Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering /* KOM/2008/0728 slutlig - CNS 2008/0209 */[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 12.11.2008

KOM(2008) 728 slutlig

2008/0209 (CNS)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående av ett avtal om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering undertecknades i Bryssel den 16 november 2000. I artikel 12 b i avtalet anges följande: ” Detta avtal skall ingås för en inledande period som avslutas den 31 december 2002 och kan därefter förlängas genom överenskommelse mellan parterna med ytterligare fem år .”

2. Genom beslut EG/798/2003 av den 5 juni 2003 ingick rådet avtal om att förlänga avtalet med ytterligare fem år.

Vid mötet i den gemensamma kommittén för det vetenskapliga och tekniska samarbetet den 28 juni 2007, uttryckte båda parterna sitt intresse av att förnya avtalet. Vid mötet i ständiga partnerskapsrådet EU-Ryssland den 26 maj 2006 kom parterna överens om att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att förnya avtalet.

3. Ett förnyande med ytterligare fem år skulle ligga i båda parters intresse då det säkerställer kontinuiteten i de vetenskapliga och tekniska förbindelserna mellan Ryssland och Europeiska gemenskapen.

4. Eftersom innehållet i det förnyade avtalet kommer att vara identiskt med innehållet i det nu gällande avtalet, som löper ut den 20 februari 2009, skulle det inte vara meningsfullt att följa de normala förfarandena för förnyande (artikel 300.1 i EG-fördraget). Båda parter gynnas av ett snabbt förnyande och därför föreslås ett enstegsförfarande (ett förfarande och en enhetlig akt med undertecknande och slutsats). Det ska finnas en hänvisning till detta förnyade avtal i det nya avtalet mellan EU och Ryssland, för vilket förhandlingar inleddes vid toppmötet mellan EU och Ryssland i Khanty-Mansiysk den 27 juni 2008.

5. Bägge avtalsparter är måna om att säkerställa kontinuiteten i det pågående samarbetet (särskilt vad avser sådan verksamhet i samarbete med tredjeländer som endast kan drivas på grundval av ett samarbetsavtal).

6. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommissionen att rådet

- på gemenskapens vägnar och efter samråd med Europaparlamentet godkänner att ett avtal ingås i syfte att förnya avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering,

- bemyndigar rådets ordförande att utse den person som ska vara bemyndigad att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen.

- 2008/0209 (CNS)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om ingående av ett avtal om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 170.2, jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av kommissionens förslag[1],

med beaktande av Europaparlamentets yttrande[2], och

av följande skäl:

1. Genom sitt beslut av den 16 november 2000[3] godkände rådet ingåendet av ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering.

2. I artikel 12 b i avtalet anges följande: ” Detta avtal skall ingås för en inledande period som avslutas den 31 december 2002 och kan därefter förlängas genom överenskommelse mellan parterna med ytterligare fem år .”

3. Vid mötet i den gemensamma kommittén för det vetenskapliga och tekniska samarbetet som hölls i Bryssel den 28 juni 2007 uttryckte parterna att de var överens om att förlänga avtalet med ytterligare fem år. Avtalsparterna anser att det vore av ömsesidigt intresse att förnya avtalet inom en snar framtid. Vid mötet i ständiga partnerskapsrådet EU-Ryssland den 26 maj 2008 kom parterna överens om att vidta nödvändiga åtgärder i syfte att förnya avtalet.

4. Innehållet i det förnyade avtalet kommer att vara identiskt med innehållet i det avtal som löper ut den 20 februari 2009.

5. Avtalet om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering bör godkännas på gemenskapens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering med ytterligare fem år godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den person som ska vara bemyndigad att underteckna avtalet med bindande verkan för gemenskapen.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning .

Utfärdat i Bryssel den […]

På rådets vägnar

Ordförande

BILAGA

AVTAL

om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering

EUROPEISKA GEMENSKAPEN (nedan kallad gemenskapen ), å ena sidan,

och

RYSKA FEDERATIONENS REGERING, å andra sidan,

nedan kallade parterna ,

SOM BEAKTAR den betydelse som vetenskap och teknologi har för deras ekonomiska och sociala utveckling,

SOM INSER att gemenskapen och Ryska federationen bedriver forskning och teknisk verksamhet på flera områden av gemensamt intresse, samt att ömsesidigt deltagande i varandras forsknings- och utvecklingsverksamheter medför ömsesidiga fördelar,

SOM BEAKTAR avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering som undertecknades i Bryssel den 16 november 2000 och som löper ut den 20 februari 2009,

SOM ÖNSKAR fortsätta sitt vetenskapliga och tekniska samarbete på den formella grund som lagts genom det avtalet,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering som undertecknades i Bryssel den 16 november 2000 och som löper ut den 20 februari 2009, förnyas härmed med ytterligare fem år.

