Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

25.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 200/63


Yttrande från Regionkommittén om ”patientsäkerhet”

(2009/C 200/12)

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

En bättre definition av de lokala och regionala myndigheternas roll inom de föreslagna insatserna som överensstämmer med deras roll inom nationell lagstiftning om tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster.

En bättre definition av medborgarnas och deras sammanslutningars deltagande i de planerings- och beslutsprocesser som rör riskhanteringen.

Tillfogande av en hänvisning till processer, indikatorer och standarder för riskhantering och patientsäkerhet i systemen för godkännande, ackreditering och certifiering av hälso- och sjukvårdsinstitutioner.

Fastställande av särskilda kanaler för rättslig och lagstiftningsmässig säkerhet som främjar vårdpersonalens rapportering av misstag, avvikande händelser och tillbud.

Införande av riskhantering och patientsäkerhet i (hög)skolornas läroplaner och inom fortbildningen för läkarstuderande och annan vårdpersonal.

Infogande av tilläggsrekommendationer som kan stärka det arbete som redan pågår inom vissa vetenskapliga kommittéer med att kartlägga lagstiftningsinstrument och förfaranden som särskilt avser säker användning av läkemedel.

Föredragande

:

Piero Marrazzo (IT–PSE), Regionpresident i Latium

Referensdokument

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om patientsäkerhet och förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner

KOM(2008) 836 slutlig

Förslag till rådets rekommendation om patientsäkerhet och förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner

KOM(2008) 837 slutlig

I.   POLITISKA REKOMMENDATIONER

REGIONKOMMITTÉNS STÅNDPUNKT

Allmänna rekommendationer

1.

Regionkommittén framhåller att kommittén själv vid flera tillfällen visat engagemang och intresse för detta ämne och uppmanat kommissionen att lägga fram särskilda förslag genom att hävda att ”ett strukturerat och samordnat samarbete på EU-nivå som syftar till erfarenhetsutbyte, utbyte av kunskap samt forskning rörande utvecklingen inom medicinsk teknologi kan medföra ett tydligt mervärde för medlemsstaterna” (se ReK:s yttrande 153/2004 fin).

2.

ReK noterar att andra organisationer som WHO, OECD och Europarådet också tagit upp och behandlat frågan om säkerheten inom hälso- och sjukvården.

3.

ReK noterar att kommissionens förslag följer samma tankegång och poängterar medlemsstaternas aktiva medverkan i frågan genom att framhålla subsidiariteten som en avgörande faktor för att helt och fullt förstå denna fråga och som det lämpligaste instrumentet för att lösa den.

4.

Kommittén anser att kommissionen genom att välja att främja ett ökat samarbete mellan medlemsstaterna genom ett meddelande från kommissionen och en rekommendation från rådet hörsammar Regionkommitténs begäran.

5.

Vi noterar att kommissionens meddelande och förslaget till rådets rekommendation om patientsäkerhet helt rätt syftar till att uppnå ett politiskt åtagande från samtliga EU-länder, så att medlemsstaterna enskilt eller tillsammans med kommissionens stöd ska tillämpa de föreslagna rekommendationerna och vidta konkreta åtgärder för att förbättra patientsäkerheten.

6.

Vi anser att de viktigaste inslagen i förslaget hänger tätt samman med följande:

Den politiska tyngd och synlighet som patientsäkerheten får tack vare ett specifikt gemenskapsförslag.

Möjligheten att öka medlemsstaternas kunskap om frågan genom att bygga ut databaser som innehåller uppgifter som samlats in på ett enhetligt sätt och som är gemensamma.

Möjligheten för de enskilda medlemsstaterna att ömsesidigt utbyta bästa praxis för en ökad och stärkt patientsäkerhet.

7.

ReK noterar att initiativet inte fråntar medlemsstaterna någon som helst befogenhet på hälso- och sjukvårdsområdet, eftersom rådets rekommendation är ett rättsligt instrument som lämnar medlemsstaterna tillräcklig frihet att som i dag bygga upp sina egna sjukvårdssystem på nationell, regional och lokal nivå.

Allmänna kommentarer till förslaget och rekommendationen

8.

Av flera rapporter framgår att EU-medborgarna i stor utsträckning ser säkerheten vad gäller diagnoser och vård och risken att drabbas av en vårdskada som en av de viktigaste frågorna, inte bara när det gäller deras egen eller deras närståendes hälsa, utan också säkerheten i allmänhet.

