Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.


[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 15.12.2009

KOM(2009)678 slutlig

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Andra genomföranderapporten om gemenskapens Lissabonprogram 2008–2010

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Andra genomföranderapporten om gemenskapens Lissabonprogram 2008–2010

1. INLEDNING

Som en del av det förnyade Lissabonpartnerskapet för tillväxt och sysselsättning antog kommissionen i december 2007 ett förslag till gemenskapens Lissabonprogram 2008-2010, i vilket tio centrala mål och motsvarande övergripande insatser för åtgärder på gemenskapsnivå för de kommande tre åren fastställdes. I mars 2008 uppmanade Europeiska rådet kommissionen, Europaparlamentet och rådet att arbeta vidare med de tio mål som fastställts för gemenskapens Lissabonprogram inom deras behörighetsområden samt uppmanade kommissionen att årligen rapportera om de framsteg som görs. I den första genomföranderapporten om gemenskapens Lissabonprogram från december 2008 utvärderade kommissionen de framsteg som gjorts för att nå Lissabonprogrammets mål under dess första år och drog slutsatsen att betydande framsteg gjorts på flera viktiga områden[1]. Denna rapport granskades därefter av rådet[2].

I denna andra genomföranderapport görs en utvärdering av genomförandet av gemenskapens Lissabonprogram fram till november 2009. På det stora hela har betydande framsteg gjorts och ett antal viktiga milstolpar har redan uppnåtts, se avsnitt 2. I denna rapport fastställs även vilka frågor som fortfarande måste lyftas fram som högsta prioritet. (Närmare information finns i bilaga 1.)

Beträffande EU:s svar på krisen omfattar dessutom den ekonomiska återhämtningsplan för Europa som antogs 2008 avgörande gemenskapsåtgärder som ingick men inte beskrevs i detalj i de politiska prioriteringarna för gemenskapens Lissabonprogram, framför allt på området för finansiell övervakning. De åtgärder som därefter vidtagits har därför införlivats i bilaga 2 till denna rapport.

2. FRAMSTEGEN FÖR DE TIO CENTRALA MÅLEN FÖR GEMENSKAPENS LISSABONPROGRAM 2008-2010

2.1. Investera i människor och modernisera arbetsmarknaderna

Mål 1: Kommissionen kommer att föreslå en förnyad social agenda i mitten av 2008, som framför allt täcker utbildning, migration och demografisk utveckling, och kommer att arbeta för att minska kompetensklyftan genom att förbättra övervakningen av och prognoserna om framtida kompetensbehov.

Genom att modernisera arbetsmarknaderna och de sociala trygghetssystemen kommer den förnyade sociala agendan, som antogs i juli 2008 och därefter godkändes av rådet och Europaparlamentet, att hjälpa människor att utnyttja de möjligheter som skapas genom internationell konkurrens, tekniska framsteg, övergången till ett kunskapsbaserat utsläppssnålt samhälle och förändrade befolkningsmönster, och samtidigt skydda de mest utsatta grupperna i samhället. Detta har särskilt understötts genom rådets antagande av en ny strategisk ram för EU-samarbete om utbildning och yrkesutbildning[3] och genom särskilda åtgärder för att främja kvaliteten på och rörligheten inom yrkesutbildning och fortbildning. Genom initiativet Ny kompetens för nya arbetstillfällen , som lanserades i december 2008, har gemenskapen i synnerhet skärpt sina insatser för att bedöma de nya kompetensbehoven, främja dialogen mellan alla berörda aktörer, förbättra arbetsförmedlingstjänsterna inom hela EU i nära samarbete med de offentliga arbetsmarknadsmyndigheterna och främja kompetensutvecklingen, bl.a. språkkunskaper. Prognosarbetet om framtida sektorsvisa kunskapsbehov har resulterat i studier där nya kompetenser och framtida kunskapsbehov fastställs för 18 sektorer, bland annat textilindustrin, elektronik och finansiella tjänster samt på miljö- och energiområdet. Betydande regleringshinder kvarstår dock på den inre arbetsmarknaden som måste åtgärdas, exempelvis den otillräckliga insynen och erkännandet av yrkeskvalifikationer. Genomförandet av den europeiska ramen för kvalifikationer har kommit en bra bit på vägen. Frågan om överföring av pensioner och sociala förmåner har ännu inte lösts. Ett undanröjande av dessa hinder kan bli ett led i medlemsstaternas ansträngningar att se till att befintlig kompetens kan utnyttjas bättre och att obalansen mellan befintlig kompetens och marknadens behov kan jämnas ut.

Den 3 juni 2009 antog kommissionen meddelandet Ett gemensamt åtagande för sysselsättning som syftar till att stärka samarbetet mellan unionen och dess medlemsstater och som är inriktat på konkreta åtgärder till stöd för tre huvudprioriteringar: värna sysselsättningen, skapa arbetstillfällen och främja rörlighet; höja den sociala kompetensen och matcha behoven på arbetsmarknaden samt; förbättra tillträdet till arbetsmarknaden.

På förslag av kommissionen har förenklade kriterier för stöd från Europeiska socialfonden (ESF) godkänts, inklusive förhandsutbetalningar under 2009, så att medlemsstaterna tidigare får tillgång till upp till 1,8 miljarder euro för att snabbt öka aktiveringsåtgärderna, se över programmen för att inrikta stödet på de mest utsatta grupperna, samt förbättra arbetsmarknadsprognoserna och matcha kompetensutvecklingen. I enlighet med ett förslag från kommissionen har en översyn av bestämmelserna för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter också gjorts under 2009, så att fonden kan gripa in snabbare på viktiga områden, antingen för att samfinansiera utbildning och arbetsförmedling för övertaliga eller för att hålla kvar sådan kvalificerad arbetskraft på arbetsmarknaden som kommer att behövas när ekonomin väl börjar återhämta sig.

Mål 2: Kommissionen kommer att lägga fram förslag till en gemensam immigrationspolitik under 2008.

EU har tagit de första stegen mot en gemensam immigrationspolitik som bättre tillgodoser behoven på EU:s arbetsmarknad. Efter 2008 års meddelande om en gemensam arbetsmarknad[4] har det viktigaste resultatet varit rådets antagande den 25 maj 2009 av blåkortssystemet för att locka högkvalificerade arbetstagare[5]. Medlemsstaterna ska ha genomfört blåkortsdirektivet senast den 19 juni 2011.

2.2. Tillvarata företagspotentialen, särskilt hos de små och medelstora företagen

Mål 3: Gemenskapen kommer att anta Small Business Act för att tillvarata de små och medelstora företagens tillväxtpotential under hela livscykeln.

Kommissionen antog Small Business Act i juni 2008, som utgör en ambitiös politisk ram för att stödja de små och medelstora företagen under hela deras livscykel på alla nivåer inom hela EU. Europeiska rådet, Europaparlamentet och Regionkommittén har sedan dess gett detta initiativ sitt fulla stöd. Mot bakgrund av den ekonomiska krisen har tyngdpunkten lagts på ett snabbt genomförande av brådskande åtgärder som fastställts av medlemsstaterna och kommissionen: förbättrad tillgång till finansiering, inrättande av ett regelverk som stöder behoven hos små och medelstora företag, och förbättrat marknadstillträde inom och utanför EU. Kommissionen har därvidlag infört ett allmänt gruppundantag för att det ska bli lättare för medlemsstaterna att stödja små och medelstora företag utan förhandsanmälan till kommissionen. För att dessutom förbättra tillgången till finansiering har Europeiska investeringsbanken ökat sitt investeringsanslag för lån till små och medelstora företag till 30 miljarder euro under perioden 2008-2011 och kommer att tidigarelägga genomförandet för att se till att nya lån och lånegarantier för små och medelstora företag blir tillgängliga inom hela gemenskapen. Utlåningen under 2008 uppgår till 8,1 miljarder euro och kommer sannolikt att överskrida 10 miljarder euro under 2009.

