Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten

Rubriken har denna lydelse enl. F 1988:488.

Utfärdad: 1982-05-13

1 §

Under krig skall personal och materiel ur Kustbevakningen inom Försvarsmakten användas för övervakning, transporter och andra uppgifter enligt närmare överenskommelse mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen. Regeringen får föreskriva att detsamma skall gälla även annars under höjd beredskap.

Fullgörandet av uppgifterna enligt första stycket begränsar inte de befogenheter som tillkommer personalen vid Kustbevakningen i egenskap av tjänstemän där.

SFS 1994:710

2 §

Om beredskapen höjs inom försvarsmakten eller när försvarsmakten i andra fall ingriper mot utländska statsfartyg enligt IKFN-förordningen (1982:756), skall kustbevakningen samverka med försvarsmakten.

SFS 1988:488

3 §

När 1 § tillämpas ingår chefen för kustbevakningen med erforderlig personal ur kustbevakningen i högkvarteret.

SFS 1988:488

4 §

När personal och materiel ur Kustbevakningen används för uppgifter inom Försvarsmakten enligt 1 § skall en kustbevakningstjänsteman till sin ordinarie uniform bära ett särskilt militärt tjänstetecken. Kustbevakningens fartyg skall då föra örlogsflagga och dess flygplan och fordon ha särskild märkning.

SFS 1994:710

5 §

Försvarsmakten tillhandahåller den särskilda utrustning som behövs för kustbevakningens verksamhet enligt 1 och 2 §§.

Försvarsmakten svarar för att kustbevakningens personal får den utbildning som behövs för verksamheten.

SFS 1994:710

6 §

Kostnaderna för kustbevakningens verksamhet enligt 1 § betalas av försvarsmakten. Om kustbevakningen i övrigt fullgör uppgifter för försvarsmakten, regleras kostnaderna genom överenskommelser mellan Försvarsmakten och kustbevakningen.

SFS 1994:710

7 §

Kustbevakningen skall hålla Försvarsmakten underrättad om sådana viktigare materielfrågor som har betydelse för Kustbevakningens uppgifter under höjd beredskap.

SFS 1994:710

8 §

Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Försvarsmakten. Föreskrifterna meddelas i samråd med kustbevakningen.

SFS 1994:710