Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1950:263) om upphävande av vissa bestämmelser angående ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, m.m.

Utfärdad: 1950-06-02
  1. förordningen den 18 juni 1927 (nr 234) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring;

  2. förordningen den 28 juni 1941 (nr 593) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under hemvärnstjänstgöring;

  3. förordningen den 29 juni 1946 (nr 344) angående höjning av ersättningar, som utgå jämlikt förordningen den 18 juni 1909 (nr 89) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring;

  4. förordningen den 29 juni 1946 (nr 347) angående provisorisk förbättring av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring vid förstärkt försvarsberedskap m.m.;

  5. förordningen den 29 juni 1946 (nr 348) om familjebidrag åt värnpliktiga med flera, vilka drabbats av kroppsskada; samt

  6. förordningen den 26 juni 1948 (nr 422) med särskilda bestämmelser rörande ersättning i vissa fall enligt förordningen den 18 juni 1927 (nr 234) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring, m.m.

Dock skall iakttagas,

dels att vad sagda förordningar innehålla beträffande ersättning och familjebridrag till den skadade eller efterlevande alltjämt skall äga tillämpning i avseende å ersättning och bidrag för tid före denna förordnings ikraftträdande,

dels att förordningarna den 18 juni 1927 och den 28 juni 1941 skola   där ej annat följer av denna dag utfärdad militärersättningsförordning (nr 261) och förordning angående omreglering av vissa ersättningar i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring (nr 262)   lända till efterrättelse jämväl vid bestämmande av annan ersättning i anledning av olycksfall som inträffat eller sjukdom som yppats före denna förordnings ikraftträdande, likväl utan tillämpning av vad i 21 § förordningen den 18 juni 1927 är stadgat för det fall, att den ersättningsberättigade är bosatt utom riket.

SFS 1953:258

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1950:263

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1950.

SFS 1953:258

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1953 och skall lända till efterrättelse beträffande ersättning för tid efter den 30 juni 1950.