Som en del av Small Business Act har kommissionen lagt fram viktiga lagstiftningsförslag: ett förslag om ändring av direktivet om sena betalningar; stadgan om privata Europabolag; och ett direktiv om fakturor med mervärdesskatteuppgifter för att öka användningen av e-fakturor och minska företagens bördor. Dessa förslag behandlas fortfarande av rådet och Europaparlamentet. Direktivet om sänkta mervärdesskattesatser, som är ytterligare en viktig del av genomförandet av Small Business Act, trädde i kraft i juni 2009 och det är nu upp till medlemsstaterna att utnyttja den nya flexibiliteten för att främja sysselsättningen på området för arbetsintensiva tjänster.

Kommissionen har också föreslagit att mikroföretagen ska undantas från kraven i redovisningsdirektiven, vilket skulle innebära en genomsnittlig årlig besparingspotential per mikroföretag på så mycket som 1 200 euro. Kommissionen har dessutom reviderat sina riktlinjer för konsekvensbedömning för att systematiskt tillämpa ett test av små och medelstora företag från januari 2009. Medlemsstaterna har också börjat genomföra sådana tester.

Mål 4: Gemenskapen kommer att arbeta i riktning mot att minska EU:s administrativa börda med 25 procent till 2012 och genomföra ett ambitiöst förenklingsprogram.

Kommissionen har visat resultat i fråga om sitt ambitiösa åtgärdsprogram för minskade administrativa bördor inom EU med 25 procent till 2012, som godkändes av Europeiska rådet i mars 2007[6]. De åtgärder som lagstiftaren redan har antagit förväntas minska kostnaderna med 7,6 miljarder euro. De åtgärder som ännu inte antagits av rådet och parlamentet kan leda till ytterligare en minskning med 30,7 miljarder euro. Sammantaget kan den minskning av de administrativa bördorna som föreslagits eller för närvarande bereds av kommissionen överstiga det ursprungliga målet och uppgå till 33 procent av de sammanlagda administrativa bördorna till följd av EU-lagstiftningen på uppskattningsvis 123,8 miljarder euro. Det är mycket viktigt att rådet och Europaparlamentet snabbt antar dessa åtgärder, särskilt förslagen om momsfakturering och om att befria mikroföretag från redovisningskraven. Gemenskapens insatser stöder och kompletterar medlemsstaternas motsvarande insatser för att minska de administrativa bördorna. I november 2009 hade alla medlemsstater antagit ambitiösa nationella minskningsmål.

I förenklingsprogrammet för att modernisera och förenkla den befintliga gemenskapslagstiftningen har kommissionen antagit 147 förslag sedan oktober 2005, varav 28 fortfarande behandlas av lagstiftaren. Genom kodifiering och förenkling av lagstiftningen har kommissionen redan föreslagit att ungefär 1 600 rättsakter, dvs. 14 procent av regelverket, ska utgå ur EU:s författningssamling. Samtidigt har en granskning av all befintlig lagstiftning genomförts, efter vilken det konstaterats att över 80 förenklingsinitiativ skulle kunna genomföras under nästa valperiod.

Ett snabbt antagande av de förslag som fortfarande behandlas om att minska den administrativa bördan, bland annat Europaparlamentets och rådets förslag till omedelbara åtgärder och till förenkling , förblir en prioritet när det gäller att skapa ett mindre kostsamt och mer effektivt regelverk för EU:s medborgare och företag.

Mål 5: Gemenskapen kommer att stärka den inre marknaden, öka konkurrensen inom tjänstesektorn samt ta ytterligare steg för att integrera marknaden för finansiella tjänster. Gemenskapen kommer även att stärka de befintliga tillsynsreglerna och förbättra EU:s hantering av den gränsöverskridande finanskrisen.

Varupaketet , som antogs 2008, utgjorde ytterligare ett genombrott för fullbordandet av den inre marknaden för varor, med nya regler för såväl harmoniserade som icke-harmoniserade varor. Paketet omfattar åtgärder för harmoniserade produktsäkerhetsstandarder och nya bestämmelser om marknadsövervakning samt skärpta CE-märkningskrav. Ett effektivt genomförande av varupaketet kommer att främja produktionen av och handeln med varor, vilket kommer att göra det lättare för alla företag, och särskilt små och medelstora företag, att sälja sina varor inom EU och samtidigt förbättra konsumentskyddet.

Att den inre marknaden för tjänster fungerar effektivt förblir avgörande för att stimulera konkurrensen och för att öka kvaliteten på tillhandahållandet av tjänster och konsumenternas valmöjligheter. Att medlemsstaterna genomför tjänstedirektivet fullt ut och i rätt tid före tidsfristen i slutet av 2009 kommer i hög grad att bidra till detta. Tjänstedirektivet kommer att underlätta det gränsöverskridande tillhandahållandet av tjänster och etableringen av tjänsteleverantörer. Såsom fastställdes vid översynen av den inre marknaden måste politiken för den inre marknaden, konsumentpolitiken samt konkurrenspolitiken stärkas, framför allt inom ett antal centrala nätverksamheter och tjänster. I juni 2009 antog kommissionen en rekommendation som godkänts av rådet med en samling praktiska åtgärder som syftar till att förbättra den inre marknadens funktionssätt och till att uppmuntra medlemsstaterna att inta en mer proaktiv roll tillsammans med kommissionen så att alla medborgare och företag kan dra full nytta av den inre marknaden.

Kommissionen har slutfört marknadsövervakningen av livsmedelskedjan och kommer att fortsätta att analysera andra sektorer, däribland marknaderna för detaljhandel och elektriska varor för att fastställa eventuella marknadsbrister och hitta samordnade och lämpliga politiska lösningar. Marknadsövervakning har visat sig vara ett mycket användbart och lovande verktyg för faktabaserat beslutsfattande. Som en del av översynen av den inre marknaden har den andra resultattavlan för konsumentmarknaderna publicerats. I resultattavlan granskas över 20 varu- och tjänstesektorer inklusive livsmedel, kläder, skor, finansiella tjänster, energi och telekom, och det konstateras att tjänstesektorn orsakar många fler problem för konsumenterna än traditionella varumarknader. En regelbunden konsumentprisövervakning kommer att inledas, till en början av livsmedel och därefter av andra områden. I juli 2009 antog kommissionen den slutliga rapporten om sin undersökning av konkurrensen inom läkemedelssektorn. I rapporten föreslog kommissionen metoder för att ge patienterna en ännu snabbare tillgång till säkra och innovativa läkemedel till överkomliga priser. Arbetet med att garantera att standardisering och interoperabilitet sker i rätt tid, särskilt för IKT-varor och tjänster, fortsätter. Framsteg har också gjorts när det gäller fullbordandet av den inre transportmarknaden genom antagandet i oktober 2009 av vägtransportpaketet och en reviderad ram för det gemensamma europeiska luftrummet.

I gemenskapens Lissabonprogram 2008-2010 låg tyngdpunkten med rätta på behovet att stärka den finansiella övervakningen ”som svar på ökad ostadighet på finansmarknaderna och en generellt växande instabilitet”[7]. Som svar på den finansiella och ekonomiska krisen och med utgångspunkt i de Larosière -rapporten antog kommissionen i september 2009 ett omfattande paket med lagstiftningsåtgärder i syfte att reformera EU:s system för finansiell övervakning . Lagstiftningspaketet ska ta itu med bristerna i det finansiella systemet genom att inrätta en ny europeisk systemrisknämnd som ska upptäcka risker för det finansiella systemet som helhet och som får den viktiga uppgiften att utfärda tidiga varningar som snabbt bör hörsammas. Lagstiftningspaketet omfattar även inrättandet av ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS), bestående av de nationella tillsynsorganen och tre nya europeiska tillsynsmyndigheter för bank-, försäkrings- och värdepappers- och tjänstepensionssektorerna. Europeiska rådet och Europaparlamentet har tidigare genomfört andra viktiga åtgärder för att stärka EU:s regelverk, bland annat ändringar av kapitalkravsdirektivet och direktivet om insättningsgarantisystemet, ändringar av redovisningsreglerna (IAS-förordningen) och en förordning om kreditvärderingsinstitut. I april 2009 godkände institutionerna Solvens II-ramdirektivet som kommer att uppdatera och modernisera regelverket för försäkringar i EU så att man får ett enhetligare system för riskbaserad övervakning. I förslaget till ändring av kapitalkravsdirektivet föreslogs även strängare regler för bankkapital. I oktober 2009 antog kommissionen ett samrådsmeddelande om en EU-ram för krishantering inom banksektorn, som ett första grundläggande steg mot att förbereda terrängen för vad som kommer att bli ett viktigt nytt politikområde. Gemenskapen fortsätter sitt internationella samarbete genom att aktivt delta i G20 och andra internationella fora för att förbättra den globala finansiella övervakningen och krishanteringen.