9.

ReK understryker att de lokala och regionala myndigheterna i många statliga regelverk är direkt ansvariga för tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster och därför är särskilt intresserade av en förbättring av systemen för säkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvården.

10.

Vi anser att de negativa konsekvenserna av vårdskador direkt återverkar på allmänhetens uppfattning om kvaliteten och säkerheten hos de erbjudna tjänsterna, som i många medlemsstater är ett av de viktigaste kriterierna för hur medborgarna bedömer de lokala och regionala myndigheternas effektivitet.

11.

För de myndigheter som är direkt ansvariga för tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster utgör de allt fler vårdskadorna och det ökande antalet rättstvister ett problem som inte bara är etiskt, socialt och hälsorelaterat utan också ekonomiskt, eftersom försäkringspremierna stiger och kostnaderna för skadeersättningen till de drabbade tenderar att öka.

12.

Även om det redan finns sektorsspecifika initiativ (säkerheten för läkemedel och medicinsk apparatur, resistens mot antimikrobiella medel m.m.) är det inom flera sektorer för patientsäkerhet och förebyggande av risker i vården värdefullt med ett initiativ som det som presenteras i förslaget och rekommendationen, som syftar till att fastställa en integrerad strategi som kan minska de många potentiella orsakerna till vårdskador.

13.

ReK anser att de förslag och principer som förslaget och rekommendationen innehåller uppfyller de krav som Regionkommittén tidigare lagt fram på hälso- och sjukvårdsområdet, dvs. främjande av utbyte av bästa praxis på patientsäkerhetens område med iakttagande av subsidiaritetsprincipen och minskning av olikheterna i fråga om tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster samt deras kvalitet.

14.

Kommittén anser att nedanstående ändringsförslag och tillägg till rekommendationen kan utgöra ett värdefullt komplement till genomförandet, eftersom de understryker och stärker några aspekter som är av särskilt intresse för Regionkommittén. Vi efterlyser särskilt följande:

En bättre definition av de lokala och regionala myndigheternas roll inom de föreslagna insatserna som överensstämmer med deras roll inom nationell lagstiftning om tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster.

En bättre definition av medborgarnas och deras sammanslutningars deltagande i de planerings- och beslutsprocesser som rör riskhanteringen.

Tillfogande av en hänvisning till processer, indikatorer och standarder för riskhantering och patientsäkerhet i systemen för godkännande, ackreditering och certifiering av hälso- och sjukvårdsinstitutioner.

Fastställande av särskilda kanaler för rättslig och lagstiftningsmässig säkerhet som främjar vårdpersonalens rapportering av misstag, avvikande händelser och tillbud.

Införande av riskhantering och patientsäkerhet i (hög)skolornas läroplaner och inom fortbildningen för läkarstuderande och annan vårdpersonal.

Infogande av tilläggsrekommendationer som kan stärka det arbete som redan pågår inom vissa vetenskapliga kommittéer med att kartlägga lagstiftningsinstrument och förfaranden som särskilt avser säker användning av läkemedel.

Komplettering av bilaga 2 – stödåtgärder – med ytterligare specifika åtgärder som följer av att de rekommendationer och ändringsförslag som läggs fram här eventuellt antas.

II.   ÄNDRINGSREKOMMENDATIONER

Ändringsförslag 1

Skäl 15

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

15)

Det saknas tillräcklig information om vårdrelaterade infektioner för att man ska kunna göra meningsfulla jämförelser mellan vårdinrättningarna genom övervakningsnätverk, övervaka de vårdrelaterade patogenernas epidemiologi samt utvärdera och styra strategier för förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner. Övervakningssystem bör därför upprättas eller stärkas vid vårdinrättningarna samt på regional och nationell nivå.

15)

Det saknas tillräcklig information om vårdrelaterade infektioner för att man ska kunna göra meningsfulla jämförelser mellan vårdinrättningarna genom övervakningsnätverk, övervaka de vårdrelaterade patogenernas epidemiologi samt utvärdera och styra strategier för förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner. Övervakningssystem Registrerings- och utvärderingssystem bör därför upprättas eller stärkas vid vårdinrättningarna samt på regional och nationell nivå.

Motivering

”Övervakningsnätverk” tillför inget, utan verkar i stället förvirrande.

