Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Militär vägtrafikkungörelse (1974:97)

Denna kungörelse upphör enligt F (2009:212) att gälla den 29 april 2009.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2009:212).

Utfärdad: 1974-03-15

Inledande bestämmelser

1 §

Denna kungörelse innehåller särskilda bestämmelser om

 • trafik på väg eller i terräng med fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt,

 • beskaffenhet och utrustning av fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt,

 • registrering av fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt eller som brukas av någon av dessa myndigheter och inte är registreringspliktigt enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

 • annan kontroll av fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt eller som brukas av någon av dessa myndigheter,

 • behörighet att föra motorfordon, terrängmotorfordon och traktor som brukas av Försvarsmakten,

 • utbildning av motorfordonsförare inom Försvarsmakten.

lagen (2001:558)

SFS 2001:655

2 §

I denna kungörelse avses med

militär besiktningsman, den som av Försvarsmakten förordnats att fullgöra vissa uppgifter i fråga om fordonsbesiktning,

militär operation, verksamhet för att försvara landet genom insättande av stridskrafter,

militärt utryckningsfordon, motorfordon som är inrättat för ambulans- eller räddningstjänst och är upptaget i det militära fordonsregistret som utryckningsfordon,

övning, militär utbildningsverksamhet som ej är körkortsutbildning,

trafikpost, befattningshavare som avses i 7 §,

kronskylt, skylt utvisande att fordon brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt.

Annan beteckning som används i denna kungörelse har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

SFS 2001:655

3 §

Bestämmelserna om chef för bataljon, kompani eller militärpolispluton gäller även chef för annat motsvarande förband.

SFS 1994:883

4 §

Åsidosätts med stöd av denna kungörelse bestämmelse i terrängkörningslagen (1975:1313), terrängkörningsförordningen (1978:594), trafikförordningen (1998:1276), fordonsförordningen (2002:925), föreskrift som har meddelats med stöd av någon av dessa författningar eller lokal trafikföreskrift skall den särskilda omsorg och varsamhet iakttas och de särskilda åtgärder vidtas som betingas av omständigheterna för att förekomma trafikolycka eller skada på vägen eller i terrängen och för att underlätta framkomligheten för övrig trafik.

SFS 2002:928

5 §

Undantag från denna kungörelse, körkortslagen (1998:488), körkortsförordningen (1998:980), trafikförordningen (1998:1276), kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, fordonsförordningen (2002:925), föreskrift som har meddelats med stöd av någon av dessa författningar eller lokal trafikföreskrift, utöver vad som anges nedan i denna kungörelse, får medges av kompanichef eller högre chef om det är oundgängligen nödvändigt för att genomföra militär operation.

SFS 2002:928

6 §

Lagen (1998:492) om biluthyrning och förordningen (1998:780) om biluthyrning gäller inte i fråga om uthyrning av bil eller traktortåg till Försvarsmakten eller i fråga om tillhandahållande av bil och förare mot ersättning vid militära övningar.

SFS 1998:989

Trafikregler

7 §

Förordnande att enligt 2 kap. 3 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) övervaka trafiken eller ge anvisningar för denna under övning eller militär operation meddelas av Försvarsmakten. Sådant förordnande får meddelas endast militärpolis eller trafiksoldat eller annan militär befattningshavare som genomgått motsvarande utbildning.

På begäran av polisen får Försvarsmakten meddela förordnande enligt första stycket även avseende trafik som saknar samband med verksamhet inom Försvarsmakten. Härvid skall vad som sägs i 6–13, 15–16 och 18 §§ förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet tillämpas.

SFS 2002:376

8 §

I fråga om militärt utryckningsfordon äger bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276) om utryckningsfordon motsvarande tillämpning.

SFS 1998:1279

9 §

1) Trots bestämmelserna i terrängkörningslagen (1975:1313), terrängkörningsförordningen (1978:594) och trafikförordningen (1998:1276) får under militär operation fordon som brukas av Försvarsmakten föras, stannas eller parkeras på sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt.