Kommissionen har lagt fram ett antal andra förslag som syftar till att skapa ansvarstagande och tillförlitliga finansmarknader inför framtiden. I april 2009 antog kommissionen två rekommendationer om ersättning, en om ersättningen till ledande befattningshavare i börsnoterade företag och en om ersättningspolicyn inom finanstjänstesektorn. Ett förslag till ändring av kapitalkravsdirektivet lades dessutom fram i juli. Kommissionens tjänsteavdelningar håller på att utarbeta en rapport om företagsstyrning vid finansinstitut som förväntas slutföras i början av 2010. I oktober 2009 antog kommissionen ett meddelande om effektiva, säkra och solida derivatmarknader, i syfte att minska motpartsrisker och operativa risker vid handel och stärka integriteten hos och övervakningen av marknaden. Kommissionen avser dessutom att lägga fram lagstiftningsförslag under 2010. I april 2009 föreslog kommissionen ett harmoniserat regelverk och tillsynssystem för förvaltare av hedgefonder, private equity-fonder och andra typer av investeringsfonder som lagstiftarna för närvarande förhandlar om.

Till följd av inrättandet av det framgångsrika kreditöverföringssystemet för det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa) år 2008 kommer de europeiska bankerna från och med den 2 november 2009 gradvis att erbjuda sina kunder möjligheten att för första gången göra regelbundna betalningar med hjälp av det nya autogirosystemet inom Sepa. Även om autogiro är vanligt i många euroländer har det fram till nu inte funnits något europeiskt system för att göra sådana betalningar över gränserna. Autogirosystemet inom Sepa kan också användas för befintliga nationella autogireringar. Kommissionen kommer att lämna ytterligare klargöranden om konkurrensfrågor för att skapa konkurrenskraftiga betaltjänster inom Sepa, vilket skulle gynna konsumenterna och företagen.

Den gemensamma ramen för partihandeln och investeringsmarknaderna måste fortfarande fullbordas och genomföras som en prioriterad åtgärd. Kommissionen kommer att följa upp branschutredningarna om banktjänster till privatpersoner och mindre företag och om företagsförsäkringar. I april 2009 antog kommissionen ett meddelande med lagstiftningsåtgärder i syfte att införa en övergripande och enhetlig lagstiftningsstrategi för att skydda investerare i paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare.

2.3. Investeringar i kunskap och innovation.

Mål 6: Gemenskapen kommer att förverkliga den ”femte friheten” (fri rörlighet för kunskap) och skapa ett verkligt europeiskt forskningsområde.

För att förverkliga den ”femte friheten” och skapa ett öppet och konkurrenskraftigt europeiskt forskningsområde inledde rådet 2008 ”Ljubljanaprocessen”[8] för bättre styrelseformer för det europeiska forskningsområdet och enades om en långsiktig vision för det europeiska forskningsområdet. Det partnerskap som håller på att växa fram mellan medlemsstaterna och kommissionen genom Ljubljanaprocessen har börjat forma den framtida politiska dagordningen, vilket även innefattar genomförandet av de fem initiativ för det europeiska forskningsområdet som kommissionen lanserade under 2008. De praktiska formerna för dessa initiativ har antagits och införts under 2009, och genomförandet går framåt.

Framstegen för initiativet med det europeiska forskningsområdet när det gäller gemensam programplanering för forskningen kommer också att underlätta den ökade sammanföringen av forskningsresurser med och mellan medlemsstaterna på grundval av principen ”variabel geometri”. Detta kommer att främjas ytterligare genom en rättslig ram för inrättande och drift av forskningsinfrastrukturer av europeiskt intresse[9]. Kunskapsflöden, forskningseffektivitet och Europas attraktionskraft som forskningsområde kommer att stärkas genom genomförandet av det Europeiska forskningspartnerskapet , genom kommissionens rekommendation om förvaltning av immateriella rättigheter vid kunskapsöverföring [10], och genom ytterligare åtgärder som kompletterar medlemsstaternas ansträngningar för att stärka och reformera den högre utbildningen och underlätta inrättandet av nätverk samt öka samarbetet mellan universitet, forskningsorganisationer och företag. Genom utvecklingen av en strategisk europeisk ram för internationellt vetenskapligt och tekniskt samarbete kommer det europeiska forskningsområdet att bli mer öppet mot världen, utveckla en mer sammanhängande och enhetlig strategi för globala vetenskapliga utmaningar och öka EU:s och medlemsstaternas internationella inflytande gentemot viktiga partnerländer och i den globala ekonomin.

Europeiska institutet för innovation och teknik , som kommer att bli avgörande för främjandet av öppen innovation och utbyte av kunskap mellan offentliga forskningsorganisationer och industrin, väntas tillkännage de första utvalda kunskaps- och innovationsgemenskaperna i mitten av december 2009 . De gemenskaper som har en beräknad budget på 50–100 miljoner euro per år under 7–15 år kommer att ta sig an stora samhälleliga utmaningar och testa nya modeller för styrning och finansiering.

Temaövergripande samordnade och gemensamma ansökningsomgångar publicerades i juli 2009 i syfte att inrätta tre offentlig-privata partnerskap för att utveckla teknik för tillverknings-, fordons- och byggnadssektorerna i enlighet med den ekonomiska återhämtningsplan för Europa som Europeiska rådet antog i december 2008. De första forskningsprojekten om ”Framtidens fabriker”, ”Energieffektiva byggnader” och ”Miljövänliga bilar” kommer att inledas under 2010 och finansieras till hälften genom FP7 och till hälften av industrin (totalt 3,2 miljarder euro har avsatts).

Mål 7: Gemenskapen kommer att förbättra ramvillkoren för innovation, särskilt när det gäller riskkapital och immateriella rättigheter.

Kommissionen har lagt fram en halvtidsöversyn om innovation[11] med en redogörelse för de framsteg som hittills gjorts och för de stora utmaningar som väntar. Innovationsfinansiering är fortfarande en svår fråga som har förvärrats ytterligare på grund av krisen. Större ansträngningar måste därför göras för att öka investeringsberedskapen och tillgången till finansiering för små och medelstora företag för att underlätta en snabb återhämtning. Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation 2007-2013 bidrar till att avhjälpa bristen på eget kapital vid riskkapitalfinansiering på ett tidigt stadium och under expansionsfaser. Dessutom har Europeiska investeringsbanken uppdragit åt Europeiska investeringsfonden att utveckla ett nytt instrument för mezzaninfinansering. Tillsammans med Europeiska investeringsbanken (EIB) har en ny finansieringsfacilitet med riskdelning inrättats för att ge privata och offentliga aktörer lån till forsknings- och utvecklingsprojekt med hög risk. Sammanhållningspolitiken tillhandahåller också instrument för att underlätta start av företag och små och medelstora företags tillgång till finansiering, särskilt Jeremie- och Jasmine-initiativen. I enlighet med meddelandet om gränsöverskridande investeringar från riskkapitalfonder [12] har en expertgrupp utarbetat en rapport med en analys av de gränsöverskridande hindren när det gäller direkt beskattning och dubbelbeskattning av riskkapitalfonder och investerare, som kommer att publiceras inom en snar framtid. Kommissionen har också bistått medlemsstaterna i fråga om ömsesidigt erkännande av riskkapitalfonder.

Ett annat hinder för innovation inom EU är det fortsatt fragmenterade och komplicerade patentsystemet. Ett EU-patent och en domstol för europeiska patent och EU-patent skulle minska patentkostnaderna, öka rättssäkerheten och göra patenten mer tillgängliga för små och medelstora företag. Rådet nådde ett politiskt genombrott i december 2009 i och med antagandet av slutsatserna om ett stärkt patentsystem i Europa och en allmän strategi om EU-patent. Slutsatserna rör huvuddragen för domstolen, tillsammans med principerna för fastställande och fördelning av årsavgifterna och stärkt partnerskap mellan patentverken.

