Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistretRubriken har denna lydelse enl. förordning 1994:661.Denna förordning upphör enligt F (2009:212) att gälla den 29 april 2009.Angående övergångsbestämmelser, se F (2009:212).Omtryckt i SFS 1974:99 1 §1 §Vid försäljning av motorfordon eller med gummihjul eller band försedd traktor eller släpfordon eller terrängmotorfordon, vilket fordon är infört i det militära fordonsregistret, skall utdrag ur det militära fordonsregistret för fordonet, samt i förekommande fall, bevis om tidpunkten för senast verkställd kontrollbesiktning lämnas till den nye ägaren.Bestämmelser om fordons avförande ur det militära fordonsregistret finns i militära vägtrafikkungörelsen (1974: 97). F (2002:927). 2 §2 § Upphävd g. F (2001:668). 3 §3 § har upphävts genom förordning (1972:697). 4 §4 §Om den som har förvärvat ett fordon som avses i 1 §, utan föregående registrering av fordonet, har förstört det eller vidtagit någon annan åtgärd, så att det kan antas att fordonet inte längre kommer att användas som registreringspliktigt fordon här i landet, skall han så snart det kan ske och senast inom tre veckor därefter anmäla detta till Försvarsmakten. Anmälan skall göras skriftligen samt åtföljas av bevis om de meddelade uppgifternas riktighet. F (1998:4). 5 §5 §Föreskrifter i de frågor som avses i denna förordning får meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Försvarsmakten. F (2008:1118). 6 §6 §Den som underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 4 § döms till penningböter.Den som i anmälan enligt 4 § uppsåtligen lämnar oriktig uppgift döms till böter. F (1991:1354). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1945:625 (Utkom d. 15 sept. 1945.)Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 1972:697 Denna kungörelse träder i kraft d. 1 maj 1973. 1982:18 Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1982. 1991:1354 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1992. 1992:1281 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993. 1994:661 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994. 1998:4 Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1998. 2001:668 Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1945:625) om registrering m.m. vid försäljning av vissa fordon som är införda i det militära fordonsregistret skall upphöra att gälla vid utgången av sept. 2001. 2002:927 Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003. 2008:1118 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.