Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1975:371) om förbud mot spridning och utförsel av flygbilder och vissa fotografiska bilder

1 §

Flygbild över svenskt område samt fotografisk bild av försvarsmaktens stridskrafter eller försvarsväsendet tillhörande befästningsanläggning och av kraftverksanläggning, fabrik, varv, förråd eller annan dylik anläggning får ej saluföras eller spridas på annat sätt om ej bilden har blivit godkänd vid granskning av överbefälhavaren i fråga om detaljer som kan vara av betydelse för rikets försvar.

2 §

Bild som enligt 1 § ej får saluföras eller spridas på annat sätt, får ej utföras ur riket utan tillstånd av överbefälhavaren.

3 §

Godkännande och tillstånd enligt 1 och 2 § får återkallas, om skäl därtill föreligger.

4 §

Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller ej spridning och utförsel av flygbild, som har framställts av statens lantmäteriverk eller sjöfartsverket. Om rätt att i samband med utlämnande av sådan flygbild göra förbehåll om inskränkningar i detta hänseende finns särskilda bestämmelser.

5 §

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 1 § dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. Är oaktsamhetsbrott. som nu sagts, att anse som ringa skall dock ej till straff dömas.

Om påföljd för överträdelse av 2 § finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Bild som någon spritt eller fört ut ur riket i strid mot bestämmelserna i denna lag, skall förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller annan för spridning eller utförsel avsedd bild, som påträffas hos honom och för vilken saknas erforderligt godkännande eller tillstånd enligt denna lag.