Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret

Rubriken har denna lydelse enl. förordning 1994:661.

Denna förordning upphör enligt F (2009:212) att gälla den 29 april 2009.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2009:212).

Omtryckt i SFS 1974:99

1 §

Vid försäljning av motorfordon eller med gummihjul eller band försedd traktor eller släpfordon eller terrängmotorfordon, vilket fordon är infört i det militära fordonsregistret, skall utdrag ur det militära fordonsregistret för fordonet, samt i förekommande fall, bevis om tidpunkten för senast verkställd kontrollbesiktning lämnas till den nye ägaren.

Bestämmelser om fordons avförande ur det militära fordonsregistret finns i militära vägtrafikkungörelsen (1974: 97).

SFS 2002:927

2 §

[Upphävd g. F (2001:668).]

SFS 2001:668

3 §

[har upphävts genom förordning (1972:697).]

SFS 1972:697

4 §

Om den som har förvärvat ett fordon som avses i 1 §, utan föregående registrering av fordonet, har förstört det eller vidtagit någon annan åtgärd, så att det kan antas att fordonet inte längre kommer att användas som registreringspliktigt fordon här i landet, skall han så snart det kan ske och senast inom tre veckor därefter anmäla detta till Försvarsmakten. Anmälan skall göras skriftligen samt åtföljas av bevis om de meddelade uppgifternas riktighet.

SFS 1998:4

5 §

Föreskrifter i de frågor som avses i denna förordning får meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Försvarsmakten.

SFS 2008:1118

6 §

Den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 4 § döms till penningböter.

Den som i anmälan enligt 4 § uppsåtligen lämnar oriktig uppgift döms till böter.

SFS 1991:1354

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1945:625

(Utkom d. 15 sept. 1945.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1972:697

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 maj 1973.

SFS 1982:18

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1982.

SFS 1991:1354

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992.

SFS 1992:1281

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1994:661

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1998:4

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1998.

SFS 2001:668

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret skall upphöra att gälla vid utgången av sept. 2001.

SFS 2002:927

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2008:1118

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.