Artikel 2

Detta avtal träder i kraft den dag då parterna skriftligen har underrättat varandra om att de respektive interna förfaranden som krävs för att avtalet ska träda i kraft har slutförts.

Artikel 3

Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska samt på ryska, vilka alla texter är lika giltiga.

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

FÖRSLAGETS BENÄMNING:

Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering

BERÖRDA DELAR I DEN VERKSAMHETSBASERADE FÖRVALTNINGEN/BUDGETERINGEN

Politikområde/verksamhet som berörs:

Politisk strategi och samordning för i synnerhet generaldirektoraten RTD, JRC, ENTR, INFSO och TREN.

BERÖRDA BUDGETRUBRIKER

Budgetrubriker (driftsposter och tillhörande poster för tekniskt och administrativt stöd (före detta B/A-poster)) – nummer och benämning:

Kostnader i samband med genomförandet av avtalet (workshoppar, seminarier, möten m.m.) kommer att föras till de administrativa budgetrubrikerna för särskilda program inom europeiska gemenskapens ramprogram (xx.01.05.03).

Tid under vilken åtgärden kommer att pågå och påverka budgeten:

Varaktigheten är fem år och förnyas efter överenskommelse mellan parterna i enlighet med artikel 12 i avtalet.

Budgettekniska uppgifter

Budgetrubrik | Typ av utgifter | Nya | Bidrag från Eftaländer | Bidrag från ansökande länder | Rubrik i budgetramen |

08.01.05.03 | Icke-oblig. utg. | Icke-diff. anslag[4] | NEJ | JA | JA | nr [1a] |

SAMMANFATTNING AV RESURSBEHOVEN

Finansiella resurser

Åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Typ av utgifter | Avsnitt nr | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Totalt |

Driftsutgifter[5] |

Åtagandebemyndiganden | 8.1 | a | 0 | 0 |

Betalningsbemyndiganden | b | 0 | 0 |

Administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet[6] |

Tekniskt och administrativt stöd | 8.2.4 | c | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.550 |

TOTALT REFERENSBELOPP |

Åtagandebemyndiganden | a+c | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.550 |

Betalningsbemyndiganden | b+c | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.550 |

Administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet[7] |

Personalutgifter och därtill hörande utgifter (icke-diff. anslag) | 8.2.5 | d |

Andra administrativa utgifter än personalutgifter och därtill hörande utgifter som inte ingår i referensbeloppet | 8.2.6 | e |

Totala beräknade utgifter för åtgärden

TOTALA ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN inklusive personalutgifter | a+c+d+e | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.550 |

TOTALA BETALNINGS-BEMYNDIGANDEN inklusive personalutgifter | b+c+d+e | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.550 |

Uppgifter om samfinansiering

Om förslaget innefattar samfinansiering från medlemsstaterna eller andra parter (ange vilka) ska en beräkning av nivån på samfinansieringen anges i nedanstående tabell (ytterligare rader kan läggas till om det gäller flera parter):

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Samfinansierande part | År n | n+1 | n+2 | n+3 | n+4 | n+5 och följ-ande bud-getår | Totalt |

…………………… | f |

TOTALA ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN inklusive samfinansiering | a+c+d+e+f |

Förenlighet med den ekonomiska planeringen

x Förslaget är förenligt med gällande ekonomisk planering.

( Förslaget kräver omfördelningar under den berörda rubriken i budgetramen.

( Förslaget kan kräva tillämpning av bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet[8] (dvs. flexibilitetsmekanismen eller revidering av budgetplanen).

Påverkan på inkomsterna

x Förslaget påverkar inte inkomsterna.

( Förslaget påverkar inkomsterna enligt följande:

Miljoner euro (avrundat till en decimal)

Före åtgärden [år n-1] | Situation efter åtgärden |

Personal totalt (antal) |

BESKRIVNING OCH MÅL

Behov som ska tillgodoses på kort eller lång sikt

Detta beslut kommer att ge båda parter möjlighet att fortsätta, förbättra och intensifiera samverkan inom områden av gemensamt och tekniskt intresse.

Mervärdet av en åtgärd på gemenskapsnivå – förslagets förenlighet med övriga finansiella instrument – eventuella synergieffekter

Detta avtal grundar sig på principerna om ömsesidig nytta, båda parters möjligheter att samarbeta, (t.ex. i gemensamma eller samordnade ansökningsomgångar för gemensamma projekt), i varandras program och verksamheter som överensstämmer med avtalets syfte, samt ett välfungerande skydd och en rättvis fördelning av immateriella rättigheter. Förslaget omfattar också tjänsteresor för experter och tjänstemän från EU samt workshoppar, seminarier och möten som kommer att hållas i Europeiska gemenskapen och Ryska federationen. Samarbetet inom vetenskap och teknik inom ramen för detta avtal kompletterar och stödjer annan gemenskapsverksamhet som bedrivs med Ryska federationen.