Ändringsförslag 2

Del I, avdelning II, punkt 1

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1)

Medlemsstaterna bör stödja upprättande och utveckling av nationella strategier och program genom följande:

(a)

Utse en eller flera behöriga myndigheter för patientsäkerhet inom sina territorier.

(b)

Bygga in patientsäkerhet som en prioriterad fråga i hälsopolitik och hälsoprogram såväl på nationell som på regional och lokal nivå.

(c)

Stödja utformning av säkrare system, processer och redskap, inklusive användning av informations- och kommunikationsteknik.

1)

Medlemsstaterna bör stödja upprättande och utveckling av nationella strategier och program genom följande:

(a)

Utse en eller flera behöriga myndigheter för patientsäkerhet inom sina territorier bland annat på regional och lokal nivå.

(b)

Bygga in patientsäkerhet som en prioriterad fråga i hälsopolitik och hälsoprogram såväl på nationell som på regional och lokal nivå.

(c)

Stödja utformning av säkrare system, processer och redskap, inklusive användning av informations- och kommunikationsteknik, bland annat genom att fastställa särskilda standarder för informationsteknik och dataöverföringsprotokoll.

(d)

Inkludera patientsäkerhet och tillhörande processer, indikatorer och standarder i de statliga kriterierna för godkännande, ackreditering och certifiering av hälso- och sjukvårdsinstitutioner.

Motivering

(a)

En bättre definition av de lokala och regionala myndigheternas roll inom de föreslagna insatserna som överensstämmer med deras roll inom nationell lagstiftning om tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster.

(c)

Enhetliga tekniska bestämmelser för insamling och överföring av data.

(d)

Om man i processerna för godkännande, ackreditering och certifiering skulle lägga till faktorer som inte endast rör de strukturella standarderna eller den tekniska utrustningen, utan också de delar i processen som syftar till krav på tillämpning av bästa praxis, skulle patientsäkerheten garanteras på ett konkret sätt.

Ändringsförslag 3

Del I, avdelning II, punkt 2

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

2)

Medlemsstaterna bör informera och stärka medborgarnas och patienternas ställning genom följande:

(a)

Involvera patientorganisationer och patientföreträdare i utformningen av strategier och program för patientsäkerhet på alla nivåer.

(b)

Sprida information till patienter om risker och om den säkerhet och de åtgärder som tillämpas för att minska eller förebygga misstag samt se till att patienter informeras innan de ger sitt samtycke till behandling så att de lättare kan välja och fatta beslut.

2)

Medlemsstaterna bör informera och stärka medborgarnas och patienternas ställning genom följande:

(a)

Involvera patientorganisationer och patientföreträdare i utformningen av strategier och program för patientsäkerhet på alla nivåer, samt också se till att medborgarna och deras sammanslutningar deltar i de rådgivande organ som ska inrättas, inklusive dem som anges i punkt (1) (a).

(b)

Sprida information till patienter om risker och om den säkerhet och de åtgärder som tillämpas för att minska eller förebygga misstag samt se till att patienter informeras innan de ger sitt samtycke till behandling så att de lättare kan välja och fatta beslut. På statlig, lokal eller regional nivå slå fast de minimikrav vad gäller innehåll och form som ska gälla för de uppgifter som ges till patienterna för att de ska garanteras de rättigheter och det skydd som föreskrivs här.

Motivering

(a)

Medborgarnas och deras sammanslutningars deltagande blir tvingande.

(b)

Man bör styra och harmonisera bestämmelserna för information till patienterna när man begär deras informerade samtycke, i överensstämmelse med bestämmelserna för information om användning av läkemedel.

Ändringsförslag 4

Del I, avdelning II, punkt 4

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

4)

Medlemsstaterna bör främja utbildning och fortbildning i patientsäkerhet för vårdpersonal genom följande:

(a)

Uppmuntra multidisciplinär utbildning och fortbildning i patientsäkerhet för all hälso- och sjukvårdspersonal och annan vårdpersonal samt relevant ledningspersonal och administrativ personal i olika vårdmiljöer.

(b)

Samarbeta med organisationer som medverkar i utbildning inom vårdyrken för att se till att patientsäkerhet ges tillräcklig uppmärksamhet i den högre utbildningen och i den löpande utbildningen och fortbildningen för hälso- och sjukvårdspersonal.