Dessutom erbjuder medlemsstaterna och EU ett flertal stödåtgärder i fråga om immateriella rättigheter för att öka medvetenheten om, användningen av och tillgången till immateriella rättigheter (helpdesk-projekt till stöd för de nationella patentkontoren etc.). I enlighet med Small Business Act har registreringskostnaden för europeiska varumärken sänkts med 40 procent under de senaste två åren och den genomsnittliga tid som behövs för hela registreringsprocessen har minskats med 50 procent. Genomförandet av immateriella rättigheter har också ökat genom inrättandet av ett europeiskt observationscentrum för varumärkesförfalskning och piratkopiering och införandet av nya icke-lagstiftningsinitiativ genom ett meddelande från september 2009[13].

2.4. Energi och klimatförändringar

Mål 8: Gemenskapen kommer att fullborda den inre marknaden för energi och godkänna klimatförändringspaketet, i syfte att uppnå en minst 20-procentig minskning av växthusgasutsläppen och se till att andelen förnybar energi uppgår till 20 procent år 2020.

Mycket stora framsteg gjordes i år tack vare det formella antagandet i april 2009 av klimat- och energipaketet och det tredje paketet om den inre energimarknaden.

Klimat- och energipaketet gör det möjligt för EU att föra en ambitiös politik för att bekämpa klimatförändringarna utan att undergräva konkurrenskraften och därmed skada de europeiska industriernas fabriker och arbetsplatser. Paketet kommer att hjälpa Europa att ställa om till ett utsläppssnålt samhälle och öka energitryggheten. Det omfattar en rad åtgärder som till exempel ett reviderat direktiv om EU:s system för handel med utsläppsrätter i syfte att garantera ett kostnadseffektivt genomförande av målen för minskning av växthusgasutsläppen till 2020 och därefter, ett beslut genom vilket mål fastställs för medlemsstaternas utsläppsminskningar inom sektorer som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter, och ett direktiv om främjande av förnybar energi med det rättsligt bindande målet att 20 procent av den slutliga energiförbrukningen ska komma från förnybara källor senast 2020. I direktivet om förnybar energi fastställs hållbarhetskriterier för biobränslen och biovätskor samt en ram för förenkling av administrativa krav för sektorn för förnybar energi. Lagstiftning för att skapa en ram för koldioxidavskiljning och koldioxidlagring och minska koldioxidutsläppen från nya bilar har också antagits. Fokus under 2009 har legat på genomförandet. En förteckning över sektorer där det finns en risk för koldioxidläckage har lagts fram av kommissionen som en genomförandeåtgärd för det reviderade direktivet om systemet för handel med utsläppsrätter, som efter diskussioner i rådet och Europaparlamentet förväntas antas den 23 december. Andra viktiga förbättringar av det reviderade systemet för handel med utsläppsrätter pågår fortfarande, som till exempel genomförandebestämmelser för att ta fram regler för auktionering av utsläppsrätter, samt fastställande av gemenskapsomfattande riktmärken för tilldelning av gratis utsläppsrätter för energiintensiva sektorer och deras undersektorer.

Paketet om den inre marknaden för elektricitet och gas kommer att garantera en effektiv åtskillnad mellan produktionen och försörjningen och driften av elöverföringsnäten, vilket underlättar ett rättvist och icke-diskriminerande tillträde till den befintliga infrastrukturen för alla operatörer. De nationella energitillsynsmyndigheterna kommer att få mer harmoniserade befogenheter och ett större oberoende. En ny byrå kommer att inrättas på EU-nivå för att förbättra samarbetet mellan de nationella tillsynsmyndigheterna. De systemansvariga för överföringsnäten i EU kommer att intensifiera samarbetet och samordningen i fråga om nätdrift, gränsöverskridande handel och leveranssäkerhet i ledningsnäten. Dessa åtgärder kommer att gynna konsumenterna genom ett bättre konsumentskydd och attraktiva energipriser. Framsteg har också gjorts i fråga om energitrygghet . Beträffande energitrygghet godkändes i maj 2009 ett program till stöd för den ekonomiska återhämtningen genom beviljande av 4 miljarder euro i gemenskapsmedel för energiprojekt. Kommissionen har därefter fokuserat på genomförandet av detta program. En förslagsinfordran för hela budgeten resulterade i 87 förslag . De första besluten om stöd kommer sannolikt att fattas i slutet av året. I enlighet med den andra strategiska energiöversynen, som antogs av kommissionen i november 2008 och som därefter godkändes av Europeiska rådet vid dess vårmöte och av Europaparlamentet, har kommissionen föreslagit två instrument för att stärka EU:s försörjningstrygghet: ett förslag till förordning om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen (och om upphävande av direktiv 2004/67/EG) och, på området för bättre övervakning, ett förslag till förordning om anmälan av investeringsprojekt i energiinfrastrukturen inom EU och om upphävande av förordning (EG) nr 736/96. Ett nytt direktiv om minimilager av råolja för krissituationer som ersätter direktiv 2006/67/EG antogs av rådet den 14 september 2009.

Mål 9: Gemenskapen kommer att främja en industripolitik som är inriktad på mer hållbar produktion och konsumtion och som är fokuserad på förnybar energi samt produkter, tjänster och teknik som är resurssnåla och ger låga koldioxidutsläpp.

I juli 2008 lade kommissionen fram ett ambitiöst åtgärdspaket för hållbar konsumtion, produktion och industri (SCP/SIP). Paketet syftar till att förbättra produkters miljöprestanda och i synnerhet deras energi- och resurseffektivitet och till att öka produkternas marknadsandelar genom frivilliga och obligatoriska åtgärder för att definiera och förbättra miljöprestandan hos miljövänliga produkter, förbättra informationen till konsumenterna, främja miljöanpassad offentlig upphandling och harmonisering av incitament för att uppmuntra till användning av produkter med höga miljö- och energiprestanda. I paketet föreslås dessutom åtgärder för att stödja en resurssnålare produktion, som exempelvis systemet för verifiering av miljöteknik till stöd för miljöinnovation genom ett ökat förtroende för ny teknik, samt åtgärder för att uppmärksamma de internationella aspekterna.

När det gäller energieffektivitetspaketet har rådet och Europaparlamentet enats om skärpt lagstiftning om byggnaders energiprestanda och om energimärkning som kommer att få en betydande inverkan på EU:s energikonsumtion på längre sikt. Bägge förslagen kommer att antas formellt efter att de övergripande frågorna om anpassningen till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har lösts. En ny förordning om ett system för om märkning av däck kommer att träda i kraft i november 2012 och bidra till att ställa om marknaden till mer energieffektiva däck med lägre rullmotstånd. Ett paket med nio ekodesign-åtgärder har också antagits som förväntas spara ungefär 340 TWh elektricitet årligen senast 2020. Den 6 maj 2009 antogs dessutom en viktig ändring av förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden som kommer att möjliggöra investeringar i förbättrad energieffektivitet och förnybar energi i bostäder i alla medlemsstater [14].

Pionjärmarknadsinitiativet antogs av kommissionen i december 2007 för att stimulera nya marknader genom genomförandet av riktade strategier på områden som hållbart byggande, återvinning, biobaserade produkter och förnybar energi. 2008 godkände rådet och Europaparlamentet den europeiska strategiplanen för energiteknik (SET-Plan) och därefter antogs även ett meddelande om planens finansiering i oktober 2009. SET-Plan kommer att påskynda utvecklingen av och öka marknadsandelen för den nödvändiga spjutspetstekniken för energi med låga koldioxidutsläpp och kommer att stärka konkurrenskraften hos EU:s energiindustri. I meddelandet krävs ökade investeringar i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp, inklusive vindkraft, solkraft, bioenergi, avskiljning och lagring av koldioxid, kärnklyvning och elnätet.

Kommissionen har antagit ett meddelande om offentlig upphandling för en bättre miljö[15] som syftar till att underlätta användningen av miljöanpassad offentlig upphandling för att stimulera innovation inom miljöteknik, miljöprodukter och miljötjänster: en förberedande samling gemensamma kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling har tagits fram för ett urval med 10 produkt- och tjänstegrupper[16].

