet. Dessutom är det viktigt att fundera på bestämmelser om gränsöverskridande tjänster .

Spektrumet i UHF-bandet (470–862 MHz) anses på grund av sina tekniska egenskaper vara bäst lämpat för mobila multimedietjänster. Det ger också fördelar tack vare kompatibiliteten mellan DVB-H och DVB-T. Användningen av detta spektrum begränsas emellertid av de olikartade nationella strategierna för det frigjorda frekvensutrymmet, och av bristande samordning på EU-nivå. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att ställa delar av UHF-spektrumet till förfogande för mobil-TV-tjänster när det frigörs. Kommissionen har uppmanat medlemsstaterna att undersöka om det är möjligt att viga ett band inom det frigjorda frekvensutrymmet för mobil-TV . I ett meddelande från kommissionen om frigjort frekvensutrymme (Digital Dividend), som är planerat för slutet av 2007, fastställs kommissionens strategi för användningen av det frekvensutrymme som frigörs genom nedsläckningen, särskilt UHF-bandet.

Kommissionen samarbetar dessutom redan med medlemsstaterna för att se till att åtminstone vissa harmoniserade frekvenser tillhandahålls för införandet av mobil-TV-tjänster. Det s.k. L-bandet (1452–1492 MHz), som i dag används av vissa medlemsstater för DAB-baserad digitalradio[22], kan visa sig bli en nödlösning på flera marknader där inget annat frekvensband finns tillgängligt. Kommissionen har lagt fram förslag om att öppna upp användningen av detta band så att det blir tillgängligt för ett större antal tekniker, som mobila multimedietjänster.

3. En samordnad strategi för mobil-TV

Detta meddelande behandlar frågor som rör EU:s rättsliga ramar för elektronisk kommunikation (teknik, tillståndsgivning och spektrumspolitik). Om mobil-TV ska kunna införas framgångsrikt krävs emellertid också andra faktorer som tillgång till innehåll . Det föreslagna nya direktivet om audiovisuella medietjänster förväntas skapa moderna ramar, även för mobil-TV-innehåll, både som broadcast- och som beställtjänst.

En annan viktig uppgift är att tillhandahålla högkvalitativa mobil-TV-innehåll så flexibelt att de kan kommas åt från olika plattformar och över alla olika typer av gränser, samtidigt som rättighetsinnehavarna garanteras korrekt ersättning. För att göra det möjligt att njuta av mobil-TV när som helst, var som helst och med vilken apparat som helst krävs ett nytt grepp och nya strategier för copyrightfrågor , som bland annat kan omfatta EU-övergripande licenser.

Kommissionen håller på att utarbeta ett meddelande om online-innehåll , som ska antas under 2007 och som också behandlar vissa av dessa frågor. Det kommer att vara av intresse för införandet av mobil-TV.

4. Kommande åtgärder

Mobil-TV är en ny, lovande konvergerande plattform som kan komma att spela en viktig roll för att förknippa telekommunikation och den audiovisuella världen. Konvergens är en nyckelaspekt i i2010-initiativet, eftersom det ger nya affärsmöjligheter i EU, och skapar sysselsättning och nya konsumenttjänster. Därigenom bidrar det till konkurrenskraften och välfärden i EU. För att mobil-TV ska kunna införas med framgång i EU krävs alla berörda parters stöd och aktiva samarbete. De viktigaste insatserna som krävs sammanfattas i det följande.

Medlemsstaterna uppmanas göra följande:

- Underlätta införandet av mobil-TV genom att ta hänsyn till behovet av maximal driftskompatibilitet. Detta innebär att de bör främja införandet av DVB-H på sitt respektive territorium.

- Skapa gynnsamma villkor för mobil-TV-tjänster och samordna med varandra så att utbyte av bästa praxis i fråga om tillståndsgivning möjliggörs.

- Så snart som möjligt tillhandahålla spektrum för mobil sändning, bland annat inom UHF-bandet, när detta blir tillgängligt.

Branschen uppmanas göra följande:

- Sträva efter maximal driftskompatibilitet, bland annat genom att främja konsensus om en gemensam öppen standard (DVB-H).

- Bidra till ett framgångsrikt införande av mobil-TV i Europa genom löpande dialog och samarbete.

Kommissionen kommer att göra följande:

- Främja konsensus om en gemensam öppen standard. Konkret innebör det att branschens dialog uppmuntras och att man förbereder sig för att ta med DVB-H i den officiella förteckningen över standarder i EU.

- Övervaka medlemsstaternas genomförande av föregående etapp och eventuellt lägga fram förslag i mitten av 2008, bland annat, om så krävs och är lämpligt, om hur man kan göra en öppen standard obligatorisk.

- Tillhandahålla vägledning om samstämmiga ramar för licenstilldelningsförfarandena runt om i EU. Identifiera bästa praxis i EU och främja dess antagande i medlemsstaterna.