4)

Medlemsstaterna bör främja utbildning och fortbildning i patientsäkerhet för vårdpersonal genom följande:

(a)

Uppmuntra multidisciplinär utbildning och fortbildning i patientsäkerhet för all hälso- och sjukvårdspersonal och annan vårdpersonal samt relevant ledningspersonal och administrativ personal i olika vårdmiljöer.

(b)

Samarbeta med organisationer som medverkar i utbildning inom vårdyrken för att se till att patientsäkerhet ges tillräcklig uppmärksamhet i den högre utbildningen och i den löpande utbildningen och fortbildningen för hälso- och sjukvårdspersonal.

(c)

Införa särskild undervisning i patientsäkerhet och riskhantering inom vården i (hög)skolornas läroplaner och i anslutning till fortbildning för läkarstuderande och annan vårdpersonal.

Motivering

(c)

Spridning av kunskap och praxis vad gäller riskhanteringsteknik bör systematiskt ingå i universitetens läroplaner som en viktig faktor för att öka medvetenheten och kompetensen vad gäller patientsäkerhet.

Ändringsförslag 5

Del I, avdelning III, punkt 1 c

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

1)

Medlemsstaterna bör utarbeta nationella strategier för förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner genom följande:

(c)

Upprätta eller förstärka aktiva övervakningssystem i medlemsstaterna och vid vårdinrättningarna.

1)

Medlemsstaterna bör utarbeta nationella strategier för förebyggande och kontroll av vårdrelaterade infektioner genom följande:

(c)

Upprätta eller förstärka aktiva övervakningssystem registrerings-, uppföljnings- och utvärderingssystem i medlemsstaterna och vid vårdinrättningarna.

Motivering

Det är angeläget för medlemsstaterna att registrera och följa upp andelen vårdrelaterade infektioner för att utifrån resultatet arbeta med förbättringar. Ordvalet ”övervaka” leder inte i samma utsträckning in på förbättringsarbete. Om verkliga förbättringar ska kunna uppnås måste även ”utvärdering” finnas med.

Ändringsförslag 6

Del I, avdelning III, punkt 2

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

2)

Medlemsstaterna bör överväga möjligheten att inom ett år efter antagandet av denna rekommendation införa en sektorsövergripande mekanism för ett samordnat genomförande av den nationella strategin och för informationsutbytet och samordningen med kommissionen, Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och övriga medlemsstater.

2)

Medlemsstaterna bör överväga möjligheten att inom ett år efter antagandet av denna rekommendation införa en sektorsövergripande mekanism för ett samordnat genomförande av den nationella strategin och för informationsutbytet och samordningen med kommissionen, Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och övriga medlemsstater, bland annat genom att direkt involvera de regionala och lokala institutioner som har specifik kompetens på hälso- och sjukvårdsområdet .

Motivering

2)

En bättre definition av de lokala och regionala myndigheternas roll inom de föreslagna insatserna som överensstämmer med deras roll inom nationell lagstiftning om tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster.

Ändringsförslag 7

Del I, avdelning IV, punkt 3

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

3)

Medlemsstaterna bör rapportera till kommissionen om genomförandet av denna rekommendation inom två år efter det att den har antagits, och därefter på kommissionens begäran, i syfte att bidra till uppföljningen av rekommendationen på EU-nivå.

3)

Medlemsstaterna bör rapportera till kommissionen om genomförandet av denna rekommendation inom två år efter det att den har antagits, och därefter på kommissionens begäran, i syfte att bidra till uppföljningen av rekommendationen på EU-nivå. Man bör i det sammanhanget i möjligaste mån använda redan befintliga uppgifter.

Motivering

3)

Med tanke på att frågan är så viktig borde EU sätta in snabbare insatser för att lösa den.

Ändringsförslag 8

Bilaga 2 – Punkt 2.1 c

Kommissionens textförslag

ReK:s ändringsförslag

(c)

Upprätta eller stärka aktiva övervakningssystem genom följande:

(c)

Upprätta eller stärka aktiva övervakningssystem registrerings-, uppföljnings- och utvärderingssystem genom följande:

Motivering

Det är angeläget för medlemsstaterna att registrera och följa upp andelen vårdrelaterade infektioner för att utifrån resultatet arbeta med förbättringar. Ordvalet ”övervaka” leder inte i samma utsträckning in på förbättringsarbete. Om verkliga förbättringar ska kunna uppnås måste även ”utvärdering” finnas med.

Bryssel den 21 april 2009

Regionkommitténs ordförande

Luc VAN DEN BRANDE