Förslagets mål och förväntade resultat samt indikatorer för dessa inom ramen för den verksamhetsbaserade förvaltningen

Detta beslut bör möjliggöra för såväl Ryska federationen som Europeiska gemenskapen att dra ömsesidig nytta av de vetenskapliga och tekniska framsteg som görs genom deras respektive forskningsprogram. Det ska även möjliggöra utbyte och överföring av kunskap till nytta för forskarsamhället, industrin och medborgarna.

Metod för genomförande (preliminärt)

Centraliserad förvaltning

x Direkt av kommissionen

Indirekt genom delegering till

genomförandeorgan

ٱsådana av gemenskaperna inrättade organ som avses i artikel 185 i budgetförordningen

ٱ nationella offentligrättsliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning

ٱ Delad eller decentraliserad förvaltning

ٱ Tillsammans med medlemsstaterna

ٱ Tillsammans med tredjeländer

Gemensam förvaltning med internationella organisationer (ange vilka)

Anmärkningar:

ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

Övervakningssystem

Kommissionens avdelningar kommer att regelbundet utvärdera samtliga åtgärder som utförts inom samarbetsavtalet. Dessutom kommer gemenskapen och Ryssland att genomföra en regelbunden, gemensam utvärdering av dem. Utvärderingen ska omfatta följande:

a) Resultatindikatorer

- antal tjänsteresor och möten,

- antal samarbetsområden.

b) Insamling av information:

Baserat på information om ramprogrammets särskilda program och information som Ryska federationen givit den gemensamma kommittén enligt avtalet.

c) Kommissionen kommer att utvärdera de åtgärder som omfattas av detta deltagande före utgången av den femåriga genomförandeperioden.

Utvärdering

Förhandsutvärdering

Kommissionen kommer att utvärdera de åtgärder som omfattas av detta samarbetsavtal före utgången av den femåriga genomförandeperioden.

Åtgärder som har vidtagits med anledning av en interims- eller efterhandsutvärdering (lärdom som dragits av liknande åtgärder)

För gemenskapens vidkommande grundar sig beslutet att förlänga avtalet på mötet i ständiga partnerskapsrådet EU-Ryssland den 26 maj 2008.

Bestämmelser om och tidsintervall för framtida utvärderingar

Avtalsparterna ska varje år granska tillämpningen av avtalsvillkoren inom ramen för möten som hålls i den gemensamma kommitté som avses i avtalets artikel 6. En förlängning av avtalet kommer att ske vid en gemensam överenskommelse mellan parterna om ytterligare femårsperioder.

BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Om det för ramprogrammets genomförande behövs externa uppdragstagare eller om finansiellt stöd ges till tredje part, ska kommissionen i lämpliga fall genomföra finansiella revisioner, särskilt om det finns anledning att ifrågasätta verklighetsförankringen hos det arbete som utförts eller beskrivs i verksamhetsrapporterna.

Gemenskapens finansiella revisioner kommer antingen att genomföras av gemenskapens egen personal eller av revisorer som godkänts enligt lagen i det land där den ifrågavarande parten är etablerad. Gemenskapen väljer fritt revisorer och strävar efter att undvika intressekonflikter som den granskade parten gjort gemenskapen uppmärksam på.

Vid genomförandet av forskningsverksamheterna skyddar kommissionen dessutom Europeiska gemenskapens ekonomiska intressen genom effektiva kontroller och, vid upptäckt av oegentligheter, genom effektiva åtgärder samt avskräckande och rimliga påföljder.

För detta kommer regler om kontroller, åtgärder och påföljder i enlighet med förordningarna nr 2988/95, 2185/96, 1073/99 och 1074/99 att införas i alla kontrakt som används för programmens genomförande.

I kontrakten ska särskilt följande föreskrivas:

- Införande av särskilda klausuler om skydd av gemenskapens ekonomiska intressen genom granskningar och kontroller av det utförda arbetet.

- Genomförande av administrativa granskningar avseende bedrägeribekämpning i enlighet med förordningarna nr 2185/96, 1073/99 och 1074/99.

- Tillämpning av administrativa påföljder i enlighet med ramförordning 2988/95, inklusive svartlistning, för alla oegentligheter som uppsåtligen eller till följd av oaktsamhet begås vid kontraktens genomförande.