2.5. Den externa agendan

Mål 10: Samtidigt som man arbetar med att avsluta de multilaterala handelsförhandlingarna inom ramen för Doharundan, kommer gemenskapen att föra bilaterala förhandlingar med viktiga handelspartner för att öppna nya möjligheter för internationell handel och internationella investeringar, förbättra tillträdet till marknaderna framför allt med inriktning på länder och sektorer där betydande hinder kvarstår, och främja det internationella regleringssamarbetet.

Under krisen har EU bidragit till ett mycket positivt G20-åtagande om att hålla marknaderna öppna och förhindra protektionistiska åtgärder. Stats- och regeringscheferna har vid flera tillfällen, däribland vid G20-ledarnas möte i Pittsburgh den 24 september 2009, förnyat sitt åtagande om att framgångsrikt slutföra Dohaförhandlingarna, vilket ligger i EU:s intresse. Det bästa sättet att garantera lika konkurrensvillkor och skapandet av nya avsättningsmöjligheter är fortfarande ett framgångsrikt avslutande av Doharundan, och gemenskapen fortsätter att arbeta helhjärtat för detta mål.

Samtidigt upprätthåller EU sina bilaterala förbindelser med viktiga handelspartner och fortsätter att ytterligare främja den regionala ekonomiska integrationen med sina grannregioner, till exempel genom unionen för Medelhavsområdet, det östliga partnerskapet och utvidgningspolitiken. Omfattande bilaterala handelsavtal med centrala handelspartner gör det möjligt för EU att gå längre än WTO-åtagandena och införliva ambitiösa bestämmelser om lagstiftningssamarbete och samarbete innanför gränserna. Den 15 oktober 2009 paraferade kommissionen ett ambitiöst frihandelsavtal med Korea som avlägsnar praktiskt taget alla tullar mellan de båda ekonomierna samt många icke-tariffära hinder och kommer att skapa ett nytt marknadstillträde i fråga om tjänster och investeringar. Förhandlingarna om frihandelsavtal med Indien och Asean-länderna framskrider, om än i olika takt, liksom förhandlingarna med Ukraina. Framgångsrika förhandlingar om ett omfattande ekonomiskt och handelsrelaterat avtal med Kanada inleddes under 2009. Det partnerskaps- och samarbetsavtal som håller på att förhandlas fram med Kina syftar till att förbättra marknadstillträdet och regleringssamarbetet. Vidare omfattar de pågående förhandlingarna om associeringsavtal med Mercosur, Centralamerika och Andinska gemenskapen, varav de senare båda är i slutskedet, viktiga handelsfrågor och andra aspekter.

Den förnyade strategin för marknadstillträde har nu införts och bygger på kommissionens, medlemsstaternas och företagens samlade expertis när det gäller att hantera hinder på utländska marknader. Strategins huvudsakliga syfte är att fastställa viktiga hinder och fokusera på de huvudsakliga problem som EU:s företag möter på utländska marknader. Genom att bidra till WTO:s övergripande uppgift med att övervaka förenligheten med G20:s åtaganden om att inte ändra regelverket (standstill commitments) när det gäller införandet av nya handelsbegränsande åtgärder i sammanhanget med den globala krisen, har kommissionen sedan 2008 lagt fram fem rapporter om potentiellt handelsbegränsande åtgärder som bygger på bidragen från grupper för marknadstillträde på de viktigaste marknaderna för EU:s exportföretag. Vid betydande kvarstående hinder för marknadstillträde kan alla tillgängliga handelspolitiska verktyg komma att användas, såväl nu som senare, inklusive gemenskapens förordning om handelshinder och/eller WTO-åtgärder.

Dessutom är arbetet med att öka det internationella regleringssamarbetet på god väg . Transatlantiska ekonomiska rådet är det mest lovande instrumentet i detta hänseende och ett antal viktiga framsteg har gjorts[17]. Också högnivådialogen om handelsmekanismer med Kina bidrar till en process i riktning mot harmoniserade regler och standarder. Fortsatta insatser görs för att systemet för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna om immateriella rättigheter och för att bekämpa varumärkesförfalskning ska bli mer effektivt och förhandlingarna om handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning (ACTA) har nu kommit en god bit på väg. I oktober 2009 utfärdade kommissionen en rapport om överträdelse av immateriella rättigheter, i vilken närmare samarbete föreslås för vissa länder på området för genomförande av immateriella rättigheter och bekämpning av överträdelser. Mer sektorsinriktad marknadsöppning är fortfarande mycket viktigt, bland annat genom slutförandet av ett efterföljande avtal för EU:s och USA:s luftfartsavtal (förhandlingarna har kommit en bra bit på vägen), en reform av luftfartsöverenskommelserna med andra viktiga ekonomiska partner (t.ex. Kanada, Kina och Indien), fullbordande av det gemensamma luftfartsområdet med EU:s grannländer, bland annat Medelhavsländerna, och ändring av de befintliga bilaterala luftfartsöverenskommelserna med hänsyn till EU-dimensionen.

3. SLUTSATS

Ytterligare betydande framsteg gjordes i fråga om genomförandet av gemenskapens Lissabonprogram under 2009. Framför allt var de prioriteringar som fastställts inom Lissabonprogrammet fortfarande lämpliga under den ekonomiska och finansiella krisen och riktade åtgärder bidrog till att hitta lämpliga svar.

Några av de viktigaste resultaten av gemenskapens Lissabonprogram under cykelns andra år är följande:

- Europaparlamentets och rådets antagande av den förnyade sociala agendan om behovet av att förbättra sysselsättningsmöjligheterna och garantera solidaritet.

- Det första steget mot en gemensam immigrationspolitik genomfördes genom rådets antagande av direktivet om inresa för högkvalificerad anställning, det så kallade blåkortsdirektivet .

- Small Business Act och dess handlingsplan godkändes av Europaparlamentet och rådet i december 2008 och såväl kommissionen som medlemsstaterna har kommit en god bit på väg med dess genomförande.

- Kommissionen har också gjort mycket stora framsteg i genomförandet av sitt program för bättre lagstiftning , framför allt när det gäller att minska onödiga administrativa bördor.

- Kommissionen har lagt fram en samling lagstiftningsförslag i syfte att reformera och stärka EU:s system för finansiell övervakning .

- En rättslig ram för inrättande och drift av forskningsinfrastrukturer av europeiskt intresse antogs i juni 2009 och trädde i kraft i augusti 2009.

- Klimat- och energipaketet , däribland ett reviderat direktiv om EU:s system för handel med utsläppsrätter, ett beslut med mål för minskade utsläpp i medlemsstaterna inom sektorer som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter och ett direktiv om främjande av förnybar energi, antogs formellt i april 2009.

- Det tredje paketet om den inre marknaden för energi , som syftar till att komplettera de befintliga bestämmelserna för att se till att den inre marknaden fungerar smidigt för alla konsumenter och möjliggöra en tryggare, mer konkurrenskraftig och hållbar energiförsörjning inom EU, antogs den 13 juli 2009. Vidare har betydande framsteg även gjorts i fråga om genomförandet av de aspekter i den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa som rör gemenskapens Lissabonprogram (se bilaga 2).

Ett stort antal politiska åtgärder måste dock fortfarande utvecklas eller genomföras. På de fem följande specifika områdena behöver man göra framsteg:

- Framstegen för direktivet om överföring av pensioner, som är grundläggande för att underlätta gränsöverskridande arbete, har avstannat.

- Större framsteg måste fortfarande göras när det gäller integrering av marknaden för utlåning till privatpersoner och mindre företag och av andra marknader för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag inom EU.

- Inga större framsteg har gjorts i fråga om skapandet av gemenskapspatent och förbättringen av systemet för lösning av patenttvister, som är nödvändiga för att avsevärt minska kostnaderna för patentskydd och för att öka rättssäkerheten. Efter den politiska överenskommelsen i rådet om EU-patent och en domstol för europeiska patent och EU-patent är det viktigt att man fortsätter, med förbehåll för vad EG-domstolen säger, att lösa utestående frågor, t.ex. översättning av patenten, för att innovatörer ska kunna ta ut ett enda EU-patent i Europa till rimligt pris.

- Endast begränsade framsteg har gjorts när det gäller att avhjälpa de reglerings- och skattemässiga hindren för gränsöverskridande riskkapitalinvesteringar, som allvarligt begränsar tillgången till innovationsfinansiering.

