Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Kungörelse (1942:725) med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendetFörarbeten1942:725Riksdagens skrivelse 1942:487.Utfärdad: 1942-07-18Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att lagen den 18 juli 1942 om skyddsympning inom försvarsväsendet skall träda i kraft den 1 september 1942.Med avseende å tillämpningen av nämnda lag har Kungl. Maj:t funnit gott att, med stöd av 5 § i lagen, meddela följande föreskrifter.1 §1 §Försvarsmakten skall anmäla till regeringen om det finns behov av skyddsympning. Förordning (1994:384). 2 §2 §Skyddsympning får endast utföras av den som är behörig att utöva läkaryrket eller av annan sjukvårdspersonal efter delegering av läkare. Förordning (1994:384). 3 §3 § har upphävts genom förordning (1993:455). 4 §4 §Folkhälsomyndigheten får, efter att ha gett Försvarsmakten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur skyddsympningen ska verkställas. F (2017:787). 5 §5 §Försvarsmakten får meddela föreskrifter om hur en beslutad skyddsympning ska anordnas och kontrolleras. F (2017:787). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1942:725 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 sept. 1942. 1944:172 (Utkom d. 2 maj 1944.)Denna kungörelse träder omedelbart i kraft. 1993:455 (Utkom d. 10 juni 1993.) 1994:384 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994. 2015:156 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2015. 2017:787 Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2017.