Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1977:741) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap

Utfärdad: 1977-09-01

1 §

Åläggande enligt 1 § lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap meddelas av överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

2 §

Myndighet, som finner att åläggande som avses i 1 § bör meddelas, skall göra framställning om det till överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

Gör statens jordbruksnämnd framställning enligt första stycket i fråga om vara inom nämndens ansvarsområde, skall åläggande meddelas, om ej särskilda skäl talar mot det.

3 §

Tillsyn över efterlevnaden av lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1977:741

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1977.