- Ett antal lagstiftningsförslag som infördes i Small Business Act har ännu inte antagits.

Följaktligen uppmanar kommissionen lagstiftarna att i sitt beslutsfattande prioritera dessa rättsakter som skulle kunna påskynda återhämtningen av EU:s ekonomi.

Annex Table I: Measures included in original CLP

Key Objectives | Achievements since renewed CLP | Measures to be adopted by the European Commission | Measures to be adopted as priority action by other institutions (EP, Council) | Measures to be implemented |

Integrated Guidelines 20 (Matching of Labour ,Market needs), 21 (Flexicurity), 23 (Investment in Human Capital), & 24 (Education and training systems) |

The Commission will propose a renewed Social Agenda by mid-2008, particularly covering education, migration, and demographic evolutions, and help to address the skills gap by improving the monitoring and forecasting of future skills requirements | The renewed Social Agenda is adopted by the Commission in July 2008. The Council and the European Parliament subsequently endorsed it. COM (2208) 412 |

Ensure progressive removal by all MS of transitional restrictions on the free movement of workers from the new Member States. (by 2011 at the latest for EU 8 and 2014 for EU 2) |

DIRECTIVE on minimum requirements for enhancing work mobility by improving the acquisition and preservation of supplementary pension rights (the "Portability Directive") COM (2007)603. (Previous Commission adoption: October 2007) |

REGULATION laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems is adopted by the European Parliament and of the Council | The REGULATION will enter into force on May 1st 2010. |

Monitor the implementation of the RECOMMENDATION 2008C/ 111/01 on the European Qualifications Framework for lifelong learning Member States are asked to relate national qualifications systems to the EQF by 2010. |

DIRECTIVE on Recognition of Professional Qualifications 2005/36/EC: 21 Member States fully and 6 Member States partially transposed |

Promote the implementation of the Recommendation on key competences for lifelong learning through the OMC and report back to EP and Council in 2010 COM(2005)548. |

The Council and the European Parliament have endorsed the RECOMMENDATION 2009/C 155/02 on EU-wide credit system transfer and accumulation systems for vocational training on 18 June 2009. |

The Council and the European Parliament have endorsed the RECOMMENDATION 2009/C 155/01on quality assurance in vocational education and training on 18 June 2009. |

The Council adopted a strategic framework for European cooperation in education and training (ET2020) on 12 May 2009. |

The Commission has adopted the communication New Skills for New Jobs - Anticipating and matching labour market and skills needs on 16 December 2008 - EU-wide inventory and monitoring system for on-going anticipation of future skills requirements in the context of "new skills for new jobs" initiative. COM(2008)868 |

Integrated Guideline 20 (Matching of Labour Market needs) |

The Commission will make proposals for a common policy on immigration in 2008 | Proposal for a DIRECTIVE on conditions of admission of seasonal workers. Proposals on conditions of admission of remunerated trainees. Proposal for a DIRECTIVE on conditions of admission of intra-corporate transferees. Delayed from 2008, projected adoption 2010 |

The Council has adopted the DIRECTIVE Entry of highly skilled workers (2009/50/EC); "Blue Card" on May 25 2009. | The DIRECTIVE should be transposed by 19 June 2011. |

Integrated Guideline 15 (SMEs) |

The Community will adopt a Small Business Act to unlock the growth potential of SMEs throughout their life-cycle | The “Small Business Act for Europe” was adopted in June 2008 by the Commission. The European Council and the European Parliament supported the full implementation of the Action Plan for the SBA. The Commission adopted a proposal for amendment to the DIRECTIVE (2000/35/EC) on late payments. DIRECTIVE (2009/47/EC) on reduced VAT rates entered into force in June 2009. Proposal for DIRECTIVE amending Directive 2005/112/EC on VAT invoicing is adopted by the Commission. Proposal for REGULATION on the statute for a European private company is adopted by the Commission. The Commission adopted the General Block Exemption Regulation on State Aids (GBER) on 7 July 2008. | DIRECTIVE on late payments Projected adoption 2010 DIRECTIVE on VAT invoicing Projected adoption 2010 REGULATION on the statute for a European private company Projected adoption 2010 | Implementation of the other SBA actions, including the ten guiding principles by Member States. |

Integrated Guideline 14 (Better regulation) |

The Community will move towards the target to reduce EU administrative burdens by 25 % by 2012 and implement an ambitious simplification programme | Rolling SIMPLIFICATION PROGRAMME (2006-2009): 147 actions are adopted by the Commission. Of these, 110 actions are finalised (67 adopted by the Council and the European Parliament and 43 adopted by Commission as autonomous acts). [9 proposed actions were either consolidated in other actions or abandoned.] | Rolling SIMPLIFICATION PROGRAMME (2005-2009): 3 initiatives (2009) and 20 initiatives (2010) are planned to be proposed by the Commission. | 28 pending proposals from SIMPLIFICATION PROGRAMME (2005-2009) |

In 2008 the Commission proposed 11 fast track actions for reducing administrative burden, of which 7 were in the form of legislative proposals. | 1 pending proposal (comprising two reduction measures) for Fast Track Actions. Projected adoption 2010 | Implementation of adopted measures by MS authorities |

In 2009 the Commission presented 14 new reduction measures, of which 10 are legislative proposals (the remaining being executive acts, guidance documents and IT tools). | Present before the end of the year 8 additional reduction measures | 10 legislative measures based on the Commission proposals. Projected adoption 2010 | Implementation of adopted measures by MS authorities. Implementation of non-legislative reduction measures |

Integrated Guidelines 9 (Information Society), 12 (Internal Market) &13 (Open Markets) |

The Community will strengthen the single market, increase competition in services, and take further steps to integrate the financial services market | Political agreement is reached on the revision of DIRECTIVE 2002/21/EC on the regulatory framework for electronic communications and services |

The Commission adopted a Communication on developing harmonised consumer complaints data in order to help towards a better monitoring of the market. | The Commission will adopt a Recommendation introducing a harmonised methodology for classifying and reporting consumer complaints and enquiries in 2010. |

Communication on Retail Market Monitoring Delayed from 2009, projected adoption 2010. | Market monitoring in key markets |

DIRECTIVE amending Directive 97/67/EC concerning the full accomplishment of the internal market of Community postal services. Deadline for implementation is 2011/ 2013 |

DIRECTIVES - Third Package on Rail COM (2004) 140. Deadline for implementation is 2009 |

DIRECTIVE 2006/123/EC on services in the internal market. Deadline for implementation is 28 December 2009 |

The Commission adopted a RECOMMENDATION (2009/524/EC) on measures to improve the functioning of the single market, endorsed by the Council (mid-2009) | Actions to improve implementation of single market following Communication on the application of Community Law (SMR) COM (2007)502. |

Proposals to allow companies to choose an EU-wide tax base Delayed from 2008 |

Follow up of Retail banking (including payment cards and payment systems) and Business Insurance Sector Inquiries. |

Measures to promote the creation of an EU mortgage credit market following a communication Delayed from 2008 |

The Council adopted a DIRECTIVE 2008/18/EC amending Directive 85/611 on the EU harmonised investment funds- UCITS IV | The Commission will adopt the Level 2 implementing measures Projected adoption end 2010 | The DIRECTIVE should be transposed by June 2011. |

Markets in Financial Instruments DIRECTIVE 2008/10/EC (MIFID) adopted and implemented in Member States. |

SEPA payment scheme for credit transfers is launched. SEPA Direct Debit has been launched on 1st November 2009: SEPA compatible Market entry in the Card market rendered possible. Revised REGULATION 2560/2001 on cross-border payments in Euro is in force since 1 November 2009. The Commission adopted a Communication Roadmap 2009-2012 in September 2009, outlining the actions to be undertaken by various stakeholders to complete the SEPA implementation COM(2009)471. | Clarifications on SEPA related competition issues to be pursued |

Measures for New Internal Market Package for Goods are adopted by the Council and the European Parliament. | The Regulation on marketing of products will be applicable as from 1 January 2010. Implementing actions for accreditation policy and market surveillance will be prepared so as to be ready for the 1 January 2010 date. |

The Commission adopted a proposal for DIRECTIVE Solvency II on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance in July 2007 The Council and the Parliament adopted in November 2009 DIRECTIVE 2009/138/EC Solvency II | The Commission will adopt the Level 2 implementing measures by the end of 2010. |