1)

Senaste lydelse 1998:1279.

Fordon som brukas under militär övning får föras, stannas eller parkeras trots bestämmelserna i 3 kap. 2, 7–11 §, 17 § sjätte stycket, 25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27, 29, 47–49, 49 a, 53–55, 68, 69, 71, 73, 74 §, 76 § första stycket, 77 §, 82 § första stycket eller 83 § trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter.

Trots ett sådant förbud mot trafik inom visst område i terräng eller på viss färdled som meddelats genom en lokal trafikföreskrift får fordon när det brukas av Försvarsmakten föras inom området eller på färdleden om det behövs för förberedande av övning inom Försvarsmakten.

SFS 2007:100

9 a §

I fråga om körning i terräng med fordon som brukas under militär övning eller för förberedande av sådan övning meddelas föreskrifter av Försvarsmakten efter samråd med Naturvårdsverket. Har myndigheterna olika uppfattning i frågan, skall denna hänskjutas till regeringen.

SFS 1998:1259

10 §

Trots bestämmelserna i 3 kap. 3 §, 4 kap. 2 § första stycket och 6 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) får militär personal på skidor eller cykel dras av fordon om det behövs för att genomföra övning eller militär operation.

SFS 1998:1279

11 §

Trots bestämmelsen i 3 kap. 6 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) får militär avdelning på cykel under övning eller militär operation använda körbana även om särskild cykelbana finns.

SFS 1998:1279

12 §

Försvarsmakten fastställer efter samråd med Transportstyrelsen den högsta hastighet som i stället för vad som anges i 4 kap. 20 § första och andra styckena och 21 § trafikförordningen (1998:1276) skall gälla för färd med fordon som brukas av Försvarsmakten under övning eller militär operation eller för ändamål som avses i 31 § första stycket 1.

SFS 2008:1165

13 §

Utan att väjningsplikt enligt 3 kap. 21 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) iakttas får fordon som brukas under militär övning eller militär operation föras över huvudled eller svängas in på denna, om trafikanterna på huvudleden görs uppmärksamma på infärden genom betryggande åtgärder.

SFS 1998:1279

14 §

Försvarsmakten får efter samråd med Transportstyrelsen föreskriva att fordon som brukas under militär övning eller militär operation eller för ändamål som avses i 31 § andra stycket får föras på väg som inte är enskild med högre maximilast, axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än vad som är tillåtet enligt 4 kap. 4 eller 11–14 § trafikförordningen (1998:1276) eller lokala trafikföreskrifter eller att till ett motordrivet fordon kopplas fordon till större antal eller med högre bruttovikt eller högre släpvagnsvikt än som är tillåtet enligt 4 kap. 2 eller 3 § trafikförordningen.

Försvarsmakten får efter samråd med Transportstyrelsen föreskriva sådant undantag från 4 kap. 9 § första stycket eller 10 § första stycket trafikförordningen som behövs inom Försvarsmakten.

SFS 2008:1165

15 §

Trots bestämmelsen i 4 kap. 15 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) eller lokal trafikföreskrift får motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon som brukas under militär övning eller militär operation eller för ändamål som avses i 31 § andra stycket föras på väg som ej är enskild även om fordonets last skjuter ut mer än 20 centimeter utanför fordonet eller fordonets bredd, lasten inräknad, överstiger 260 centimeter.

Trots bestämmelsen i 4 kap. 17 § första stycket trafikförordningen eller lokal trafikföreskrift får motordrivet fordon eller därtill kopplat fordon som brukas under militär övning eller militär operation eller för ändamål som avses i 31 § andra stycket föras på väg som ej är enskild även om längden av fordonet eller fordonståget, lasten inräknad, överstiger 24,0 meter.

Trots bestämmelserna i 4 kap. 15 a och 19 §§ trafikförordningen får under militär övning eller militär operation eller för ändamål som avses i 31 § andra stycket till en motorcykel kopplas en annan motorcykel eller en släpvagn. I fråga om sådan släpvagn gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om släpvagn som dras av en bil.