- Identifiera en EU-strategi för det frigjorda frekvensutrymmet (Digital Dividend) (UHF-bandet) som omfattar tillhandahållande av spektrum för mobila broadcastingtjänster.

[1] Det finns olika apparater som lämpar sig för att ta emot mobil-TV, men den vanligast förekommande är mobiltelefonen.

[2] Se konsekvensbedömningens överblick över marknadsanalyserna.

[3] Meddelande från kommissionen till Europeiska rådet (det informella mötet den 20 oktober 2006 i Lahtis, Finland) Ett innovationsvänligt, modernt Europa, KOM(2006) 589, 12.10.2006, EUT C 332, 30.12.2006, s. 42.

[4] Under våren 2007 fanns det exempelvis över 4 miljoner användare i Sydkorea och över 7 miljoner i Japan. Detta kan jämföras med maximalt 500 000 kunder i EU.

[5] Enligt EMBC är mobila broadcasttjänster en metod att simultant distribuera multimedieinnehåll till många mottagare (potentiellt) utan att känna till mottagaren.

[6] Kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna antagit beslut 2007/98/EG (EGT L 43, 15.2.2007, s. 32) enligt vilket 2GHz-frekvensbanden reserveras för mobila satellittjänster och kompletterande markkomponenter, vilket banar väg för en möjlig utveckling av mobila TV-tjänster på dessa frekvensband. Kommissionen föreslår också att man på EU-nivå samordnar tillståndsförfarandena och urvalet av operatörer så att satellitsystemens gränsöverskridande egenskaper beaktas i tillräcklig utsträckning.

[7] Underkommittén för tillståndsgivning.

[8] DVB-S och DVB-S2 för satellitsändning, DVB-C för kabel och DVB-T för digital markbaserad sändning.

[9] Hybrida satellit-/markbaserade system utvecklas också för att skapa alternativ till de rent markbaserade systemen. De ger större täckning än rent markbaserade system. DVB-SH är ett sådant hybridsystem som består av DVB-H anpassad för S-bandet och hybriddriftskonceptet (satellit/mark).

[10] Digital Video Broadcast transmission to Handheld terminals, en ETSI-standard som grundas på SVB-T standarderna.

[11] Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting, en ETSI-standard som grundas på T-DAB, inbegripet DAB-IP (IP-TV över DAB-protokoll). T-DMB användes i Tyskland för att införa en tjänst i samband med VM i fotboll 2006. DAB-IP används i dag i Storbritannien.

[12] Bl.a. MediaFLO (Media Forward Link Only).

[13] Kommissionens beslut av den 11 december 2006 om en förteckning över standarder och/eller specifikationer för elektroniska kommunikationsnät, kommunikationstjänster och tillhörande faciliteter och tjänster, som ersätter alla tidigare versioner [delgivet med nr K(2006) 6364] (2007/176/EG), EUT L 86, 27.3.2007, s. 11.

[14] Direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, (EGT L 108, 24.4.2002, s. 23). Det förfarande som avses beskrivs i artikel 17.1, där samråd med medlemsstaterna och ytterligare ett särskilt beslut från kommissionen föreskrivs för ett sådant offentliggörande.

[15] I ljuset av de positiva erfarenheterna med DVB-T har en patentpool skapats för DVB-H.

[16] I enlighet med artikel 17.3 i direktiv 2002/21/EG. Det skulle omfatta offentliggörande av ett meddelande i EUT med en uppmaning till alla berörda parter att yttra sig. Förslag från kommissionen i enlighet med artikel 17.3 skulle åtföljas av en detaljerad konsekvensanalys.

[17] Enligt artikel 31 i direktiv om samhällsomfattande tjänster (2002/22/EG, EGT L 108, 24.4.2002, s. 51) får sändningsplikt endast föreskrivas för nätverk som av ett betydande antal användare utnyttjas som främsta källa för radio- och TV-sändningar.

[18] Sådana överenskommelser har redan förekommit på vissa marknader, för infrastruktur för GSM och/eller UMTS. De har fått undantag av kommissionen enligt EU:s konkurrenslagstiftning. Se exempelvis kommissionens beslut av den 16 juli 2003 (mål COMP/38.369: T-Mobile Deutschland/O2 Germany: Network Sharing Rahmenvertrag), (EUT L 75, 12.3.2004, s. 32) och Förstainstansrättens dom av den 2 maj 2006 (mål T-328/03).

[19] I enlighet med artikel 12 i direktiv 2002/21/EG (ramdirektivet).

[20] Detta måldatum stöds av rådet. Vissa medlemsstater eftersträvar emellertid ett senare datum för avstängning.

[21] Detta bekräftades vid det informella möte för EU:s telekommunikationsministrar som det finska ordförandeskapet organiserade i Bryssel den 10 december 2006.

[22] Digital Audio Broadcasting (Digital rundradio). DAB är en viktig teknik för digital radio.