The Council and the Parliament adopted in November 2009 the Amendments (CRD 2nd package) to DIRECTIVES 2006/48/EC and 2006/49/EC on Capital Requirements to address the problems highlighted by the crisis, including the 5% retention rule for securitisation. |

Integrated Guideline 7 (R&D) |

The Community will make the "fifth freedom" (the free movement of knowledge) a reality and create a genuine European Research area. | Promotion of open innovation and knowledge sharing between public research organisations and industry by making the European Institute of Innovation and Technology fully operational. |

The Commission has adopted: 'Better careers and more mobility: a European partnership for researchers' COM 2008 (317). | The measure is being implemented. |

The Commission has adopted: 'A strategic European Framework for International Science and Technology Cooperation COM (2008) 588; its the implementation is managed through the Strategic Forum for International S&T Co-operation (SFIC). | The measure is being implemented |

The Council has on 02 December 2008 adopted conclusions on the Commission Communication "Towards Joint Programming in Research: working together to tackle common challenges more effectively" COM (2008) 468. The Commission has adopted a proposal for a Council Recommendation on "measures to combat neurodegenerative diseases, in particular Alzheimer's, through joint programming of research activities" COM (2009) 379/3. | Following the Commission Communication in 2008, Commission proposals aimed at launching joint programming initiatives. Projected adoption end 2010 | The Council Conclusions, Resolution or Recommendation aimed at launching joint programming initiatives. Projected adoption (end 2009 and 2010) | A joint programming initiative to combat neurodegenerative diseases is to be implemented. |

The Commission adopted renewed R&D and innovation strategies in thematic fields: COM(2009)116: "A Strategy for ICT R&D and Innovation in Europe: Raising the Game", COM(2009)519: "Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan)", COM(2008) 862: "Towards a coherent strategy for a European Agricultural Research Agenda" |

The Commission has adopted a proposal for a Regulation on the Community legal framework for a European Research Infrastructure (ERI) COM (2008) 467. It has been adopted by the Council on 25 June 2009. | Member States to submit proposals to set up specific ERICs. (European Research Infrastructures Consortium |

Integrated Guideline 8 (Innovation) |

The Community will improve the framework conditions for innovation, in particular for venture capital and intellectual property rights. | The Commission adopted: A Communication on a comprehensive industrial property rights strategy in July 2008 COM (2008) 465 RECOMMENDATION on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and the Code of Practice for universities and other public research organisations. C (2008) 1329 The Council has adopted a Resolution endorsing and supporting this Recommendation (June 2008 10323/08). A Communication on enforcement of intellectual property rights in the internal market and launched the EU Observatory on Counterfeiting The Commission is financing tailored measures to help SMEs to enforce their rights and fight counterfeiting, like the SME IPR China Helpdesk. Measures facilitating faster and cheaper trademark registration are adopted. |

Coordinated national action and follow-up at Community level to increase mutual recognition of national frameworks for venture capital investments |

The Commission adopted a RECOMMENDATION to the Council to authorise the Commission to open negotiations for adoption of an Agreement creating Unified Litigation System in March 2009 SEC (2009)330. The Council adopted Conclusions on an Enhanced Patent System in Europe and a General Approach on the EU Patent on 4 December 2009. | Proposal for a COUNCIL REGULATION on the translation arrangements for the EU Patent | First Reading in the European Parliament on the Regulation for an EU Patent COM (200)412 |

As of October 2009, JEREMIE was implemented in support of SMEs and start ups in 13 Member States either at national or at regional level. A total amount of € 3.069 billion has been legally committed so far to be contributed by ERDF operational programmes to JEREMIE holding funds. | JEREMIE: The Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises initiative JASMINE: Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe |

EIF - The High Growth and Innovative SME Facility (GIF): risk capital for innovative SMEs in their early stages and in their expansion phase (GIF2-€ 550 m) |

EIF- The SME Guarantee Facility, providing loan guarantees to encourage banks to make more debt finance available to SMEs, (€506 m) |

EIF-The Seed Capital Action and the Partnership Action: helping to reinforce the capacity of financial intermediaries to invest in and lend to SMEs. (€73 m) It is foreseen that these actions will not be implemented and that his budget will be shifted to GIF using the flexibility of the CIP legal basis |

Integrated Guidelines 11 (Environment), 12 (Internal Market) 13 (Open Markets) & 16 (Infrastructure) |

The Community will complete the internal market for energy and adopt the climate change package in order to put in place the framework to achieve at least a 20% reduction in greenhouse gas emissions and reach a 20% Renewables energy share by 2020. | The Climate Change and the Renewable Energy Packages have been adopted by the Council of European Union and by the European Parliament 23 April 2009. | The list of sectors with significant risk of carbon leakage to be adopted Comitology procedure on-going, projected adoption before end 2009 Determination of benchmarks for industrial sectors by Commission decision (comitology) Projected adoption end 2010 |

DIRECTIVE 2009/29/EC - Amending the Emission Trading Directive, 2003/87/EC is adopted by the Commission, the Council of European Union and by the European Parliament in April 2009. | The DIRECTIVE should be transposed into national law by 31 December 2012. |

The European parliament and the Council have adopted DIRECTIVE 2009/31/EC on Carbon Capture and Geological Storage (CCS) in April 2009. | The DIRECTIVE should be transposed into national law by 25 June 2011. |

REGULATION on rule for auctioning of allowances under the EU ETS Projected adoption June 2010 |

The third package on the Internal Market for Energy has been adopted by the Council of the European Union and by the European Parliament | DIRECTIVE 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity Implementation by 2011 DIRECTIVE 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas Implementation by 2011 REGULATION 713/2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators Implementation by 2011 REGULATION 714/2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity Implementation by 2011 REGULATION 715/2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks Implementation by 2011 |

Follow up measures to the energy sector inquiry |

Integrated Guidelines 10 (Industrial Base) & 11 (Environment) |

The Community will promote an industrial policy geared towards more sustainable production and consumption, focusing on renewable energies and low-carbon and resource-efficient products, services and technologies. | The Commission adopted SCP/SIP Action Plan in July 2008 to promote the establishment of an internal market for environmental technologies COM(2008)/397 | Legislative proposals following the "Sustainable industrial policy/Sustainable consumption policy", notably extension of EUP Directive Projected adoption end 2010 |

The Commission adopted the Energy Efficiency Package on the energy performance of buildings COM (2008)780 and on energy labelling of tyres COM (2008)779 and energy labelling and product information on energy-related products COM (2008)778. In October / November 2009, the European Parliament and the Council have reached a political agreement on the Energy Efficiency Package. | Proposals for three DIRECTIVES as part of the Energy Efficiency Package Projected adoption end of 2009/ beginning 2010 |

Revision of the Energy Efficiency Action Plan Projected adoption 2010/2011 |

The Commission adopted in December 2007 the lead markets initiative to promote the development of European lead markets for energy/resource efficient technology COM(2007)860 |

Proposal for a DIRECTIVE - Review of the Energy Taxation Directive Delayed from 2008, projected adoption 2010 |

DIRECTIVE 2009/28/EC on the promotion of renewable energy amending Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC was adopted by the Commission, the Council and the European Parliament | The DIRECTIVE should be transposed into national law by December 2010. |

3 Commission REGULATIONS setting eco-design requirements (through Comitology): water heaters; washing machines; dishwashers Projected adoption 2010 | Six Commission REGULATIONS setting eco-design requirements (through Comitology): Simple set-top boxes; external power supplies; tertiary sector lighting equipment; domestic sector lighting equipment; domestic refrigerators and freezers; and televisions |

Five Commission DIRECTIVES (through Comitology) implementing the energy labelling directive for water heaters; washing machines; dishwashers, refrigerators and freezers; and televisions Projected adoption 2010 |

In July 2008 the Commission adopted a COMMUNICATION on public procurement for a better environment COM(2008)400 | Measures to strengthen the Public Procurement of high-performance environmentally-friendly products, technologies and services-following July 2008 Communication Projected adoption 1st Q 2010 |

The Commission adopted the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan), aimed at an accelerated development and wide-scale application of clean, sustainable and efficient energy technologies COM(2007) 723 Based on the SET Plan, the Commission adopted the Communication on Investing in the development of low carbon technologies COM(2009) 519 |