SFS 2002:928

15 a §

Trots bestämmelserna i 4 kap. 22 § trafikförordningen (1998:1276) får fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt föras i en miljözon.

SFS 2006:1206

16 §

Trots bestämmelserna i 5 kap. 1, 2, 4 eller 5 § trafikförordningen (1998:1276) får terrängmotorfordon och terrängsläp som brukas under militär övning eller militär operation föras på väg som inte är enskild eller på enskild väg som i större utsträckning används av allmänheten för trafik.

SFS 2002:928

17 §

Trots bestämmelsen i 7 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) får gående militär avdelning under övning inom militärt område eller annat särskilt utmärkt övningsområde eller under militär operation förflytta sig utan att föreskriven lykta förs.

SFS 1998:1279

18 §

Närmare föreskrifter för tillämpningen av 7–9 och 10–17 §§ meddelas av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen.

SFS 2008:1165

19 §

Försvarsmakten skall efter samråd med länsstyrelsen vidtaga åtgärder som med hänsyn till de särskilda förhållandena behövs till säkerhet för trafik inom övningsområde. Länsstyrelsen utfärdar de särskilda föreskrifter som föranledes av övningsverksamheten. Föreskrift skall avse viss övning eller övningsverksamhet under viss tid och avse vissa vägar eller visst område.

Länsstyrelsen skall i länets författningssamling kungöra föreskrift och annan åtgärd som avses i första stycket.

SFS 1994:883

Lokala trafikföreskrifter m.m.

20 §

Bataljonschef eller högre chef eller chef för pluton eller militärpolispluton får meddela lokal trafikföreskrift som avses i 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276), om det behövs för att genomföra övning. Om det behövs för att genomföra militär operation får även kompanichef meddela sådan föreskrift.

Föreskrifter vid övning får inte meddelas i strid mot föreskrifter som har meddelats av länsstyrelsen enligt 19 § eller lokala trafikföreskrifter eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen på grund av tjällossning, vägarbete eller bros bärighet. I fråga om föreskrifter för enskilda vägar som inte i större utsträckning används av allmänheten för trafik gäller 10 kap. 6 § trafikförordningen.

Den som meddelar lokal trafikföreskrift enligt första stycket skall underrätta länsstyrelsen om föreskriften. Rör föreskriften trafiken under längre tid eller eljest i större omfattning, skall samråd ske med länsstyrelsen innan föreskriften meddelas.

SFS 1998:1279

21 §

Lokal trafikföreskrift som avses i 20 § skall tillkännages genom vägmärken eller på annat lämpligt sätt. Föreskrift som avses i 20 § tredje stycket andra punkten skall genom länsstyrelsens försorg kungöras i länets författningssamling.

SFS 1976:732

22 §

Uppkommer under övning eller militär operation behov av tillfällig trafikreglering, lämnas anvisningar för trafiken av trafikpost och om det är lämpligt genom vägmärken.

23 §

Militära trafikanvisningsmärken får anbringas vid väg som ej är enskild om det behövs för att genomföra övning eller militär operation. Bestämmelser om sådana märken meddelas av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen.

SFS 2008:1165

Fordons beskaffenhet och utrustning

24 §

Om beskaffenhet och utrustning av fordon som tillhör staten och är tillverkat för särskilt militärt ändamål meddelar Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen särskilda föreskrifter.

Regeringen bestämmer efter framställning av Försvarsmakten vilka fordon som skall anses vara tillverkade för särskilt militärt ändamål.

SFS 2008:1165

25 §

[Upphävd g. F (2002:928).]

SFS 2002:928

26 §

Trots bestämmelserna i 8 kap. 1 § 3 fordonsförordningen (2002:925) får ett fordon som kopplats till ett motordrivet fordon brukas av Försvarsmakten för befordran av personal som tillhör Försvarsmakten.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av första stycket meddelas av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen.

SFS 2008:1165

27 §

[Upphävd g. F (2002:928).]

