Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1975:370) om förbud mot spridning och utförsel av vissa kartor

1 §

Karta över svenskt område i större skala än 1:500000 som har framställts av annan än lantmäteriverket eller sjöfartsverket får, om den återger efter år 1900 tillkommet förhållande. ej saluföras eller spridas på annat sätt om ej kartan har blivit godkänd vid granskning i lantmäteriverket eller sjöfartsverket i fråga om detaljer som kan vara av betydelse för rikets försvar.

SFS 1995:1395

2 §

Karta. som enligt 1 § ej får saluföras eller spridas på annat sätt, får ej utföras ur riket utan tillstånd av antmäteriverket eller sjöfartsverket.

SFS 1995:1395

3 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 1 § dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. Är oaktsamhetsbrott, som nu sagts, att anse som ringa skall dock ej till straff dömas.

Om påföljd för överträdelse av 2 § finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Karta. som någon spritt eller fört ut ur riket i strid mot bestämmelserna i denna lag, skall förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller annan för spridning eller utförsel avsedd karta, som påträffas hos honom och för vilken saknas erforderligt godkännande eller tillstånd enligt denna lag.