- Betalningskrav i samband med oegentligheter och bedrägeri ska vara verkställbara i enlighet med artikel 256 i EG-fördraget.

Som en rutinåtgärd kommer ansvarig personal vid GD Forskning dessutom att genomföra ett internt revisions- och kontrollprogram med avseende på de vetenskapliga och budgetrelaterade aspekterna. Internrevision kommer att utföras av enheten för internrevision på GD Forskning och lokala kontroller kommer att genomföras av Europeiska unionens revisionsrätt.

NÄRMARE UPPGIFTER OM RESURSBEHOVEN

Kostnader för förslaget fördelade på mål

Åtagandebemyndiganden i miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Tjänstemän eller tillfälligt anställda[11] (XX 01 01) | A*/AD |

B*, C*/AST |

Personal som finansieras[12] genom art. XX 01 02 |

Övrig personal[13] som finansieras genom art. XX 01 04/05 |

TOTALT |

Beskrivning av de arbetsuppgifter som åtgärden för med sig

Förvaltningen av avtalet kommer att medföra tjänsteresor och möten för experter och tjänstemän från Ryssland och EU.

Beskrivning av hur behovet av personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna kommer att tillgodoses

x Tjänster som för närvarande avdelats för att förvalta det program som ska ersättas eller förlängas.

( Tjänster som redan har avdelats inom ramen för den årliga politiska strategin/det preliminära budgetförslaget för år n.

( Tjänster som kommer att begäras i samband med nästa årliga politiska strategi/preliminära budgetförslag

( Tjänster som kommer att tillföras genom omfördelning av befintliga resurser inom den förvaltande avdelningen (intern omfördelning).

( Tjänster som krävs för år n, men som inte planerats inom ramen för den årliga politiska strategin/det preliminära budgetförslaget för det berörda året

Övriga administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet (XX 01 04/05 – utgifter för administration)

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetrubrik (nummer och benämning) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALT |

Övrigt tekniskt och administrativt stöd | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.660 |

-internt |

-externt |

Totalt tekniskt och administrativt stöd | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.660 |

För organisering av workshoppar, konferenser och seminarier för att gynna informationsutbyte och öka det vetenskapliga samarbetet mellan Ryssland och EG.

Kostnader för personal och därtill hörande kostnader som inte ingår i referensbeloppet

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Typ av personal | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Totalt |

Tjänstemän och tillfälligt anställda (XX 01 01) |

Personal som finansieras genom artikel XX 01 02 (extraanställda, nationella experter, kontraktsanställda, osv.) (ange budgetrubrik) |

Totala kostnader för personal och därtill hörande kostnader (som INTE ingår i referensbeloppet) |

Beräkning – Tjänstemän och tillfälligt anställda

Belopp angivet på grundval av den årliga kostnaden för en tjänsteman (alla kategorier inräknade):

Beräkning – Personal som finansieras genom artikel XX 01 02

Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet Miljoner euro (avrundat till tre decimaler) |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTALT |

XX 01 02 11 01 – Tjänsteresor |

XX 01 02 11 02 – Konferenser och möten |

XX 01 02 11 03 – Kommittéer[15] |

XX 01 02 11 04 – Studier och samråd |

XX 01 02 11 05 - Informationssystem |

Övriga förvaltningsutgifter totalbelopp (XX 01 02 11) |

3 Övriga utgifter av administrativ karaktär (specificera genom att ange budgetrubrik) |

Totala administrativa utgifter, utom personalkostnader och därtill hörande kostnader (som INTE ingår i referensbeloppet) |

Beräkning – Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet

[1] EUT C […], […], s. […].

[2] EUT C […], […], s. […].

[3] EUT L 299, 28.11.2000, s. 14

[4] Icke-differentierade anslag.

[5] Utgifter som inte omfattas av kapitel xx 01 i avdelning xx.

[6] Utgifter som omfattas av artikel xx 01 04 i avdelning xx.

[7] Utgifter som omfattas av andra artiklar inom kapitel xx 01 än artiklarna xx 01 04 eller xx 01 05.

[8] Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet.

[9] Ytterligare kolumner kan läggas till vid behov, dvs. om åtgärdens löptid är längre än 6 år.

[10] Se beskrivning i avsnitt 5.3.

[11] Kostnaderna för dessa ingår INTE i referensbeloppet.

[12] Kostnaderna för dessa ingår INTE i referensbeloppet.

[13] Kostnaderna för dessa ingår i referensbeloppet.

[14] Det ska göras en hänvisning till den särskilda finansieringsöversikten för det eller de berörda genomförandeorganen.

[15] Ange vilken typ av kommitté som avses samt vilken grupp den tillhör.