SFS 2002:928

28 §

I vägtrafikregistret upptaget fordon som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt skall vara försett med kronskylt. Närmare föreskrifter om utformning av kronskylt meddelas av Försvarsmakten.

I fråga om kronskylt äger 7 kap. 6 § första stycket, 7 § och 8 § första–tredje styckena förordningen (2001:650) om vägtrafikregister motsvarande tillämpning.

Närmare föreskrifter om användning av kronskylt meddelas av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen.

SFS 2008:1165

29 §

[Upphävd g. F (2002:928).]

SFS 2002:928

Registrering av fordon m.m.

30 §

Sådant motordrivet fordon, släpfordon eller terrängsläp som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt eller som brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt och inte är registreringspliktigt enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall registreras i det militära fordonsregistret enligt denna kungörelse.

Första stycket gäller inte moped klass II och inte heller motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående, eller släpfordon, som kopplas till sådant fordon.

SFS 2001:655

31 §

Fordon som är registreringspliktigt enligt 30 § får brukas endast om fordonet är upptaget i det militära fordonsregistret och försett med registreringsskylt som utvisar fordonets militära registreringsnummer.

Utan hinder av första stycket får fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt brukas

 1. för provkörning i samband med tillverkning eller reparation av fordonet,

 2. för färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till sådan plats eller lokal eller till garage,

 3. för färd kortaste lämpliga väg till och från besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) eller militär besiktningsman för besiktning.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av andra stycket meddelas av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen.

SFS 2008:1165

32 §

Militära fordonsregistret förs av Försvarsmakten.

I samband med registreringsbesiktningen tilldelar Försvarets materielverk fordonet dess militära registreringsnummer. Militär registreringsskylt har rektangulär form. Det militära registreringsnumret anges med gula siffror på svart botten.

Ytterligare föreskrifter om förandet av det militära fordonsregistret meddelas av Försvarsmakten. Föreskrifter om utformningen av militär registreringsskylt meddelas av Försvarets materielverk efter samråd med Transportstyrelsen.

SFS 2008:1165

33 §

I fråga om militär registreringsskylt äger 6 § första stycket, 7 § och 8 § första–tredje styckena förordningen (2001:650) om vägtrafikregister motsvarande tillämpning.

Närmare föreskrifter om användning av militär registreringsskylt meddelas av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen.

SFS 2008:1165

34 §

Fordon som avses i 24 § får registreras i det militära fordonsregistret om det godkänts vid besiktning och därefter inte underkastats väsentlig förändring.

Annat fordon än som avses i 24 § får registreras i det militära fordonsregistret endast om det godkänts vid registreringsbesiktning eller tagits upp i typintyg och fordonet därefter inte undergått sådan ändring som avses i 6 kap. 10 § första stycket fordonsförordningen (2002:925). Detsamma gäller ett sådant fordon som avses i 2 kap. 6 § fordonsförordningen.

SFS 2002:928

35 §

Har ett fordon, som är registrerat i det militära fordonsregistret, ändrats på sätt som avses i 34 § efter det att fordonet godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i typintyg, skall fordonet inom tre veckor från det att ändringen skedde inställas för besiktning hos besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) eller militär besiktningsman.

SFS 2002:928

36 §

Vid registrering i det militära fordonsregistret av fordon, som är upptaget i vägtrafikregistret, lämnar Försvarsmakten uppgift om registreringen till Transportstyrelsen.

SFS 2008:1165

37 §

Överlåter Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt fordon, som tagits upp i det militära fordonsregistret, avföres fordonet ur registret före överlämnandet till den nye ägaren.

SFS 1994:883

Besiktning av fordon m.m.

38 §

Besiktning av fordon för registrering i det militära fordonsregistret får utföras av militär besiktningsman.

39 §

Godkänns fordonet vid besiktning som utförs av en militär besiktningsman skall denne utfärda ett militärt besiktningsinstrument.