- 7th Framework Programme (2007-13): €2.3 billion for energy, €1.8 billion for environment (including climate change) - Competitiveness and Innovation Programme (CIP) (2007-13), Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) € 430 million for eco-innovation and Intelligent Energy for Europe (IEE) €730 million |

Integrated Guideline 13 (Open Markets) |

Whilst working to conclude the Doha multilateral trade negotiations, the Community will negotiate bilaterally with key trading partners to open up new opportunities for international trade and investment, improve market access focussing on countries and sectors where significant barriers remain, and create a common space of regulatory provisions and standards. | The Commission initialled an FTA with South Korea; Launched negotiations for a Comprehensive Economic and Trade Agreement with Canada |

International Agreement - New Partnership and Cooperation Agreement (PCA) with China/ trade and investment part Fur |

Bilateral Cooperation EU-USA- Transatlantic Economic Council; EU-USA Energy Council is created Bilateral regulatory cooperation with US, Japan, China and Russia |

Multi-party Agreement - Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) |

Monitoring and strengthening of spending on Growth and Jobs (earmarking) | European Cohesion Policy Funds (mid-term review 2010) European Agricultural Fund for Rural Development (mid-term review 2010) Lifelong learning Programme European Globalisation Adjustment Fund |

Annex Table II: Community measures, notably part of the EERP, contributing to the objectives of the CLP, but not originally foreseen

Key Objectives | Achievements since renewed CLP | Measures to be adopted by the European Commission | Measures to be adopted as priority action by other institutions (EP, Council) | Measures to be implemented |

Integrated Guidelines 9 (Information Society), 12 (Internal Market) &13 (Open Markets) |

The Community will strengthen the single market, increase competition in services, and take further steps to integrate the financial services market | In April 2009 the Commission adopted a Communication outlining the work to harmonise protection rules for investors in packaged retail investment products.COM(2009)2004 | Further policy proposals to harmonise protection rules for investors in packaged retail investment products will follow. |

REGULATION (EC) No 1060/2009 on Credit Rating Agencies is adopted by the EP and the Council in April and entered into force in October 2009. |

In October 2009, the Communication adopted a Communication outlining the policy proposals for future legislative measures on safety of financial derivatives markets. COM(2009) 563 |

In April 2009, the Commission has proposed a DIRECTIVE on Alternative Investment Fund Managers (AIFM), covering also managers of venture capital funds. COM(2009) 207 | DIRECTIVE on Alternative Investment Fund Managers (AIFM) Projected adoption 2010 |

In September 2009, the Commission has adopted a package of proposals for REGULATIONS reforming the EU financial supervision system followed by the 'Omnibus Directive' introducing changes in the sectoral legislation to define the scope of powers exercised by the new European Supervisory Authorities in October 2009 COM(2009) 576 | Proposals for REGULATIONS establishing; the European Systemic Risk Board (ESRB) The European Banking Authority, The European Insurance and Occupational Pensions Authority, European Securities Markets Authority Council Decision on relations between the ESRB and the ECB Projected adoption 2010 |

The Commission launched work on cross-border crisis management and bank resolution framework with public consultation started in October 2009. COM(2009) 561 |

The Commission has adopted the Decision on financing the IASCF, EFRAG and PIOB to enhance effectiveness and independence of these bodies. | The Decision is being implemented. |

The Council and the Parliament adopted. Directive 2009/14/EC amending Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay11 March 2009 | . |

In April 2009 two RECOMMENDATIONS adopted by the Commission on: remuneration of directors of listed companies C (2009)/3177 and on remuneration in the financial services sector C (2009)/3159. | The RECOMMENDATIONS need be implemented. |

The Commission has adopted Amendments (SEC (2009)974 and 975) to DIRECTIVES 2006/48/EC and 2006/49/EC on Capital Requirements (CRD) on trading book exposures, re-securitisation and remuneration (CRD 3rd package) | Commission to adopt further amendments (CRD 4th package) which are likely to cover through-the-cycle expected loss provisioning, liquidity and leverage, capital buffers and removal of national options and discretions. | DIRECTIVE - Amendments CRD on trading book exposures, re-securitisation and remuneration (CRD 3rd package) Projected adoption 2010 |

In May 2009, the Council adopted an amending Regulation (No 473/2009) to Council Regulation No 1698/2005 based on Commission's proposals on the use of €1.02 million the Recovery Plan to bring broadband in rural areas and/or for facing new challenges as identified under the Health-Check of the CAP. |

Integrated Guideline 7 (R&D) |

The Community will make the "fifth freedom" (the free movement of knowledge) a reality and create a genuine European Research area. | The Commission in July 2009 launched the call for research projects for the three public private partnerships (PPPs); Factories of the Future, Green Cars and Energy Efficient Buildings with funding from 7th Framework Programme and industry. Expected that the first projects will start spring 2010. |

Integrated Guidelines 11 (Environment), 12 (Internal Market) 13 (Open Markets) & 16 (Infrastructure) |

The Community will complete the internal market for energy and adopt the climate change package in order to put in place the framework to achieve at least a 20% reduction in greenhouse gas emissions and reach a 20% Renewables energy share by 2020. | The DIRECTIVE 2009/119/EC on emergency oil stocks has been adopted by the Council. | The DIRECTIVE 2009/119/EC should be transposed into national law by 2012. |

The Commission adopted proposals: for a new REGULATION measures to safeguard security of gas supply for a revision of REGULATION 736/96 on notifying projects to the Community in the petroleum, natural gas and electricity sector COM(2009) 361 | Council REGULATION concerning the notification to the Commission of investment projects in energy infrastructure within the European Community repealing Regulation (EC) No 736/96 Projected adoption 2010 Revision of REGULATION of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard security of gas supply DIRECTIVEand repealing Directive 2004/67/EC Projected adoption 2010 |

Adoption in July 2009 of proposals on Energy Security and Infrastructure as a follow up of the Second Strategic Energy Review proposing a number of strategic projects to strengthen solidarity and security of supply in the truly European energy network (€ 4 billion Community financing) |

Integrated Guideline 13 (Open Markets) |

Whilst working to conclude the Doha multilateral trade negotiations, the Community will negotiate bilaterally with key trading partners to open up new opportunities for international trade and investment, improve market access focussing on countries and sectors where significant barriers remain, and create a common space of regulatory provisions and standards. | International Agreement – Commission actively participates in work of the G-20 and has obtained permanent place as a member in the new Financial Stability Board |

[1] KOM(2008) 881, 16.12.2008.

[2] Dokument om huvudfrågor, 13.3.2009, 6784/0/09 REV2.

[3] EUT C 119, 28.5.2009, s. 2.

[4] En gemensam invandringspolitik för Europa: principer, åtgärder och verktyg, KOM(2008) 359, 17.6.2008.

[5] Direktiv 2009/50/EG.

[6] Åtgärdsprogram för minskade administrativa bördor i Europeiska unionen – Områdesspecifika planer för minskade bördor och åtgärder under 2009 , KOM(2009) 544, 22.10.2009.

[7] [8]56JKLjklmnŠ0 1 M ó Förslag till gemenskapens Lissabonprogram, KOM(2007) 804, 11.12.2007.

[9] Rådets slutsatser från maj 2008 (9076/08).

[10] Rådets förordning (EG) nr 723/2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium).

[11] Kommissionens rekommendation om förvaltningen av immateriella rättigheter i samband med kunskapsöverföring och en uppförandekod för universitet och andra offentliga forskningsinstitutioner – K(2008) 1329.

[12] Översyn av gemenskapens innovationspolitik i en värld i förändring, KOM(2009) 442, 2.9.2009.

[13] Avlägsnande av hinder för gränsöverskridande investeringar från riskkapitalfonder , december 2007.

[14] Meddelande från kommissionen om att stärka säkerställandet av skydd för immateriella rättigheter på den inre marknaden, KOM(2009) 467.

[15] Eruf–förordning (EG) nr 397/2009, EUT L 126, 21.5.2009.

[16] Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om offentlig upphandling för en bättre miljö, KOM(2008) 400.

[17] http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

[18] TEC: Review of Progress Reports: december 2008 och oktober 2009.