Besiktningsinstrumentet skall innehålla de uppgifter som enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall föras in i vägtrafikregistret om ett fordon och de ytterligare uppgifter som Försvarets materielverk föreskriver.

Ytterligare föreskrifter om utformningen av militärt besiktningsinstrument meddelas av Försvarsmakten.

SFS 2001:655

40 §

Bestämmelser om löpande kontroll av fordon som tillhör försvarsmakten meddelas av Försvarsmakten.

SFS 1994:883

41 §

Inställs ett militärt registrerat fordon till kontrollbesiktning enligt fordonsförordningen (2002:925) skall det militära besiktningsinstrumentet eller registreringsbeviset visas upp.

SFS 2002:928

42 §

[Upphävd g. F (2002:928).]

SFS 2002:928

43 §

I fråga om fordon som brukas under militär övning gäller bestämmelserna i 2 kap. 10 och 11 §§ fordonslagen (2002:574) endast då det finns uppenbar anledning att anta att fordonet är så bristfälligt att det inte kan användas utan vidare fara för trafiksäkerheten.

SFS 2002:928

44 §

Förordnande som militär besiktningsman får meddelas endast den som godkänts av Transportstyrelsen.

SFS 2008:1165

45 §

Om rätt för militär besiktningsman att provköra fordon i samband med besiktning gäller 3 kap. 4 och 5 §§ fordonslagen (2002:574) i tillämpliga delar.

Transportstyrelsen får efter samråd med Försvarsmakten besluta om föreskrifter för de militära besiktningsmännens verksamhet.

SFS 2008:1165

Behörighet att föra motorfordon m.m.

46 §

Utbildning för förarprov genom försvarsmaktens försorg och avläggande av sådant prov inför befattningshavare vid försvarsmakten sker i enlighet med föreskrifter som meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Försvarsmakten.

SFS 2008:1165

47 §

Med övningskörning likställes körning i samband med sådan utbildning för militärt förarbevis som anordnas av försvarsmakten.

SFS 1975:44

48 §

Trots 4 kap. körkortslagen (1998:488) får vid utbildning som anordnas av Försvarsmakten

 1. den som är minst 16 år och 9 månader och tillhör Försvarsmakten övningsköra lätt lastbil utan tillkopplat tungt släpfordon,

 2. den som är minst 16 år och tillhör Försvarsmakten övningsköra med tung motorcykel, även när körningen äger rum vid sådan utbildning inom frivillig försvarsorganisation som sker genom Försvarsmaktens försorg,

 3. Övningskörning äga rum under uppsikt av personer som har körkort för fordon av det slag körningen avser och som förordnats som militär trafiklärare eller som har godkänts efter centralt anordnad kurs i motortjänst inom Försvarsmakten.

Utan hinder av 4 kap. 6 § körkortsförordningen (1998:980) får övningskörning i samband med utbildning genom Försvarsmaktens försorg äga rum inom avgränsat militärt område utan att den som har uppsikt över körningen medföljer i bilen. Detsamma gäller även utanför ett sådant område om den som övningskör har genomgått utbildning i den omfattning som föreskrivs av Försvarsmakten efter samråd med Transportstyrelsen.

Den som har uppsikt över övningskörningen anses som förare vid körningen endast om han följer med i bilen eller på motorcykeln.

SFS 2008:1165

49 §

Utan hinder av 3 kap. 1 § första stycket körkortslagen (1998:488) får körkort med behörigheten B utfärdas för sökande som har fyllt 17 år, om han tillhör Försvarsmakten. Behörigheten omfattar därvid även tillkopplat tungt släpfordon, om körkortshavaren har militärt förarbevis för sådant och fordonskombinationen brukas vid övning eller militär operation.

SFS 1998:989

50 §

Utan hinder av bestämmelserna i körkortslagen (1998:488) och körkortsförordningen (1998:980) om behörighet att föra motorcykel, tung lastbil, buss eller släpfordon får sådant fordon, när det brukas av Försvarsmakten, föras av den som har fyllt 18 år och har körkort med behörigheten B och militärt förarbevis för fordonsslaget.

SFS 1998:989

51 §

[har upphävts genom förordning (1975:1041).]

SFS 1975:1041

52 §

Utan hinder av 2 kap. 1 och 6 §§ körkortslagen (1998:488) gäller körkort med behörigheten A1 och A för tung motorcykel och motorcykel som avses i 2 kap. 6 § körkortslagen vid övning eller militär operation.

SFS 1998:989

53 §

Körkort med föreskrift som avses i 49 § får bytas ut mot körkort utan sådan föreskrift, när körkortshavaren har fyllt 18 år.

Fråga om utbyte av körkort enligt första stycket prövas efter ansökan av körkortshavaren av länsstyrelsen i det län, där han är folkbokförd eller, om han ej är kyrkobokförd i landet, av den länsstyrelse som har meddelat körkortstillståndet. Närmare föreskrifter om sådant utbyte meddelas av Transportstyrelsen.

SFS 2008:1165

Ansvarsbestämmelser

54 §

I fråga om fordon som ägs eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt eller andra myndigheter vid deltagande i militär övning skall bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare av fordon i lagen (2001:558) om vägtrafikregister, trafikförordningen (1998:1276), förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening och fordonsförordningen (2002:925) tillämpas på den eller de befattningshavare av lägst fänriks tjänstegrad eller tjänsteställning, som utsetts att ansvara för fordonen.

Har befattningshavare som avses i första stycket gjort vad på honom ankommer för att förebygga förseelse och sker förseelse likväl på grund av överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade.

SFS 2002:928

Bestämmelser om överklagande

Rubriken har denna lydelse enligt förordning 1989:944. SFS1974-0097

55 §

[har upphävts genom förordning (1998:989).]

SFS 1998:989

56 §

Annat beslut av länsstyrelse enligt denna kungörelse än som avses i 53 § överklagas hos regeringen.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

SFS 1998:989

57 §

Beslut av befattningshavare vid Försvarsmakten i fråga som avses i 20 § får överprövas av överbefälhavaren eller av den chef för avdelning i högkvarteret som överbefälhavaren bestämmer.

SFS 1994:883

58 §

Beslut enligt denna kungörelse av Försvarets materielverk och Transportstyrelsen och av Försvarsmakten i andra fall än som sägs i 20 § överklagas hos regeringen.

SFS 2008:1165

59 §

Transportstyrelsen får begära att beslut i fråga som avses i 20 § överprövas enligt 57 §. Överprövat beslut får överklagas av Transportstyrelsen hos regeringen.

SFS 2008:1165

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:97

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 maj 1974, då militära vägtrafikkungörelsen (1954:636) skall upphöra att gälla.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i denna kungörelse, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

Hänvisning i denna kungörelse till bestämmelse i körkortskungörelsen (1972:592), fordonskungörelsen (1972:595), bilregisterkungörelsen (1972:599) eller vägtrafikkungörelsen (1972:603) skall i stället avse motsvarande äldre bestämmelse i den mån denna gäller på grund av kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning.

SFS 1975:1041

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1976.

I fråga om den som före ikraftträdandet har avlagt förarprov för körkort klass AB*** men erhållit körkort klass A**** gäller äldre bestämmelser om behörighet att föra fordon och om utbyte av sådant körkort.

SFS 1976:732

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1977.

SFS 1982:16

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 1982.

SFS 1989:944

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1990.

SFS 1992:1297

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1994:883

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:223

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1996:171

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 1996.

SFS 1998:6

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1998.

SFS 1998:989

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1998.

SFS 1998:1259

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1998.

2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före d. 1 nov. 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48–54 §§ fordonskungörelsen i dess lydelse före d. 1 nov. 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om moped klass II.

SFS 1998:1279

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1999.

SFS 1998:1367

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1998.

SFS 2001:655

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2001:1088

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:376

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2002:928

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2003:578

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2003.

SFS 2006:1206

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:100

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2007.

SFS 2008:1165

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.